John 6

Jisaso oxí̵ 5,000 awí eánɨgí̵áyo aiwá mɨnɨ wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso e nurárɨmo neme'ɨsáná ipí Gariri rɨnɨŋí̵wámɨ —Ipí awá xegí̵ yoí̵ ámɨ bɨ Taibiriasɨyɨ rɨnɨŋí̵wárɨnɨ. Awámɨ jí̵arɨwámɨ dánɨ nánɨ nurɨ ŋweaŋáná 2ámá obaxí̵ emɨmí̵ xí̵o sɨmɨxí̵ yarɨgí̵áyo wiarɨŋí̵pɨ sɨŋwí̵ nɨwɨga nuro nánɨ epí̵royí̵ nero omɨ nu'mɨ uxí̵darí̵ná 3sí̵á Judayí̵ aiwá Aŋí̵najo Neamu'roagoɨ rɨnɨŋí̵yi nánɨ imɨxɨpí̵rɨ rɨxa aŋwɨ e imónɨŋáná Jisaso dí̵wí̵yo nánɨ nɨyirɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ e e'í̵ nɨŋwearo 5Jisaso sɨŋwí̵ aní̵í̵yí̵ wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Ámá aga ayá wí epí̵royí̵ nero xí̵o tí̵ámɨnɨ bɨmiarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ xí̵o ení̵pɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ aiwɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Gí̵ wiepɨsarɨŋá Piripo nepa eŋí̵ neánɨrɨ dɨŋí̵ rí̵a nɨkwí̵ronɨ? Iwamí̵ó owíwapɨyimɨnɨ.” nɨyaiwirɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá tɨyí̵ aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ ge bí̵ nerɨ wianí̵wɨnɨ?” urí̵agɨ 7Piripo re urɨŋɨnigɨnɨ, “None aiwá óí̵ inɨŋí̵ 200 tí̵nɨ bí̵ nerane yaŋí̵ nɨwirane'náyí̵, ámá re epí̵royí̵ egí̵áyí̵ aga obaxí̵ imónɨŋagí̵a nánɨ wonɨ wonɨ bɨ onɨmiápɨ aí meapaxí̵ imónɨnɨmenɨŋoɨ.” urí̵agɨ 8wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wo —O Saimonɨ Pitaomɨ xogwáo Adɨruoyɨ rɨnɨŋorɨnɨ. O re urɨŋɨnigɨnɨ, 9“Íwí̵ woyá bisí̵kerí̵á pɨrawá barí tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ we' wu' tí̵nɨ peyí̵ orá biau' tí̵nɨ neŋagɨ aiwɨ ámá obaxí̵ epí̵royí̵ egí̵á tí̵yo yaŋí̵ wipaxí̵ rimónɨnɨ? Oweoɨ!” urí̵agɨ 10Jisaso ará xwapí̵ eŋe nánɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ní̵nɨ e'í̵ oŋweápoyɨnɨrɨ urí̵poyɨ.” urí̵agɨ wiepɨsarɨŋowa Jisaso urí̵í̵pa e'áná oxí̵ ní̵nɨ e'í̵ ŋweaŋáná í̵á róí̵áyí̵ 5,000 imónɨŋɨnigɨnɨ. 11Jisaso ámá ní̵nɨ e'í̵ ŋweáagí̵a nɨwɨnɨrɨ bisí̵kerí̵á pɨrawá barí tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ nɨmearɨ Gorɨxomɨ yayí̵ nɨwimáná ámá e e'í̵ ŋweagí̵áyo yaŋí̵ nɨmerɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ. Peyí̵ orápiau' enɨ nɨmearɨ axí̵pɨ nerí̵ná wigí̵ onaneyɨnɨro wimónarɨŋí̵pɨ tí̵nɨ xɨxenɨ nɨwia uŋɨnigɨnɨ. 12Rɨxa apánɨ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyíagɨ nɨwɨnɨrɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí xwɨrí̵á mikɨxepa oe'poyɨnɨrɨ nɨnɨro tí̵ápia awí eaame'poyɨ.” urí̵agɨ 13awa bisí̵kerí̵á pɨrawá barí tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ we' wu' apɨ ámáyí̵ nɨnɨro tí̵ápia awí neaemero soxí̵ í̵á xwe' we' wu'kau' sɨkwí̵ wau'mɨ aumau'mí̵ nero magwí̵ miárɨgí̵awixɨnɨ. 14Ámáyí̵ emɨmí̵ Jisaso wíwapɨyíí̵pɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨro nánɨ re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Neparɨnɨ. Wí̵á rókiamoarɨŋí̵ xwí̵á tí̵yo bɨní̵o orɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a 15Jisaso xí̵omɨ mɨxí̵ ináyí̵ imɨxɨpí̵rɨ nánɨ mɨwimónarɨŋagɨ aí ayí̵ “Í̵á nuxerane mɨxí̵ ináyo oimɨxaneyɨ.” yaiwiarɨŋagí̵a dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ nɨjí̵á nimónɨrɨ nánɨ ayo e nɨwárɨmɨ xegí̵pɨ dí̵wí̵ mɨŋí̵yo nánɨ yiŋɨnigɨnɨ.

Jisaso ipí Gaririyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

16Sí̵ápɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa ipí imaŋí̵ e nánɨ nɨwero 17ewe'yo nɨpɨxemoánɨro Kapaneamɨ nánɨ orɨwámɨ dánɨ xemoanɨro nánɨ nɨmeámɨ nuro rɨxa sí̵á yinɨŋáná Jisaso awamɨ sɨnɨ mɨwímeáí̵mɨ eŋáná re eŋɨnigɨnɨ. 18Rí̵wɨpí xwe' erɨ ipí imeamí̵kwí̵ erɨ yarí̵ná 19wiepɨsarɨŋowa ewe'yo nɨreaxa nuro sɨnɨ ipíyo áwɨnɨ e kiromita we' wu'ranɨ, we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ woranɨ, nu'í̵asáná wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Jisaso ewe' tí̵ámɨnɨ ipíyo xwɨrɨŋwí̵ nosaxa barɨŋagɨ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. Sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro e'í̵ yarɨŋagí̵a aí 20o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ananɨre. Nionɨrɨnɨ. Wáyí̵ mepanɨ.” urí̵agɨ 21awa omɨ rɨxa “Re xemónapeɨ.” uranɨro yarí̵ná re eŋɨnigɨnɨ. Rɨxa ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ aŋí̵ wigí̵ dɨŋí̵ nɨyaiwiro warɨgí̵e iwie'kí̵nɨmeagí̵awixɨnɨ.

Ámáyí̵ Jisaso nánɨ pí̵á egí̵á nánɨrɨnɨ.

22Ámá orɨwámɨ dánɨ bisí̵kerí̵á ní̵e sá wegí̵áyí̵ wí̵ápɨ tí̵nɨ nɨwiápí̵nɨmearo re yaiwigí̵awixɨnɨ, “Agíná ewe' ámɨ wí re mɨwe' ná bánɨ weŋagɨ wɨní̵wanigɨnɨ. Nene sɨŋwí̵ wɨnɨŋáná Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ ewe'pámɨ mɨpɨxemoánarɨŋagí̵a nɨwɨnɨrane wiepɨsarɨŋowanɨ nɨpɨxemoánɨro warɨŋagí̵a wɨnowárí̵wanigɨnɨ.” yaiwiarí̵ná 23ewe' wí aŋí̵ yoí̵ Taibiriasɨ dánɨ bisí̵kerí̵á Ámɨnáo xegí̵ xanomɨ yayí̵ nɨwirɨ wíagɨ ní̵e nánɨ báná 24ámá e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ Jisaso sɨnɨ wigí̵ tí̵e mɨŋweaŋagɨ wɨnɨro wiepɨsarɨŋowa enɨ mɨŋweaŋagí̵a wɨnɨro nerɨ nánɨ ewe' bí̵áyo nɨpɨxemoánɨro Jisaso nánɨ Kapaneamɨyo pí̵á yanɨro ugí̵awixɨnɨ.

“Nionɨ aiwá aŋí̵namɨ dáŋí̵nɨŋí̵ imónɨŋáonɨrɨnɨ.” urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

25Ayí̵ ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ Jisaso Kapaneamɨyo ŋweaŋáná nɨwímearo re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, joxɨ re nánɨ gíná bí̵oxɨnɨ?” urí̵agí̵a 26Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' emɨmí̵ nionɨ seaíwapɨyíápɨ sɨŋwí̵ nɨwɨnɨróná sɨwánɨŋí̵ nɨseairɨ seaíwapɨyimɨnɨrɨ e'ápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro nánɨ nionɨ nánɨ pí̵á rɨyarɨŋoɨ? Oweoɨ, seyí̵ne' bisí̵kerí̵á nɨnɨróná agwí̵ ímɨ seayíí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ nánɨ pí̵á yarɨŋoɨ.” nurɨrɨ 27ewayí̵ xwɨyí̵á re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá pɨyí̵ pe'narɨŋí̵pɨ meaanɨro nánɨ mepa nero aiwá nɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpaxí̵pɨ meaanɨro nánɨ e'í̵rɨxɨnɨ. Aiwá apɨ ámá imónɨŋáonɨ ananɨ seaiapɨpaxí̵rɨnɨ. Ápo Gorɨxo ‘Mɨmɨwiároarɨŋorí̵anɨ?’ nɨniaiwirɨ xí̵o e e'wɨnɨgɨnɨrɨ nɨrí̵peaŋonɨ aiwá apɨ ananɨ seaiapɨpaxí̵rɨnɨ.” urí̵agɨ 28ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nene pí nerí̵ná Gorɨxo ámá e oe'poyɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ yaní̵wɨnɨ?” urí̵agí̵a 29Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Seyí̵ne' rɨpɨ neróná Gorɨxo wimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ. Ámá xí̵o nɨrowáre'napɨŋonɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorónáyí̵, xí̵o wimónarɨŋí̵pɨ yarɨŋoɨ.” urí̵agɨ 30ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Nene sɨŋwí̵ nɨwɨnɨrane dɨŋí̵ rɨkwí̵roanɨ nánɨ pí emɨmí̵ neaíwapɨyirí̵ɨnɨ? Joxɨ aga píyí̵ erí̵ɨnɨ? 31Bɨkwí̵yo xwɨyí̵á re nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa, ‘O aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ aŋí̵namɨ dánɨ wiŋɨnigɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋí̵pa negí̵ arí̵owa ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná aiwá manáɨ rɨnɨŋí̵pɨ —Aiwá apɨ Gorɨxoyá dɨŋí̵yo dánɨ xegí̵pɨ weagí̵pɨrɨnɨ. Arí̵owa ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná aiwá apɨ nagí̵árɨnɨ.” urí̵agí̵a 32Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ aga nepa seararɨŋɨnɨ. Aiwá eŋíná aŋí̵namɨ dánɨ seaiapɨŋo, ayí̵ Mosesomanɨ. Agwɨ enɨ aga aiwá nepaxɨŋí̵pɨ aŋí̵namɨ dánɨ seaiaparɨŋo, ayí̵ gí̵ áporɨnɨ. 33Aiwá nepaxɨŋí̵ ápo Gorɨxo seaiparɨŋí̵pɨ, ayí̵ aiwá aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrɨ ámá xwí̵á tí̵yo ŋweagí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ sɨxí̵ umímoarɨŋorɨnɨ.” urí̵agɨ 34ayí̵ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, aiwá joxɨ neararɨŋí̵pɨ íníná neaiapí̵ɨrɨxɨnɨ.” urí̵agí̵a 35Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nepaxɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rí̵ápɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Ámá nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ámɨ agwí̵ wipaxí̵ menɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ámɨ iniɨgí̵ nánɨ bɨ gwí̵ní̵ yeáyí̵ wipaxí̵ mimónɨnɨ. 36E nɨsearɨrɨ aiwɨ nionɨ re searí̵anigɨnɨ, ‘Seyí̵ne' emɨmí̵ nionɨ eŋápɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro aiwɨ “Orí̵anɨ?” nɨniaiwiro dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ.’ searí̵anigɨnɨ. 37E nerɨ aí ámá ápo ‘Dɨxí̵rɨnɨ.’ nɨnɨrɨrɨ niapɨŋí̵yí̵ ní̵nɨ xɨxenɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nionɨ tí̵ámɨnɨ bɨpí̵rí̵árɨnɨ. Nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵áyí̵ mɨxí̵ wí umáɨnɨmí̵ámanɨ. 38Nionɨ aŋí̵namɨ dánɨ nɨweapɨrí̵ná nionɨ gí̵ nimónarɨŋí̵pɨ emí̵ánɨrɨ weapɨŋáonɨmanɨ. Nionɨ nɨrowáre'napɨŋo wimónarɨŋí̵pɨ emí̵ánɨrɨ nɨweapɨrɨ nánɨ ámá xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ bí̵áyí̵ mɨxí̵ wí umáɨnɨmí̵ámanɨ. 39Nionɨ nɨrowáre'napɨŋo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ. Nionɨ ámá xí̵o niapɨŋí̵yí̵ wíyo mɨyorí̵rɨpa erɨ sí̵á yoparí̵yi imónáná ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímorɨ emí̵a nánɨ wimónarɨŋí̵rɨnɨ. 40‘Gí̵ ápo e e'wɨnɨgɨnɨrɨ wimónarɨŋí̵pɨ, ayí̵ rɨpɨrɨnɨ.’ seararɨŋɨnɨ. O ámá xewaxonɨ sɨŋwí̵ nɨnanɨro dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ imónɨpí̵rí̵a nánɨ wimónɨrɨ nionɨ sí̵á yoparí̵yimɨ ayí̵ ámɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵a nánɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímómí̵a nánɨ wimónɨrɨ yarɨŋí̵rɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

41Judayí̵ xewanɨŋo re rɨní̵í̵pɨ nánɨ, “Aiwá aŋí̵namɨ dánɨ weapɨŋí̵pɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ.” rɨní̵í̵pɨ nánɨ anɨŋu'mí̵ nirɨnɨro o nánɨ 42re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Jisaso ro Josepomɨ xewaxo menɨranɨ? Xanɨyau' nánɨ nene mají̵áranɨ? O arɨge nerɨ ‘Aŋí̵namɨ dánɨ wepí̵nɨŋáonɨrɨnɨ.’ rí̵a rarɨnɨ?” rɨnarɨŋagí̵a 43Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Pí nánɨ anɨŋu'mí̵ nirɨnɨro rɨnarɨŋoɨ? 44Ámá wo aí xewanɨŋoyá dɨŋí̵yo dánɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ bɨpaxí̵ menɨnɨ. Ápo, nɨrowáre'napɨŋo xe o tí̵ámɨnɨ ounɨrɨ dɨŋí̵ ukɨkayoŋánánɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ bɨpaxí̵rɨnɨ. Ayí̵ sí̵á yoparí̵yimɨ wiápí̵nɨmeapí̵rí̵a nánɨ nionɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímómí̵árɨnɨ. 45Rí̵wamɨŋí̵ wí̵á rókiamoagí̵áwa eagí̵áyo re rɨnɨnɨ, ‘Gorɨxo ámá nɨyonɨ wíwapɨyiní̵árɨnɨ.’ rɨnɨnɨ. Ayɨnánɨ ámá ápo wíwapɨyarí̵ná arí̵á wigí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ ní̵nɨ nionɨ tí̵ámɨnɨ barɨgí̵árɨnɨ. 46Gorɨxo wíwapɨyiŋí̵ aiwɨ ayí̵ wí Gorɨxomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨgí̵á nánɨ mɨrarɨŋɨnɨ. Ná wonɨ Gorɨxo tí̵ŋí̵ e dánɨ bɨŋáonɨ ápomɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋárɨnɨ. 47Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Nionɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵róí̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ tí̵gí̵áyí̵rɨnɨ. 48Aiwá nɨnɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpaxí̵pɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. 49Eŋíná segí̵ seárí̵awe'yí̵ ámá dɨŋí̵ meaŋe nemeróná aiwá manáɨ rɨnɨŋí̵pɨ nɨnɨro aiwɨ nɨŋweagí̵asáná pegí̵awixɨnɨ. 50Aiwá aŋí̵namɨ dánɨ weapɨŋí̵ rɨpɨ xegí̵ bɨxɨnɨ. Ámá nɨnɨrí̵náyí̵, nɨpepí̵rí̵ámanɨ. 51Aiwá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpí̵rɨ nánɨ aŋí̵namɨ dánɨ weapɨŋí̵pɨ, ayí̵ nionɨrɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ aiwá rɨpɨ nɨnɨrí̵náyí̵, anɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵árɨnɨ. Aiwá ámá xwí̵á rɨrímɨ ŋweagí̵á ní̵nɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵áyí̵ nimónɨro íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ mɨnɨ wimí̵ápɨ, ayí̵ gí̵ warápɨrɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

