John 12

Mariaí werɨxí̵ naŋí̵ bɨ Jisasomɨ sɨkwí̵yo iwayɨmoŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi imónɨní̵a nánɨ sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wo sɨnɨ eŋáná o aŋí̵ Betaniyɨ rɨnɨŋe Rasaraso, ámɨ sɨŋí̵ imɨxɨŋo ŋweaŋí̵pimɨ nánɨ nurɨ ŋweaŋáná 2ámá aŋí̵ apimɨ dáŋí̵ wí aiwá Jisaso nánɨ rí̵á nɨyearo Mataí aiwá nɨxerɨ yaŋí̵ nɨwia warí̵ná Rasaraso ámá Jisaso tí̵nɨ aiwá narɨgí̵áyí̵ tí̵nɨ nawínɨ nɨŋweámáná aiwá narí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. 3Mariaí werɨxí̵ awiaxí̵ nɨgwí̵ xwe' roŋí̵ wá —Sɨxí̵ wí̵xau' eŋáná xegí̵ saŋí̵ kiro wo imónɨpaxí̵wárɨnɨ. Awá nɨmearɨ Jisasomɨ sɨkwí̵ sosí̵áyo niwayɨmómáná xegí̵ dí̵á tí̵nɨ kwɨkwí̵rɨmí̵ yarí̵ná xegí̵ sinadɨŋí̵ ámá aŋiwámɨ ŋweagí̵áyo nɨyonɨ weaárí̵agɨ aí 4Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso —O wiepɨsarɨŋowa enɨ worɨnɨ. Jisaso nánɨ mɨyí̵ wurɨmí̵ánɨrɨ imónɨŋo, ayí̵ orɨnɨ. O nɨwiápí̵nɨmearɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, 5“Pí nánɨ werɨxí̵ dɨŋí̵ naŋí̵ eaarɨŋí̵ awá ámáyo K300.00 nánɨ bí̵ nerane nɨgwí̵ meáwápɨ ámá uyípeayí̵yo arɨrá wianɨ nánɨ mɨnɨ mɨwipa re'wɨnɨ?” rɨŋɨnigɨnɨ. 6O uyípeayí̵yo dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ nánɨ e murí̵ í̵wí̵ meaarɨŋorɨnɨ. Ayɨnánɨ nɨgwí̵ wowí̵yí̵ o í̵á nɨxɨrɨrɨ nánɨ nɨgwí̵ wa tí̵ápɨ bɨ í̵wí̵ meaarɨŋo eŋagɨ nánɨ e rí̵agɨ 7Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Í niarɨŋí̵pɨ xe owinɨrɨ sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Sí̵á nionɨ nɨtɨpí̵rí̵áyimɨ e nánɨ xe oxɨrɨnɨ. 8Ámá uyípeayí̵ sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ anɨŋí̵ ŋweapí̵rí̵á eŋagɨ nánɨ ayo gínɨ gíná ‘Arɨrá owianeyɨ.’ nɨseaimónɨrí̵náyí̵, ananɨ arɨrá wipaxí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ anɨŋí̵ re ŋweámí̵á meŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa “Rasarasomɨ enɨ pɨkíwanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

9Judayí̵ obaxí̵ “Jisaso aŋí̵ apimɨ ŋweanɨ.” rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwiro Jisasomɨnɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro marí̵áɨ, Rasaraso, sɨŋí̵ imɨxɨŋomɨ enɨ wɨnanɨro bí̵agí̵a aiwɨ 10Apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa xwɨyí̵á nimɨxɨro “Rasarasomɨ enɨ pɨkíwanɨgɨnɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ. 11Jisaso Rasaraso pɨyomɨ sɨŋí̵ imɨxɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ Judayí̵ obaxí̵ wigí̵ ámɨnáowa tí̵ámɨnɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋagí̵a sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nánɨ e nɨrɨnɨro mekaxí̵ megí̵awixɨnɨ.

