2 Corinthians 2

1Ayɨnánɨ nionɨ seyí̵ne' nánɨ dɨŋí̵ yaŋí̵ nɨmenɨrɨ re yaiwiárɨŋanigɨnɨ, “Nionɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ mɨxí̵ searí̵ápimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨpí seaipaxí̵ mɨseaimɨxɨpa e'ɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋanigɨnɨ. 2Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e yaiwiárɨŋanigɨnɨ. Nionɨ nɨbɨrɨ mɨxí̵ nɨsearɨrɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨseaimɨxɨrí̵náyí̵, ámá wí gɨyí̵ nionɨ dɨŋí̵ yayí̵ nimopí̵rí̵árí̵anɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' e nɨseairí̵náyí̵, ámá nionɨ dɨŋí̵ yayí̵ nimopí̵rí̵á wí menɨnɨ. 3Ayɨnánɨ nionɨ mɨbí̵ payí̵nɨ nearɨ wí̵re'napɨŋanigɨnɨ. “Nionɨ báná yayí̵ nimopaxí̵yí̵ne' mɨxí̵ searí̵ápimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨpí mɨseaimɨxɨpa e'ɨmɨgɨnɨ.” nɨnimónɨrɨ nánɨ payí̵nɨ nearɨ wí̵re'napɨŋanigɨnɨ. “Nionɨ yayí̵ ninarí̵ná seyí̵ne' enɨ seainarɨŋí̵rɨnɨ.” yaiwiarɨŋápɨ “Apɨ aga nepa imónɨnɨ.” nipɨmónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 4Ayí̵ neparɨnɨ. Xámɨ nionɨ payí̵ nearɨ nɨwí̵re'napɨrí̵ná dɨŋí̵ rí̵á samɨŋí̵ mɨnɨxe' ayá wí nɨxearí̵ná ŋwí̵ tí̵nɨ eaŋanigɨnɨ. Payí̵ ana dɨŋí̵ sɨpí oseainɨrɨ meaŋanigɨnɨ. Seyí̵ne' rɨpɨ nánɨ nɨjí̵á oimóní̵poyɨnɨrɨ eaŋanigɨnɨ, “Poro nene nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirí̵ná xwapí̵ ayá wí rí̵a wiarɨnɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ eaŋanigɨnɨ.

“Sɨpí e'omɨ rɨxa yokwarɨmí̵ wiiŋárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

5Segí̵ ámá xegí̵ sɨpí nerɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ sɨpí neaimɨxɨŋo nepa nionɨ dɨŋí̵ sɨpí mɨnimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ sɨpí seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Nɨyí̵ne'nɨ dɨŋí̵ sɨpí mɨseaimɨxɨpa nerɨ aí wiyí̵ne'nɨ dɨŋí̵ sɨpí seaimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Omɨ ayá rí̵á wepaxí̵ imónɨŋí̵pɨ mɨrɨpa e'ɨmɨgɨnɨrɨ apɨnɨ seararɨŋɨnɨ. 6Ámá omɨ sɨyikí̵ nɨwearí̵ná segí̵yí̵ nápɨ weagí̵ápɨ “Ayí̵ apánɨrɨnɨ.” nimónarɨnɨ. 7Ayɨnánɨ dɨŋí̵ sɨpí í̵wí̵ xewanɨŋo nerɨŋí̵pimɨ dánɨ winarɨŋí̵pɨ anɨŋí̵ rɨtí̵ wiárɨnɨgɨnɨrɨ agwɨ seyí̵ne' ámɨ sɨyikí̵ bɨ mɨweá yokwarɨmí̵ nɨwiiro mɨŋí̵ ikɨŋwí̵ umɨrí̵í̵rɨxɨnɨ. 8Ayɨnánɨ eŋí̵ rɨre'mɨxí̵ rɨpɨ oseaimɨnɨ. O “Ámá tí̵yí̵ nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” oyaiwinɨrɨ naŋí̵ wí wiíí̵rɨxɨnɨ. 9Payí̵ ana nionɨ nearɨ nɨwí̵re'napɨrí̵ná re nɨyaiwirɨ eaŋárɨnɨ, “Nionɨ payí̵ nearɨ urí̵ápɨ nɨpɨnɨ nánɨ arí̵á yí̵mɨgí̵ epí̵rɨre'oɨ? Aríkwí̵kwí̵ nipí̵rɨre'oɨ?” nɨyaiwimáná iwamí̵ó seaíwapɨyimɨnɨrɨ nánɨ payí̵ ana eaŋárɨnɨ. 10Seyí̵ne' ámá xegí̵ sɨpí e'í̵pɨ nánɨ yokwarɨmí̵ wiíánáyí̵, nionɨ enɨ ananɨ yokwarɨmí̵ wiiarɨŋárɨnɨ. Ayɨnánɨ nionɨ ámá omɨ nepa yokwarɨmí̵ wiipaxí̵ imónɨŋí̵ bɨ eŋánáyí̵, yokwarɨmí̵ nɨwiirí̵ná seyí̵ne' nánɨ “Arɨge nerɨ arɨrá wiimí̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ Kiraisoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ yokwarɨmí̵ wiiŋárɨnɨ. 11None xɨxe yokwarɨmí̵ minɨpa nerɨŋí̵pimɨ dánɨ Seteno yapí̵ nɨneaiepɨsimáná xopɨrárí̵ neainɨgɨnɨrɨ nánɨ ámá í̵wí̵ e'omɨ yokwarɨmí̵ wiiŋárɨnɨ. Obo yapí̵ neaiepɨsimɨnɨrɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋagwɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Poro aŋí̵ Tɨrowasɨyo nɨŋweaxa mu'roŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Xámɨ nionɨ xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ urɨmɨnɨrɨ nánɨ aŋí̵ Tɨrowasɨyo nánɨ nurɨ nɨre'morí̵ná Ámɨnáo ówaŋí̵nɨŋí̵ ní̵kwiíí̵pimɨ dánɨ ananɨ e epaxí̵ imónɨŋáonɨ nainenɨrɨ aiwɨ 13negí̵ nɨrɨxí̵meá Taitaso segí̵ tí̵ámɨnɨ dánɨ sɨnɨ mɨbɨpa e'agɨ nánɨ pí̵á nɨmegɨnɨrɨ dɨŋí̵ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ iwieánɨŋanigɨnɨ. Ayɨnánɨ nionɨ Tɨrowasɨ ŋweáyo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ Masedonia pɨropenɨsí̵yo nánɨ bɨŋanigɨnɨ.

