John 20

Jisaso wiápí̵nɨmeaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Sade'yo wí̵á mónɨŋí̵mɨ sɨnɨ sí̵á yinɨŋáná Magɨdara dáŋí̵ Mariaí sí̵ŋá óí̵yimɨ Jisaso weŋe nánɨ nurɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Sí̵ŋá xwe' óí̵yimɨ e'í̵ rárárɨnɨŋo sɨnɨ mɨpí̵róní̵ rɨxa wí e weŋagɨ nɨwɨnɨmɨ 2aŋí̵nɨ nurɨ Saimonɨ Pitaomɨ tí̵nɨ wiepɨsiŋí̵ wí̵o, xí̵o dɨŋí̵ sɨxí̵ uyiŋomɨ tí̵nɨ nɨwímearɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáomɨ rɨxa nexwearo gɨmɨ rí̵a tí̵awixɨnɨ? Newane' mají̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 3Pitao tí̵nɨ wiepɨsiŋí̵ wí̵o tí̵nɨ aŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ xwárɨpáyo nánɨ nuri 4aŋaŋí̵nɨ nuri wí̵o Pitaomɨ nɨmu'rorɨ xwárɨpáyo xámɨ nɨre'morɨ 5nɨrí̵kwínɨrɨ ínɨmɨ wenɨŋí̵ yání̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Rapɨrapí̵ Jisasomɨ xopɨxopí̵ rónɨŋu'nɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ aiwɨ ínɨmɨ mɨpáwí wenɨŋí̵ yarí̵ná 6Saimonɨ Pitao enɨ rí̵wí̵yo nɨbɨrɨ bí̵arɨwámɨnɨ e'í̵ nɨrómáná wenɨŋí̵ me' xwárɨpáyo ínɨmɨ nɨpáwirɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Rapɨrapí̵ xopɨxopí̵ rónɨŋu'nɨ weŋagɨ nɨwɨnɨrɨ 7rapɨrapí̵ mɨŋí̵yo xopɨxopí̵ rogí̵íu' wí̵u' tí̵nɨ nawínɨ mɨwe' xegí̵ wí e nɨkí̵rónɨrɨ weŋagɨ wɨnarí̵ná 8wiepɨsiŋí̵ wí̵o, xámɨ xwárɨpáyo re'móo enɨ nɨpáwirɨ rapɨrapí̵ e imónɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ “Neparɨnɨ.” nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roŋɨnigɨnɨ. 9Íná awau' Bɨkwí̵yo Jisaso ámɨ xwárɨpáyo dánɨ nɨwiápí̵nɨmeaní̵ápɨ nánɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pɨ nánɨ sɨnɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ mɨmopa neri mají̵á neri nánɨ 10ámɨ egí̵ aŋí̵ e nánɨ ugí̵isixɨnɨ.