Jisaso Jerusaremɨyo nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ re'moarɨgí̵ápa re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12Ámá obaxí̵ aiwá sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ imɨxarɨgí̵ápɨ nánɨ Jerusaremɨyo epí̵royí̵ egí̵áyí̵ sá wegí̵á wí̵ápɨ tí̵nɨ arí̵á re wigí̵awixɨnɨ, “Jisaso Jerusaremɨyo re nánɨ barɨnɨ.” arí̵á e nɨwiro 13írɨmɨŋí̵ eaarɨgí̵áyí̵ wí nɨdoro o tí̵nɨ óí̵ e órórí̵ inanɨro nánɨ nɨmeámɨ nuróná apí̵ re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Gorɨxomɨ seáyɨ e oumeaneyɨ. Ámá Gorɨxo urowáre'napɨŋí̵ royí̵ oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e oimónɨnɨ. O mɨxí̵ ináyí̵ Isɨrerene negorɨnɨ.” O tí̵nɨ óí̵ e órórí̵ inanɨro apí̵ e nɨra warí̵ná 14Jisaso Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ eŋɨnigɨnɨ, “Saionɨ —Jerusaremɨ nánɨ dí̵wí̵ yoí̵ bɨ Saionɨrɨnɨ. Apimɨ ŋweáyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Segí̵ mɨxí̵ ináyo dogí sɨpɨkí̵yo nɨŋweámáná iwo barɨŋagɨ nánɨ amɨpí wí nánɨ wáyí̵ mepanɨ.” nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ o dogí sɨpɨkí̵ wo nɨmearɨ seáyɨ e nɨxeŋwearɨ nɨmeámɨ bɨŋɨnigɨnɨ. E e'agɨ aiwɨ 16axínáyí̵ wiepɨsarɨŋowa xí̵o yarɨŋí̵pɨ nánɨ “Ayí̵ nánɨ rí̵a yarɨnɨ?” mɨyaiwí mají̵á ne'ra nu'í̵asáná Jisaso rɨxa nikí̵nɨrɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ aŋí̵namɨ nánɨ nɨpeyimáná eŋáná xí̵o nánɨ e nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ winɨrɨ ámá ayí̵ xí̵omɨ seáyɨ e numero wigí̵ápɨ nánɨ enɨ dɨŋí̵ winɨrɨ egí̵awixɨnɨ.

17Ámá Jisaso Rasaraso xwárɨpáyo weŋáná “Í̵wiapeɨ.” nurɨrɨ sɨŋí̵ imɨxarí̵ná xí̵o tí̵nɨ e nɨŋwearo sɨŋwí̵ wɨnarogí̵áyí̵ o e'í̵pɨ nánɨ repɨyí̵ nɨwie'ra emearɨŋagí̵a nánɨ 18ámá epí̵royí̵ egí̵áyí̵ emɨmí̵ xí̵o eŋí̵ apɨ nánɨ repɨyí̵ ne'ra warɨŋagí̵a arí̵á wíí̵á eŋagɨ nánɨ o tí̵nɨ óí̵ e órórí̵ inanɨro nánɨ ugí̵awixɨnɨ.

19Ayɨnánɨ Parisiowa re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Ámá obaxí̵ tí̵nɨ barɨŋagí̵a nánɨ none o nánɨ rɨnárí̵wápɨ arɨge yaní̵wɨnɨ? Sɨŋwí̵ wɨní̵poyɨ. Oxí̵ apɨxí̵ sí̵wí niaíwí̵ ní̵nɨ omɨ rɨxa nu'mɨ barɨŋoɨ.” rɨnɨgí̵awixɨnɨ.

E'máyí̵ wí Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro egí̵á nánɨrɨnɨ.

20Ámá sí̵á aiwá apɨ imɨxarɨgí̵ápimɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umeanɨro nánɨ u'í̵áyí̵ wí ámá Gɨrikɨyɨ rɨnɨŋí̵yí̵rɨnɨ. 21Ayí̵ Piripomɨ —O wiepɨsarɨŋowa wo aŋí̵ Betɨsaida rɨnɨŋí̵ Gariri pɨropenɨsí̵yo ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ dáŋorɨnɨ. Ayí̵ omɨ nɨwímearo rɨxɨŋí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Rároxɨnɨ, ‘Jisasomɨ sɨŋwí̵ owɨnaneyɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agí̵a 22Piripo nurɨ xexɨrí̵meáo Adɨruomɨ áwaŋí̵ nurɨmɨ awau' nuri Jisasomɨ áwaŋí̵ urí̵agí̵i 23Jisaso ámá ayo re urɨnɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ seáyɨ e nimónɨrɨ ikí̵nɨmí̵a nánɨ rɨxa aŋwɨ ayorɨnɨ.” nurɨnɨrɨ 24ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ xí̵o pení̵ápɨ nánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Wití̵ siyí̵ wo urí̵ nerɨ xwí̵áyo mɨpie'ropa nerí̵náyí̵, xegí̵pɨ ropaxí̵rɨnɨ. Urí̵ nerɨ xwí̵áyo nɨpie'rorí̵náyí̵, ná obaxí̵ wepaxí̵rɨnɨ. 25Ámá xewanɨŋo nánɨnɨ ayá rɨmɨxɨní̵í̵ go go aní̵nɨmɨxɨnɨní̵árɨnɨ. Ámá xewanɨŋo nánɨnɨ ayá mɨrɨmɨxɨní̵ ámá wíyo nánɨ enɨ ayá urɨmɨxɨní̵í̵ go go maní̵nɨmɨxɨní̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵ŋo imónɨní̵árɨnɨ. 26Ámá ‘Jisaso wimónarɨŋí̵pɨ e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwiarɨŋí̵ go go nionɨ nɨxí̵dí̵wɨnɨgɨnɨ. Nionɨ amɨ gɨmɨ ŋweáámɨ ‘Jisaso wimónarɨŋí̵pɨ e'ɨmɨgɨnɨ.’ yaiwíí̵ go go xí̵o enɨ e ŋweaní̵árɨnɨ. Ámá nionɨ e e'ɨrɨxɨnɨrɨ nimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋí̵ gomɨ gomɨ ápo we' íkwiaŋwí̵yo uŋwɨrárɨní̵árɨnɨ.

Jisaso xí̵omɨ pɨkipí̵rí̵ápɨ nánɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

27“Agwɨ ríná rɨxa dɨŋí̵ rí̵á nɨxearɨŋagɨ ápomɨ píoɨ urɨmí̵ɨnɨ? ‘Ápoxɨnɨ, xeanɨŋí̵ nionɨ nímeaní̵pɨ “Mɨwímeapa oenɨ.” osimónɨnɨ.’ urɨmɨnɨre'ɨnɨ? Oweoɨ, ríná apɨ onímeanɨrɨ nánɨ bɨŋá eŋagɨ nánɨ wí e urɨmɨme'ɨnɨ. 28‘Ápoxɨnɨ, dɨxí̵ yoí̵ seáyɨ e imɨxɨrɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ joxɨyápɨ ámáyo sɨwá wirɨ e'ɨrɨxɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” ráná re eŋɨnigɨnɨ. Aŋí̵namɨ dánɨ xwɨyí̵á bɨ re rɨne'napɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ emɨmí̵ joxɨ nɨwíwapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ gí̵ yoí̵ rɨxa seáyɨ e nimɨxɨrɨ gí̵ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ sɨwá nɨwirɨ aiwɨ ámɨ bɨ tí̵nɨ sɨwá wimí̵ɨnɨ.” rɨne'napɨŋɨnigɨnɨ. 29Xwɨyí̵á e rɨne'napí̵agɨ ámá e epí̵royí̵ nero rówapɨgí̵áyí̵ arí̵á e nɨwiro nánɨ wí “Sa akɨrɨwí̵ rarɨnɨ.” rarí̵ná wí “Aŋí̵nají̵ wo xí̵omɨ urɨŋoɨ.” rarí̵ná 30Jisaso ayí̵ e rɨnarɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Maŋí̵ apá nionɨ nánɨ mɨrɨne'napɨŋoɨ. Seyí̵ne' dɨŋí̵ mopí̵rɨ nánɨ rɨne'napɨŋoɨ. 31Gorɨxo ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yo xwɨyí̵á umeárɨnɨ rɨxa aŋwɨ ayorɨnɨ. Xwí̵á rɨrímɨ meŋweaŋo —O oborɨnɨ. Omɨ xopɨrárí̵ winɨ enɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. 32Niɨwanɨŋonɨ xwí̵ámɨ dánɨ seáyɨ e nɨmí̵eyoááná nionɨyá dɨŋí̵yo dánɨ ámá ní̵nɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ bɨpí̵rí̵árɨnɨ.” nurɨrɨ 33xewanɨŋomɨ íkí̵áyo nɨyekwɨroárɨrí̵ná pení̵ápɨ nánɨ dɨŋí̵ omópoyɨnɨrɨ e urí̵agɨ 34ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Negí̵ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵yo dánɨ ‘Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, anɨŋí̵ íníná ŋweaní̵árɨnɨ.’ rɨnɨŋagɨ arí̵á wiŋwá eŋagɨ nánɨ joxɨ arɨge nerɨ ‘Ámá imónɨŋomɨ nɨpɨkiro íkí̵áyo nɨŋwɨrárɨro seáyɨ e umí̵eyoapí̵rí̵árɨnɨ.’ neararɨŋɨnɨ? Ámá imónɨŋoyí̵ gorɨnɨ?” urí̵agí̵a 35Jisaso xewanɨŋo wí̵ánɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí̵ápɨ sí̵á árí̵ní̵ wíyo seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e ónɨnɨŋoɨ. Sí̵á seaórɨnɨgɨnɨrɨ sɨnɨ wí̵á ónɨŋáná aŋí̵ e'poyɨ. Ámá sí̵á yinɨŋí̵mɨ yarɨgí̵áyí̵ ‘Amɨ iyí̵ rɨwarɨŋɨnɨ?’ mɨyaiwiarɨgí̵á eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 36Wí̵ápɨ sɨnɨ seyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearɨ seaónɨŋáná wí̵ápiyá niaíwí̵yí̵ne'nɨŋí̵ wimónɨpí̵rí̵a nánɨ wí̵ápimɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵rópoyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

O xwɨyí̵á apɨ nurárɨmɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurɨ pí̵ní̵ ŋweaŋɨnigɨnɨ.

Judayí̵ obaxí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵á nánɨrɨnɨ.

37Judayí̵ Jisaso wigí̵ sɨŋwí̵ tí̵ŋí̵ e dánɨ emɨmí̵ ayá wí wíwapɨyíagɨ aí sɨnɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ró nero “Ayí̵ orí̵anɨ?” mɨyaiwigí̵awixɨnɨ. 38Ayí̵ rɨpɨ nánɨ e egí̵awixɨnɨ. Xwɨyí̵á wí̵á rókiamoagí̵ Aisaiaoyɨ rɨnɨŋo xegí̵ Judayí̵ nánɨ nɨrɨrɨ eaŋí̵ rɨpɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, negí̵ repɨyí̵ wiarɨŋwápɨ gɨyí̵ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ neaɨkwí̵rogí̵árɨnɨ? Oweoɨ. Ámɨnáoxɨnɨyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ gɨyo sɨwá wíáná mí nómɨxɨro nɨjí̵á imónɨgí̵árɨnɨ? Oweoɨ.” nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵rogí̵awixɨnɨ. 39Xwɨyí̵á ámɨ bɨ Aisaiao nɨrɨrɨ eaŋí̵ rɨpɨ, “Ámá ayí̵ píránɨŋí̵ sɨŋwí̵ wɨnɨro dɨŋí̵ píránɨŋí̵ moro neróná sanɨŋí̵ nimónɨro wigí̵ í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ emɨ nɨmamoro ámɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ upí̵rɨxɨnɨrɨ sɨŋwí̵ upí̵rorɨ dɨŋí̵ sí̵ŋánɨŋí̵ wimɨxɨrɨ eŋí̵rɨnɨ.” Aisaiao e nɨrɨrɨ eaŋí̵pɨ xɨxenɨ imónɨní̵a nánɨ Judayí̵ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropaxí̵ imónɨgí̵árɨnɨ. 41Aisaiao orɨŋá nɨwɨnɨrí̵ná Gorɨxo urowáre'napɨní̵o nikí̵nɨrɨ ŋweaŋagɨ nɨwɨnɨrɨ nánɨ o nánɨ e rɨŋí̵rɨnɨ. 42Judayí̵ ní̵nɨ Jisasomɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨŋagí̵a aiwɨ Judayí̵ ámɨná obaxí̵ wí aí omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵roro aiwɨ Parisiowa negí̵ rotu' aŋí̵yo dánɨ yoí̵ emɨ neakwí̵rɨmopí̵rɨxɨnɨrɨ wáyí̵ nero nánɨ waropárí̵ ninɨro “Jisasomɨ xí̵darɨŋáonɨrɨnɨ.” mɨrɨnɨgí̵awixɨnɨ. 43Weyí̵ Gorɨxo umearɨŋí̵pɨ nánɨ mɨwimónɨpa nerɨ weyí̵ ámá umearɨgí̵ápɨ nánɨ nɨwimónɨrɨ nánɨ waropárí̵ ninɨro “Jisasomɨ xí̵darɨŋáonɨrɨnɨ.” mɨrɨnɨgí̵awixɨnɨ.

“Nionɨ rarɨŋápimɨ dánɨ ámá ní̵nɨ epayónɨpí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

44Jisaso eŋí̵ tí̵nɨ rí̵aiwá nɨrɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨnɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ. Nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roarɨŋoɨ. 45Nionɨ sɨŋwí̵ nanarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋoɨ. 46Ámá nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵áyí̵ anɨŋí̵ sí̵á yinɨŋe mɨŋweapa e'í̵rɨxɨnɨrɨ xwí̵á tí̵yo wí̵ánɨŋí̵ wókímɨxɨmɨnɨrɨ bɨŋárɨnɨ. 47Nionɨ ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyo xwɨyí̵á umeárɨmɨnɨrɨ mɨbí̵ ámá nɨyonɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámí̵ánɨrɨ bɨŋárɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ arí̵á nɨniro aí mɨnɨxí̵dí̵á gɨyí̵ gɨyo nionɨ wí xwɨyí̵á umeárarɨŋámanɨ. 48Ámá nionɨ rí̵wí̵ nɨnɨmoro xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ peayí̵ nɨwianɨro e'í̵áyí̵ wonɨ wonɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵pɨ rɨxa wenɨ. Xwɨyí̵á nionɨ uráná arí̵á mɨnigí̵áyo dánɨ sí̵á yoparí̵yimɨ xwɨyí̵á meárɨnɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 49Nionɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ wí mɨrí̵ ápo, xewanɨŋo nɨrowáre'napɨŋo amɨpí nionɨ urɨmí̵ápɨ nánɨ sekaxí̵ nɨrɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ rarɨŋámanɨ. 50Ápo sekaxí̵ rɨŋí̵pimɨ ámá dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵á anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ imónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ amɨpí nionɨ seararɨŋápɨ, ápo nɨrɨŋí̵pɨnɨ seararɨŋárɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK