Matthew 3

John Baptist Ana Binan

(Mark 1.1-8; Luke 3.1-18; John 1.19-28)

1Kwamur bai’ab na’atube sawar ufunamaim, John Baptist Judea arar yan tit busuruf binan 2 a  eo, “Bowabow kakafih kwasisinaf etei kwanihamiyen, anayabin mar ana aiwob i na iyubin.” 3 b  Dinab orot Isaiah, Buk Atamaninamaim John isan kikirum iti na’atube eo,

“Orot ta arar yan tit bat eafa’af, Regah ana ef kwayabuna, naatu ana ef kwaimutufur.”
4 c  John ana faifuw icamel bunibuninamaim sakir iyoun, ana kikir i bobaituw ta kanabinamaim naiwan kik, ana bay i sisik naatu kaiyar tafu. 5Jerusalem wanawanan, Judea wanawanan bar merar etei naatu sabuw nati Jordan harew sisibin hima’am etei ikwei hina. 6Hai bowabow kakafih hi’e’en, Jordan harewamaim John bapataito itih.

7 d  Baise i wanawanahimaim Pharisee naatu Sadducee maumurih na’in bapataito bainamih hinan itih eo, “Kwa i kokobe aso’ob hira’at! Yait eo kwanowar God ana baimakiy nabiyafar boro wan kwanabibir? 8Turobe kakafihine dogor baikitabir kwanabaib i boro a yawas gewasinamaim ni’obaiyi, kwa i anababatun dogor baikitabir matar. 9 e  Men kwananot kwanao, ‘Abraham i aki ai agir,’ baise a tur ao’owen, God karam kabay iti boro nabow nasinaf Abraham wawawan hinamatar. 10 f  God ana kariwak i wan iur, ai an wairoronika tarinamih yai inu’in, ai menatan ebiw ro’on men gewasin boro natar nare wairaf wan nayara’ah na’arah.

11 g  “Ayu i dogor baikitabiren ana bapataito harewamaim abit. Baise orot ayu ufu’umaim enan ana fair i ra’at ayu natabiru, an ana sumasum ayu men karam boro ana’abar. I boro Anun Kakafiyin naatu wairafamaim bapataito nit. 12I umanamaim i raububuna’en anafok ema’am, imaim bororice narab narububunai ani’anin korom nayai, naatu hain wairaf aidahin in etoto’ab wan nayara’ah na’arah.”

John, Jesu Ibapataito

(Mark 1.9-11; Luke 3.21-22)

13Nati ana veya’amaim, Jesu Galilee ine tit na Jordan tit, John bapataito baitinin isan. 14Baise John rutawiy eo, “O i karam boro ayu bapataito ititu, baise aisim ayu isou kunan?”

15Jesu iya’afut eo, “Boun abisa au’uwi i kusinaf, anayabin ef iti’imaim God ana kok gewasin isan yayakitifuw boro tanasinaf yabih hinamatar.” Naatu John ibasit Jesu bapataito itin.

16 h  Jesu bapataito baib ufunamaim matabir yen tafan bat. Nati ana maramaim mar botawiy God Anunin Kakafiyin itin mamu imak na’atube rob re na Jesu tar gabuw, naatu tafanamaim marakaw. 17 i  Mar wanawanan Orot fanan hinowar eo, “Iti kek i ayu Natu ta’imon, au yabow, I isan ayu abiyasisir.”

Copyright information for `AAI