Magɨdara dáŋí̵ Mariaí Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

11Mariaí xwárɨpá tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨrómáná ŋwí̵ nearɨ e nerí̵ná xwárɨpáyo ínɨmɨ nɨrí̵kwínɨrɨ wenɨŋí̵ yání̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. 12Jisaso tɨgí̵e aŋí̵nají̵ wau' rapɨrapí̵ apí̵á weŋí̵ nɨyínɨmáná wí̵o mɨŋí̵ tɨgí̵ámɨnɨ ŋwearɨ wí̵o sɨkwí̵ tɨgí̵ámɨnɨ ŋwearɨ eŋagí̵i wɨnáná 13awau' Mariaímɨ re urɨgí̵isixɨnɨ, “Ineyɨ, jíxɨ pí nánɨ ŋwí̵ eaarɨŋɨnɨ?” urí̵agí̵i í re urɨŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ Ámɨnáo nexwearɨ tí̵e nánɨ niínɨ mají̵á eŋagɨ nánɨ ŋwí̵ eaarɨŋɨnɨ.” nurɨmáná 14nɨkɨnɨmónɨrɨ wenɨŋí̵ e'í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso daiwo roŋagɨ nɨwɨnɨrɨ aiwɨ mí mɨwómɨxɨŋɨnigɨnɨ. 15Mí mɨwómɨxí̵agɨ Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ineyɨ, pí nánɨ jíxɨ ŋwí̵ eaarɨŋɨnɨ? Go nánɨ pí̵á yarɨŋɨnɨ?” urí̵agɨ Mariaí omɨŋí̵ xiáwo nɨrarɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ápoxɨnɨ, joxɨ pɨyomɨ nɨmeámɨ nurɨ wí e tí̵ɨrá oeŋwɨrɨyí̵ áwaŋí̵ nɨreɨ. Niínɨ nurɨ nɨmearɨ nɨmeámɨ umí̵ɨnɨ.” urí̵agɨ 16Jisaso “Mariaíxɨnɨ!” urí̵agɨ í nɨkɨnɨmónɨrɨ Xibɨruyí̵ pí̵ne' tí̵nɨ Rabonaiyɨ —Apɨ “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ.” nɨrɨrí̵ná rarɨgí̵ápɨrɨnɨ. E urí̵agɨ 17Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ sɨnɨ gí̵ ápo tí̵e nánɨ mɨpeyíá eŋagɨ nánɨ jíxɨ í̵á mɨnɨxepanɨ. Jíxɨ nurɨ ámá nionɨ gí̵ nɨrɨxí̵meá imónɨgí̵áyo re ureɨ, ‘O re rɨŋoɨ, “Nionɨ gí̵ ápo Gorɨxo tí̵e nánɨ peyarɨŋɨnɨ. O seyí̵ne' enɨ segí̵ ápo Gorɨxorɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ ure'meaɨ.” urí̵agɨ 18Magɨdara dáŋí̵ Mariaí nurɨ xegí̵ wiepɨsiŋí̵yo áwaŋí̵ re ure'meaŋɨnigɨnɨ, “Niínɨ Ámɨnáomɨ rɨxa sɨŋwí̵ wɨní̵ɨnɨ. Xí̵o nɨrí̵í̵pɨ, ayí̵ apɨrɨnɨ. Ayí̵ apɨrɨnɨ.” nura uŋɨnigɨnɨ.

Xegí̵ wiepɨsiŋowa xí̵omɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵á nánɨrɨnɨ.

19Sade'yo sí̵á axí̵yimɨ sí̵ápɨ tí̵nɨ wiepɨsiŋowa Judayí̵ ámɨnáowa nánɨ wáyí̵ nero nánɨ aŋí̵ wigí̵ ŋweagí̵iwámɨ ówaŋí̵ xaíwí̵ nɨyárɨmáná ŋweaŋáná re eŋɨnigɨnɨ. Jisaso awamɨ áwɨnɨ e nɨrónapɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro oŋweápoyɨ.’ nimónarɨnɨ.” nurɨmáná re eŋɨnigɨnɨ. 20We' nirí̵ ogí̵u'kau' sɨwá wirɨ miwí̵ wákwɨrɨxá tí̵nɨ ikɨrogí̵áyi sɨwá wirɨ e'agɨ wiepɨsiŋowa Jisaso ámɨ sɨŋí̵ eŋagɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nánɨ dɨŋí̵ nií̵á winarí̵ná 21ámɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Soyí̵ne' Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro oŋweápoyɨ.’ nimónarɨnɨ. Ápo nionɨ xwí̵á tí̵yo nɨrowáre'napɨŋí̵pa nionɨ enɨ soyí̵ne' searowárarɨŋɨnɨ.” nurɨmáná 22awamɨ pí̵rámí̵ imɨmí̵ nɨwiowárɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Kwíyí̵ Gorɨxoyápɨ numímɨnɨro apɨ tí̵nɨ nawínɨ eme'í̵rɨxɨnɨ. 23Soyí̵ne' ámá í̵wí̵ yarɨgí̵ápɨ yokwarɨmí̵ nerí̵náyí̵, ayí̵ Gorɨxo enɨ yokwarɨmí̵ wiiarɨnɨ. Soyí̵ne' yokwarɨmí̵ mɨwiipa nerí̵náyí̵, ayí̵ Gorɨxo enɨ yokwarɨmí̵ mɨwiiarɨnɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Tomaso Jisasomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

