John 13

Jisaso wiepɨsarɨŋowamɨ sɨkwí̵ sosí̵áyo igí̵á weaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Aiwá sí̵á Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ sɨnɨ mimɨxɨpa eŋáná Jisaso xwí̵á tí̵yo pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xano tí̵e nánɨ yinɨ aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ o nɨjí̵árɨnɨ. Ámá xí̵o xegí̵ imónɨgí̵áyo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuya nɨbí̵ɨsáná xí̵o pene nánɨ aí nuya uŋɨnigɨnɨ. 2Sí̵ápɨ tí̵nɨ xí̵o tí̵nɨ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá apɨ nanɨro nánɨ awí neánɨmáná Obo re eŋɨnigɨnɨ. Saimonomɨ xewaxo Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso nurɨ Jisaso nánɨ mɨyí̵ ourɨnɨrɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rómáná eŋáná 3Jisaso xegí̵ xano amɨpí ní̵nɨ í̵ánɨŋí̵ wiepí̵xí̵niasiŋí̵ eŋagɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ Gorɨxo tí̵ámɨnɨ bɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ ámɨ xí̵o tí̵ámɨnɨ uní̵ápɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨrɨ nerɨ nánɨ 4aiwá narɨgí̵e dánɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ xegí̵ rapɨrapí̵ e pánɨŋí̵yí̵ nɨpírárɨmáná roarɨxí̵ wu' nɨmearɨ írɨŋí̵yo nɨkí̵kɨyinɨmáná 5iniɨgí̵ pɨrerɨxí̵ wɨnamɨ niwayɨmorɨ wiepɨsarɨŋowamɨ sɨkwí̵ sosí̵áyo igí̵á nɨweáa nurɨ roarɨxí̵ kí̵kɨyinɨŋu' tí̵nɨ nɨkwí̵ra nurɨ 6rɨxa Saimonɨ Pitaomɨ wimɨnɨrɨ yarí̵ná re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ gí̵ sɨkwí̵yo igí̵á neámɨnɨrɨ rɨyarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ 7Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ simí̵pɨ nánɨ agwɨ joxɨ mají̵á nimónɨrɨ aiwɨ rí̵we'ná ‘E níwapɨyimɨnɨrɨ rí̵a eŋɨnigɨnɨ?’ nɨyaiwirɨ nɨjí̵á imónɨrí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 8Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ná rí̵wí̵yo aiwɨ joxɨ gí̵ sɨkwí̵yo wí igí̵á nearí̵á menɨnɨ.” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ dɨxí̵ sɨkwí̵yo igí̵á mɨreapa nerí̵náyí̵, joxɨ nionɨ tí̵nɨ nawínɨ kumɨxɨnɨpaxí̵ mimónɨŋɨnɨ.” urí̵agɨ 9Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, sɨkwí̵yonɨ igí̵á mɨneapanɨ. Gí̵ we'yo tí̵nɨ mɨŋí̵yo tí̵nɨ aí igí̵á neaɨ.” urí̵agɨ 10Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Igí̵á eánɨŋí̵ go go kíyí̵ bɨ meŋagɨ nánɨ sa sɨkwí̵yonɨ igí̵á eánɨpaxí̵ imónɨnɨ. Soyí̵ne' kíyí̵ bɨ meŋagɨ aiwɨ noyí̵ne'nɨ marí̵á.” urɨŋɨnigɨnɨ. 11Xí̵o nánɨ mɨyí̵ wurɨno nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ “Noyí̵ne'nɨ kíyí̵ mayoyí̵ne'manɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

12Rɨxa sɨkwí̵yo igí̵á nɨweáa nu'ɨsáná xegí̵ rapɨrapí̵ nɨmearɨ nɨyínɨrɨ aiwá narɨgí̵e ámɨ e'í̵ nɨŋwearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ seaíápɨ nánɨ dɨŋí̵ ‘Ayí̵ nánɨ rí̵a neaiarɨnɨ?’ rɨmoŋoɨ? 13Soyí̵ne' ‘Neare'wapɨyarɨŋoxɨní̵ nɨrɨro ‘Ámɨnáoxɨní̵ nɨrɨro yarɨgí̵árɨnɨ. E imónɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ e nɨnɨrɨróná xɨxenɨ nɨrarɨgí̵árɨnɨ. 14Nionɨ Ámɨnáonɨ imónɨrɨ seare'wapɨyarɨŋáonɨ imónɨrɨ eŋagɨ aiwɨ segí̵ sɨkwí̵ sosí̵áyo igí̵á seaeáɨnɨ. Ayɨnánɨ soyí̵ne' enɨ segí̵ sɨkwí̵yo xɨxe igí̵á eání̵í̵rɨxɨnɨ. 15Nionɨ rɨxa sɨŋwepɨgí̵ seaíwapɨyíagɨ nánɨ nionɨ seaíápa soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ e niga u'í̵rɨxɨnɨ. 16Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá xɨnáínɨŋí̵ nimónɨrɨ omɨŋí̵ wiiarɨŋí̵yí̵ go xegí̵ bosomɨ seáyɨ e wimónarɨŋí̵rɨnɨ? Xwɨyí̵á yaŋí̵ wiowárɨŋo enɨ urowárɨŋomɨ seáyɨ e wimónarɨŋí̵ranɨ?” nurɨrɨ 17re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' nionɨ sɨŋwepɨgí̵ seaíwapɨyíá apɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro xɨxenɨ nerí̵náyí̵, yayí̵ seainɨpaxí̵ seaímeaní̵árɨnɨ. 18Nionɨ noyí̵ne'nɨ nánɨ mɨseararɨŋɨnɨ. Searí̵peárɨŋáoyí̵ne' imónɨgí̵ápɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵á aiwɨ Bɨkwí̵yo re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵ rɨpɨ, ‘Ámá nionɨ tí̵nɨ aiwá nawínɨ narɨgwí̵ío nionɨ xopɨrárí̵ nimɨnɨrɨ sɨkwí̵ nɨmí̵eyoarɨ sosí̵á neaní̵árɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ xɨxenɨ imóní̵wɨnɨgɨnɨrɨ noyí̵ne'nɨ searí̵peaŋárɨnɨ. 19Soyí̵ne' amɨpí rí̵wí̵yo imónɨní̵pɨ imónarɨŋagɨ nɨwɨnɨróná ‘Ayí̵ orí̵anɨ?’ niaiwipí̵rɨ nánɨ agwɨ re dánɨ amɨpí sɨnɨ mimónɨpa e'í̵mɨ áwaŋí̵ seararɨŋɨnɨ. 20Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Ámá nionɨ urowárarɨŋáyo umímɨnɨpí̵rí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ enɨ nɨmímɨnarɨŋoɨ. Nionɨ nɨmímɨnɨpí̵rí̵áyí̵ nɨrowáre'napɨŋomɨ enɨ umímɨnarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Mɨyí̵ nurɨno Judasorɨnɨ.” ínɨmɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

21Jisaso e nurí̵ɨsáná dɨŋí̵ rí̵á uxe'agɨ sɨŋánɨ áwaŋí̵ nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Soyí̵ne' woxɨ mɨyí̵ nurɨnɨŋoɨ.” urí̵agɨ 22xegí̵ wiepɨsarɨŋowa o rí̵o nánɨ mají̵á eŋagí̵a nánɨ kí̵kí̵mí nimónɨro sɨŋwí̵ nainega nuróná 23wiepɨsarɨŋowa wo —O Jisaso xí̵o dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋorɨnɨ. O xí̵o tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e e'í̵ ŋweaŋagɨ nánɨ 24Saimonɨ Pitao omɨ sí̵mɨmají̵ó nɨwirí̵ná re'nɨŋí̵ urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ yarɨŋí̵ nɨwirɨ ámá xí̵o rí̵o nánɨ áwaŋí̵ reɨ.” E'nɨŋí̵ urí̵agɨ 25wiepɨsarɨŋo xí̵o tí̵ámɨnɨ nɨkɨnɨmónaumáná yarɨŋí̵ re wiŋɨnigɨnɨ ‘Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ rí̵o, ayí̵ gorɨnɨ?’ urí̵agɨ 26Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwápimɨ mu'yo neagwirɨ wimo, ayí̵ orɨnɨ.” nurɨmáná aiwápɨ mu'yo neagwirɨ Isɨkariotɨ dáŋí̵ Saimonomɨ xewaxo Judasomɨ mɨnɨ wiŋɨnigɨnɨ. 27Mɨnɨ wíáná Seteno Judasomɨ dɨŋí̵ xɨxe'róagɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ erí̵pɨ aŋí̵nɨ eɨ.” urí̵agɨ aí 28xí̵o tí̵nɨ aiwá narɨgí̵áwa o Judaso e oenɨrɨ urí̵í̵pɨ nánɨ mají̵á nero 29wí dɨŋí̵ re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Judaso nɨgwí̵ wowí̵ xɨrɨŋo eŋagɨ nánɨ re rí̵a urɨŋoɨ, ‘Aiwá Aŋí̵nají̵ Neamu'roagí̵ rɨpɨ nánɨ naní̵pɨ joxɨ bí̵ neaiɨ.’ rí̵a urɨŋoɨ? ‘Uyípeayí̵yo arɨrá wimɨnɨrɨ nánɨ amɨpí bɨ mɨnɨ wiɨ.’ rí̵a urɨŋoɨ?” yaiwiarí̵ná 30Judaso, mu'yo neagwirɨ wíí̵pɨ nurápanɨmo árí̵wɨyimɨ peyeaŋɨnigɨnɨ.

Jisaso ŋwí̵ ikaxí̵ sɨŋí̵pɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

31O rɨxa peyeááná Jisaso re rɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá imónɨŋáonɨ rɨxa seáyɨ e imóní̵agɨ ámáyí̵ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rɨ rɨxa rínárɨnɨ. Nionɨ e e'agɨ nɨnanɨrí̵ná Gorɨxoyá eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨpí̵ráoɨ. 32Nionɨ e nimónɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ Gorɨxoyá eŋí̵ eánɨŋí̵ sɨŋánɨ nimónɨrí̵náyí̵, nionɨ enɨ seáyɨ e nɨnimɨxɨrɨ nɨniinɨŋoɨ. 33Gí̵ niaíwoyí̵ne', sɨnɨ soyí̵ne' tí̵nɨ bɨ onɨmiápɨ ŋweámí̵ɨnɨ. Soyí̵ne' nionɨ nánɨ pí̵á nipí̵rí̵á eŋagɨ aiwɨ negí̵ Judayo re urɨŋápa, ‘Nionɨ umí̵ae' soyí̵ne' enɨ wí upaxí̵ menɨnɨ.’ urɨŋápa agwɨ soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 34re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ŋwí̵ ikaxí̵ sɨŋí̵ bɨ osearɨmɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ seayarɨŋápa soyí̵ne' enɨ axí̵pɨ xɨxe dɨŋí̵ sɨxí̵ yiní̵í̵rɨxɨnɨ. 35Sewanɨŋoyí̵ne' dɨŋí̵ sɨxí̵ xɨxe nɨyinɨrí̵náyí̵, ámá sɨŋwí̵ nɨseanɨro re seaiaiwipí̵rí̵árɨnɨ, ‘Oyá wiepɨsiŋowarí̵anɨ?’ seaiaiwipí̵rí̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Pitaoxɨnɨ, joxɨ rí̵wí̵ nɨmorí̵ɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

36Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ gɨmɨ umɨnɨrɨ nánɨ neararɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ nionɨ ume agwɨ joxɨ wí mɨnɨxí̵dɨpaxí̵ eŋagɨ aí rí̵we'ná joxɨ ananɨ nɨxí̵dɨrí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 37Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, pí nánɨ ‘Agwɨ joxɨ mɨnɨxí̵dɨpaxí̵rɨnɨ.’ nɨrarɨŋɨnɨ? Joxɨ e'í̵ rɨmínɨmɨnɨrɨ nánɨ yarí̵ná nionɨ nɨpɨkirí̵náyí̵, ananɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 38Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ nepa nionɨ e'í̵ nɨmínɨrɨ nánɨ rɨpɨkipaxoxɨranɨ? Aga nepa rɨrarɨŋɨnɨ, ‘Karí̵karí̵ sɨnɨ rí̵aiwá mɨrɨpa eŋáná joxɨ biau' bɨ nionɨ nánɨ “O nánɨ nionɨ mají̵árɨnɨ.” rɨrí̵ɨnɨ.’ rɨrarɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK