1 Corinthians 11

1Nionɨ Kiraiso yagí̵pɨ ikanɨŋí̵ wiarɨŋápa seyí̵ne' enɨ nionɨ ikanɨŋí̵ níí̵rɨxɨnɨ.

“Apɨxíwa mɨŋí̵yo wí pání̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

2Seyí̵ne' nionɨ nánɨ íníná dɨŋí̵ arí̵á mikeamó Jisasomɨ xí̵darɨŋwae'ne yarɨŋwápɨ nánɨ nionɨ seaie'kwí̵kwɨyiŋápɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨro yarɨŋagí̵a nánɨ yayí̵ bɨ oseaimɨnɨ. 3Seyí̵ne' seaie'kwí̵kwɨyiŋápɨ xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨro aí “Rɨpɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨ.” nimónarɨnɨ. Kiraiso ámá oxí̵ nɨyonɨ seáyɨ e wimónɨrɨ oxowa xiepíwamɨ seáyɨ e wimónɨro Gorɨxo Kiraisomɨ seáyɨ e wimónɨrɨ enɨ. 4Ayɨnánɨ oxí̵ go go Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náranɨ, oyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á nurókiamorí̵náranɨ, wí mɨŋí̵yo nɨpákínɨmáná e nerí̵náyí̵, o xegí̵ seáyɨ e wimónɨŋomɨ —O ayí̵ Kiraisorɨnɨ. Omɨ ayá wimoarɨnɨ. 5E nerɨ aí apɨxí̵ gí gí mɨŋí̵yo wí mɨdí̵kínɨpa nemáná Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náranɨ, oyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á nurókiamorí̵náranɨ, í xegí̵ seáyɨ e wimónɨŋomɨ —O ayí̵ xegí̵ xiagworɨnɨ. Omɨ í ayá wimoarɨnɨ. Apɨxí̵ e yarɨgí̵íwa re imónɨgí̵íwa tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋoɨ. Íwamɨ gwí̵ nɨyirí̵ná ayá xwe' owinɨnɨrɨ dí̵á ní̵nɨ róáná mɨŋí̵ wáí̵ nero nánɨ ayá winarɨŋíwa tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Apɨxí̵ gɨyí̵ “Mɨŋí̵yo wí mɨpákínɨpa oemɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵náyí̵, wigí̵ dí̵á ní̵nɨ enɨ róní̵í̵rɨxɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aí apɨxí̵ dí̵á ní̵nɨ róánáyí̵ mɨŋí̵ wáí̵ nimónɨrɨ nánɨ ayá nɨwinɨrí̵náranɨ, u'rapí róánáyí̵ wiwiá í̵á nɨwerɨ nánɨ ayá nɨwinɨrí̵náranɨ, mɨŋí̵yo wí pákíní̵í̵rɨxɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Gorɨxo ámá oxí̵ iwamí̵ó nimɨxɨrɨ nɨtɨrí̵ná seáyɨ e xewanɨŋónɨŋí̵ imónɨŋí̵pa wimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ oxí̵yí̵ Gorɨxo xí̵o imónɨŋí̵pɨ sɨwánɨŋí̵ nɨwinɨrɨ nánɨ omɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náranɨ, oyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á nurókiamorí̵náranɨ, amɨpí wí mɨŋí̵yo mɨpánɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. E nerɨ aí apɨxí̵yí̵ wigí̵ í̵wiagwí̵yí̵ imónɨgí̵ápɨ sɨwánɨŋí̵ nɨwinɨrɨ nánɨ ayí̵ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náranɨ, oyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á nurókiamorí̵náranɨ, amɨpí wí mɨŋí̵yo pání̵í̵rɨxɨnɨ. 8Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Eŋíná Gorɨxo ámá oxí̵ nimɨxɨrí̵ná apɨxímɨ dánɨ bɨ nɨyorɨ imɨxɨŋí̵manɨ. Apɨxí̵ nimɨxɨrí̵ná oxomɨ dánɨ bɨ nɨyorɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. 9Apɨxímɨ oxo arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵manɨ. Oweoɨ, apɨxí oxomɨ arɨrá wíwɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. 10Ayɨnánɨ “Oxí̵yí̵ apɨxí̵yo seáyɨ e rí̵a wimónɨŋoɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ imónɨŋí̵pɨ wí apɨxíwa mɨŋí̵yo pání̵í̵rɨxɨnɨ. Íwa pí pí yarɨgí̵ápɨ aŋí̵nají̵ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵darɨgí̵á eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 11E seararɨŋagɨ aiwɨ oxí̵ Ámɨnáo tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná “Nionɨ apɨxí̵ mayonɨ nerɨ aí sopɨŋí̵ nonɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ.” rɨpaxí̵ menɨnɨ. Apɨxí̵ enɨ Ámɨnáo tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨrí̵ná “Oxí̵ mayínɨ nerɨ aí sopɨŋí̵ nonɨrɨ yarɨŋáínɨrɨnɨ.” rɨpaxí̵ menɨnɨ. 12Neparɨnɨ. Gorɨxo apɨxí̵ iwamí̵ó nimɨxɨrí̵ná ayí̵ oxí̵yo dánɨ nɨyorɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí rɨpɨ enɨ neparɨnɨ. Oxí̵ ní̵nɨ apɨxíwa xɨrarɨgí̵árɨnɨ. E nerɨ aí apɨxí̵ranɨ, oxí̵ranɨ, píranɨ, amɨpí nɨpɨnɨ mí̵kí̵ ikiŋo, ayí̵ Gorɨxorɨnɨ.

13Sewanɨŋí̵yí̵ne' xwɨyí̵á nionɨ seararɨŋá rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨyaikiroro “Sɨpírí̵anɨ? Naŋí̵rí̵anɨ?” yaiwípoyɨ. Apɨxíwa amɨpí bɨ mɨŋí̵yo mɨpákínɨpa nemáná Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náyí̵, “Ananɨ yarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? “Ananɨ mɨyarɨŋoɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 14Ámae'ne negí̵ imónɨŋwápimɨ dánɨ sɨwá re'nɨŋí̵ neainarɨŋí̵rɨnɨ. Ámá oxí̵ dí̵á sepiá xɨrá eŋáná ayí̵ ayá winɨpaxí̵ imónɨnɨ. 15E nerɨ aí apɨxí̵ dí̵á sepiá eŋáná ayí̵ dɨŋí̵ nií̵á winɨpaxí̵ enɨ. Negí̵ imónɨŋwápimɨ dánɨ sɨwá e'nɨŋí̵ neainarɨŋí̵rɨnɨ. Pí nánɨ marí̵áɨ, Gorɨxo apɨxíwa rɨtí̵ iní̵í̵rɨxɨnɨrɨ dí̵á sepiá wiŋí̵ eŋagɨ nánɨ sepiá eŋánáyí̵ “Dɨŋí̵ nií̵á winɨpaxí̵ enɨ.” seararɨŋɨnɨ. 16Ámá wí “Xwɨyí̵á Poro rarɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ xɨxewiámí̵ ouraneyɨ.” nɨwimónɨrí̵ná rɨpɨ urɨmí̵ɨnɨ, “None ámɨ xegí̵ bɨ yarɨŋwámanɨ. Sɨyikí̵ Jisasoyá imónɨgí̵á amɨ amɨ ŋweagí̵áyí̵ enɨ xegí̵ bɨ xí̵darɨgí̵ámanɨ. Ayí̵ nionɨ rí̵ápɨnɨ yarɨgí̵árɨnɨ.” urɨmí̵ɨnɨ.

“Aiwá Ámɨnáo nánɨ dɨŋí̵ oneainɨnɨrɨ imɨxarɨŋwápɨ u'rapí mɨnɨmepanɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

17Seyí̵ne' Gorɨxomɨ yayí̵ wianɨro nánɨ awí neánɨróná naŋí̵ mimóní̵ sɨpípɨnɨ nimónɨrɨ yarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ ámɨ sekaxí̵ rɨpɨ nɨrɨrí̵ná segí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ weyí̵ nɨmearɨrɨ searɨmɨme'ɨnɨ. 18Xámɨ rɨpɨ searɨmí̵ɨnɨ. Nionɨ ámá wí re rarɨŋagí̵a arí̵á wiŋárɨnɨ, “Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á Korinɨyo ŋweagí̵áyí̵ Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ awí neánɨróná nawínɨ mimóní̵ yaŋí̵ epayónarɨgí̵árɨnɨ.” rarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ “Bɨ nepa e rí̵a yarɨŋoɨ?” yaiwiarɨŋárɨnɨ. 19Ayí̵ neparɨnɨ. “Seyí̵ne' dɨŋí̵ ná bɨnɨ nɨmoro axí̵pɨnɨ mimónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Seyí̵ne' re yaiwinɨpí̵rɨ nánɨ “Negí̵yí̵ wiene Jisasomɨ xɨxenɨ nɨxí̵dɨrane mɨmɨwiároarɨŋwae'ne, ayí̵ anerí̵anɨ?” yaiwinɨpí̵rɨ nánɨ xɨxegí̵nɨ yaŋí̵ nepayónɨro yarɨŋoɨ. 20Ayɨnánɨ seyí̵ne' awí neánɨróná “Aiwá Ámɨnáo nánɨ ‘Dɨŋí̵ oseainɨnɨrɨ ní̵í̵rɨxɨnɨ.’ nearɨŋí̵pɨ narɨŋwɨnɨ.” nɨyaiwiro aiwɨ nepa mɨnarɨŋoɨ. 21Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Awí neánɨro aiwá nɨnɨróná nɨyí̵ne'nɨ sɨnɨ me' aiwá xɨxegí̵nɨ rí̵á yeaárí̵ápɨ aŋí̵nɨ nɨyoaro xɨxegí̵nɨ nɨnɨro nánɨ wiyí̵ne' agwí̵nɨ ŋweaŋáná wiyí̵ne' iniɨgí̵ wainí̵ xwapí̵ nɨnɨmáná papɨkí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. 22Pí nánɨ e yarɨgí̵árɨnɨ? Aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro epí̵rí̵a nánɨ segí̵ aŋí̵ menɨranɨ? Jisasoyá sɨyikí̵ seyí̵ne' imónɨgí̵ápimɨ peayí̵ owiananeyɨnɨrɨ e yarɨgí̵áranɨ? Se'rɨxí̵meá aiwá nánɨ dí̵wí̵ ikeamónarɨgí̵áyo ayá owimoaneyɨnɨrɨ e yarɨgí̵áranɨ? “Poro weyí̵ neamearɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ yarɨŋwɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ, apɨ ne'ra warɨŋagí̵a nánɨ wí weyí̵ seamearɨmí̵ámanɨ.

Aiwá Ámɨnáo xí̵o nánɨ dɨŋí̵ winí̵wɨnɨgɨnɨrɨ imɨxɨŋí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Xwɨyí̵á nionɨ eŋíná seare'wapɨyiŋápɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ mɨseare'wapɨyiŋárɨnɨ. Ámɨnáo nɨre'wapɨyiŋí̵yo dánɨ seare'wapɨyiŋápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Sí̵á Ámɨná Jisaso nánɨ Judaso pasá ume'í̵yimɨ Ámɨnáo aiwá bɨ nɨmearɨ 24aiwá apɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná nɨkwɨrɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Rɨpɨ gí̵ warárɨnɨ. Seyí̵ne' nánɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ inɨmí̵pɨrɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨ seaiimí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ seainɨní̵a nánɨ nionɨ e'ápa axí̵pɨ e yayíí̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 25Awa rɨxa aiwá nɨnɨmáná kapɨxí̵ iniɨgí̵ wainí̵ ínɨŋí̵ wá nɨmearɨ xegí̵ yarɨŋí̵pa axí̵pɨ nemáná re rɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo xwɨyí̵á sɨŋí̵ ‘E nɨseaiimí̵árɨnɨ.’ rau'roaárɨŋí̵pɨ ‘Nepa xɨxenɨ nɨneaiiní̵árí̵anɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ nionɨ nɨperí̵ná gí̵ ragí̵ pu'í̵yí̵ iniɨgí̵ wainí̵ sɨxí̵ rɨwánɨŋí̵ imónɨnɨ. Íníná soyí̵ne' iniɨgí̵ rɨwá nɨnɨrí̵ná nionɨ nánɨ dɨŋí̵ seainɨní̵a nánɨ ní̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 26Seyí̵ne' o rɨŋí̵pɨ nero aiwá apɨ nɨro iniɨgí̵ awá nɨro nerɨŋí̵pimɨ dánɨ o ámɨ weapɨní̵e nánɨ wáí̵ re'nɨŋí̵ nɨra warɨgí̵árɨnɨ, “Ámɨnáo nene nánɨ rɨxa neapeiŋí̵rɨnɨ.” E'nɨŋí̵ nɨra warɨgí̵árɨnɨ.

“Ámɨnáoyá aiwápɨ gɨyí̵ne' u'rapí nɨnɨrí̵ná xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ yarɨŋoɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27Ámá gɨyí̵ xámɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mɨyaikiró Ámɨnáo ayá winɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ero aiwáranɨ, iniɨgí̵ranɨ, xí̵o nánɨ dɨŋí̵ winɨnɨ nánɨpɨ u'rapí nɨro nerónáyí̵, warápɨ tí̵nɨ ragí̵pɨ tí̵nɨ xórórí̵nɨŋí̵ nero nánɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ imónɨŋoɨ. 28Ayɨnánɨ ámá woxɨ woxɨ, “Naŋí̵ imónɨŋí̵pɨ rí̵a yarɨŋɨnɨ? Sɨpí imónɨŋí̵pɨ rí̵a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ yarɨŋí̵ niga nu'ɨsáná aiwá apɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ awá tí̵nɨ xe ní̵ɨrɨxɨnɨ. 29Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá aiwá apɨ tí̵nɨ iniɨgí̵ awá tí̵nɨ nɨnɨrí̵ná “Ámɨnáo xegí̵ warápimɨ dánɨ neaiiŋí̵ eŋagɨ nánɨ rí̵a narɨŋɨnɨ?” mɨyaiwipa nerí̵náyí̵, ayí̵ xwɨyí̵á meárɨnanɨro nánɨ narɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 30Sa mí̵kí̵ apimɨ dánɨ segí̵ obaxí̵ wí sɨmɨxí̵ nero nɨyɨpe' nimónɨrɨ ero wí rɨxa pɨyí̵ ero egí̵árɨnɨ. 31Nene xámɨ negí̵ yarɨŋwápɨ nánɨ yarɨŋí̵ niga nurane “Naŋí̵ rí̵a yarɨŋɨnɨ? Sɨpí rí̵a yarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirane dɨŋí̵ píránɨŋí̵ nimɨxɨnɨmáná aiwá apɨ nɨnɨrane sɨŋwɨrɨyí̵, Kiraiso xwɨyí̵á bɨ nɨneameárɨrɨ sɨyikí̵ neareámɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. 32E nerɨ aí agwɨ ríná Ámɨnáo xwɨyí̵á nɨneameárɨrí̵ná rí̵we'ná nene ámá xí̵omɨ mɨxí̵darɨgí̵áyo tí̵nɨ nawínɨ xwɨyí̵á umeárɨmɨgɨnɨrɨ rɨxa xwɨyí̵á nɨneameárɨrɨ sɨyikí̵ neareaarɨnɨ. 33Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', aiwá nionɨ seararɨŋápɨ nanɨro nerɨmeánɨrí̵ná axíná nawínɨ píránɨŋí̵ onaneyɨnɨrɨ rí̵wí̵yo re'moarɨgí̵áyí̵ nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋwearí̵ɨnɨ. 34Seyí̵ne' aiwá apɨ nɨnɨróná u'rapí nero xwɨyí̵á meárɨnɨpí̵rɨxɨnɨrɨ segí̵yí̵ wí agwí̵ eŋí̵ mɨweánɨŋánáyí̵ sɨnɨ mɨbɨpa neróná wigí̵ aŋiwámɨ dánɨ aiwá ní̵í̵rɨxɨnɨ. Aiwá apɨ nánɨ xwɨyí̵á bɨ sɨnɨ nɨweŋagɨ aí ámɨ nɨseaímearí̵ná searɨmí̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK