Matthew 7

Taituwa Men Kwanibabatiyih

(Luke 6.37-38, 41-42)

1 a  “Taituwa hai kakafin men ina’itin inibibatiyih, God boro nibatiyi. 2 b  Anayabin God boro ef ta’imon taituwa ibibatiyih na’atube, o boro nibatiy, naatu fufun ta’imon taituwa ifufufunihimaim, o boro nafufuni.

3“Aisim taituwa matah mutusukwar i’itin kikin ku’o naatu o mata ahay gagamin yi ebatabat men kui’itin. 4O taituwa isan boro mi’itube awa fariniwa’an inao, ‘Aro nekuna mata mutusukwar abosair.’ Naatu baise o mar etei i matan ahay yi ebatabat. 5Wanawan rerekabih, mat o taiyuw mata a’ahay ina’uy, saise boro inanuw gewas taituwa matan ana ahay ina’uy.

6“Abisa kakafiyin men haru aninamih kwanitih, boro hinatatabir hinayubi. Naatu a nugunug men for nahimaim kwanarub nare, boro tafan hinayen hinawasu’uru’um.

Fefeyan, Nuwet, Roukikitar

(Luke 11.9-13)

7 c  “Inafefeyan boro inab, inanuwet boro inatita’ur, naatu inarukikitar etawan boro isa nabotawiy. 8 d  Anayabin orot yait efefeyan boro nab, orot yait enunuwet boro natita’ur naatu orot yait erurukikitar etawan boro isan nabotawiy.

9“O yait natu, wahimih fefeyan kabay ibai itin ean? 10Na’atube siyamih rererey kok ibai itin ean? 11 e  En baise Kwa i bowabow kakafih sinafuyah, baise kwaso’ob natunat boro siwar gewasih kwanitih, imih Tamat maramaim i ma tainin erubirub orot yait efefeyan boro siwar gewasin nitin. 12 f  Imih sawar etei taituwa isah inabow, o kukok isa tebowabow na’atube, anayabin Moses ana ofafar naatu dinab oro’orot hai bai’obaiyen an anababatun i iti’imaim ku’ay inu’in.

Ef Awan Kukurin

(Luke 13.24)

13“Etawan awan kukurinamaim kwanarun kwan, anayabin etawan awan gagamin, naatu ef awan hahabin inarun inanan yomaninamaim i gurugurusen ema’am naatu sabuw moumurih na’in imaim tenan. 14Baise etawan awan kukurin naatu ef awan tuwafutin inarun inanan yomaninamaim i yawas ema’am, naatu sabuw matan ta’amo imaim tenan.

Dinab Kakafih Ana Baimatnuwen

(Luke 6.43-44)

15 g  “Mata to niwa’an dinab baifufuwenayah hinanan kwana’itih, anayabin hinanan ufuhine ana itinin borosheep na’atube, baise dogoroh wanawanan ana itinin i haru tuwetuwenih. 16 i  Hai bowabowamaim boro kwana’inanih, agor ro’on boro men kiw tafanamaim inima’ub, naatu wanob ro’on boro men kiw tafanamaim inima’ub?
7.16grape naatu fig ro’oro’oh i murab afamagamagar kiw.
17Ai gewasin boro niw gewas, baise ai wanawanan kour nabiw ro’on boro nukunukuwin. 18Ai gewasin boro men ro’on nukunukuwin nayai, na’atube ai kakafin boro men ro’on gewasin nayai. 19 k  Ai menatan men ebiw gewas boro natar nare nab nan wairaf wan nayara’ah na’arah. 20 l  Imih dinab baifufuwenayah boro hai bowabowamaim kwana’inanih.

Ayu Men Aso’ob Kwa Iyab

(Luke 13.25-27)

21 m  “Men sabuw etei ayu wabu hisu’ub teo, ‘Regah, Regah’ boro mar ana aiwobomaim hinarun, baise sabuw iyabowat ayu Tamai ana kok tisisinafuwat boro hinarun. 22Baibatebat ana veya nanan, sabuw moumurih na’in boro hinao, Regah, Regah, o wabimaim aki tur abai aorereb, o wabimaim aki demon kakafih anunih hibihir, naatu o wabimaim aki ina’inan moumurih na’in asinaf. 23 n  Imaibo ayu boro anauwih anao, Ayu men aso’ob kwa iyab. Biyau’umaim kwatit sa’ab kwan, bowabow kakafih sinafuyah.

Orot Rou’ab Bar Wowabayah

(Luke 6.47-49)

24“Isan imih orot yait au tur nowar ebobosiyasiyar,
7.24sinafumaim yai ebi’a’it
i orot not wairafin ana bar to tafan wowab batabat na’atube.
25Taun gagamin yar, harew tit, naatu wowog tit bar babin, baise bar men ufar re’emih, anayabin bar ana bubu an i to wanawanan rouw re wowab. 26Baise orot yait au tur nowar naatu men ebobosiyasiyar, i orot aurin not en bar ana bubu dones yan rouw wowowab na’atube. 27Taun yar, harew tit, naatu wowog babin, bar babinakouw, naatu nati bar re’ere i ra’iy tagurugurus sawar.”

Jesu Ana Fair

28Jesu iti tur eo in sasawar ufunamaim, sabuw rou’ay gagamin na’in Jesu binan hinonowar isan hifofofor men kafaita. 29 p  Anayabin bi’obaiyih ana itinin i roubabaruwen ana fair isan ma’am na’atube, men Ofafar Bai’obaiyenayah na’atube’emih.

Copyright information for `AAI