Galatians 4

“Ŋwí̵ ikaxí̵pimɨ nɨxí̵dɨrí̵ná gwí̵nɨŋí̵ neayáragí̵ aí Kiraiso nearoayíroŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Ewayí̵ xwɨyí̵á rɨpɨ osearɨmɨnɨ. Xano wiepí̵xí̵niasiní̵o sɨnɨ onɨmiá nimónɨrí̵ná xanoyá amɨpí nɨpɨnɨ meaní̵o eŋagɨ aiwɨ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ yapɨ imónɨŋorɨnɨ. 2Sí̵á xano rárɨŋí̵yi imóní̵e nánɨ omɨ ámá wí yayí̵wí̵ umero xí̵oyá omɨŋí̵ sɨŋwí̵ uwɨnaxí̵diro yarɨgí̵orɨnɨ. 3Xámɨ nene enɨ niaíwene'nɨŋí̵ imónagwárɨnɨ. E nimónɨrane xwɨyí̵á sɨrɨmɨŋí̵ e'wapí̵nɨgí̵ápɨ —Apɨ, ayí̵ re rɨnarɨgí̵ápɨrɨnɨ, “Apɨ mepanɨ. Apɨ mɨnɨpanɨ.” rɨnarɨgí̵ápɨrɨnɨ. Apɨ oyaneyɨnɨrɨ nɨxí̵dɨrane'ná gwí̵nɨŋí̵ neayáragí̵ eŋagɨ nánɨ gwí̵ omɨŋí̵nɨŋí̵ yagwárɨnɨ. 4Nene e yagwá aiwɨ Gorɨxo “Ína imóní̵wɨnɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵yi imónáná xegí̵ xewaxomɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ urowáre'napɨŋɨnigɨnɨ. Omɨ apɨxí̵ wí uxɨrɨrɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ nɨxí̵dɨrane gwí̵ yárɨnagwáyí̵ imónɨŋwá womɨ uxɨrɨrɨ eŋorɨnɨ. 5Gorɨxo piaxí̵ nɨneamerɨ xí̵oyá niaíwene'nɨŋí̵ imónanɨ nánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ yárɨnagwae'ne nearoayírówɨnɨgɨnɨrɨ urowáre'napɨŋɨnigɨnɨ. 6Agwɨ “Gorɨxoyá niaíwenerí̵anɨ?” oyaiwiní̵poyɨnɨrɨ xegí̵ xewaxoyá kwíyí̵pɨ —Apimɨ dánɨ Gorɨxomɨ nurɨrí̵ná “Ápoxɨnɨ. Ápoxɨnɨ.” urarɨŋwápɨrɨnɨ. Apɨ rɨxa sɨxí̵ seamímoŋí̵rɨnɨ. 7Ayɨnánɨ ŋwí̵ ikaxí̵ apɨ apɨ xí̵dɨpí̵rɨ nánɨ sɨnɨ gwí̵ omɨŋí̵ yarɨgí̵áyí̵ne'nɨŋí̵ mimónɨŋoɨ. Rɨxa xí̵oyá niaíwí̵yí̵ne' imónɨŋoɨ. Xí̵oyá niaíwí̵yí̵ne' eŋagɨ nánɨ xí̵o seaiiŋí̵pimɨ dánɨ xegí̵ dɨŋí̵pɨ meapí̵rí̵áyí̵ne' imónɨŋoɨ.

