1 Corinthians 14

Kwíyí̵pimɨ dánɨ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ ámɨ bɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Seyí̵ne' “Ámáyo dɨŋí̵ sɨpí owianeyɨ.” nɨyaiwiro anɨŋí̵ miní̵ xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. E nero aí Gorɨxo apɨ apɨ e imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ seaimɨxarɨŋí̵pɨ “Apɨ apɨ oimónaneyɨ.” nɨyaiwiro sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro aiwɨ ná bɨnɨ ayí̵ oyá xwɨyí̵á ámáyo wí̵á urókiamopaxí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ aŋɨpaxí̵ sí̵mí̵ xeadí̵pe'ní̵í̵rɨxɨnɨ. 2Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ gwí̵ wɨrí̵ wɨrí xwɨyí̵á mí̵kí̵ wínɨyí̵ mají̵á imónɨgí̵ápimɨ dánɨ nɨrɨrí̵náyí̵, ayí̵ ámáyo murarɨŋoɨ. Wínɨyí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵ apɨ nánɨ mají̵á imónɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxomɨnɨ nurɨrɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ yumí̵í imónɨŋí̵pɨ rarɨŋoɨ. 3E nerɨ aí gɨyí̵ gɨyí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wí̵á nɨrókiamorónáyí̵, ayí̵ rí̵ápimɨ dánɨ ámáyo sí̵kí̵kí̵ womɨxɨro eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wiro dɨŋí̵ wí̵á wókímɨxɨro epaxí̵pɨ urarɨgí̵árɨnɨ. 4Ámá xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ wíyo dánɨ rarɨŋí̵ go go, ayí̵ xewanɨŋo sí̵kí̵kí̵ omɨxɨnarɨnɨ. Ámá Gorɨxoyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á rókiamoarɨŋí̵ go go, ayí̵ Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ urí̵í̵pimɨ dánɨ Jisasoyá sɨyikí̵pɨ imónɨgí̵áyo sí̵kí̵kí̵ womɨxarɨŋí̵rɨnɨ. 5Nionɨ “Seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ orí̵poyɨ.” nɨnimónɨrɨ aiwɨ aga aŋɨpaxí̵ ayá wí nimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. “Gorɨxoyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á orókiamópoyɨ.” nimónarɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Wí̵á rókiamoarɨŋí̵ go go Jisasoyá sɨyikí̵pɨ imónɨgí̵áyo nurɨrí̵ná xí̵o urí̵í̵pimɨ dánɨ sí̵kí̵kí̵ nɨwomɨxɨrɨ nánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ wíyo dánɨ rarɨŋí̵ go gomɨ seáyɨ e wimónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ wíyo dánɨ rarɨŋí̵ go go ráná ámá wo nɨwiápí̵nɨmearɨ Jisasoyá sɨyikí̵pɨ imónɨgí̵á wínɨyo o rí̵í̵pimɨ dánɨ sí̵kí̵kí̵ owomɨxɨnɨrɨ yaŋí̵ numeairí̵ná enɨ ananɨrɨnɨ. 6Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', rɨpɨ nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mópoyɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ wíyo dánɨ nɨsearɨrí̵náyí̵, “Apɨ wí naŋí̵ neaimɨxɨpaxí̵ imónɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? Oweoɨ. Nionɨ xwɨyí̵á Gorɨxo wí̵á nɨnókímɨxɨrɨ nɨrɨŋí̵pɨ mɨsearɨpa nerí̵náranɨ, nɨjí̵á o nánɨ nionɨ imónɨŋá bɨ mɨsearɨpa nerí̵náranɨ, xwɨyí̵á oyápɨ bɨ wí̵á mɨsearókiamopa nerí̵náranɨ, bɨ mɨseare'wapɨyipa nerí̵náranɨ, sa xwɨyí̵á mí̵kí̵ wíyo dánɨ nɨseara nurí̵náyí̵, arɨge nerɨ naŋí̵ wí seaiimí̵árɨnɨ? Oweoɨ, wí e epaxí̵manɨ.

7Dɨŋí̵ mayí̵ imónɨŋí̵pɨ, pe'kákí̵ranɨ, gitáranɨ, ayí̵ axí̵pɨ imónɨnɨ. Yaiwínɨŋí̵ nɨyárɨrɨ nɨpɨkwɨnɨ irí̵ mɨre'pepa nerí̵náyí̵, ámá arɨge “Ayí̵ apɨ rí̵a rarɨnɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ? Ámá kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ wíyo dánɨ enɨ nɨrɨrí̵náyí̵, ámá arí̵á mɨwiarɨgí̵áyí̵ arɨge nerɨ “Ayí̵ apɨ rí̵a rarɨnɨ?” yaiwipaxí̵ imónɨnɨ? 8Ámá mɨxí̵ nánɨ awí roŋo xowieŋomɨ dánɨ rí̵aiwá orɨnɨrɨ pí̵rámí̵ nɨpɨkwɨnɨ mepa nerí̵náyí̵, ámá gɨyí̵ “Mɨxí̵ nánɨ rí̵aiwá iyí̵ rɨráoɨ?” nɨyaiwiro e'waikí̵ tí̵nɨ nikí̵nɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵kipaxí̵rɨnɨ? Oweoɨ, pí̵rámí̵ nɨpɨkwɨnɨ mepa nerí̵náyí̵, wí e epaxí̵ menɨnɨ. 9Seyí̵ne' enɨ ámá wíyo kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ wíyo dánɨ nurɨrí̵náyí̵, ámá arí̵á seaiarɨgí̵áyí̵ arɨge nero “Apɨ nánɨ rí̵a neararɨŋoɨ?” nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨpaxí̵rɨnɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' urarɨgí̵ápɨ mɨmiaŋwí̵ upaxí̵ imónɨnɨ. 10Ayí̵ neparɨnɨ. Xwí̵á rɨrímɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ xɨxegí̵nɨ tí̵ŋí̵ rarɨgí̵ápɨ obaxí̵ imónɨnɨ. Xwɨyí̵á bɨ mí̵kí̵ mayí̵ imónɨŋí̵manɨ. Ní̵nɨ mí̵kí̵ tí̵ŋí̵ imónɨnɨ. 11E nerɨ aí ámá wo xwɨyí̵á mí̵kí̵ nionɨ mají̵á imónɨŋí̵pimɨ dánɨ rarɨŋagɨ arí̵á nɨwirí̵ná “E'máyí̵ worí̵anɨ?” yaiwimí̵ɨnɨ. Xí̵o enɨ nionɨ arí̵á mɨwiarɨŋagɨ nɨnanɨrí̵ná “E'máyí̵ worí̵anɨ?” niaiwinɨŋoɨ. 12Seyí̵ne' Gorɨxo apɨ apɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ sɨxí̵ seamímoarɨŋí̵pɨ “Oimónaneyɨ.” nɨyaiwiro sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro yarɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋagí̵a nánɨ pí pí neróná rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Kwíyí̵pimɨ dánɨ epaxí̵ imónɨŋwápimɨ dánɨ Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨŋwae'ne eŋí̵ sí̵kí̵kí̵ omɨxɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ oyaneyɨnɨro ayá wí ne'ra u'í̵rɨxɨnɨ.

13Ayɨnánɨ segí̵yí̵ wo kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ seyí̵ne' mají̵á imónɨgí̵ápimɨ dánɨ nɨsearɨrí̵náyí̵, arí̵á mɨwiarɨgí̵áyí̵ne' yaŋí̵ seameaimɨnɨrɨ nánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵wɨnɨgɨnɨ. 14Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ gí̵ ámá arí̵á niarɨgí̵e dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ xegí̵ bimɨ dánɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná gí̵ dɨŋí̵ aí tí̵nɨ murí̵ sa maŋí̵pámɨ dánɨ nurɨrí̵náyí̵, “Apɨ ourɨmɨnɨ.” nɨyaiwirɨ murɨpa e'á eŋagɨ nánɨ nionɨ rí̵ápɨ bɨ naŋí̵ mɨniiarɨnɨ. 15Ayɨnánɨ nionɨ pí emɨnɨre'ɨnɨ? Nionɨ Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵náranɨ, soŋí̵ nɨrɨrɨ omɨ yayí̵ numerí̵náranɨ, xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ maŋí̵pá tí̵nɨ nurɨrɨ aí “Ayí̵ apɨ rí̵a urarɨŋɨnɨ?” nɨyaiwirɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ enɨ nawínɨ urí̵ɨmɨgɨnɨ. 16Seyí̵ne' e mepa nero Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwirí̵ná dɨŋí̵ tí̵nɨ nawínɨ murí̵ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ, seyí̵ne' mají̵ápimɨ dánɨnɨ nurɨrí̵náyí̵, ámá sɨpí̵á imónɨgí̵á seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ awí eánarɨgí̵áyí̵ arɨge nero “Ayí̵ rí̵ápɨ xɨxenɨ e imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ? Oweoɨ, xwɨyí̵á mí̵kí̵ seyí̵ne' rarɨgí̵ápɨ arí̵á mɨwipaxí̵ nimónɨro nánɨ wí e rɨpaxí̵ menɨnɨ. 17Seyí̵ne' e nerí̵náyí̵, Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ yayí̵ nɨwiro aiwɨ wínɨyo sí̵kí̵kí̵ mɨwomɨxí̵ ududí̵ iní̵ wikárarɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 18Seyí̵ne' kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ wíyo dánɨ ayá wí nɨrɨro aí nionɨ enɨ kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ seáyɨ e nɨseamu'rorɨ nánɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋárɨnɨ. 19E nimónɨrɨ aí Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á bɨ tí̵nɨ nerɨmeánɨrɨ wigí̵ arí̵á egí̵e dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ nurɨrí̵ná “Í̵á mɨropaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ourɨmɨnɨ.” mɨnimónarɨnɨ. Oweoɨ, “Poro ipɨ rɨneaíwapɨyarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ sa “Xwɨyí̵á mí̵kí̵ nionɨ nɨjí̵á imónɨŋápimɨ dánɨ nurɨrɨ ‘Ayí̵ apɨ rí̵a urarɨŋɨnɨ?’ yaiwimí̵pɨ árí̵ní̵ ourɨmɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “E nerí̵ná seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ yarɨŋɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

20Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' niaíwí̵ onɨmiá dɨŋí̵ mɨmaxɨrɨpa e'poyɨ. E nɨsearɨrɨ aí niaíwí̵ pí̵opia í̵wí̵ oyaneyɨnɨro sɨnɨ dɨŋí̵ mɨmoarɨgí̵ápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ imóní̵poyɨ. E nero dɨŋí̵ nɨmorí̵ná ámɨná yapɨ móí̵rɨxɨnɨ. 21Isɨrerɨyí̵ arí̵á mɨwiarɨŋagí̵a nánɨ Gorɨxo ámá wí e dáŋí̵yí̵ mɨxí̵ nɨmeámɨ nɨbɨro xwɨrí̵á wikɨxe'í̵rɨxɨnɨrɨ rɨŋí̵pɨ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “ ‘Gorɨxonɨ ámá mí̵kí̵ wí e dáŋí̵yí̵yá xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ tí̵nɨ ámá tí̵yo urɨrɨ wí e dáŋí̵yí̵yá maŋí̵pimɨ dánɨ urɨrɨ emí̵a eŋagɨ aiwɨ nionɨ wí arí̵á nipɨrí̵ámanɨ.’ Ámɨnáonɨ e rarɨŋɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 22Ayɨnánɨ nene re yaiwiŋwɨnɨ, “Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ nene mají̵á nimónɨrɨ aí rarɨŋwápɨ, ayí̵ ámá omɨ rɨxa dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á wínɨyí̵ arí̵á nɨneairóná óí̵ nikárɨnɨro ‘Ayí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ mimónɨnɨ. Sa omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ óí̵ nikárɨnɨro ‘Ayí̵ eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ rí̵a yarɨŋoɨ?’ oyaiwípoyɨnɨrɨ imónɨnɨ.” yaiwiŋwɨnɨ. E nerɨ aí oyá xwɨyí̵ápɨ, nene wí̵á urókiamoarɨŋwápɨ, ayí̵ ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ arí̵á nɨneairóná “Eŋí̵ eánɨŋí̵ Gorɨxoyápimɨ dánɨ rí̵a rarɨŋoɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ mimónɨnɨ. Sa xí̵omɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ e oyaiwípoyɨnɨrɨ imónɨnɨ. 23Ayɨnánɨ ámá Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' awí neánɨróná nɨyí̵ne'nɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ seyí̵ne' mají̵á bɨ bimɨ dánɨ nɨra warí̵ná ámá sɨpí̵á imónɨgí̵áyí̵ wíranɨ, ámá sɨnɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵áyí̵ wíranɨ, nɨseaímearo nɨŋwearóná “Ámá tɨyí̵ xóxwí̵ yarɨgí̵áyí̵ menɨranɨ?” rɨpí̵rí̵árɨnɨ. 24Seyí̵ne' wí e mepa nero nɨyí̵ne'nɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wí̵á nɨrókiamóa warí̵ná ámá sɨpí̵á imónɨgí̵áyí̵ wíranɨ, ámá sɨnɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵áyí̵ wíranɨ, nɨseaímearo nɨŋwearóná seyí̵ne' rarɨgí̵á nɨpimɨnɨ dánɨ “Í̵wí̵ awa rarɨgí̵ápɨ mɨyarɨŋwae'nerí̵anɨ?” nɨyaiwiro wairɨrí̵ inɨro “Apɨ nene nánɨ enɨ rí̵a rarɨŋoɨ?” nɨyaiwiro ayá mɨŋɨmɨŋí̵ roro nemáná 25sɨpí imónɨŋí̵ wigí̵pɨ yumí̵í egí̵ápɨ nánɨ waropárí̵ nero mɨŋí̵ xwí̵áyo nɨkwí̵rónɨro Gorɨxomɨ yayí̵ numero “Neparɨnɨ. Gorɨxo seyí̵ne' dɨŋí̵ seakɨkayonɨ.” rɨpí̵rí̵árɨnɨ.

Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ nerɨmeánɨróná epaxí̵pɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

26Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', pí oyaneyɨnɨrɨ neararɨnɨ? Seyí̵ne' awí neánɨróná woxɨ soŋí̵ seare'wapɨyinɨ nánɨ imónɨrɨ woxɨ xwɨyí̵á bɨ seare'wapɨyinɨ nánɨ imónɨrɨ woxɨ xwɨyí̵á Gorɨxo wí̵á wókímɨxí̵í̵pɨ bɨ searɨnɨ nánɨ imónɨrɨ woxɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ bɨ searɨnɨ nánɨ imónɨrɨ woxɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ rɨní̵í̵pɨ bɨ yaŋí̵ seameainɨ nánɨ imónɨrɨ nerɨ aí nɨpɨnɨ nerí̵ná Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne' sí̵kí̵kí̵ omɨxɨnɨpí̵rɨ nánɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 27Segí̵yí̵ wí “Xwɨyí̵á mí̵kí̵ bimɨ dánɨ ouraneyɨ.” nɨwimónɨrí̵ná obaxowa xe onearí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpanɨ. Wau'nɨranɨ, wau' woranɨ, ayí̵ apánɨrɨnɨ. Axíná nawínɨ orí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpanɨ. Wo xámɨ nɨrɨmáná wo rí̵wí̵yo rí̵wɨnɨgɨnɨ. E yarí̵ná wo yaŋí̵ seameaíwɨnɨgɨnɨ. 28Ámá wo xwɨyí̵á yaŋí̵ seameaipaxí̵ meŋánáyí̵, xwɨyí̵á mí̵kí̵ apɨ apimɨ dánɨ rarɨgí̵áwa Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ne'yá arí̵á egí̵e dánɨ maŋí̵pá tí̵nɨ sɨŋánɨ mɨrɨpa nero wigí̵ dɨŋí̵yo dánɨ Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ ínɨmɨ rɨní̵í̵rɨxɨnɨ. 29Awí neánɨróná segí̵ xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵áyí̵ wau'ranɨ, wau' woranɨ, awa xe xwɨyí̵á searí̵í̵rɨxɨnɨ. Rɨxa searáná wínɨyí̵ o nepa kwíyí̵pimɨ dánɨ rí̵a rarɨnɨrɨ pí̵á nɨmero mí ómɨxí̵í̵rɨxɨnɨ. 30E nerɨ aí segí̵yí̵ wo e'í̵ nɨŋwearɨ wí̵á rókiamoarɨŋí̵ womɨ arí̵á wiarí̵ná Gorɨxo xwɨyí̵á bɨ wí̵á wókímɨxánáyí̵, o xwɨyí̵á apɨ áwaŋí̵ searɨnɨ nánɨ dao xámɨ rarɨŋo pí̵nɨ wiárí̵wɨnɨgɨnɨ. 31Nionɨ seararɨŋápɨ nɨxí̵dɨróná seyí̵ne' nɨyí̵ne'nɨ nɨjí̵á imónɨro eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ inɨro epí̵rí̵a nánɨ woxɨ woxɨ ananɨ wí̵á nɨrókiamóa upaxí̵ imónɨŋoɨ. 32Nene nɨjí̵áranɨ. Gorɨxo yaiwínɨŋí̵ yarɨŋomanɨ. “Xwɨyí̵á nɨxeayirɨ nerɨ orí̵poyɨ.” mɨwimóní̵ “Nɨtɨwayɨrorɨ orí̵poyɨ.” wimónarɨŋagɨ nánɨ wí̵á rókiamoarɨgí̵áwa kwíyí̵pimɨ dánɨ rókiamopaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ u'rapí mɨrí̵ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro rí̵í̵rɨxɨnɨ.

Gorɨxoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á wí e wí e ŋweagí̵á ní̵nɨ yarɨgí̵ápa
34sɨyikí̵ oyá Korinɨyo ŋweagí̵áyí̵ne' enɨ awí neánɨróná apɨxíwa xwɨyí̵á wí mɨrɨpa oe'poyɨ. Awí neánɨrane'ná apɨxíwa xe xwɨyí̵á onearí̵poyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa yarɨŋwá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ rɨnɨŋí̵pa oxoyí̵ne' sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ seaurí̵ní̵í̵rɨxɨnɨ. 35Íwa Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyí̵ awí eánɨgí̵e dánɨ xwɨyí̵á nɨrɨrí̵ná ayá winɨpaxí̵ yarɨŋagí̵a nánɨ wínɨ wínɨ “Apɨ nánɨ nɨjí̵á oimónɨmɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná aŋí̵ xɨxegí̵nɨyo dánɨ oxomɨ yarɨŋí̵ wíwɨnɨgɨnɨ. 36Seyí̵ne' seáyɨ e seáyɨ e mimónɨpanɨ. “Xwɨyí̵á Gorɨxoyápɨ nene tí̵ámɨnɨ mí̵kí̵ imónɨŋwae'nerɨnɨ.” rɨyaiwinarɨŋoɨ? “Xwɨyí̵á oyápɨ Korinɨyo ŋweaŋwae'nenɨ tí̵ámɨnɨ rɨnɨŋí̵rɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ?

37Ámá goxɨ goxɨ “Nionɨ Gorɨxoyá xwɨyí̵ápɨ wí̵á rókiamoarɨŋá wonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrí̵náranɨ, “Oyá kwíyí̵ sɨxí̵ nɨmímoŋí̵pimɨ dánɨ e epaxí̵ nimónɨrɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrí̵náranɨ, xwɨyí̵á nionɨ nɨrɨrɨ eaarɨŋá rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ re yaiwíɨrɨxɨnɨ, “Poro sekaxí̵ Ámɨnáo urí̵í̵pimɨ dánɨ rí̵a nɨrɨrɨ eaŋí̵rí̵anɨ?” yaiwíɨrɨxɨnɨ. 38Ámá go go e mɨyaiwipa yarɨŋagɨ nɨwɨnɨrí̵náyí̵, seyí̵ne' enɨ “O nepa Gorɨxoyá wí̵á rókiamoarɨŋí̵ wo menɨnɨ.” yaiwíí̵rɨxɨnɨ. 39Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Gorɨxoyá xwɨyí̵á wí̵á orókiamoaneyɨnɨrɨ sí̵mí̵ xeadí̵pe'nɨro oyá kwíyí̵ tí̵nɨ xwɨyí̵á mí̵kí̵ bɨ bimɨ dánɨ seyí̵ne' rarɨgí̵ápɨ pí̵rí̵ mɨrakínɨpa ero e'í̵rɨxɨnɨ. 40E nero aí Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨro nánɨ awí neánɨróná pí pí seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nɨpɨnɨ nɨtɨwayɨroro píránɨŋí̵ e'í̵rɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK