1 Corinthians 10

“Sɨpí Judayeneyá neárí̵awe'yí̵ yagí̵ápa mepa e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', negí̵ neárí̵awe'yí̵ yagí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ bɨ osearɨmɨnɨ. Ayí̵ ní̵nɨ Moseso Isipɨyí̵ aŋí̵yo dánɨ nɨwirɨmeámɨ nurí̵ná agwí̵ Gorɨxo nipemeámɨ u'wɨnɨgɨnɨrɨ tɨŋí̵pimɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ nɨŋweámáná nu'mɨ wagí̵árɨnɨ. Ní̵nɨ enɨ ipí Ragí̵ rɨŋoyɨ rɨnɨŋí̵wá nɨxeróná mɨdɨmɨdánɨ eadɨkiowárɨnɨŋáná áwɨnɨmɨ nɨxe'a ugí̵awixɨnɨ. 2Ní̵nɨ agwí̵pimɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ nɨŋweaxa uro ipíwámɨ xero neróná Moseso tí̵nɨ nawínɨ anɨ nikárɨnɨro ne'ra ugí̵awixɨnɨ. 3Aiwá mayí̵ e nemeróná aiwá manáɨ rɨnɨŋí̵ Gorɨxoyá kwíyí̵yo dánɨ imónɨŋí̵pɨ ayí̵ ní̵nɨ nɨga wagí̵árɨnɨ. 4Iniɨgí̵ mayí̵ e nemeróná Gorɨxoyá kwíyí̵yo dánɨ sɨmɨŋí̵ meaŋu' ayí̵ ní̵nɨ nagí̵árɨnɨ. Sí̵ŋá iniɨgí̵ sɨmɨŋí̵ meaago —O wínɨyí̵ u'í̵ámɨ nu'mɨ emeagorɨnɨ. O, ayí̵ Kiraiso nánɨ rarɨŋɨnɨ. 5E nerɨŋí̵ aiwɨ ayí̵ nápɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo wikí̵ nɨwónɨrɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe dánɨ amɨ amɨ ope'poyɨnɨrɨ nɨwikára wagí̵rɨnɨ.

6Ayí̵ amɨpí apɨ apɨ ne'ra nuróná pegí̵ápimɨ dánɨ nene nánɨ sɨŋwepɨgí̵ neainɨnɨ. Ayí̵ sɨpí imónɨŋí̵pɨ nánɨ mɨŋí̵ inagí̵ápa nene enɨ axí̵pɨ mɨŋí̵ minɨpa e'wanɨgɨnɨrɨ sɨŋwepɨgí̵ neainɨnɨ. 7Ayí̵ wí wigí̵ ŋwí̵ápimɨ nɨxí̵dɨróná Bɨkwí̵yo dánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ re egí̵awixɨnɨ, “Ámáyí̵ aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro epí̵rɨ nánɨ nɨŋweagí̵asáná rɨkɨkɨrí̵ó inanɨro nánɨ wiápí̵nɨmeagí̵awixɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ e egí̵awixɨnɨ. Nene ayí̵ yagí̵ápa nerane mimóní̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵yo wí mɨxí̵dɨpa e'wanɨgɨnɨ. 8Ayí̵ wí í̵wí̵ inɨgí̵ápa —Í̵wí̵ e inɨgí̵ápɨ nánɨ Gorɨxo pɨrí̵ umamópoyɨnɨrɨ uráná ámá xí̵omɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨgí̵áyí̵ sí̵á axí̵yimɨ ámá í̵wí̵ inarɨgí̵áyo, ní̵nɨ 23,000 imónɨgí̵áyo pɨpɨkímí̵ emegí̵ápɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Í̵wí̵ ayí̵ e inagí̵ápa nene enɨ axí̵pɨ e minɨpa e'wanɨgɨnɨ. 9Ayí̵ wí Ámɨná Gorɨxo nepa eŋí̵ eánɨŋorí̵anɨrɨ iwamí̵ó wíwapɨyagí̵ápa —E wíwapɨyíáná oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ ámá ayo weaxí̵á sidɨŋí̵ óagɨ nánɨ pegí̵íná nánɨ rarɨŋɨnɨ. E iwamí̵ó wíwapɨyagí̵ápa nene enɨ mɨwíwapɨyipa e'wanɨgɨnɨ. 10Ayí̵ wí Gorɨxomɨ anɨŋu'mí̵ wirɨnagí̵ápa —Anɨŋu'mí̵ e wirɨnáná aŋí̵nají̵ ámáyo xwɨrí̵á wikɨxearɨŋo pɨkiŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxomɨ anɨŋu'mí̵ wirɨnagí̵ápa nene enɨ axí̵pɨ e mepa e'wanɨgɨnɨ. 11Apɨ apɨ e nɨwímeáa uŋí̵pɨ wigí̵ wínɨyí̵ e'í̵ oweayɨmeání̵poyɨnɨrɨ sɨŋwepɨgí̵nɨŋí̵ wirɨ nene agwɨ ríná sí̵á yoparí̵yi rɨxa nimóní̵íná ŋweaŋwae'ne íkwairɨrí̵ neainí̵a nánɨ Bɨkwí̵yo ŋwɨrárɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. 12Ayɨnánɨ “Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ xí̵darɨŋáonɨ ayí̵ yagí̵ápa wí epaxonɨmanɨ.” yaiwinarɨŋí̵ goxɨ goxɨ, jɨwanɨŋoxɨ axí̵pɨ nerɨ aní̵nɨmɨgɨnɨrɨ píránɨŋí̵ mení̵ɨrɨxɨnɨ. 13“Eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵rí̵anɨrɨ ámáyo iwamí̵ó wíwapɨyarɨgí̵ápɨ axí̵pɨ mɨneaímeá xegí̵ bɨ imónɨŋí̵pɨ neaímeaarɨnɨ.” mɨyaiwipanɨ. Gorɨxo —O ámá dɨŋí̵ wikwiárɨnɨpaxí̵ imónɨŋorɨnɨ. O iwamí̵ó ámá seaíwapɨyíáná seyí̵ne' xwámámí̵ mɨwipaxí̵ imónɨŋí̵pɨ xe oseaíwapɨyípoyɨnɨrɨ wí sɨŋwí̵ seanɨní̵á menɨnɨ. Ámá wí xe iwamí̵ó oseaíwapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵ná seyí̵ne' xopɨrárí̵ wipí̵rí̵a nánɨ enɨ xwámámí̵ wipaxí̵yí̵ne' seaimɨxɨyiní̵árɨnɨ.

Rɨdɨyowá mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ inɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxo negí̵ neárí̵awe'yo naŋí̵ wíagɨ aiwɨ obaxí̵ ayá wí wigí̵ sɨpí nerɨŋí̵yo dánɨ xwɨrí̵á ikɨxenagí̵á eŋagɨ nánɨ nene dɨŋí̵ nɨmorane mimóní̵ ŋwí̵ápɨ wí mɨxɨrɨpa nerane apɨ tí̵ŋí̵ e dánɨ e'í̵nɨŋí̵ owaneyɨ. 15Dɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ne', nionɨ dɨŋí̵ tí̵gí̵áyo urarɨŋápa axí̵pɨ nɨsearɨmɨnɨrɨ yarɨŋápɨ nánɨ sewanɨŋí̵yí̵ne' dɨŋí̵ nɨyaikiroro “Sɨpírí̵anɨ? Naŋí̵rí̵anɨ?” yaiwípoyɨ. 16Kapɨxí̵ iniɨgí̵ wainí̵ ínɨŋí̵pɨ —Apɨ Ámɨná Kiraiso nene nánɨ nɨneapeirí̵ná ragí̵ puŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ neainɨní̵a nánɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Nene nɨnɨrane'ná Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋwápɨrɨnɨ. Iniɨgí̵ apɨ nɨnɨrane'ná o tí̵nɨ mɨmɨŋínɨpa yarɨŋwáranɨ? Aiwá o nɨneapeirí̵ná xí̵o náo rí̵nɨŋí̵ winɨŋí̵pɨ —Apɨ nánɨ dɨŋí̵ neainɨní̵a nánɨ nɨkwɨrɨrɨ narɨŋwápɨrɨnɨ. Aiwá apɨ nɨnɨrane'ná enɨ o tí̵nɨ nawínɨ mɨmɨŋínɨpa yarɨŋwáranɨ? 17Aiwá nɨkwɨrɨrɨ narɨŋwá apɨ ná bɨnɨ eŋagɨ nánɨ nene ámá obaxene imónɨŋagwɨ aiwɨ ná bimɨ dánɨnɨ nɨkwɨrɨrɨ narɨŋwáyo dánɨ sɨyikí̵ ná bɨnɨ mimónɨpa reŋwɨnɨ? 18Gí̵ Isɨrerɨyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ mópoyɨ. Rɨdɨyowá e'í̵ápɨ narɨgí̵áyí̵ Gorɨxo, e íráí̵ onɨŋo tí̵nɨ mɨŋínarɨgí̵árɨnɨ. 19Nionɨ searɨmɨnɨrɨ yarɨŋápɨ seyí̵ne' rɨxa dɨŋí̵ rɨmoŋoɨ? “Rɨdɨyowá ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ yarɨgí̵ápɨ, ayí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” rɨyaiwiarɨŋoɨ? “Wigí̵ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ enɨ, ayí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ rí̵a neararɨnɨ?” rɨyaiwiarɨŋoɨ? 20Oweoɨ, wí e searɨmɨnɨrɨ mɨyarɨŋɨnɨ. Rɨpɨ oyaiwípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ, “Ámá Gorɨxomɨ mɨxí̵darɨgí̵áyí̵ wigí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá me' wigí̵ mimóní̵ ŋwí̵á kwíyí̵ sɨpí tí̵ŋí̵pɨ nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵árí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' wigí̵ rɨdɨyowá e'í̵ápɨ nɨnɨróná kwíyí̵ apɨ tí̵nɨ nawínɨ mɨŋínɨpí̵rɨxɨnɨrɨ seararɨŋɨnɨ. 21Wí re mɨyaiwinɨpa e'í̵rɨxɨnɨ, “Nene ananɨ kapɨxí̵ Ámɨnáo neaiiŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ moaní̵wá nánɨwá nɨrane mimóní̵ kwíyí̵yí̵ nánɨwá nɨrane epaxenerɨnɨ. Nene ananɨ aiwá Ámɨnáo nánɨpɨ nɨrane mimóní̵ kwíyí̵yí̵ nánɨ rɨdɨyowá e'í̵ápɨ nɨrane epaxenerɨnɨ.” mɨyaiwinɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 22“Rɨdɨyowá mimóní̵ ŋwí̵á nánɨpɨ narɨŋwápimɨ dánɨ Ámɨná Gorɨxo wikí̵ dɨŋí̵ neaiaiwinɨ nánɨ sí̵mirɨrí̵ wíwanɨgɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Eŋí̵ eánɨŋí̵ nene eánɨŋwápɨ xí̵oyápimɨ seáyɨ e imónɨŋagɨ nánɨ pɨrí̵ neamamopaxenemanɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ?

“Gorɨxomɨ yayí̵ umepaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ e'wanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Wiyí̵ne' re rarɨgí̵ápɨ, “Pí pí ‘Oyaneyɨ.’ nɨneaimónɨrí̵ná nene ananɨ epaxí̵rɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ nepa nɨrɨro aiwɨ apɨ bɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ píránɨŋí̵ imɨxɨnarɨgí̵ámanɨ. Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne “Pí pí ‘Oyaneyɨ.’ nɨneaimónɨrí̵ná ananɨ epaxenerɨnɨ.” yaiwinarɨŋwápɨ nepa imónɨŋagɨ aiwɨ apɨ bɨ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ sí̵kí̵kí̵ omɨxɨnarɨŋwámanɨ. 24Segí̵yí̵ wo “Naŋí̵ niɨwanɨŋonɨnɨ nímeanɨ nánɨ arɨge emɨnɨre'ɨnɨ?” mɨyaiwipa erɨ “Naŋí̵ ámá tí̵yo enɨ wímeanɨ nánɨ arɨge emɨnɨre'ɨnɨ?” yaiwirɨ e'wɨnɨgɨnɨ. 25Pí pí gí̵wí̵ ámá wí makerí̵á imɨxarɨgí̵e dánɨ bí̵ yarɨgí̵ápɨ seyí̵ne' ananɨ bí̵ nero nɨnɨróná ayá sí̵wí̵ searonɨgɨnɨrɨ “Mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá e'í̵ápɨranɨ? Rɨdɨyowá mepa e'í̵ápɨranɨ?” yarɨŋí̵ minɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 26Bɨkwí̵yo dánɨ “Xwí̵á rɨríranɨ, amɨpí xwí̵á tí̵yo eŋí̵pɨranɨ, ní̵nɨ Ámɨnáoyá imónɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ “Pí pí gí̵wí̵ eŋí̵pɨ ananɨ nɨpaxenerɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 27Ámá Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roŋí̵ wo “Aiwá bɨ onaneyɨ.” searepeáráná seyí̵ne' “Ananɨ Owaneyɨ.” nɨseaimónɨrí̵ná, sa nuro ayá sí̵wí̵ searonɨgɨnɨrɨ pí pí aiwá seaiapí̵í̵pɨ nánɨ “Wigí̵ mimóní̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá e'í̵ápɨranɨ? Mepa e'í̵ápɨranɨ?” mɨyaiwipa nero ananɨ ní̵í̵rɨxɨnɨ. 28E nerɨ aí ámá wo áwaŋí̵ re nɨsearɨrí̵náyí̵, “Gí̵wí̵ rɨpɨ ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨ nánɨ rɨdɨyowá iní̵í̵pɨrɨnɨ.” nɨsearɨrí̵náyí̵, áwaŋí̵ searí̵o nánɨ dɨŋí̵ nɨmoro o seyí̵ne' narɨŋagí̵a nɨseanɨrí̵ná “Gí̵wí̵ apɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á tɨyí̵ mɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ pí nánɨ rí̵a narɨŋoɨ?” nɨyaiwirɨ ayá sí̵wí̵ uronɨgɨnɨrɨ mɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 29Seyí̵ne' nɨnɨróná “Nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro ayá sí̵wí̵ searonɨgɨnɨrɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Áwaŋí̵ searí̵o “Ayí̵ nɨpɨkwɨnɨ mɨyarɨŋoɨ.” nɨseaiaiwirɨ ayá sí̵wí̵ uronɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ. E seararɨŋagɨ nánɨ ámá wo nɨwiápí̵nɨmearɨ re nɨrɨnɨŋoɨ, “Nene ananɨ nepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ pí nánɨ ámá wí ayá sí̵wí̵ uropaxí̵ imónɨŋí̵pimɨ dánɨ ámɨ mepaxí̵ imónɨŋwɨnɨ? 30Nionɨ gí̵wí̵ apɨ nɨnɨrɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirí̵náyí̵, gí̵wí̵ nionɨ yayí̵ wíápɨ nánɨ mí̵kí̵ píyo dánɨ pairɨrí̵ nipaxí̵ imónɨnɨ?” Ámá wo e nɨrɨnɨ aí 31rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Seyí̵ne' gí̵wí̵ nɨnɨrónáranɨ, iniɨgí̵ nɨnɨrónáranɨ, pí pí nerónáranɨ, ámá wí sɨŋwí̵ nɨseanɨróná ‘Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?’ oseaiaiwípoyɨnɨrɨ omɨ seáyɨ e umí̵eyoapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” osearɨmɨnɨ. 32Judayí̵ranɨ, Gɨrikɨyí̵ranɨ, ámá Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ranɨ, ayí̵ omɨ sɨnɨ xí̵dɨpaxí̵ eŋánáyí̵, nene oyá sɨŋwí̵yo dánɨ ananɨ epaxí̵ aí ayo óreámioapaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mepa e'wanɨgɨnɨ. 33Nionɨ yarɨŋápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Nionɨ pí pí nerí̵ná niɨwanɨŋonɨ nánɨnɨ ayá tí̵nɨ mɨmení̵ “Ámá obaxí̵yo Gorɨxo yeáyí̵ uyimɨxemeaní̵a nánɨ omɨ dɨŋí̵ owɨkwí̵rí̵poyɨnɨrɨ arɨge nerɨ ayo ayá tí̵nɨ umemí̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ ayí̵ yayí̵ winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ yarɨŋárɨnɨ.

Copyright information for `AAK