Hebrews 11

Ámá dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ yagí̵ápɨ nánɨrɨnɨ.

1Ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ dɨŋí̵ re nɨyaiwiro wipɨmónɨnɨ, “Nene dɨŋí̵ wikwí̵moarɨŋwápɨ o aga xɨxenɨ nɨneaiiní̵árɨnɨ. Amɨpí xí̵o neaiapɨmí̵ánɨrɨ nearɨŋí̵pɨ nene sɨnɨ sɨŋwí̵ tí̵ tí̵nɨ mɨwɨnarɨŋwápɨ aí aga nepa imónɨnɨ.” nɨyaiwiro wipɨmónɨnɨ. 2Eŋíná ŋweaagí̵áyí̵ píyo dánɨ Gorɨxo “Ayí̵ naŋí̵ yarɨŋoɨ.” rɨŋí̵manɨ. Ayí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ rɨŋí̵rɨnɨ. 3Nene dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ re nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ, “Gorɨxo xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ nimɨxɨrí̵ná xegí̵ xwɨyí̵á rí̵í̵yo dánɨ imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ amɨpí nene sɨŋwí̵ wɨnarɨŋwápɨ nimɨxɨrí̵ná amɨpí nene sɨŋwí̵ tí̵ tí̵nɨ mɨwɨnɨpaxí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵nɨ imɨxɨŋí̵rɨnɨ.” Nɨjí̵á e imónɨŋwɨnɨ.

4Aiborí̵o Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ o nánɨ naŋwí̵ rɨdɨyowá nerí̵ná xɨráo Keno e'í̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ bɨ eŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo rɨdɨyowá o e'í̵pimɨ yayí̵ numerí̵ná “Aiborí̵o ámá we' rónɨŋí̵ worɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ o rɨxa peŋí̵ amɨ aí Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ eŋí̵pɨ nene Bɨkwí̵yo í̵á roarí̵ná sɨní̵nɨŋí̵ neare'wapɨyarɨnɨ.

5Inoko Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagɨ nánɨ mɨpepa oenɨrɨ me'napɨŋɨnigɨnɨ. Gorɨxo me'napí̵í̵ eŋagɨ nánɨ o nánɨ pí̵á megɨnɨgí̵awixɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Sɨnɨ mɨme'napɨpa eŋáná Gorɨxomɨ píránɨŋí̵ uxí̵darɨŋagɨ nánɨ Gorɨxo o nánɨ yayí̵ winɨŋí̵pɨ nánɨ Bɨkwí̵yo wí e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 6Ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵róí̵áyí̵ nánɨ o dɨŋí̵ yayí̵ winɨpaxí̵ wí menɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ “Gorɨxo tí̵ámɨnɨ oumɨnɨ.” nɨwimónɨrí̵ná “Pí pí nepaxí̵manɨ. Sa Gorɨxo nepa rí̵a ŋweanɨ?” yaiwiro “Ámá xí̵o tí̵ámɨnɨ banɨro yarɨgí̵áyo yayí̵ wimoarɨŋorí̵anɨ?” yaiwiro nero dɨŋí̵ wɨkwí̵ropaxí̵rɨnɨ.

7Nowao Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ o amɨpí sɨnɨ mɨwímeapa e'í̵pɨ nánɨ erɨrí̵ wíáná xí̵o arí̵á nɨwirɨ xegí̵ í̵wiaxeyówa yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ sɨpɨxí̵ wo imɨxɨŋɨnigɨnɨ. O xegí̵pɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ e nerɨŋí̵yo dánɨ ámá íná xwí̵á tí̵yo ŋweaagí̵áyo xwɨyí̵á umeárɨrɨ ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ “Ayí̵ we' rónɨgí̵áyí̵rɨnɨ.” rárarɨŋí̵ wo imónɨrɨ eŋɨnigɨnɨ.

8Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ o “Dɨxí̵ aŋí̵ re pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xwí̵á nionɨ sɨwá simí̵ae' nánɨ u'ɨrɨxɨnɨ.” uráná arí̵á nɨwirɨ xwí̵á “Joxɨ mearí̵árɨnɨ.” urí̵áyo nánɨ uŋɨnigɨnɨ. Nurí̵ná “E nánɨ rí̵a warɨŋɨnɨ?” mɨyaiwipa nerɨ aí ananɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 9O Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ ámá aŋí̵ mɨ dáŋónɨŋí̵ nimónɨrɨ xwí̵á Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Nionɨ nɨsiapɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pimɨ nɨŋweaxa uŋɨnigɨnɨ. Apimɨ nɨŋwearí̵ná xwí̵á ámá wíyí̵yáyónɨŋí̵ nɨŋweaxa nemerɨ sení̵á aŋí̵ nɨpákía nurɨ emeŋɨnigɨnɨ. Xegí̵ xewaxo Aisako tí̵nɨ xiáwo Jekopo tí̵nɨ awau' —Gorɨxo egí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Xwí̵á rɨpɨ nɨseaiapɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋowau'rɨnɨ. Awau' enɨ xano eŋí̵pa axí̵pɨ e egí̵isixɨnɨ. 10Ebɨrí̵amo xwí̵á apimɨ nɨŋweaxa nemerí̵ná aŋí̵ Gorɨxo dɨŋí̵ neŋwɨperɨ ikwí̵roŋí̵pimɨ —Aŋí̵ apɨ anɨŋí̵ imónɨní̵a nánɨ píránɨŋí̵ nɨtɨwayɨrorɨ ikwí̵roŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ e ŋweáɨmɨgɨnɨrɨ wenɨŋí̵ nerɨ nɨŋwearɨ nánɨ e ne'ra uŋɨnigɨnɨ. 11Seraí enɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ niaíwí̵ xɨrɨpaxí̵ imónɨŋɨnigɨnɨ. Í oxí̵ nɨróa nu'ɨsáná rɨxa rí̵paíwí̵ imónɨŋí aí re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxo, niínɨ rɨxa niaíwí̵ xɨrɨmí̵a nánɨ rárɨŋo xí̵o rí̵í̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ yárarɨŋo eŋagɨ nánɨ niínɨ ananɨ dɨŋí̵ uŋwɨrárɨpaxorɨnɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. 12Ayɨnánɨ Ebɨrí̵amo —O ámá ná wonɨ aí xweyaŋí̵ sɨpípɨ nerɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrí̵nɨŋí̵ nerí̵ná niaíwí̵ tɨmeááná omɨ dánɨ í̵wiárí̵awe' siŋí̵ aŋí̵ pɨrí̵yo dánɨ ónarɨŋí̵yí̵ í̵á mɨropaxí̵ imónɨrɨ inɨkí rawɨrawápámɨ wiároŋí̵yí̵ í̵á mɨropaxí̵ imónɨrɨ eŋí̵pa imónɨŋɨnigɨnɨ.

13Ámá nionɨ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ neáa weaparɨŋáyí̵ ní̵nɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵róa nuro xwɨyí̵á wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ sɨnɨ mɨwímeapa eŋáná pegí̵awixɨnɨ. Gorɨxo wiiní̵ápimɨ ná jí̵amɨ dání̵nɨŋí̵ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrí̵ná yayí̵ nero “Ayí̵ awiaxí̵rɨnɨ.” nɨyaiwiro waropárí̵ nero re nɨrárɨmɨ pegí̵awixɨnɨ, “Xwí̵á rɨrímɨ nɨŋwearane'ná ámá aŋí̵ mɨ dáŋene'nɨŋí̵ nimónɨrɨ ŋweaŋwɨnɨ.” 14Ámá e'nɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ rɨgí̵áyí̵ sɨŋánɨ waropárí̵ rɨpí̵nɨŋí̵ yarɨŋoɨ, “Negí̵ ŋweapaxí̵ imónɨŋe nánɨ wenɨŋí̵ nerɨ ŋweaŋwɨnɨ.” sɨŋánɨ waropárí̵ apí̵nɨŋí̵ yarɨŋoɨ. 15Wigí̵ aŋí̵ xámɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ bɨgí̵e nánɨ dɨŋí̵ sɨpí wiarɨŋagɨ nánɨ e nɨrɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ámɨ axí̵ e nánɨ upí̵rí̵ápɨ imónɨŋagɨ nánɨ ananɨ upaxí̵ imónanɨro egí̵árɨnɨ. 16E mepa nero aŋí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵ bimɨ —Apɨ aŋí̵namɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apimɨ ŋweáwanɨgɨnɨro dɨŋí̵ sɨpí nɨwia wagí̵rɨnɨ. Ayɨnánɨ Gorɨxo ámá ayí̵ xí̵omɨ “Joxɨ negí̵ Ŋwí̵áoxɨrɨnɨ.” urarɨgí̵ápɨ nánɨ ayá mɨwiní̵agɨ nánɨ xí̵o tí̵nɨ nawínɨ ŋweapí̵rí̵a nánɨ aŋí̵ bɨ wikwí̵roiŋí̵rɨnɨ.

17Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ o nepa nionɨ nimónarɨŋí̵pɨ xí̵dɨnɨrí̵enɨŋoɨnɨrɨ iwamí̵ó wíwapɨyíáná xegí̵ xewaxo Aisakomɨ Gorɨxo urɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ rɨdɨyowá emɨnɨrɨ eŋɨnigɨnɨ. Axomɨ Gorɨxo sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Dɨxí̵ iyí̵ axí̵pá e imónɨpí̵rí̵árɨnɨ.’ rɨrɨŋáyí̵ Aisakomɨ dánɨ nemeága upí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ eŋagɨ aí xegí̵ xewaxo Aisako, ná wonɨ siŋí̵nɨŋí̵ e'miaoŋomɨ rɨdɨyowá nánɨ pɨkímɨnɨrɨ nerí̵ná 19dɨŋí̵ re moŋɨnigɨnɨ, “Ámá rɨxa pegí̵á aiwɨ Gorɨxo owiápí̵nɨmeápoyɨnɨrɨ ámɨ sɨŋí̵ wimɨxɨpaxorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ Gorɨxo pí̵rí̵ urakíáná xewaxomɨ ámɨ sɨnɨ sɨŋí̵ meáagɨ nánɨ re'nɨŋí̵ rɨpaxí̵rɨnɨ, “Ebɨrí̵amo xegí̵ niaíwomɨ yowí̵yo dánɨ mɨxeaŋɨnigɨnɨ.” rɨpaxí̵rɨnɨ.

20Aisako Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ xegí̵ xewaxowau' Jekopomɨ tí̵nɨ Isomɨ tí̵nɨ awau'mɨ rí̵we'ná wímeaní̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨmorɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ naŋí̵ wimɨxɨŋɨnigɨnɨ.

21Jekopo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ aŋwɨ e nerí̵ná xegí̵ xewaxo Josepoyá xewaxowau'mɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ naŋí̵ wímeáwɨnɨgɨnɨrɨ xwɨyí̵á bɨ tí̵nɨ naŋí̵ nɨwimɨxɨmáná xegí̵ eraŋí̵wámɨ nɨkwí̵rónɨrí̵ná Gorɨxomɨ yayí̵ umeŋɨnigɨnɨ.

22Josepo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ rɨxa nɨpe'mɨnɨrɨ nerí̵ná rí̵wí̵yo xegí̵ Isɨrerɨyí̵ Isipɨyí̵ aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ upí̵rí̵ápɨ nánɨ nurɨrí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nuróná gí̵ eŋí̵ aí tí̵nɨ nɨmeámɨ nuro xwí̵áyo nɨweyárí̵í̵rɨxɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

23Mosesomɨ xanɨyau' Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rori nánɨ niaíwí̵ xɨrí̵ío awiaxí̵ imónɨŋagɨ nɨwɨnɨri sekaxí̵ Isipɨyí̵yá mɨxí̵ ináyo “Isɨrerɨyí̵ niaíwí̵ oxí̵ nɨxɨrɨrí̵ná pɨkíí̵rɨxɨnɨ.” rárɨŋí̵pɨ nánɨ wáyí̵ mepa neri Mosesomɨ emá wau' wo nánɨ pí̵nɨ ŋwɨrárɨgí̵isixɨnɨ. 24Moseso Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ rɨxa xwe' niwiarorɨ nerí̵ná “Isipɨyí̵yá mɨxí̵ ináyomɨ xemiáíyá xewaxoyɨ mɨnɨrɨpa oe'poyɨ.” wimónɨŋɨnigɨnɨ. 25“Sí̵á ámae'ne xwí̵á tí̵yo ŋweaarɨŋwápɨ árí̵ní̵ imónɨŋagɨ nánɨ xe yayí̵ rɨkɨkɨrí̵ó nerɨŋí̵pimɨ dánɨ oneaímeanɨrɨ yarɨgí̵ápɨ xe ne'ra u'ɨmɨgɨnɨ.” mɨwimóní̵ “Nionɨ ámá Gorɨxoyáyí̵ tí̵nɨ kumɨxɨnáná uyí̵nií̵ wikárarɨgí̵ápɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ oneaikárí̵poyɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. 26Xí̵omɨ Gorɨxo yayí̵ nɨwimorí̵ná winí̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ re moŋɨnigɨnɨ, “Ámá Gorɨxo yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ urowáre'napɨní̵o nánɨ peayí̵ nɨwianɨro ayá wimopí̵rí̵ápa nionɨ enɨ nɨnirónáyí̵, Gorɨxo yayí̵ nɨnimorí̵ná niní̵ápɨ amɨpí ayá tí̵ŋí̵ Isipɨyí̵ aŋí̵yo weŋí̵pimɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ayí̵ ananɨrɨnɨ.” nɨyaiwirɨ nánɨ “Ámá Gorɨxoyáyo uyí̵nií̵ wikárarɨgí̵ápɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ oneaikárí̵poyɨ.” yaiwiŋɨnigɨnɨ. 27O Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. Mɨxí̵ ináyo xí̵omɨ wikí̵ wónɨŋí̵pɨ nánɨ wáyí̵ nerɨ mu' Gorɨxomɨ —O ámá wí sɨŋwí̵ mɨwɨnarɨgí̵orɨnɨ. Omɨ sɨŋwí̵nɨŋí̵ nɨwɨnɨrɨ nánɨ xí̵omɨ wímeaŋí̵pimɨ xwámámí̵ nɨwirɨ Isipɨyí̵ aŋí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ uŋɨnigɨnɨ. 28Axo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ aŋí̵nají̵ pɨpɨkímí̵ emearɨŋo xegí̵ Isɨrerɨyí̵yá niaíwí̵yo enɨ mɨpɨkipa oenɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sipɨsipí̵ miá nɨpɨkiro ragí̵ segí̵ aŋí̵ í̵wíyo xópe' nɨyára u'poyɨ.” nurɨrí̵ná aiwá sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ e'rowiápí̵nɨŋɨnigɨnɨ.

29Isɨrerɨyí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ ipí Ayí̵á Rɨŋoɨ rɨnɨŋí̵wámɨ nɨxeróná iniɨgí̵ mɨdɨmɨdánɨ deawáráná xwí̵á yeáyí̵ yɨkiárɨŋe'nɨŋí̵ u'agí̵a aiwɨ Isipɨyí̵ enɨ axí̵yimɨ owaneyɨnɨrɨ e'í̵áyí̵ wínɨyí̵ aí tí̵nɨ iniɨgí̵ emadɨrónárɨŋɨnigɨnɨ. 30Isɨrerɨyí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ o urí̵í̵pɨ nero aŋí̵ yoí̵ Jerikoyɨ rɨnɨŋí̵piyá sí̵ŋá ákɨŋáyo bí̵arɨwámɨnɨ sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' apimɨ awí nɨmudí̵moayimáná eŋáná sí̵ŋá ákɨŋápɨ nɨpɨnɨ ɨkwierónowiŋɨnigɨnɨ. 31Rexapí —Í iyí̵ ede dánɨ warɨgí̵í aŋí̵ apimɨ dáŋírɨnɨ. —Í Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ nánɨ Isɨrerɨyí̵ aŋí̵ apimɨ sɨŋwí̵ wɨnáranɨri bí̵íwau'mɨ yayí̵ tí̵nɨ nipemeámɨ u'agɨ nánɨ Isɨrerɨyí̵ ámá uyí̵nií̵ yarɨgí̵áyo nɨpɨkiróná ímɨ mɨpɨkigí̵awixɨnɨ.

32Agwɨ ámɨ bɨ pípɨ nɨrɨrɨ eámí̵ɨnɨ? Ámá rowa, Gidiono tí̵nɨ Barako tí̵nɨ Samɨsono tí̵nɨ Jepɨtao tí̵nɨ Depito tí̵nɨ Samuero tí̵nɨ wí̵á rókiamoagí̵áwa tí̵nɨ ámá awa egí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ nɨseaie'ra nurí̵ná sí̵á neaórɨpaxí̵rɨnɨ. 33Ámá ayí̵ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ ámá mí̵kí̵ bɨ bimɨ xopɨrárí̵ wiro we' rónɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ ero Gorɨxo wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Saŋí̵ searápɨmí̵árɨnɨ.” urí̵í̵pɨ wímearɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ pusí̵ sayí̵ raioní̵yɨ rɨnɨŋí̵yo maŋí̵ upí̵rorɨ 34rí̵á xwe' narɨŋí̵rímɨ iniɨgí̵yónɨŋí̵ ananɨ xopɨrárí̵ emero ámá kirá tí̵nɨ pɨkianɨrɨ yarɨgí̵áyo e'í̵ nurakínárɨmɨ uro mɨgí̵ nimónɨmáná ámɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ ínɨro mɨxí̵ inɨpí̵rí̵a nánɨ eŋí̵ rí̵á yí̵kiro e'má sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á bɨ bimɨ mɨxí̵ xí̵dowárɨro 35apɨxí̵ wigí̵ ámá Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ xwárɨpáyo dánɨ wiápí̵nɨmeááná yayí̵ tí̵nɨ ámɨ umímɨnɨro egí̵awixɨnɨ. E nerɨ aí Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á wíyo ámá wa í̵á nɨxero gwí̵ nɨjiro Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umópoyɨnɨrɨ nɨme'pe'a nuro “Gorɨxomɨ rí̵wí̵ umóánáyí̵, nene gwí̵yo dánɨ seaíkweawáraní̵wɨnɨ. E mepa nerí̵náyí̵, nɨseame'pe'a nu'wasáná nɨseapɨkianí̵wɨnɨ.” urí̵agí̵a aí ámɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmearí̵ná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ meáwanɨgɨnɨrɨ nánɨ ayí̵ urí̵ápɨ arí̵á mɨwigí̵awixɨnɨ. 36Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á ámɨ wíyo ikayí̵wí̵ umearɨro wíyo iwaŋí̵ ragí̵ pí̵rí̵ uyɨkímí̵ ero wíyo sení̵á tí̵nɨ gwí̵ jiro wíyo gwí̵ aŋí̵yo ŋwɨrárɨro 37wíyo sí̵ŋá tí̵nɨ pɨkiro wíyo só tí̵nɨ áwɨnɨ e sí̵ó dɨyearo wíyo “Eŋí̵ eánɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” nɨrɨrɨ iwamí̵ó wíwapɨyiro wíyo kirá tí̵nɨ pɨkiro wigí̵awixɨnɨ. Ámɨ wíyo ámá wí —Ayí̵ sɨpí ámá imónɨŋagí̵a nánɨ ámá Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨgí̵á ayí̵ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrɨ ŋweapaxí̵ mimónɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ xeanɨŋí̵ wikárɨro uyí̵nií̵ ume'pero yarí̵ná ayí̵ dí̵wí̵ ikeamónɨro meme' wará tí̵nɨ sipɨsipí̵ wará tí̵nɨ rapɨrapí̵ nánɨ wayí̵á yínɨro ámá dɨŋí̵ meaŋí̵mɨ aŋí̵ kwɨrónɨmero dí̵wí̵nɨ eŋí̵mɨ nemero sí̵ŋá sirɨrɨkí̵yo nɨpáwiro ŋwearo xwárɨŋwí̵yo nɨpáwiro ŋwearo egí̵awixɨnɨ. 39Ámá ayí̵ ní̵nɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro nánɨ o “Mɨmɨwiároarɨgí̵áyí̵rí̵anɨ?” wiaiwiárɨŋí̵ eŋagɨ aí o wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Nɨseaiimí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵pɨ mɨwímeaŋɨnigɨnɨ. 40Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Eŋíná nene nánɨ Gorɨxo dɨŋí̵ re neŋwɨperɨ yaiwiárɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ayí̵ nánɨ seáyɨ e imónɨŋí̵ bɨ wiíɨmɨgɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ apɨ ámá nionɨ nɨra weapí̵áyo sɨnɨ mɨwímeaŋɨnigɨnɨ. Ayí̵ wigí̵pɨ Gorɨxo “Gí̵ ámá we' rónɨgí̵á apɨ imóní̵í̵rɨxɨnɨ.” yaiwiárɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ imónɨpí̵rí̵a nánɨ marí̵áɨ, ayí̵ tí̵nɨ nene tí̵nɨ nawínɨ imónaní̵wá nánɨ ayo xámɨ mɨwímeaŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK