1 Thessalonians 5

“Ámɨnáo bɨní̵áyi nánɨ sɨŋwí̵ tí̵nɨ ŋweáwanɨgɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ámɨnáo weapɨní̵áyi nánɨ seyí̵ne' rɨxa arí̵á wigí̵á eŋagɨ nánɨ rí̵wamɨŋí̵ bɨ nearɨ áwaŋí̵ searɨpaxí̵ mimónɨnɨ. 2Rɨpɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. “Ámá árí̵wɨyimɨ í̵wí̵ meaarɨgí̵áyí̵ ríná bɨpí̵rɨre'oɨ?” mɨyaiwipa yarí̵ná barɨgí̵ápa Ámɨnáo enɨ axí̵pɨ “Ríná bɨnɨrí̵enɨŋoɨ?” mɨyaiwipa eŋáná bɨní̵árɨnɨ. Apɨ nánɨ seyí̵ne' rɨxa nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 3Ayí̵ re rarí̵ná, “Rɨxa nɨwayɨrónɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ. Amɨpí wí nánɨ wáyí̵ neainɨpaxí̵ mimónɨnɨ.” rarí̵ná sɨnɨ me' rí̵mewá inɨpaxí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ wímeaní̵árɨnɨ. Rí̵nɨŋí̵ apɨxíwa niaíwí̵ xɨranɨróná nawínánɨ winarɨŋí̵pa axí̵pɨ wímeááná apimɨ wí urakínɨpí̵rí̵á menɨnɨ. 4Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', seyí̵ne' sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ memearɨgí̵áyí̵ne' eŋagɨ nánɨ Ámɨnáo nɨweapɨrɨ nɨseaímearí̵ná ámá í̵wí̵ xaurápɨmɨnɨrɨ wímeááná sɨrí̵ pɨkínarɨgí̵áyí̵ yapɨ pɨkínɨpaxí̵ mimónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. 5Nɨyí̵ne'nɨ wí̵á ónarɨŋí̵mɨnɨ nemero ikwáwɨyíná yarɨgí̵áyí̵ne' imónɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nene sí̵á yinɨŋí̵mɨnɨ nemerane árí̵wɨyimɨ yarɨŋwae'nemanɨ. 6Ayɨnánɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵áyí̵ sí̵á o weapɨní̵áyi nánɨ sɨŋwí̵ maní̵ maiwí sá wearɨgí̵ápa mepa e'wanɨgɨnɨ. Sɨŋwí̵ tí̵nɨ nɨŋwearane pí̵reání̵wanɨgɨnɨ. 7Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Ámá sá wearɨgí̵áyí̵ árí̵wɨyimɨ wearɨgí̵árɨnɨ. Ámá iniɨgí̵ xwapí̵ nɨnɨro papɨkí̵ yarɨgí̵áyí̵ árí̵wɨyimɨ nɨnɨro papɨkí̵ yarɨgí̵árɨnɨ. 8E nerɨ aí nene ikwáwɨyíná emearɨŋwae'ne imónɨŋagwɨ nánɨ pí̵reání̵wanɨgɨnɨ. Ámá mɨxí̵ inanɨro nánɨ ikí̵narɨgí̵ápa nene axí̵pɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rorane dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirane yarɨŋwápɨ sorí̵á mɨxí̵ nánɨ yínarɨgí̵ápánɨŋí̵ yínɨrane “Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵árɨnɨ.” nɨyaiwirane ikwí̵moarɨŋwápɨ arɨxí̵ mɨxí̵ nánɨ dí̵kínarɨgí̵ápánɨŋí̵ dí̵kínɨrane e'wanɨgɨnɨ. 9Gorɨxo xegí̵ wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ wearɨŋí̵pɨ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ neaiaiwiárɨŋenemanɨ. Negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso neaiiŋí̵pimɨ dánɨ yeáyí̵ uyimɨxemeáɨmɨgɨnɨrɨ neaiaiwiárɨŋenerɨnɨ. 10Nene sɨnɨ ŋweaŋáná nɨweapɨrí̵náranɨ, peŋwámɨ eŋáná nɨweapɨrí̵náranɨ, xí̵o tí̵nɨ nawínɨ ŋweaaní̵wá nánɨ neapeiŋɨnigɨnɨ. 11Ayɨnánɨ xɨxe mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ mɨrɨnɨro sí̵kí̵kí̵ omɨxɨnɨro e'í̵rɨxɨnɨ. “Seyí̵ne' rɨxa e inarɨgí̵ápɨ sɨnɨ niga u'í̵rɨxɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

“Apɨ apɨ e'í̵rɨxɨnɨ.” nura uŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', bɨ rɨpɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ yarɨŋí̵ oseaimɨnɨ. Segí̵ arɨrá seaianɨro nánɨ anɨŋí̵ miní̵ yarɨgí̵áyí̵ —Ayí̵ Ámɨnáoyá dɨŋí̵yo dánɨ seameŋwearo seare'wapɨyiro epí̵rɨ nánɨ imónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayo seyí̵ne' we'yo umepí̵rɨ nánɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 13Ámá ayí̵ saŋí̵ searápanɨro yarɨŋagí̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiro we' íkwiaŋwí̵yo ŋwɨrárɨro e'í̵rɨxɨnɨ. Se'rɨxí̵meá tí̵nɨ xepɨxepá mɨróní̵ nawínɨ nimónɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.

14Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', bɨ rɨpɨ enɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ yarɨŋí̵ oseaimɨnɨ. Segí̵ ámá rí̵wí̵ sɨwí̵á yigí̵áyo yumɨxɨro ayá igigí̵ yarɨgí̵áyo dɨŋí̵ sɨxí̵ umímoro i wegí̵áyo arɨrá wiro e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá nɨyonɨ nurɨrí̵ná sɨmeaxí̵dí̵ mɨwí wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ “E oyaneyɨ.” nɨyaiwirí̵ná e e'í̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵í̵rɨxɨnɨ. 15Ámá sɨpí seaikárí̵áyo seyí̵ne' enɨ pɨrí̵ numamoro sɨpí mɨwikárɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. Pí pí seaikárarɨŋagí̵á aí “Negí̵ wínɨyo arɨge nerí̵ná naŋí̵ wiianɨre'wɨnɨ?” nɨyaiwiro e wianɨro nánɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Ámá nɨyonɨ aí e wianɨro nánɨ e'í̵rɨxɨnɨ. 16Íníná dɨŋí̵ nií̵á seainí̵wɨnɨgɨnɨ. Íníná Gorɨxomɨ rɨxɨŋí̵ urí̵í̵rɨxɨnɨ. 18Pí pí seaímeááná Gorɨxomɨ yayí̵ wíí̵rɨxɨnɨ. Kiraisɨ Jisaso tí̵nɨ nawínɨ ikárɨnɨgí̵áyí̵ne' Gorɨxo e e'í̵rɨxɨnɨrɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 19Seyí̵ne' kwíyí̵ Gorɨxoyá yarɨŋí̵pimɨ pí̵rɨpí̵rí̵ mɨwipa nero 20apimɨ dánɨ xwɨyí̵á wí̵á rókiamoarɨgí̵ápɨ paimɨmí̵ mɨwipa e'í̵rɨxɨnɨ. 21E mepa nero aí wí̵á nɨsearókiamorí̵ná “Xwɨyí̵á rɨpɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ imónɨŋí̵pɨ rarɨŋɨnɨ.” searánáyí̵, píránɨŋí̵ pí̵á nɨmeaxí̵dɨmáná naŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ xaíwí̵ í̵á xɨrɨro 22sɨpí imónɨŋí̵pɨ nɨpɨnɨ rí̵wí̵ umoro e'í̵rɨxɨnɨ.

23Gorɨxo —O ámá nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rɨ nánɨ mí̵kí̵ ikiŋorɨnɨ. “O seyí̵ne' sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ nimónɨga nuro yóí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ seaimɨxí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. “Ámɨná Jisasɨ Kiraiso báná seyí̵ne' xwɨyí̵á seaxekwí̵mopaxí̵ mimónɨpa epí̵rí̵a nánɨ Gorɨxo segí̵ dɨŋí̵pɨnɨ marí̵áɨ, warápɨ enɨ seaerí̵kiemeáwɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 24Nionɨyáyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á seaumɨrarɨŋo —O ámá wikwiárɨnɨpaxí̵ imónɨŋorɨnɨ. O xɨxenɨ apɨ apɨ e seaiiní̵árɨnɨ.

25Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', none nánɨ enɨ rɨxɨŋí̵ neaurɨyíí̵rɨxɨnɨ. 26Se'rɨxí̵meá gɨyí̵ gɨyo yayí̵ nɨwirí̵ná yayí̵ óí̵ weání̵í̵rɨxɨnɨ. 27Ámɨnáo arí̵á eŋe dánɨ sekaxí̵ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Payí̵ rɨna nɨmearí̵ná se'rɨxí̵meá nɨyonɨ í̵á urowieme'í̵rɨxɨnɨ.” 28“Negí̵ Ámɨná Jisasɨ Kiraiso wá seawianí̵wɨnɨgɨnɨ.” nimónarɨnɨ.

Copyright information for `AAK