“Seyí̵ne' yarɨgí̵ápɨ nánɨ aga ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8Xámɨ Gorɨxo nánɨ sɨnɨ mají̵á nimónɨrɨ nánɨ mɨxí̵dɨpa nerí̵ná ŋwí̵á segí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ imɨxɨgí̵ápɨ —Apɨ nepa ŋwí̵á imónɨŋí̵pɨmanɨ. Apɨ omeŋweaaneyɨnɨrɨ nánɨ gwí̵nɨŋí̵ seayárɨnɨŋí̵yí̵ne' nimónɨro yagí̵árɨnɨ. 9E nero aiwɨ seyí̵ne' rɨxa xí̵omɨ nɨxí̵dɨro ámá xí̵oyá imónɨŋagí̵a nánɨ —Apɨ rɨpaxí̵ aí ámá xí̵oyá oimóní̵poyɨnɨrɨ xewanɨŋo seaimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ e nɨrɨrí̵ná “Ayí̵ xɨxenɨ rɨmí̵ɨnɨ.” nimónarɨnɨ. Rɨxa xí̵oyá oimóní̵poyɨnɨrɨ seaimɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' dɨŋí̵ arɨge nɨmoro axí̵mɨnɨ nɨkɨnɨmónɨro ámɨ Judayí̵yá xwɨyí̵á sɨrɨmɨŋí̵ e'wapí̵nɨgí̵ápimɨ —Apɨ píránɨŋí̵ seaimɨxɨpaxí̵ wí mimónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ arɨge nɨyaiwiro ámɨ oxí̵daneyɨnɨrɨ yarɨŋoɨ? Ámɨ Judayí̵ iwamí̵ó e'rowiápí̵nɨgí̵ápɨ nɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ oyárɨnaneyɨnɨro rɨyarɨŋoɨ? 10Seyí̵ne' Judayí̵ sí̵á ayimɨ “E epaxí̵rɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ xí̵dɨro emá sɨŋí̵ nánɨ sí̵á ayimɨ “E epaxí̵ imónɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ xí̵dɨro Gorɨxo nánɨ dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ sí̵á ayí̵ ayi imónáná “Aiwá nimɨxɨro e e'í̵rɨxɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ xí̵dɨro xwiogwí̵ sɨŋí̵ imónáná “E epaxí̵rɨnɨ.” rarɨgí̵ápɨ xí̵dɨro yarɨŋagí̵a nánɨ seararɨŋɨnɨ. 11Seyí̵ne' e yarɨgí̵ápɨ nánɨ aga ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná anɨŋí̵ miní̵ nɨseare'wapɨyirɨ aí “Sɨwiá seare'wapɨyiŋárí̵anɨ?” nimónarɨŋagɨ nánɨ ayá sí̵wí̵ nɨroarɨnɨ.

12Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', wauní̵ rɨpɨ osearɨmɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ gwí̵nɨŋí̵ yírónɨŋáonɨ imónɨŋápa seyí̵ne' enɨ axí̵pɨ imóní̵poyɨ.” osearɨmɨnɨ. Nionɨ enɨ seyí̵ne' imónɨgí̵ápa sa ámá wonɨ imónɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' seaímeááná seyí̵ne' sɨpí wí mɨnikárɨgí̵awixɨnɨ. 13Seyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ. Iwamí̵ó íná dánɨ xwɨyí̵á yayí̵ neainarɨŋí̵pɨ wáí̵ nɨsearɨrí̵ná rɨramɨŋí̵ nimónɨrɨ nánɨ searɨŋanigɨnɨ. 14Nionɨ rɨramɨŋí̵ imónɨŋápɨ seyí̵ne' xwɨrí̵á seainɨmɨnɨrɨ eŋí̵ aiwɨ seyí̵ne' wí peayí̵ nɨnɨwianɨro rí̵wí̵ mɨnɨmó Gorɨxoyá aŋí̵nají̵ womɨranɨ, Kiraiso xewanɨŋomɨranɨ, nɨmímɨnɨrí̵nɨŋí̵ nɨmímɨnɨgí̵awixɨnɨ. 15Nionɨ wáí̵ searáná seyí̵ne' “Xwɨyí̵á yayí̵ neainɨpaxí̵pɨ arí̵á wianí̵wae'ne, nene mimónɨŋwí̵ reŋwɨnɨ?” nɨyaiwinɨro yayí̵ seainɨŋí̵pɨ gɨmɨ nɨmoro yarɨŋoɨ? Íná e epaxí̵ nimónɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, niapanɨro nánɨ segí̵ sɨŋwí̵ aí yónɨpaxí̵ imónɨŋagí̵a sɨŋwí̵ seanɨŋá eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 16Nionɨ nepaxɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nearɨ seararɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' “O sí̵mí̵ tí̵nɨ neaimí̵ánɨrɨ yarɨnɨ.” rɨseaimónarɨnɨ? 17Ámá ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ gwí̵nɨŋí̵ seayáranɨro yarɨgí̵áyí̵ mepí nɨseatɨnɨro aiwɨ naŋí̵ seaíwapɨyanɨro nánɨ mepí seatɨnarɨgí̵ámanɨ. Poronɨ rí̵wí̵ nɨnɨmómáná noneyá sírogwí̵ oimóní̵poyɨnɨrɨ seayiŋwí̵roanɨro yarɨŋoɨ. 18Naŋí̵ seaíwapɨyipí̵rɨ nánɨ mepí nɨtɨnɨróná ayí̵ ananɨrɨnɨ. Nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ ŋweaŋánánɨ marí̵áɨ, nionɨ mɨŋweaŋagɨ aiwɨ naŋí̵ seaíwapɨyipí̵rɨ nánɨ mepí nɨtɨnɨróná ayí̵ ananɨrɨnɨ. 19Gí̵ niaíwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyí̵ne', rí̵nɨŋí̵ apɨxíwa niaíwí̵ xɨranɨro íná winarɨŋí̵pa nionɨ enɨ seyí̵ne' xeŋwí̵mɨ warɨgí̵ápɨ pí̵nɨ nɨwiárɨro Kiraiso imónɨŋí̵pa imónɨpí̵rí̵e nánɨ ámɨ axí̵pɨ e nɨniga warɨnɨ. 20E nɨsearɨrɨ aí mɨxí̵nɨ mɨsearí̵ nɨpení̵ xwɨyí̵ánɨ searɨmɨ nánɨ seyí̵ne' tí̵nɨ oŋweámɨnɨrɨ nánɨ íkí̵nɨŋí̵ sɨpí niarɨnɨ. Seyí̵ne' xeŋwí̵mɨ warɨgí̵ápɨ nánɨ ududí̵ ninarɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.

Xegaí tí̵nɨ Seraí tí̵nɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pimɨ xí̵darɨŋwápimɨ dánɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ we' rónɨŋwae'ne oimónaneyɨnɨrɨ yarɨgí̵áyí̵ne', yarɨŋí̵ bɨ rɨpɨ oseaimɨnɨ, “Ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨnɨŋí̵pɨ nánɨ nepa dɨŋí̵ mɨmoarɨgí̵áyí̵ne'ranɨ?” 22Bɨkwí̵yo dánɨ xwɨyí̵á bɨ rɨpɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ osearɨmɨnɨ. Ebɨrí̵amo niaíwí̵ wau' emeaagí̵rɨnɨ. Wí̵o xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí xɨrɨŋorɨnɨ. Wí̵o xegí̵ xiepí —Í xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ mɨwiipa yarɨŋírɨnɨ. Í xɨrɨŋorɨnɨ. 23Xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí xɨrɨŋo sa apɨxíwa oxí̵ tí̵nɨ nemero niaíwí̵ xɨrarɨgí̵ápa xɨrɨŋorɨnɨ. Xiepí, xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ mɨwiipa yarɨŋí xɨrɨŋo Gorɨxo Ebɨrí̵amomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “E nɨsiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pimɨ dánɨ xɨrɨŋorɨnɨ. Bɨkwí̵yo apɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ osearɨmɨnɨ. 24Xwɨyí̵á ípau' nánɨ rɨnɨŋí̵pɨ agwɨ ríná imónarɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ ninɨrɨ rɨpaxí̵rɨnɨ. Ípau' xwɨyí̵á Gorɨxo rárɨŋí̵ biau' nánɨrɨnɨ. Xwɨyí̵á bɨ —Apɨ ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ dí̵wí̵ Sainaiyɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵ŋí̵ e dánɨ rárɨŋí̵pɨ, ayí̵ Xegaí nánɨrɨnɨ. Niaíwí̵ í xɨrɨŋí̵yí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiipí̵rí̵á nánɨ imónɨŋí̵yí̵rɨnɨ. 25Dí̵wí̵ Sainaiyɨ rɨnɨŋí̵pɨ Arebia imónɨnɨ. Apɨ Jerusaremɨ agwɨ ríná imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyí̵ ninɨrɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Ámá aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵nɨŋí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ rarɨŋɨnɨ. 26Ámá aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiiarɨgí̵áyí̵ imónɨŋagí̵a aí ámá Jerusaremɨ aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pimɨ ŋweáyí̵ rɨxa gwí̵nɨŋí̵ yírónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Aŋí̵ apɨ Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋwae'ne negí̵ nókínɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. 27Bɨkwí̵yo dánɨ aŋí̵ apɨxí̵ ípau' tí̵nɨ rí̵ramɨŋɨyi apiau' nánɨ xwɨyí̵á rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ, “Apɨxí̵ niaíwí̵ mɨxɨrí̵ oxí̵ roŋíxɨ yayí̵ e'ɨrɨxɨnɨ. Jíxɨ apɨxí̵ niaíwí̵ nɨxɨrɨrí̵ná rí̵nɨŋí̵ winarɨŋí̵pɨ sɨnɨ mɨsinɨpa yarɨŋíxɨ maŋí̵ nexoarɨ meaŋí̵ rí̵ɨrɨxɨnɨ. Niaíwí̵ apɨxí̵ meawárí̵ siŋíxɨyá obaxí̵ nimóga nuro píránɨŋí̵ meánɨŋíyá niaíwí̵yo mu'ropí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ meaŋí̵ rí̵ɨrɨxɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 28Gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Ebɨrí̵amomɨ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ Gorɨxo “E nɨsiimí̵árɨnɨ.” urárɨŋí̵pimɨ dánɨ Aisako xɨrɨŋí̵pa axí̵pɨ e imónɨgí̵áyí̵ne'rɨnɨ. 29Íná niaíwí̵ apɨxí̵ oxí̵ tí̵nɨ nemero xɨrarɨgí̵ápa xɨrɨŋo, o niaíwí̵ Gorɨxoyá kwíyí̵pimɨ dánɨ xɨrɨŋomɨ xeanɨŋí̵ wikáragí̵rɨnɨ. Agwɨ enɨ axí̵pɨ e xeanɨŋí̵ seaikáranɨro yarɨŋoɨ. 30E seaikáranɨro yarɨŋagí̵a aiwɨ Bɨkwí̵yo dánɨ píoɨ rɨnɨnɨ? Ayí̵ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, “Xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋímɨ tí̵nɨ xegí̵ niaíwomɨ tí̵nɨ mɨxí̵ xí̵dowáreɨ. Xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋíyá xewaxo tí̵nɨ dɨxí̵ apɨxí, rɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ mɨsiipa yarɨŋíyá xewaxo tí̵nɨ awau' nɨwau'nɨ dɨxí̵ dɨŋí̵pɨ tí̵gí̵íwau' nimónɨri amɨpí xanoxɨyá mɨmeapa e'í̵isixɨnɨrɨ rɨrarɨŋɨnɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. 31Ayɨnánɨ gí̵ nɨrɨxí̵meáyí̵ne', Kiraisomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋwae'ne xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋíyá niaíwene'nɨŋí̵ mimónɨŋwɨnɨ. Xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ mɨwiipa yarɨŋíyá niaíwene'nɨŋí̵ imónɨŋwɨnɨ.

Copyright information for `AAK