52Judayí̵ wigí̵pɨ xwɨyí̵á xɨmɨxɨmí̵ ninɨro re rɨnarɨŋagí̵a, “Ámá ro arɨge nerɨ xí̵oyá wará naní̵wá nánɨ neaiapɨní̵árí̵anɨ?” rɨnarɨŋagí̵a 53Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aga nepa seararɨŋɨnɨ. Seyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨyá warápɨ mɨnɨpa ero ragí̵pɨ mɨnɨpa ero nerónáyí̵, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ne' menɨnɨ. 54Gí̵ wará nɨro gí̵ ragí̵ nɨro e'í̵á gɨyí̵ gɨyí̵ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨŋí̵pɨ tí̵gí̵áyí̵ eŋagí̵a nánɨ sí̵á yoparí̵yimɨ owiápí̵nɨmeápoyɨnɨrɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ umímómí̵árɨnɨ. 55Gí̵ wará rɨpɨ aiwá nepaxɨŋí̵ imónɨrɨ gí̵ ragí̵pɨ iniɨgí̵ nepaxɨŋí̵ imónɨrɨ eŋagɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. 56Ámá gí̵ wará nɨrɨ ragí̵ nɨrɨ e'í̵ go go nionɨ tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrai nawínɨ imónɨŋwiɨ. Nionɨ enɨ xí̵o tí̵nɨ nɨkumɨxɨnɨrai nawínɨ imónɨŋwiɨ. 57Ápo, dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ mí̵kí̵ tí̵ŋo nɨrowáre'napɨŋí̵rɨnɨ. Ápo e eŋí̵ eŋagɨ nánɨ nionɨ enɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵pɨ mí̵kí̵ tí̵ŋáonɨ imónɨŋɨnɨ. Ayɨnánɨ go go nɨbɨrɨ nionɨ nɨnɨnɨrí̵náyí̵, nionɨ enɨ dɨŋí̵ mí̵kí̵ tí̵ŋáonɨ eŋagɨ nánɨ xí̵o enɨ dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ íníná ŋweaní̵a nánɨ tí̵ŋí̵ wo imónɨní̵árɨnɨ. 58Aiwá aŋí̵namɨ dánɨ weapɨŋí̵ rɨpɨ nánɨ seararɨŋɨnɨ. Rɨpɨ aiwá eŋíná negí̵ arí̵owa nɨnɨro nɨŋweagí̵asáná pegí̵ápɨ yapɨ mimónɨnɨ. Go go aiwá rɨpɨ nɨnɨrí̵náyí̵, dɨŋí̵ íníná ŋweaní̵a nánɨ tí̵ŋí̵ wo imónɨní̵árɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 59Jisaso rotu' aŋí̵ Kapaneamɨyo mɨrɨnɨŋiwámɨ dánɨ nure'wapɨyirí̵ná e nura uŋɨnigɨnɨ.

Xwɨyí̵á dɨŋí̵ ɨkwí̵róáná dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ imónɨpaxí̵pɨ urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

60Ayɨnánɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ obaxí̵ amɨpí o nure'wapɨyirí̵ná nura u'í̵pɨ arí̵á nɨwiróná re rɨgí̵awixɨnɨ, “Xwɨyí̵á o rarɨŋí̵pɨ ududí̵ inɨŋí̵pɨ rarɨnɨ. Ámá go xɨxenɨ arí̵á winɨrí̵enɨŋoɨ?” rarɨŋagí̵a aiwɨ 61Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ obaxí̵ o rí̵í̵pɨ nánɨ anɨŋu'mí̵ irɨnarɨŋagí̵a nɨjí̵á nimónɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Xwɨyí̵á ududí̵ seainɨpaxí̵ searí̵ápimɨ dánɨ róreámioarɨŋoɨ? Nionɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ upí̵rɨ rɨseaimónarɨnɨ? 62Seyí̵ne' ámá imónɨŋáonɨ xewanɨŋonɨ weapɨŋae' nánɨ ámɨ peyarɨŋagɨ nɨnanɨrí̵náyí̵, pí wipí̵rɨ seaimónɨní̵árí̵anɨ? Sɨnɨ pí̵nɨ nɨnɨwiárɨmɨ upí̵rɨ nánɨ seaimónɨní̵árí̵anɨ?” nurɨrɨ 63re urɨŋɨnigɨnɨ, “Dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ wiarɨŋí̵pɨ, ayí̵ kwíyí̵ Gorɨxoyápɨrɨnɨ. Ámáyí̵ wigí̵ eŋí̵ eánɨgí̵á tí̵nɨ wí e imónɨpaxí̵ menɨnɨ. Xwɨyí̵á nionɨ searí̵ápɨ ámá dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨŋí̵pimɨ dɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ kwíyí̵ ewearɨŋí̵pɨrɨnɨ. 64E nerɨ aí wiyí̵ne' xwɨyí̵á nionɨyá sɨnɨ dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. Jisaso iwamí̵ó dánɨ ámá xí̵omɨ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵róí̵áyí̵ nánɨ nɨjí̵á imónɨrɨ xí̵o nánɨ mɨyí̵ urɨní̵o nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨrɨ eŋo eŋagɨ nánɨ e nurɨrɨ 65re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wiyí̵ne' dɨŋí̵ mɨnɨkwí̵roarɨŋagí̵a nánɨ re searí̵anigɨnɨ, ‘Ápo ámá go go nionɨ tí̵ŋí̵ e xe ounɨrɨ sɨŋwí̵ mɨwɨnɨpa nerí̵náyí̵, o nionɨ tí̵ámɨnɨ wí bɨpaxí̵ menɨnɨ.’ searí̵anigɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

66Xwɨyí̵á apɨ nura u'í̵ eŋagɨ nánɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵yí̵ obaxí̵ omɨ pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nuro ámɨ o tí̵nɨ nawínɨ bɨ aŋí̵ memegí̵awixɨnɨ. 67Ayɨnánɨ Jisaso xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' enɨ ‘Rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ owaneyɨ.’ rɨseaimónarɨnɨ?” urí̵agɨ 68Saimonɨ Pitao re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, none go tí̵ámɨnɨ waní̵wɨnɨ? Xwɨyí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵ŋwáone imónanɨ nánɨ imónɨŋí̵pɨ joxɨnɨ tí̵ŋoxɨrɨnɨ. 69None rɨxa dɨŋí̵ nɨrɨkwí̵rorane nɨjí̵á re imónɨŋwɨnɨ, ‘Joxɨ sɨyikwí̵ mínɨŋí̵ Gorɨxo rɨrí̵peaŋoxɨrí̵anɨ? Yeáyí̵ neayimɨxemeaní̵a nánɨ arí̵owayá xwí̵á piaxí̵yo dánɨ iwiaroní̵oyɨ rarɨŋwáo, ayí̵ joxɨrɨnɨ.’ nɨyaiwirane nɨjí̵á imónɨŋwɨnɨ.” urí̵agɨ 70Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nionɨ ámá we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' soyí̵ne' mɨsearí̵peapa reŋanigɨnɨ? E nerɨ aí woxɨ oboxí̵nɨŋí̵ imónɨŋɨnɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ. 71Isɨkariotɨ dáŋí̵ Saimonomɨ xewaxo Judaso —O wiepɨsarɨŋí̵ we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awa worɨnɨ. O xí̵o nánɨ mɨyí̵ urɨní̵o eŋagɨ nánɨ e urɨŋɨnigɨnɨ.

Copyright information for `AAK