Hebrews 9

Apaxí̵pá xwe' imónɨgí̵áwa Gorɨxo nánɨ naŋwí̵nɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

1Xwɨyí̵á Gorɨxo xámɨ re'roárɨŋí̵pɨ nurɨrí̵ná xegí̵ ámá nɨbɨro xí̵omɨ yayí̵ numeróná “Nene e nɨwiirí̵ná xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ rí̵a yarɨŋwɨnɨ?” nɨyaiwiro epí̵rí̵a nánɨ wie'kwí̵kwí̵yirɨ xí̵o nánɨ aŋí̵ ŋwí̵á xwí̵á tí̵yo imónɨŋiwá nánɨ wie'kwí̵kwɨyirɨ eŋɨnigɨnɨ. 2Aŋí̵ ŋwí̵á iwá, ayí̵ sení̵á aŋí̵ rí̵kárɨnɨŋiwárɨnɨ. Awawá óí̵ e ikwí̵rónɨŋiwámɨ uyí̵wí̵ obaxí̵ nɨkɨkíroárɨga uŋáná mɨxároarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ aiwá íkwiaŋwí̵ Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tarɨgí̵ána tí̵nɨ bisí̵kerí̵á Gorɨxo nánɨ peaxí̵ tayarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ awámɨ weŋerɨnɨ. Awá yoí̵ awawá ŋwí̵áwáyɨ rarɨgí̵áwárɨnɨ. 3Rapɨrapí̵ áwɨnɨ e epaŋioárɨnɨŋu'mɨ ínɨrɨwámɨ dánɨ awawá ámɨ wá ikwí̵rónɨnɨ. Awá xegí̵ yoí̵ awawá ŋwí̵á seáyɨ e imónɨŋí̵wáyɨ rarɨgí̵áwárɨnɨ. 4Awawá ná ínɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ Gorɨxomɨ dɨŋí̵ naŋí̵ oweanɨrɨ rí̵á ikeaárɨpí̵rí̵a nánɨ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ bokisí̵ xwɨyí̵á Gorɨxo re'roárɨŋí̵pɨ nánɨ imɨxɨnɨŋí̵wá tí̵nɨ apɨ awawá awámɨ e wenɨ. Bokisí̵ awá nimɨxɨmáná sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ yopɨrɨmí̵ yárɨnɨŋí̵wárɨnɨ. Bokisí̵ awámɨ ínɨmɨ xwárí̵á sɨxí̵ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵wámɨ ínɨmɨ aiwá yoí̵ manáɨ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ eraŋí̵ Eronoyá wirɨŋí̵ eánɨŋí̵wá tí̵nɨ sí̵ŋá piárá Gorɨxo ŋwí̵ ikaxí̵ urɨŋí̵pɨ eánɨŋí̵na tí̵nɨ bokisí̵ awá ayí̵ apɨ apɨ ínɨŋí̵wárɨnɨ. 5Awá “Seáyɨ e Gorɨxo imónɨŋí̵pɨ, ayí̵ apɨrí̵anɨ?” oyaiwípoyɨnɨrɨ xopaikɨgí̵ aŋí̵nají̵ ɨwí̵ mɨdánɨ wu'kau' wu' mɨdánɨ wu'kau' wu' onɨŋí̵wau' seáyɨ e ŋwɨrárɨnɨŋí̵wárɨnɨ. Awau' ŋweagí̵íe ínɨrɨwámɨnɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ ragí̵ wɨwií̵á eaárayarɨgí̵erɨnɨ. Apɨ apɨ nánɨ repɨyí̵ nɨseaie'ra urɨ píránɨŋí̵ áwaŋí̵ “Apɨ, ayí̵ apɨ nánɨ imónɨnɨ. Apɨ nánɨ imónɨnɨ.” nɨseara urɨ epaxíná rínámanɨ.

6Amɨpí apɨ apɨ rɨxa e nɨyárɨmáná apaxí̵pá imónɨgí̵áwa awawá óí̵ e ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ Gorɨxo yayí̵ oneainɨrɨ yarɨgí̵ápɨ epí̵rí̵a nánɨ íníná páwiayarɨŋagí̵a aiwɨ 7awawá ná ínɨmɨ ikwí̵rónɨŋí̵wámɨ apaxí̵pá xwe'o, onɨnɨ xwiogwí̵ o omɨ ná bɨnɨ páwiarɨŋí̵rɨnɨ. Nɨpáwirí̵ná anɨpáo páwiarɨŋí̵manɨ. Í̵wí̵ xí̵o tí̵nɨ xegí̵ ámá tí̵nɨ maiwí nero yarɨgí̵ápɨ Gorɨxo yokwarɨmí̵ oneaiinɨrɨ ragí̵ naŋwí̵ rɨdɨyowá e'í̵piyá bɨ nɨmeámɨ páwiarɨŋí̵rɨnɨ. 8Apimɨ dánɨ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ sɨwá re'nɨŋí̵ neaiarɨnɨ. Awawá óí̵ e ikwí̵rónɨŋí̵wá sɨnɨ apaxí̵pá imónɨgí̵áwa opáwípoyɨnɨrɨ nánɨ ikwí̵rónɨŋáná óí̵ nene aŋí̵namɨ páwianí̵wá nánɨ imónɨŋí̵yi sɨnɨ sɨŋánɨ mimónɨnɨ. 9Awámɨ dánɨ yagí̵ápɨ Kiraiso agwɨ ríná eŋí̵pɨ nánɨ neaíwapɨyarɨŋí̵rɨnɨ. Awámɨ dánɨ Gorɨxo nene nánɨ yayí̵ owinɨnɨrɨ nánɨ imónɨŋí̵pɨ neróná rɨdɨyowá wiro peaxí̵ tɨro yarɨŋagí̵a aí ámá e wiíí̵áyí̵ dɨŋí̵ wí̵á nɨwónɨro re yaiwinɨpaxí̵ menɨnɨ, “Apaxí̵pá imónɨgí̵áwa rɨdɨyowá e niíí̵áyo dánɨ Gorɨxo rɨxa yokwarɨmí̵ niíí̵ eŋagɨ nánɨ oyá sɨŋwí̵yo dánɨ rɨxa we' rónɨŋí̵ imónɨŋáonɨrí̵anɨ?” yaiwinɨpaxí̵ menɨnɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. “Rɨdɨyowá neróná e e'í̵rɨxɨnɨ. E e'í̵rɨxɨnɨ.” rɨnɨŋí̵pɨ sa “Aiwá nɨro iniɨgí̵ nɨro igí̵á xɨxegí̵nɨ eánɨro e'í̵rɨxɨnɨ.” rɨnɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ eŋagɨ nánɨ e yaiwipaxí̵manɨ. E e rɨnɨŋí̵ apɨ “Apimɨ dánɨ ámá xwioxí̵ naŋí̵ imónɨpaxí̵rɨnɨ.” mɨrɨnɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ, ayí̵ xí̵o amɨpí sɨŋí̵ imɨxɨní̵e nánɨ wie'kwí̵kwɨyiŋí̵pɨnɨ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ.

Kiraiso xewanɨŋo rɨdɨyowánɨŋí̵ wiinɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11E nerɨ aí Kiraiso amɨpí naŋí̵ neaímeaarɨŋí̵pɨ nánɨ apaxí̵pá xwe' wo nimónɨrí̵ná sení̵á aŋí̵ xwí̵á tí̵yo rí̵kárɨnɨŋiwámɨ mɨpáwí aŋí̵namɨ páwiŋɨnigɨnɨ. E nɨpáwirí̵ná sení̵á aŋí̵ we' roárɨnɨrɨ aga seáyɨ e imónɨrɨ eŋí̵nɨŋí̵ wiwámɨ páwiŋɨnigɨnɨ. Iwá ámá rɨkárɨgí̵iwámanɨ. Xwí̵á tí̵yo dáŋiwámanɨ. Aŋí̵namɨ rí̵kárɨnɨŋiwárɨnɨ. 12Nɨpáwirí̵ná meme' rɨdɨyowá e'í̵piyá ragí̵ranɨ, burɨmákau' miá rɨdɨyowá e'í̵piyá ragí̵ranɨ, nɨmeámɨ aga ŋwí̵á imónɨŋe mɨpáwí xewanɨŋo rɨdɨyowánɨŋí̵ ninɨmáná xegí̵ ragí̵ nɨmeámɨ nawínánɨ páwiŋɨnigɨnɨ. Ayɨnánɨ anɨŋí̵ íníná ŋweaní̵wá nánɨ yeáyí̵ neayimɨxemeaŋorɨnɨ. 13Ámá Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ xwɨrí̵á winɨŋánáyí̵ apaxí̵pá imónɨgí̵áwa meme' ragí̵ tí̵nɨ burɨmákau' oxí̵yí̵ ragí̵ tí̵nɨ burɨmákau' sɨpɨkí̵ rí̵á ní̵í̵ kɨkɨnaxí̵á tí̵nɨ apiau' apɨ we' tí̵nɨ nɨmeaayirɨ wɨwií̵á nɨróa u'áná ámá xwɨrí̵á inɨgí̵ápɨ Gorɨxoyá sɨŋwí̵yo dánɨ naŋí̵ imónarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ 14ragí̵ Kiraisoyá —O sɨyikwí̵ bɨ mínɨŋo aí kwíyí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ arɨrá wiarí̵ná xewanɨŋo rɨdɨyowánɨŋí̵ inɨŋorɨnɨ. Oyá ragí̵ puŋí̵pɨ aŋɨpaxí̵ negí̵ xwioxí̵yo igí̵ánɨŋí̵ neaeámoarɨŋí̵rɨnɨ. Amɨpí nene aní̵nɨmɨxɨnanɨ nánɨ yarɨŋwápɨ igí̵ánɨŋí̵ neaeámoarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ wí̵á nɨneaónɨrɨ “Í̵wí̵ e'wápɨ nánɨ sɨnɨ ayá mɨneadunɨnɨ.” yaiwiarɨŋwárɨnɨ. Ŋwí̵á anɨŋí̵ sɨŋí̵ imónɨŋo wimónarɨŋí̵pɨ e'í̵rɨxɨnɨrɨ igí̵ánɨŋí̵ neaeámoarɨŋí̵rɨnɨ.

“O pe'í̵pimɨ dánɨ xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨnɨŋí̵pɨ mí̵rogwí̵ rɨxánɨŋí̵ wiárɨmónɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15Kiraiso nɨperí̵ná xegí̵ ragí̵ pu'í̵pimɨ dánɨ ámá xwɨyí̵á Gorɨxo xámɨ re'roárɨŋí̵pimɨ pí̵rí̵ wiaíkigí̵áyo gwí̵nɨŋí̵ nɨroayírorɨ nánɨ xwɨyí̵á sɨŋí̵ re'roárɨŋí̵pɨ nánɨ wáwuŋí̵ imónɨŋorɨnɨ. Ámá Gorɨxo nionɨyá imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ we'yo í̵á wumɨrɨŋí̵yo amɨpí xí̵o wigí̵ sí̵mɨmaŋí̵yo dánɨ “Nɨseaiimí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ re'roárɨŋí̵pɨ xɨxenɨ wímearɨ anɨŋí̵ íníná imónɨrɨ ení̵a nánɨ wigí̵ wáwuŋo imónɨŋí̵rɨnɨ. 16Xwɨyí̵á Gorɨxo re'roárɨŋí̵pɨ, ayí̵ ámá sɨnɨ nɨŋwearí̵ná “Nionɨ pe'áná amɨpí nionɨyá ámá ayí̵nɨ meáí̵rɨxɨnɨ.” nɨrɨrɨ payí̵ eaárɨŋí̵nánɨŋí̵ imónɨnɨ. Payí̵ xano nɨrɨrɨ tɨŋí̵pɨ xegí̵ niaíwí̵ nɨxí̵dɨro amɨpí meaanɨro nerí̵ná xámɨ ámá ní̵nɨ nɨjí̵á nimónɨro “Xano rɨxa iyí̵ rɨpe'ɨnigɨnɨ?” yaiwiárɨŋáná e meapaxí̵rɨnɨ. 17Payí̵ ana eaárɨŋo sɨnɨ mɨpepa nerí̵ná payí̵ ana sɨnɨ surí̵mána imónarɨŋí̵rɨnɨ. Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Payí̵ ana nearɨ tɨŋo sɨnɨ sɨŋí̵ ŋweaŋáná rɨxa xí̵o rɨŋí̵pɨ mí̵rogwí̵ rɨxánɨŋí̵ nɨwiárɨmónɨpaxí̵ mimónɨnɨ. Xí̵o rɨxa nɨperí̵ná xɨxenɨ nɨwiárɨmónɨpaxí̵ imónɨnɨ. Payí̵ ana xiáwo nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨxánɨŋí̵ wiárɨmónarɨŋí̵na imónarɨŋí̵pa xwɨyí̵á Gorɨxo re'roárɨŋí̵pɨ enɨ ragí̵ pu'í̵pimɨ dánɨ rɨxánɨŋí̵ wiárɨmónarɨŋí̵pɨ imónarɨŋí̵rɨnɨ. 18Naŋwí̵ bɨ mɨpɨkipa nero sɨŋwɨrɨyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxo xámɨ re'roárɨŋí̵pɨ rɨxá wínɨŋí̵ nɨwiárɨmónɨmɨnɨrɨ eŋí̵manɨ. Ayɨnánɨ apɨ aí naŋwí̵ pɨkíáná ragí̵ puŋí̵pimɨ dánɨ wiárɨmónɨŋɨnigɨnɨ. 19Ayí̵ rɨpɨ seararɨŋɨnɨ. Xámɨ Moseso sekaxí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pimɨ dánɨ rɨnɨŋí̵ nɨpɨnɨ xegí̵ Isɨrerɨyo nura nu'ɨsáná burɨmákau' miá tí̵nɨ meme' tí̵nɨ apiau' rɨdɨyowá e'í̵piyá ragí̵ tí̵nɨ iniɨgí̵ tí̵nɨ nɨmeámáná ará ɨwí̵ xisopí̵yɨ rɨnɨŋí̵pɨ nɨmearɨ sipɨsipí̵ í̵á ayí̵á rɨŋí̵ bɨ tí̵nɨ nawínɨ gwí̵ nɨkɨrí̵wímáná igí̵á nearɨ Bɨkwí̵pimɨ wɨwií̵á earɨ ámá nɨyonɨ wɨwií̵á earɨ nerí̵ná 20re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ragí̵ rɨpimɨ dánɨ xwɨyí̵á Gorɨxo ‘Seyí̵ne' apɨ e xí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ.’ nɨnearɨrɨ re'roárí̵í̵pɨ rɨxa rɨxánɨŋí̵ wiárɨmónarɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 21Axí̵pɨ e sení̵á aŋí̵ rí̵kárɨnɨŋiwámɨ ragí̵ tí̵nɨ wɨwií̵á rorɨ sɨxí̵ amɨpí ínɨmɨ weŋí̵yo wɨwií̵á rorɨ eŋɨnigɨnɨ. 22Ayɨnánɨ ragí̵ wɨwií̵á nɨróa nurɨŋí̵pimɨ dánɨ amɨpí ayá wí ŋwí̵ ikaxí̵ rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ igí̵á eámónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónarɨŋí̵rɨnɨ. Rɨdɨyowá nerɨ ragí̵ mɨpupa nerí̵náyí̵, Gorɨxo í̵wí̵ ámá egí̵ápɨ wí yokwarɨmí̵ wiiarɨŋí̵manɨ.

“Kiraiso nɨperɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵wí̵ nene yarɨŋwápɨ rɨtí̵ yárɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

23Sení̵á aŋí̵ rí̵kárɨnɨŋiwáranɨ, sɨxí̵ amɨpí iwámɨ ínɨmɨ weŋí̵pɨranɨ, apɨ nɨpɨnɨ —Ayí̵ mí̵kí̵ aŋí̵namɨ weŋí̵pɨ tí̵nɨ ramɨxɨŋá imónɨŋí̵pɨrɨnɨ. Apɨ nɨpɨnɨ rɨdɨyowá Moseso nerɨ ragí̵ wɨwií̵á nɨróa u'í̵pimɨ dánɨ igí̵á eámónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨpaxí̵ eŋagɨ aí mí̵kí̵ aŋí̵namɨ weŋí̵pɨ rɨdɨyowá e'í̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pimɨ dánɨnɨ igí̵á eámónɨŋí̵pí̵nɨŋí̵ imónɨpaxí̵rɨnɨ. 24Kiraiso awawá ŋwí̵á imónɨŋí̵ ámá ikwí̵rogí̵á wámɨ —Awá mí̵kí̵wámanɨ. Sa mí̵kí̵ imónɨŋí̵wámɨ dánɨ ramɨxɨŋáwárɨnɨ. Kiraiso awámɨ mɨpáwiŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ mí̵kí̵ imónɨŋí̵wámɨnɨ nɨpáwirɨ nene nánɨ arɨrá owimɨnɨrɨ Gorɨxoyá sí̵mɨmaŋí̵ e ŋweanɨ. 25O xwiogwí̵ ayí̵ ayo apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa wiwanɨŋowayá ragí̵ marí̵áɨ, ragí̵ rɨdɨyowá e'í̵ápiyá nɨmeámɨ awawá ŋwí̵áwámɨ páwiayarɨgí̵ápa ámɨ ámɨ niɨwanɨŋonɨ rɨdɨyowá owinayimɨnɨrɨ e nɨpáwirɨ mɨŋweanɨnɨ. 26Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa rɨdɨyowá yayarɨgí̵ápa rɨdɨyowá owinayayimɨnɨrɨ nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, Gorɨxo xwí̵árí tí̵nɨ aŋí̵na tí̵nɨ imɨxɨŋe dánɨ ámɨ ámɨ nɨpáwiayirí̵ná rí̵nɨŋí̵ nɨwinayipaxí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aí ríná sí̵á yoparí̵yí̵ tí̵ŋíná ná bɨnɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ nɨwiinɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ í̵wí̵ ámá yarɨgí̵ápɨ rɨtí̵ owiimɨnɨrɨ xwí̵á tí̵yo nánɨ bɨŋɨnigɨnɨ. 27Ámá ní̵nɨ anɨŋí̵ sɨŋí̵ ŋweapaxí̵ mimóní̵ ná bɨnɨ nɨpe'máná eŋáná Gorɨxo mí ómómɨxɨmí̵ winí̵árɨnɨ. Ná bɨnɨ pearɨgí̵ápa Kiraiso enɨ ámá ní̵nɨ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ owiimɨnɨrɨ axí̵pɨ ná bɨnɨ rɨdɨyowánɨŋí̵ nɨwiinɨrɨ peŋɨnigɨnɨ. Rí̵we'ná ámɨ bɨ nɨbɨrí̵ná ámá í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ owiimɨnɨrɨ nánɨ mɨbí̵ ámá xí̵o nánɨ sí̵mí̵ nɨxeadí̵pe'nɨro xwayí̵ nanɨrɨ ŋweagí̵áyo anɨŋí̵ yeáyí̵ uyimɨxemeaárɨmɨnɨrɨ bɨní̵árɨnɨ.

Copyright information for `AAK