2 Corinthians 12

Poro aŋí̵namɨ dánɨ orɨŋá tewí̵nɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ naŋí̵ bɨ neaiipaxí̵ meŋagɨ aiwɨ wí pí̵nɨ wiárɨpaxí̵ mimónɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ Ámɨnáo wí̵á nókímɨxɨŋí̵pɨ tí̵nɨ oyá dɨŋí̵yo dánɨ orɨŋá wɨnɨŋápɨ tí̵nɨ apiau' nánɨ enɨ xwɨyí̵xá nɨrɨrɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ. 2Nionɨ ámá Kiraiso tí̵nɨ ikárɨnɨŋí̵ wo eŋí̵pɨ nánɨ orɨmɨnɨ. Gorɨxo aŋí̵namɨ nánɨ ume'napɨŋorɨnɨ. Omɨ ume'napɨŋe dánɨ xwiogwí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' wau' rɨxa pweŋí̵rɨnɨ. O dɨŋí̵pɨnɨ rí̵a peyiŋɨnigɨnɨ? Náo enɨ rí̵a peyiŋɨnigɨnɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. Sa Gorɨxo nɨjí̵árɨnɨ. 3Ámá o aŋí̵na —E ámá sɨyikwí̵ míní̵ nimónɨro sɨrí̵ muní̵ ŋweagí̵erɨnɨ. E nánɨ nɨpeyirí̵ná —Dɨŋí̵pɨnɨ rí̵a peyiŋɨnigɨnɨ? Náo enɨ rí̵a peyiŋɨnigɨnɨ? Nionɨ mají̵árɨnɨ. Sa Gorɨxo nɨjí̵árɨnɨ. 4E nánɨ nɨpeyirí̵ná xwɨyí̵á seáyɨ e imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ áwaŋí̵ mɨrɨpaxí̵pɨ arí̵á wirɨ xwɨyí̵á Gorɨxo xe ámáyo áwaŋí̵ ourí̵wɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnarɨŋí̵pɨ arí̵á wirɨ eŋí̵rɨnɨ. 5Ámá e yarɨŋomɨ nionɨ weyí̵ umearɨpaxí̵ aiwɨ niɨwanɨŋonɨ weyí̵ bɨ mɨmearɨnɨpa nemáná aí eŋí̵ samɨŋí̵ nɨweŋí̵pɨ nánɨ wí nɨwiamómɨme'ɨnɨ. 6Nionɨ nepa “Weyí̵ omearɨnɨmɨnɨ.” nɨnimónɨrí̵náyí̵, nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨnɨ rɨmí̵ eŋagɨ nánɨ “Majɨmají̵á ikárɨnarɨŋorí̵anɨ?” wí niaiwipaxí̵ menɨnɨ. E nerɨ aí ámá nionɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmoróná nionɨ nemerí̵ná ure'wapɨyarɨŋagɨ arí̵á niro sɨŋwí̵ nanɨro egí̵ápɨ nánɨ wiárí̵ ogámí̵ nero orɨŋá wɨnɨŋápimɨ dánɨnɨ “O seáyɨ e e imónɨŋorí̵anɨ?” niaiwipí̵rɨxɨnɨrɨ “Ámɨ weyí̵ bɨ omearɨnɨmɨnɨ.” mɨnimónarɨnɨnɨ.

Obo Poromɨ xe eŋí̵ samɨŋí̵ owimɨxɨnɨrɨ Gorɨxo sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

7Gorɨxo nionɨ awiaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nánɨ orɨŋá ámá mɨtewí̵narɨgí̵ápɨ nɨtewí̵nɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ wárí mimónɨpa e'wɨnɨgɨnɨrɨ eŋí̵ wɨyi omɨ ayɨŋwí̵ ówɨnɨgɨnɨrɨ sɨŋwí̵ nanɨŋɨnigɨnɨ. Eŋí̵ ayi nepa eŋí̵ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨ wárí mimónɨpa oenɨrɨ oboyá xwɨyí̵á yaŋí̵ urɨmeiarɨgí̵áyí̵ wo iwaŋí̵nɨŋí̵ nɨnearɨ samɨŋí̵ nimɨxɨnɨ nánɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 8Apɨ nánɨ Ámɨnáomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná pí̵nɨ onɨwiárɨnɨrɨ biau' bɨ urayíagɨ aí 9o nionɨ rɨxɨŋí̵ urí̵áyí̵ tí̵nɨ xɨxenɨ mɨnií re nɨrɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵ná re yaiwipaxí̵ eŋagɨ nánɨ, ‘Samɨŋí̵ wegí̵áyí̵ Gorɨxo eŋí̵ nɨwímɨxɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ weámɨxí̵agɨ rí̵a yarɨŋoɨ?’ yaiwipaxí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ wá nɨrɨwianɨrɨ siiarɨŋápimɨ joxɨ í̵á nɨxɨrɨrí̵náyí̵, ayí̵ apánɨrɨnɨ.” nɨrɨŋɨnigɨnɨ. E nɨrɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ Kiraisoyápɨ anɨŋí̵ eŋí̵ sɨxí̵ onímɨxɨnɨrɨ eŋí̵ samɨŋí̵ nɨwearɨŋí̵pɨ nánɨ ududí̵ mɨniní̵ yayí̵ tí̵nɨ mɨxí̵ meakí̵nɨnɨmí̵ɨnɨ. 10Ayɨnánɨ nionɨ eŋí̵ samɨŋí̵ nɨwerí̵ná Kiraiso eŋí̵ sɨxí̵ nímɨxɨŋí̵pimɨ dánɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánarɨŋá eŋagɨ nánɨ nionɨ wáí̵ urɨmearí̵ná amɨpí ámá eŋí̵ samɨŋí̵ wepaxí̵ imɨxarɨŋí̵pɨ nímeáánáranɨ, ámá paimɨmí̵ nikáránáranɨ, dɨŋí̵ rí̵á nɨwepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ nímeáánáranɨ, rí̵mewá níánáranɨ, xeanɨŋí̵ nikáránáranɨ, apɨ nɨpɨnɨ nánɨ “Ayí̵ ananɨrɨnɨ.” yaiwiarɨŋárɨnɨ.

Wigí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ uroarɨŋí̵ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11“Nionɨ mɨxí̵ nɨmeakí̵nɨnɨrí̵ná nɨra weapí̵ápɨ majɨmají̵á nikárɨnɨrɨ rí̵árɨnɨ.” nimónarɨnɨ. E nerɨ aí sewanɨŋí̵yí̵ne' mɨxí̵ apɨ omeakí̵nɨnɨrɨ nimɨxí̵agí̵a nánɨ apɨ e e'árɨnɨ. Nionɨ nánɨ wa rarɨgí̵ápa sɨyikwí̵pɨní̵nɨŋí̵ nimónɨrɨ aí “Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨŋwá seáyɨ e imónɨŋwáonerɨnɨ.” rɨnarɨgí̵áwa wí mɨnɨmu'rogí̵onɨ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' weyí̵ nɨnɨmearɨro sɨŋwɨrɨyí̵, xɨxenɨ epaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ yanɨro egí̵árɨnɨ. 12Ayí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná Kiraisoyá wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á nepaxɨŋí̵ imónɨgí̵áwa emɨmí̵ ero ayá rɨwamónɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ ero yarɨgí̵ápɨ arí̵kí anɨŋí̵ miní̵ seaíwapɨyayiŋárɨnɨ. 13Jisasoyá sɨyikí̵ imónɨgí̵á wínɨyo nɨwímearí̵ná we'yo umearɨŋápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ nɨseamemáná aí wiamoŋápɨ, ayí̵ rɨpɨnɨrɨnɨ. Nionɨ aiwá nɨmɨ nánɨ nɨgwí̵ bɨ nɨsearápɨrɨ anɨŋí̵ mɨseaikárɨŋanigɨnɨ. Sɨpí e seaiŋápɨ nánɨ ananɨ yokwarɨmí̵ niipí̵rɨre'oɨ?

14Arí̵á nípoyɨ. Rɨxa biau' bɨŋáonɨ ámɨ bɨ bɨmɨnɨrɨ nánɨ imónɨŋɨnɨ. Ámɨ bɨ bɨmɨnɨrɨ nánɨ nimónɨrɨ aí anɨŋí̵ seaikárɨmí̵ámanɨ. Segí̵ amɨpí bɨ mɨsearápí̵ sa seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ oŋweaaneyɨnɨrɨ bɨmí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Niaíwí̵yí̵ xanɨyau'mɨ amɨpí arɨrá wíɨmɨgɨnɨrɨ awí eámeámí̵ yárɨpaxí̵manɨ. Xanɨyau' niaíwí̵yo arɨrá owiaiyɨnɨrɨ amɨpí bɨ awí eámeámí̵ yárɨpaxí̵rɨnɨ. Segí̵ se'nomɨ, ayí̵ nionɨ e'nɨŋí̵ imónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 15Seyí̵ne' arɨrá seaimɨ nánɨ gí̵ amɨpí ní̵nɨ emɨ nɨmorí̵ná ayí̵ yayí̵ tí̵nɨ emɨ mómí̵árɨnɨ. Arɨrá seaimɨ nánɨ nɨyorí̵rɨnɨrí̵ná ayí̵ yayí̵ tí̵nɨ yorí̵rɨnɨmí̵árɨnɨ. Nionɨ e nerɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ ayá wí seayarɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' sa bɨ onɨmiápɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyipí̵rɨre'oɨ? 16Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná anɨŋí̵ wí mɨseaikárɨŋá aiwɨ ámá wí re searɨpí̵ráoɨ, “O sɨŋwí̵ samamí̵ nerɨ í̵wí̵ nerɨŋí̵pimɨ dánɨ yapí̵ seaiepɨsiŋí̵rɨnɨ.” E searɨpí̵rí̵a aiwɨ wí e mɨseaikárɨŋanigɨnɨ. 17Ámá nionɨ seyí̵ne' tí̵e nánɨ nurowáre'napɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ enɨ yapí̵ nɨseaíwapɨyirɨ í̵wí̵ bɨ mɨsearápɨŋanigɨnɨ. 18Taitaso seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨnɨ nánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ wiowárɨŋanigɨnɨ. Negí̵ nɨrɨxí̵meá o tí̵nɨ bɨŋo enɨ nɨkumɨxɨrɨ wí̵re'napɨŋanigɨnɨ. Taitaso yapí̵ nɨseaíwapɨyirɨ segí̵ amɨpí bɨ rɨsearápɨŋɨnigɨnɨ? Oweoɨ, wí e meŋɨnigɨnɨ. Xámɨ none seyí̵ne' nɨseaímearí̵ná eŋwápɨ nánɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mópoyɨ. Taitaso “Píránɨŋí̵ e oemɨnɨ.” nɨyaiwirɨ seaiiŋí̵pa none enɨ axí̵pɨ nerane omɨ nu'mɨ irɨkwí̵nɨŋí̵ mikeánɨpa reŋwanigɨnɨ?

19Xwɨyí̵á rɨpɨ í̵á nɨroróná anɨŋí̵ re rɨneaiaiwiarɨŋoɨ, “Porowa wigí̵ egí̵ápɨ nánɨ xwɨyí̵á wákwínanɨro nánɨ rí̵a rarɨŋoɨ?” rɨneaiaiwiarɨŋoɨ? Negí̵ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayiŋwáyí̵ne', wí e oneaiaiwípoyɨnɨrɨ mɨrarɨŋwɨnɨ. Sewanɨŋí̵yí̵ne' Kiraisomɨ nɨxí̵dɨróná eŋí̵ neánɨro xí̵dɨpí̵rí̵a nánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ Kiraiso awa e ourí̵poyɨnɨrɨ neaimɨxɨŋí̵pɨnɨ eŋí̵ nímɨxɨrɨ seararɨŋwɨnɨ. 20Nionɨ ámɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nɨre'morí̵ná “Naŋí̵ ayí̵ e imónɨŋagí̵a owɨnɨmɨnɨ.” nɨyaiwia bɨmí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ mimóní̵ xegí̵ bɨ imónɨŋáná seaímeámɨgɨnɨrɨ ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ. Seyí̵ne' enɨ “Poro awayinɨ nimónɨmáná oneaímeanɨ.” yaiwiarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nimónɨmɨ mɨseaímeá wikí̵ nónɨmɨ seaímeámɨgɨnɨrɨ ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ. Seyí̵ne' sɨnɨ sí̵mí̵ tí̵nɨ nɨwiápí̵ga uro sɨpí dɨŋí̵ nɨyaiwiga uro wikí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ nóga uro rɨrowiámí̵ niga uro ikayí̵wí̵ nɨmearɨga uro mɨmayí̵ó nɨróga uro wárɨxa nimóga uro mɨxí̵ ne'pe'ga uro yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ seanɨmɨgɨnɨrɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 21Nionɨ ámɨ nɨbɨrɨ nɨseaímearí̵ná segí̵ sɨpí yarɨgí̵ápimɨ dánɨ Gorɨxo ayá nimóáná segí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ ŋwí̵ eámɨgɨnɨrɨ ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ. Xámɨ segí̵yí̵ wí í̵wí̵ nero wigí̵ í̵wí̵ inɨgí̵ápɨranɨ, í̵wí̵ ninɨrɨ rí̵peánɨgí̵ápɨranɨ, piaxí̵ weánɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ egí̵ápɨranɨ, rɨxa rí̵wí̵mɨnɨ mɨmamó sɨnɨ yarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨseanɨrí̵ná ŋwí̵ eámɨgɨnɨrɨ rarɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK