John 14

“Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ óí̵yínɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Wiepɨsarɨŋí̵yo “Soyí̵ne' dɨŋí̵ rí̵á mɨseaxepanɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gorɨxomɨ dɨŋí̵ wɨkí̵roro nionɨ enɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roro e'í̵rɨxɨnɨ. 2Aŋí̵ gí̵ ápoyáyo awawá obaxí̵ ikwí̵rónɨnɨ. Nionɨ soyí̵ne' nánɨ aŋí̵ we' searoárimí̵á eŋagɨ nánɨ aŋí̵ awawá ayí̵ mikwí̵rónɨpa nerɨ sɨŋwɨrɨyí̵, ananɨ áwaŋí̵ searɨmɨnɨrɨ eŋárɨnɨ. 3Nionɨ nurɨ aŋí̵ we' nɨsearoárimɨ ámɨ nɨbɨrɨ soyí̵ne' enɨ nionɨ ŋweámí̵ae' nionɨ tí̵nɨ nawínɨ ŋweapí̵rí̵a nánɨ nɨseairɨme'napɨmɨ umí̵árɨnɨ. 4Óí̵ nionɨ aŋí̵ apimɨ nánɨ umí̵áyi nánɨ soyí̵ne' nɨjí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 5Tomaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ urí̵e nánɨ none mají̵á nerane nánɨ arɨge óí̵ urí̵áyi nánɨ nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ?” urí̵agɨ 6Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ‘Gorɨxo tí̵ŋí̵ e nánɨ u'ɨmɨgɨnɨ.’ wimónarɨŋí̵yo nánɨ niɨwanɨŋonɨ óí̵yínɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ. Amɨpí Gorɨxo nánɨ nepa imónɨŋí̵pɨ ámá ayo sɨwá wirɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ sɨxí̵ umímorɨ yarɨŋáonɨrɨnɨ. Ámá wo óí̵ wɨyimɨ dánɨ ápo tí̵ŋí̵ e nánɨ wímeapaxí̵manɨ. Nionɨnɨ óí̵ ápo tí̵e nánɨyínɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ. 7Soyí̵ne' nionɨ nánɨ ‘Orí̵anɨ?’ nɨniaiwiro píránɨŋí̵ nɨjí̵á nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, gí̵ ápo nánɨ enɨ píránɨŋí̵ nɨjí̵á imónanɨro egí̵árɨnɨ. E nɨsearɨrɨ aiwɨ agwɨ ríná dánɨ soyí̵ne' o nánɨ nɨjí̵á nimónɨro sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 8Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, joxɨ ápo sɨwá neaíáná ‘Ayí̵ apánɨrɨnɨ.’ neaimónarɨnɨ.” urí̵agɨ 9Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Piripe, nionɨ soyí̵ne' tí̵nɨ eŋíná dánɨ emeŋá aiwɨ joxɨ nionɨ nánɨ sɨnɨ píránɨŋí̵ nɨjí̵á mimónɨpa reŋɨnɨ? Ámá nionɨ sɨŋwí̵ naní̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ápomɨ enɨ wɨní̵áyí̵ eŋagɨ nánɨ joxɨ pí nánɨ ‘Ápo enɨ sɨwá neaiɨ.’ nɨrarɨŋɨnɨ? 10Ápo xewaxonɨ tí̵nɨ nawínɨ imónɨrai xewaxonɨ ápo tí̵nɨ nawínɨ imónɨrai eŋagwí̵i nánɨ joxɨ sɨnɨ ‘O xano tí̵nɨ axowau'rí̵anɨ?’ nɨniaiwirɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋí̵ reŋɨnɨ? Xwɨyí̵á nionɨ seararɨŋápɨ gí̵ dɨŋí̵yo dánɨ seararɨŋámanɨ. Amɨpí nionɨ yarɨŋápɨ enɨ ápo, nionɨ tí̵nɨ nawínɨ imónɨgwí̵íoyá dɨŋí̵yo dánɨ yarɨŋárɨnɨ. 11Xwɨyí̵á nionɨ re searí̵ápɨ, ‘Ápo nionɨ tí̵nɨ nawínɨ imónɨrai nionɨ ápo tí̵nɨ nawínɨ imónɨrai eŋwiɨ.’ searí̵ápɨ nánɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ nɨkwí̵rópoyɨ. ‘E oyaneyɨ.’ mɨseaimónɨpa nerí̵náyí̵, emɨmí̵ amɨpí nionɨ nɨseaíwapɨya barí̵ná soyí̵ne' sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵ápɨ nánɨnɨ ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ nɨkwí̵rópoyɨ. 12Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ amɨpí nionɨ seaíwapɨyarɨŋápɨ enɨ epí̵rí̵árɨnɨ. Oyɨ, nionɨ ápo tí̵e umí̵á eŋagɨ nánɨ amɨpí nionɨ seaíwapɨyarɨŋápimɨ wiárí̵ seáyɨ e imónɨŋí̵pɨ aí epí̵rí̵árɨnɨ. 13Xewaxonɨ eŋí̵ eánɨŋí̵ ápoyá ámáyo sɨwá nɨwirɨŋí̵pimɨ dánɨ ‘Ápo seáyɨ e imónɨŋorí̵anɨ?’ wiaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ soyí̵ne' pí pí nánɨ ápomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná xegí̵ xewaxonɨmɨ dánɨ nurɨrɨ rɨxɨŋí̵ uránáyí̵, nionɨ ananɨ xɨxenɨ nɨseaiimí̵árɨnɨ. 14Amɨpí ápomɨ rɨxɨŋí̵ nurɨrí̵ná nionɨmɨ dánɨ nurɨrɨ rɨxɨŋí̵ urí̵ápɨ nionɨ ananɨ nɨseaiimí̵árɨnɨ.

“Nionɨ Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ urowárɨmí̵árɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

15“Soyí̵ne' nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyirí̵náyí̵, nionɨ sekaxí̵ searɨŋápɨ xɨxenɨ xí̵dɨpí̵rí̵árɨnɨ. 16Nionɨ ápomɨ rɨxɨŋí̵ uráná arɨrá seaipaxí̵ imónɨŋí̵ ámɨ wo soyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ anɨŋí̵ íníná ŋweáwɨnɨgɨnɨrɨ segí̵ tí̵ámɨnɨ urowáre'napɨní̵árɨnɨ. 17Kwíyí̵ xí̵o nánɨ nepa imónɨŋí̵pɨnɨ seaíwapɨyarɨŋí̵pɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. Ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ kwíyí̵ xí̵oyápimɨ mí nɨwómɨxɨro nɨjí̵á mimónɨpaxí̵ eŋagɨ nánɨ arɨrá wimɨnɨrɨ ení̵ápɨ umímɨnɨpaxí̵ menɨnɨ. E nerɨ aí kwíyí̵pɨ rɨxa soyí̵ne' tí̵nɨ nawínɨ imónɨŋagɨ nánɨ apɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋoɨ. Idáná soyí̵ne' enɨ nɨseaímearɨ xwioxí̵yo seaŋweaní̵árɨnɨ. 18Nionɨ wimiáoyí̵ne'nɨŋí̵ segí̵pɨ nɨseawárɨmɨ umí̵ámanɨ. Ámɨ soyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmí̵árɨnɨ. 19Ámá nionɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨgí̵áyí̵ sɨŋwí̵ mɨnanɨpa epí̵rɨ nánɨ aŋwɨ ayorɨnɨ. E nerɨ aí soyí̵ne' ámɨ sɨŋwí̵ nanɨpí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨ ámɨ sɨŋí̵ emí̵a eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' enɨ sɨŋí̵ epí̵rí̵árɨnɨ. 20Sí̵á soyí̵ne' nionɨ ámɨ sɨŋí̵ e'áná nanɨpí̵rí̵áyimɨ re nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘O xano tí̵nɨ imónɨrɨ eŋáná none xí̵o tí̵nɨ imónɨrane xí̵o none tí̵nɨ imónɨrɨ eŋagwɨ nánɨ xí̵o tí̵nɨ axonerɨnɨ.’ nɨyaiwiro nɨjí̵á imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. 21Ámá go go gí̵ sekaxí̵ rarɨŋápɨ í̵á nɨxɨrɨrɨ nɨxí̵dɨrí̵náyí̵, nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyarɨŋorɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyarɨŋí̵ gomɨ gomɨ gí̵ ápo dɨŋí̵ sɨxí̵ uyirɨ nionɨ uyirɨ nerɨ niɨwanɨŋonɨ nánɨ yumí̵í bɨ mɨwí xɨxenɨ sɨwá winɨmí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 22Judaso —Isɨkariotɨ dáŋí̵ Judaso marí̵áɨ, wiepɨsarɨŋowa Judasoyɨ rɨnɨŋí̵ worɨnɨ. O re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, pí e'agɨ nánɨ ámá ní̵nɨ xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵áyo sɨwá mɨwinɨpa nerɨ newanɨŋonenɨ sɨwá neainɨrí̵árɨnɨ?” urí̵agɨ 23Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá go go nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyirí̵náyí̵, xwɨyí̵á nionɨ rarɨŋápɨ xí̵dɨní̵árɨnɨ. Omɨ gí̵ ápo dɨŋí̵ sɨxí̵ nuyirɨ yawawi o tí̵ámɨnɨ nɨbɨrai o tí̵nɨ nawínɨ anɨŋí̵ ŋweaní̵wárɨnɨ. 24Ámá nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mɨnɨyarɨgí̵áyí̵ nionɨ rarɨŋápɨ xí̵darɨgí̵ámanɨ. Xwɨyí̵á nionɨ seararí̵ná soyí̵ne' arí̵á niarɨgí̵ápɨ, ayí̵ nionɨ gí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ rarɨŋápɨmanɨ. Ápo nɨrowáre'napɨŋoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ rarɨŋápɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 25re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sɨnɨ soyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearí̵ná amɨpí apɨ nánɨ searí̵ɨnɨ. 26E nerɨ aí rí̵we'ná arɨrá seainí̵o —O kwíyí̵ Gorɨxoyápɨrɨnɨ. Xí̵o ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyo nánɨ urowáre'napɨní̵ápɨrɨnɨ. Apɨ amɨpí ní̵nɨ nánɨ seaíwapɨyíáná nionɨ nɨseara warɨŋá nɨpɨnɨ nánɨ dɨŋí̵ seainɨní̵árɨnɨ. 27Nionɨ soyí̵ne' pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ nurɨ aiwɨ soyí̵ne' nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵ápɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵ wigí̵ dɨŋí̵ tí̵nɨ yarɨgí̵ápɨ nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ aga nɨwayɨrónɨro ŋweapí̵rí̵a nánɨ imónɨpí̵rí̵árɨnɨ. Ayɨnánɨ dɨŋí̵ rí̵á nɨseaxerɨ wáyí̵ bɨ minɨpa e'í̵rɨxɨnɨ. 28Xwɨyí̵á nionɨ searí̵á rɨpɨ, ‘Nionɨ pí̵nɨ nɨseawiárɨmɨ nurɨ ámɨ seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ bɨmí̵árɨnɨ.’ searí̵ápɨ soyí̵ne' rɨxa arí̵á níoɨ. Nionɨ ápo tí̵ŋí̵ e nánɨ umɨ eŋagɨ nánɨ soyí̵ne' nepa dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyirí̵náyí̵, yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ seainɨmɨnɨrɨ e'í̵rɨnɨ. Ápo seáyɨ e nɨmu'roŋo eŋagɨ nánɨ rarɨŋɨnɨ. 29Soyí̵ne' nionɨ searí̵ápɨ xɨxenɨ imóní̵agɨ nɨwɨnɨrí̵ná dɨŋí̵ nɨkwí̵roro ‘Ayí̵ o nearɨŋí̵pɨrí̵anɨ?’ yaiwiro oe'poyɨnɨrɨ sɨnɨ mimónɨpa e'í̵mɨ seararɨŋɨnɨ.” nurɨrɨ 30re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwí̵á tí̵yo meŋweaŋo —O oborɨnɨ. O rɨxa barɨŋagɨ nánɨ nionɨ soyí̵ne' tí̵nɨ nɨŋwearɨ ámɨ ayá wí searɨmɨme'ɨnɨ. O nionɨ eŋí̵ mɨneánɨŋo eŋagɨ aiwɨ 31ámá xwí̵á tí̵yo dáŋí̵yí̵ ní̵nɨ re niaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ, ‘O xanomɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋorí̵anɨ?’ niaiwíí̵rɨxɨnɨrɨ ápo sekaxí̵ nɨrɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ oemɨnɨ.” nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Re dánɨ nɨwiápí̵nɨmeámɨ rɨxa owaneyɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK