Revelation of John 17

Babin Baiwa’an Kwanekwaneyan

1 a  Tounamatarsevenwanawanahimaim tounamatar ta tew bai seven bobotanen na eo, “Kuna ayu boro babin baiwa’an kwanekwaneyan wabin gagamin harew moumurih yan emamare’ere ana baimakiy ani’obaiy ina’itin. 2 b  Tafaram ana aiwob hina bairi hiwa’an kwanekwan naatu tafaram ana sabuw baiwa’an kwanekwan ana wine hitom hikoko’aw.”
17.2babin bairi hibiwa’an i wainibe hitomatom
3 d  Anun Kakafiyin targabuw tounamatar bora’ahu nawiyu ana arar yan atit. Nati’imaim sawaidab biyan woun ukwarinseven naatu ana raragten afe’enamaim babin ma’am aitin, naatu sawaidab biyan tutufin etei baigigimen tur God isan hikirumen hi’inu’in aitan. 4 e  Babin ana faifuw i namar naatu woun anababatun ius, naatu biyanamaim igold, ton wakek, sar, kwameton rira’ara’ah, naatu umanamaim i ana sinaf kakafih yumatah ta ta kerowasgold amaim hiwan awan karatan, 5nakwetanamaim i tur buriburin hikirum,

“Babilon bar merar gagamin
baiwa’an kwanekwan hinah
naatu tafaram wanawanan sinaf kwanekwaneyan hinah.”
6 f  Naatu babin God ana sabuw hai rara tom naatu sabuw Jesu ana tur hio’orereb hai rara tom bikoko’aw aitin, iti babin ai’itin ana veya’amaim ayu ai fofofor men kafaita.

7 g  Imaibo tounamatar eo, “Aisim kubifofofor? Ayu boro nati babin ana buriburin, naatu nati sawaidab ukwarinseven naatu ana raragten babin afe’en ma ereremor ana buriburih ana kubuna inanowar. 8 h  Nati sawaidab i mat ma’am baise boun i men ema’am. Baise boro’omo murubih hai efan wanu’uminane nayen hinagurus. Sabuw tafaramamaim tema’am wabih tafaram matara’e ana veya, wanatowan ana bukamaim men hikikirum boro hinifofofor sawaidab hina’itin ana veya. Anayabin i marasika ma, boun i en baise boro nan.

9“Ukwar narerekab naatu tur iti naniyan kwanab gewas. Sawaidab ukwarinseven i oyawseven babin afe’en ema’am ana itinin. 10Naatu aiwobsevenauman hai itinin.Fivei himorob hire, ta’imon boun ebi’aiwob, naatu ta i boro enan, naatu i nanan ana veya i boro mar kafai ni’aiwob. 11Sawaidab marasika ma’am momorob i aiwob baieight. Nati aiwob i iti aiwobseven ana kofan turin, naatu i auman enan gurugurusen wanawanan narunamih.

12 i  Rarag eteiten i’itah i aiwob eteiten, tafaram bow bai aiwob isan ana fair i men ta hibai, baise mar kafaihour ta’imon ana fofonin boro aiwob rubabaruwin ana fair hinab sawaidab bairi hini’aiwob. 13Aiwob eteiten hai not i ta’imon naatu hai fair hai roubabaruwen etei boro sawaidab hinitin ni’aiwob. 14Lamb bairi boro hinibabarfoten hiniyow, baiseLamb boro ana’afa’af sabuw, ana rourubinen sabuw naatu ana sabuw iyab hibosunusunub hibi’ufunun boro bairi hinabat hinarouw hinisbunih, anayabin i regaregah etei hai Regah, naatu aiwob etei hai Aiwob.”

15Imaibo Tounamatar iti na’atube iuwu, “Harew nati babin baiwa’an kwanekwaneyan tafah ma i’i’itin, i sabuw biyah ta ta, kou’ay ta ta, tafaram ta ta, naatu tur ta ta. 16 j  Sawaidab naatu rarag eteiten i’i’itih boro babin baiwa’an kwanekwaneyan hinifa’ifa’i, biyanamaim sawar etei boro hinabosaisiren segar hinihamiy nabat, biyan boro hina’aan naatu wairafamaim boro hina’afun biyan hinagurus. 17Anayabin God iti sawar i dogorohimaim yari’iy ana kok abisa eo hinasinaf hinisawar, etei boro hinibasit sawaidab hai fair hinitin nabonawiyih nanan God ana tur nan niturobe. 18‘Babin nati i’i’itin i bar merar gagamin, i tafaram wanawanan hai aiwob etei ebobonawiyih.”

Copyright information for `AAI