“Wáí̵ nɨwurɨmeirane'ná ámáyo sinadɨŋí̵nɨŋí̵ weaarɨŋwárɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

14Taitaso nánɨ dɨŋí̵ sɨpí niarɨŋagɨ nánɨ iwieánɨŋáonɨ aiwɨ agwɨ Gorɨxomɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. O Kiraiso pí pí imónɨŋí̵pimɨ xopɨrárí̵ wipaxo oimónɨrɨ wimɨxɨŋí̵rɨnɨ. Apɨnɨ marí̵áɨ, o ge ge nɨneaipemeámɨ umɨnɨrɨ nerí̵ná xopɨrárí̵ wipaxí̵yí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ nɨneaimɨxɨrɨ nɨneaipemeámɨ warɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ enɨ yayí̵ wiarɨŋɨnɨ. Gorɨxo none wáí̵ wurɨmeiarɨŋwápimɨ dánɨ aŋí̵ nɨmɨnɨ xwɨyí̵á Kiraiso nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ “Ayí̵ apɨrí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á o nánɨpɨ awí̵í dɨŋí̵ eaarɨŋí̵ bí̵nɨŋí̵ aŋí̵ nɨmɨnɨ rɨnárɨmeŋí̵pɨrɨnɨ. 15Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Sinadɨŋí̵ Kiraiso Gorɨxomɨ dɨŋí̵ naŋí̵ oweanɨrɨ rí̵á ikeaáráná naŋí̵ weaarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ none imónɨŋwɨnɨ. None sinadɨŋí̵ Gorɨxo yayí̵ winarɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨŋwápɨ neáa nurí̵ná ámá Gorɨxo yeáyí̵ oneayimɨxemeanɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e neáa urɨ ámá naní̵nanɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ tí̵ŋí̵ e neáa urɨ yarɨŋí̵rɨnɨ. 16Ámá maiwí naní̵nanɨro yarɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á wáí̵ rɨmearɨŋwápɨ arí̵á nɨwiróná “Aní̵naní̵wárí̵anɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ pɨyaŋí̵ pearɨgí̵ápí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeáwɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨgí̵áyí̵ xwɨyí̵á apɨ arí̵á nɨwiróná “Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwae'ne imónaní̵wárí̵anɨ?” yaiwipí̵rɨ nánɨ sinadɨŋí̵ sɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵ápí̵nɨŋí̵ weaarɨŋí̵rɨnɨ. Xwɨyí̵á apɨ wáí̵ nɨrɨmerí̵ná e epaxí̵yí̵ gɨyí̵rɨnɨ? 17E epaxí̵ imónɨŋwáyí̵, ayí̵ nonerɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá obaxí̵ xwɨyí̵ápɨ wáí̵ nɨrɨmerí̵ná “Negí̵ yarɨŋwápimɨ dánɨ nɨgwí̵ meaanɨ nánɨ rí̵a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro u'rapí yarɨgí̵ápa wí mɨyarɨŋwáonerɨnɨ. Xwɨyí̵ápɨ wáí̵ nɨrɨmerí̵ná nepánɨ nimónɨrɨ Gorɨxo apɨ e e'í̵rɨxɨnɨrɨ nearí̵peaŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨrɨrɨ yarɨŋwárɨnɨ. Kiraiso tí̵nɨ nikárɨnɨmáná Gorɨxoyá sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ rarɨŋwá eŋagɨ nánɨ “E epaxí̵ imónɨŋwáyí̵, ayí̵ nonerɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ.

Copyright information for `AAK