1 John 3

1Ai ámá tɨyí̵ne' rɨpɨ nánɨ dɨŋí̵ omoaneyɨ. Ápo Gorɨxo bɨ onɨmiápɨ marí̵áɨ, dɨŋí̵ ayá wí sɨxí̵ nɨneayirɨ nánɨ “Gí̵ niaíwí̵yí̵ne'rɨnɨ.” neararɨnɨ. Xí̵o neararɨŋí̵pɨ nepa e imónɨŋagwɨ nánɨ neararɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ nene Gorɨxoyá niaíwene eŋagwɨ nánɨ mí mɨneaómɨxɨŋoɨ. Ayí̵ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ nikárɨnɨro nɨjí̵á mimónɨgí̵áyí̵ eŋagí̵a nánɨ mí mɨneaómɨxɨŋoɨ. 2Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne', ayí̵ mí mɨneaómɨxí̵agí̵a aiwɨ nene xí̵oyá niaíwí̵ imónɨŋwae'nerɨnɨ. Rí̵we'ná arɨre imónaní̵wápɨ sɨnɨ wí̵á mɨneaókiamónɨŋagɨ aiwɨ nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, “Kiraiso sɨŋánɨ nɨneaimónɨrɨ weapáná xí̵o imónɨŋí̵pa nene enɨ axí̵pɨ imónaní̵wárɨnɨ.” Nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ. Xí̵o imónɨŋí̵pɨ íná dánɨ aga xɨxenɨ sɨŋwí̵ wɨnaní̵wá eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Ámá Kiraiso neaíme'napáná xí̵o imónɨŋí̵pɨ oimónaneyɨnɨrɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaarɨgí̵á ayí̵ ayí̵ ní̵nɨ rɨpɨ yarɨgí̵árɨnɨ. Xewanɨŋo awiaxí̵ imónɨŋí̵pa axí̵pɨ oimónaneyɨnɨro wigí̵ xwioxí̵yo igí̵ánɨŋí̵ neámorɨ naŋí̵ imɨxɨnarɨgí̵árɨnɨ. 4Ámá í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵á ayí̵ ayí̵ ní̵nɨ Gorɨxoyá sekaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ xórórí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. Í̵wí̵ ámá ne'ra warɨgí̵ápɨ, ayí̵ pípɨ marí̵áɨ, sa Gorɨxoyá sekaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ xórórí̵ yarɨgí̵ápɨrɨnɨ. 5Rɨpɨ nánɨ seyí̵ne' nɨjí̵á imónɨŋoɨ. Kiraiso —O í̵wí̵ bɨ meŋorɨnɨ. O í̵wí̵ nene yarɨŋwápɨ yokwarɨmí̵ neaiimɨnɨrɨ nánɨ xwí̵á tí̵yo nene tí̵ŋí̵ e bɨŋɨnigɨnɨ. 6Ayɨnánɨ ámá Jisaso tí̵nɨ kumɨxɨnɨgí̵áyí̵ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ámanɨ. E nerɨ aí ámá í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵áyí̵ “Jisaso Gorɨxomɨ xewaxorí̵anɨ?” nɨyaiwiro nepa xí̵o tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨnarɨgí̵ámanɨ. 7Gí̵ niaíwí̵piayí̵ne', ámá yapí̵ rarɨgí̵áyí̵ xe nɨbɨro yapí̵ oneaíwapɨyípoyɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ne'ra warɨgí̵áyí̵ Kiraiso we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pa axí̵pɨ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. 8E nerɨ aí ámá í̵wí̵ yarɨgí̵áyí̵ oboyáyí̵rɨnɨ. Eŋíná í̵wí̵ iwamí̵ó ne'ra bɨŋo, ayí̵ obo eŋagɨ nánɨ oyá imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Gorɨxomɨ xewaxo rɨpɨ emɨnɨrɨ nánɨ bɨŋɨnigɨnɨ. Obo í̵wí̵ arí̵kí nerɨ ámáyí̵ enɨ axí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ wíwapɨyarɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ urakímɨnɨrɨ nánɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 9Ayɨnánɨ ámá Gorɨxo xegí̵ tɨmeaŋí̵yí̵nɨŋí̵ nimónɨrí̵náyí̵, oyá dɨŋí̵pɨ íkíkí̵ wiŋagɨ nánɨ í̵wí̵ ne'ra warɨgí̵ámanɨ. Ayí̵ Gorɨxo xegí̵ tɨmeaŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ aga í̵wí̵ ne'ra upaxí̵ mimónɨŋoɨ. 10Rɨpimɨ dánɨ ananɨ ámá mí nɨwómɨxɨro “Tɨyí̵ niaíwí̵ Gorɨxoyárí̵anɨ? Tɨyí̵ oboyárí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Ámá sɨwí̵ we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨyarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná “Ayí̵ Gorɨxo tɨmeaŋí̵yí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ wímanɨ.” yaiwipaxí̵rɨnɨ. Ámá xexɨrí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ muyarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrí̵ná enɨ “Ayí̵ Gorɨxoyá imónɨgí̵áyí̵ wímanɨ.” yaiwipaxí̵rɨnɨ.

Xexɨrí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná epaxí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

11Iwamí̵ó imónɨŋíná dánɨ xwɨyí̵á Jisaso yaŋí̵ neaiapɨŋí̵ none seare'wapɨyarí̵ná arí̵á neaigí̵ápɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ, “Xexí̵xexɨrí̵meáyí̵ne' xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ.” Arí̵á neaigí̵ápɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ. 12Apɨ nɨxí̵dɨrane'ná Keno —O sɨpí imónɨŋoyáorɨnɨ. Xegí̵ xogwáomɨ pɨkíxwɨrí̵ó eŋorɨnɨ. O eŋí̵pa axí̵pɨ mepa oyaneyɨ. “Xogwáomɨ ayí̵ nánɨ rí̵a pɨkiŋɨnigɨnɨ?” yaiwiarɨgí̵ápɨ pípɨrɨnɨ? Xí̵o xegí̵ yarɨŋí̵pɨ sɨpí imónɨrɨ xogwáo yarɨŋí̵pɨ we' rónɨŋí̵ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwirɨ pɨkiŋɨnigɨnɨ. 13Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' enɨ ámá Gorɨxoyá mimónɨgí̵áyí̵ sí̵mí̵ tí̵nɨ seaiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrónáyí̵, ududí̵ mepanɨ. 14Nene negí̵ nɨrɨxí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirane nánɨ nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, “Óí̵ ámá aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨ imónɨŋí̵yimɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ óí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ imónɨŋí̵yimɨ nɨxí̵dɨrane yarɨŋwɨnɨ.” Nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ. E nerɨ aí ámá xexɨrí̵meáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ muyarɨgí̵áyí̵, ayí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵á mimóní̵ sɨnɨ óí̵ aní̵nɨpí̵rí̵a nánɨ imónɨŋí̵yimɨ xí̵darɨŋoɨ. 15Ámá xexɨrí̵meáyo sí̵mí̵ tí̵nɨ wiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrónáyí̵, “Ananɨrɨnɨ.” rɨyaiwiarɨŋoɨ? Oweoɨ, nene nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, “Ámá pɨkiarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ meapí̵rí̵a nánɨ mimónɨŋoɨ.” Nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ. 16Pípɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ “Ámáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná epaxí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” yaiwipaxí̵rɨnɨ? Sa Jisaso nene yeáyí̵ neayimɨxemeámɨnɨrɨ nánɨ mɨŋí̵ nɨwinɨrí̵ná eŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨŋí̵pimɨ dánɨ nene “Ámáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirí̵ná o eŋí̵pa e epaxí̵rí̵anɨ?” yaiwiŋwɨnɨ. Ayɨnánɨ nene enɨ nɨrɨxí̵meáyo arɨrá wianɨ nánɨ mɨŋí̵ nɨwinɨrane'ná aí “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwíwanɨgɨnɨ. 17E nerɨ aí ámá amɨpí mɨmu'rónɨŋí̵ wo xegí̵ xexɨrí̵meá wo amɨpí nánɨ dí̵wí̵ ikeamónarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ aiwɨ sɨpiáí̵ sí̵á nɨtɨnɨrɨ amɨpí bɨ mɨnɨ mɨwipa nerí̵náyí̵, o arɨge nerɨ “Nionɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ? 18Gí̵ niaíwí̵piayí̵ne', negí̵ nɨrɨxí̵meá dí̵wí̵ ikeamónarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrane'ná pí̵ne'nɨ nurɨrane “Dɨŋí̵ sɨpí niarɨnɨ.” murɨpa e'wanɨgɨnɨ. Aga xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirane arɨrá wíwanɨgɨnɨ.

“Apɨ nerí̵ná Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ wará sarí̵wá márɨnɨpaxí̵manɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

19Ámáyo aga xwioxí̵yo dánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨŋí̵pimɨ dánɨ re nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Gorɨxo, nepaxɨŋí̵ imónɨŋoyáyí̵ imónɨŋwá wienerí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨnɨ dɨŋí̵ nɨmorane'ná Gorɨxoyá sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ ananɨ dɨŋí̵ wí̵á neaónɨpaxí̵rɨnɨ. 20“Ámáyo arɨrá nɨwirí̵ná Jisaso tí̵nɨ xɨxenɨ mɨyarɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrane xwɨyí̵á meárɨnarɨŋwá aí Gorɨxo nene dɨŋí̵ e yaiwinarɨŋwápimɨ seáyɨ e wimónɨrɨ amɨpí ní̵nɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ nene nepa ámáyo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyarɨŋwápɨ nánɨ nɨjí̵á enɨ nimónɨrɨ nánɨ xwɨyí̵á mɨneameárɨní̵a eŋagɨ nánɨ nene ananɨ dɨŋí̵ wí̵á neaónɨpaxí̵rɨnɨ. 21Gí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋáyí̵ne' “Ámáyo arɨrá nɨwirí̵ná Jisaso tí̵nɨ xɨxenɨ mɨyarɨŋáonɨrɨnɨ.” nɨyaiwinɨrane xwɨyí̵á mɨmeárɨnɨpa nerane'náyí̵, Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e wará sarí̵wá mɨmárɨní̵ nɨyopɨyárɨrɨ 22xí̵omɨ amɨpí bɨ nánɨ yarɨŋí̵ wíáná ananɨ xɨxenɨ neaiaparɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ neaiaparɨŋí̵rɨnɨ. O sekaxí̵ rɨŋí̵pimɨ xí̵dɨrane amɨpí xí̵o “E'í̵rɨxɨnɨ.” wimónarɨŋí̵pimɨ erane yarɨŋagwɨ nánɨ neaiaparɨŋí̵rɨnɨ. 23Sekaxí̵ mí̵kí̵ imónɨŋí̵ Gorɨxo nearɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' xegí̵ xewaxo Jisasɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro xí̵o sekaxí̵ nearɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yinɨro e'í̵rɨxɨnɨ. 24Ámá Gorɨxo xegí̵ sekaxí̵ rɨŋí̵pimɨ xí̵darɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵, ayí̵ Gorɨxo tí̵nɨ nawínɨ imónɨro xí̵o enɨ ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ imónɨro eŋoɨ. Ayí̵ rɨpimɨ dánɨ “Gorɨxo nene tí̵nɨ nawínɨ rimónɨŋwɨnɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Gorɨxo xegí̵ kwíyí̵pɨ sɨxí̵ neamímoŋí̵ eŋagɨ nánɨ “O tí̵nɨ nawínɨ rí̵a imónɨŋwɨnɨ?” yaiwiarɨŋwárɨnɨ.

Copyright information for `AAK