24Wiepɨsiŋowa wo, Tomaso —O wiepɨsiŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' imónɨgí̵áwa worɨnɨ. Xegí̵ yoí̵ ámɨ bɨ Didimasorɨnɨ. O mɨŋweaŋáná wí̵a Jisaso wiwanɨŋowamɨnɨ wímeáí̵ eŋagɨ nánɨ 25Tomasomɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “None Ámɨnáomɨ rɨxa sɨŋwí̵ wɨní̵wɨnɨ.” urí̵agí̵a aí o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ we'yo nirí̵ ogí̵áyau' mɨwɨnɨpa erɨ nirí̵ ogí̵áyau'mɨ we' mɨwíxí̵mopa erɨ miwí̵ wákwɨrɨxá tí̵nɨ ikɨrogí̵áyimɨ gí̵ we' mɨwíxí̵mopa erɨ nerí̵náyí̵, dɨŋí̵ wí ‘Nepa orɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ wɨkwí̵rómɨme'ɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 26Sí̵á we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' wo nórɨmáná eŋáná ámɨ xegí̵ wiepɨsiŋowa aŋí̵yo ínɨmɨ ŋweaŋáná Tomaso enɨ wí̵a tí̵nɨ nerɨmeánɨro ŋweaŋáná Jisaso aŋí̵ ówaŋí̵ nɨyárɨnɨŋagɨ aiwɨ awamɨ áwɨnɨ e nɨrónapɨmáná re urɨŋɨnigɨnɨ, “ ‘Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nɨwayɨrónɨro oŋweápoyɨ.’ nimónarɨnɨ.” nurɨmáná 27Tomasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨxí̵ we' sí̵mí̵ re nɨnimɨxe'napɨrɨ gí̵ we'yo sɨŋwí̵ naneɨ. Dɨxí̵ we' re nɨnimɨxe'napɨrɨ gí̵ miwí̵yo nɨwíxí̵moɨ. Sɨnɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵ró mepanɨ. Aga dɨŋí̵ nɨkwí̵roɨ.” urí̵agɨ 28Tomaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ gí̵ Ámɨnáoxɨrɨnɨ. Gí̵ Ŋwí̵áoxɨrɨnɨ.” urí̵agɨ 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨrɨ nánɨ rɨxa ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwirɨ dɨŋí̵ rɨnɨkwí̵róɨnɨ? Ámá nionɨ sɨŋwí̵ mɨnanɨpa nero aí ‘Neparɨnɨ.’ nɨyaiwiro dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵áyí̵ yayí̵ winɨŋí̵yí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

“Bɨkwí̵ rɨpɨ ámáyí̵ dɨŋí̵ wɨkwí̵róí̵rɨxɨnɨrɨ eánɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

30Jisaso emɨmí̵ ámɨ ayá wí wiepɨsarɨŋowa sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ eŋí̵ aí apɨ nánɨ bɨkwí̵ rɨpimɨ rí̵wamɨŋí̵ bɨ meánɨnɨ. 31E nerɨ aí seyí̵ne' Jisasomɨ dɨŋí̵ wɨkwí̵roro “O Kiraiso, ámá yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵ tí̵nɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáorí̵anɨ?” wiaiwiro “Gorɨxoyá xewaxorí̵anɨ?” wiaiwiro e'í̵rɨxɨnɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ. Omɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imóní̵í̵rɨxɨnɨrɨ nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ.

Copyright information for `AAK