Luke 19

Sakiaso eŋí̵pɨ nánɨrɨnɨ.

1Jisaso rɨxa Jeriko nɨre'morɨ aŋí̵ apimɨ áwɨnɨmɨ pwarí̵ná 2ámá wo Sakiasoyɨ rɨnɨŋo —O ámá takisí̵ nánɨ nɨgwí̵ uráparɨgí̵áyo xɨráowánɨŋí̵ imónɨgí̵á worɨnɨ. Amɨpí wí mɨmu'rónɨŋorɨnɨ. 3O “Ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo gorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ nerɨ aiwɨ rɨpí̵wo eŋagɨ nánɨ oxí̵ apɨxí̵ uyimároarɨŋagí̵a o yopa nɨmegɨnɨmɨ 4ayo xámɨ numearɨ aŋí̵nɨ nurɨ “Jisaso óí̵ rɨyimɨ punɨŋoɨ.” nɨyaiwirɨ omɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmɨnɨrɨ nánɨ íkí̵á womɨ nɨpeyirɨ wenɨŋí̵ nerɨ roŋáná 5Jisaso nɨbɨrɨ e nɨrónapɨmáná sɨŋwí̵ anání̵í̵yí̵ Sakiasomɨ nɨwɨnɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Sakiase, aŋí̵nɨ wepí̵neɨ. Sí̵á rɨyi joxɨ tí̵nɨ ŋweámí̵ɨnɨ. Dɨxí̵ aŋí̵ e nánɨ owaiyɨ.” urí̵agɨ 6o aŋí̵nɨ nɨwepí̵nɨrɨ yayí̵ tí̵nɨ nɨwirɨmeámɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nɨmeáa uŋɨnigɨnɨ. 7Xegí̵ aŋí̵ e nánɨ nɨwirɨmeámɨ u'agɨ ámá ní̵nɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ámá í̵wí̵ yarɨŋí̵ o tí̵nɨ ŋweámɨnɨrɨ nánɨ pí nánɨ uŋoɨ?” rɨnarí̵ná 8Sakiaso e'í̵ nɨrómáná Jisasomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámɨnáoxɨnɨ, nɨgí̵ iyí̵á í̵á amɨpí ní̵nɨ bɨ biau' kɨkɨrí̵ nepayómáná bɨ ámá uyípeayí̵ imónɨgí̵áyo mɨnɨ wimí̵árɨnɨ. Ámá gɨyí̵ gɨyo nionɨ yapí̵ nɨwíwapɨyirɨ nɨgwí̵ í̵wí̵ urápɨŋáyo wigí̵ í̵wí̵ urápɨŋáyí̵ tí̵nɨ nionɨyá wí tí̵nɨ seáyɨ e nikwiárɨrɨ mɨnɨ wimí̵árɨnɨ.” urí̵agɨ 9Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Agwɨ ámá ro arí̵o Ebɨrí̵amo Gorɨxomɨ dɨŋí̵ nɨwɨkwí̵rorɨ yagí̵pa axí̵pɨ nerɨ nɨsanɨrɨ e'agɨ nánɨ Gorɨxo rɨxa yokwarɨmí̵ nɨwiirɨ yeáyí̵ uyimɨxemeaŋoɨ. 10Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Ámá imónɨŋáonɨ ámá í̵wí̵ ne'ra nuro anɨŋí̵ ikeamónanɨro yarɨgí̵áyo nánɨ pí̵á nerɨ yeáyí̵ uyimɨxemeámɨnɨrɨ bɨŋáonɨrɨnɨ.” rɨŋɨnigɨnɨ.

Ewayí̵ ikaxí̵ omɨŋí̵ wiiarɨgí̵á we' wu'kau' nánɨrɨnɨ.

11Ámá ayí̵ xwɨyí̵á apɨ arí̵á nɨwiro Jerusaremɨ Jisaso warɨŋe nánɨ rɨxa aŋwɨ e imónɨŋagɨ nɨwɨnɨro dɨŋí̵ re nɨmóa ugí̵awixɨnɨ, “Gorɨxo nene xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweaní̵ rɨxa nimónɨnɨŋoɨ. Jisaso Jerusaremɨ nɨre'morí̵ná e'máyo mɨxí̵ nuxí̵dowárɨmáná mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ xwioxí̵yo mɨmeámí̵ nerɨ neameŋweanɨŋoɨ.” Dɨŋí̵ e nɨmóa warí̵ná Jisaso “O negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ apaxí̵ me' nimónɨmenɨŋoɨ.” oyaiwípoyɨnɨrɨ ewayí̵ xwɨyí̵á bɨ nurɨrɨ 12re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá ámɨná wo mɨxí̵ ináyí̵ imónaurɨ ámɨ nɨbɨrɨ xegí̵ ámáyo meŋwearɨ emí̵ánɨrɨ aŋí̵ ná jí̵amɨ imónɨŋí̵mɨ umɨnɨrɨ nerí̵ná 13xegí̵ xɨnáíwánɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ wiarɨgí̵á we' wu'kau' awamɨ ‘Eɨnɨ.’ nurɨrɨ nɨgwí̵ gorí̵ ámá anɨŋí̵ miní̵ omɨŋí̵ emá wau' wo nero meaarɨgí̵o wonɨ wonɨ nɨwia nurɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nɨgwí̵ nionɨ seaiaparɨŋá rɨpɨ sayá imɨxɨpí̵rí̵a nánɨ bisɨnisí̵ nimɨxa warí̵ná seaímeáɨmɨgɨnɨ.’ nurɨmɨ u'áná 14ámá aŋí̵ e xí̵o tí̵nɨ ŋweagí̵áyí̵ wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ wikí̵ dɨŋí̵ nɨwiaiwiro wigí̵ ámá wíyo re urowárɨgí̵awixɨnɨ, ‘Mɨxí̵ ináyí̵ imɨmɨxɨmí̵ yarɨŋomɨ nuro “O nene neameŋweaní̵a nánɨ mɨneaimónarɨnɨ.” urí̵poyɨ.’ urowárí̵agí̵a awa nuro mɨxí̵ ináyí̵ imɨmɨxɨmí̵ yarɨŋomɨ e urí̵agí̵a aiwɨ 15o ámɨná bí̵omɨ mɨxí̵ ináyí̵ nimɨxɨrɨ xegí̵ aŋí̵ e nánɨ urowárɨŋɨnigɨnɨ. O rɨxa mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ aŋí̵ e nɨre'morí̵ná awa bisɨnisí̵ nimɨxɨrí̵ná nɨgwí̵ sayá rí̵a imɨxí̵awixɨnɨrɨ sɨŋwí̵ owɨnɨmɨnɨrɨ re rɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ niiarɨgí̵á nɨgwí̵ wiŋáwa obí̵poyɨ.’ ráná 16wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Negí̵ neameŋweaŋoxɨnɨ, nɨgwí̵ gorí̵ joxɨ niapɨŋo tí̵nɨ bisɨnisí̵ nimɨxa nurí̵ná rɨxa we' wu'kau' sayá imɨxɨŋárɨnɨ.’ urí̵agɨ 17o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Gí̵ omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ naŋoxɨnɨ, ayí̵ awiaxí̵rɨnɨ. Joxɨ nɨgwí̵ nionɨ siapɨŋáo tí̵nɨ nionɨ rɨrɨŋápa xɨxenɨ eŋí̵ nánɨ gapɨmaní̵ nimónɨrɨ aŋí̵ we' biau'mɨ meŋweáɨrɨxɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. 18Ámɨ wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Negí̵ neameŋweaŋoxɨnɨ, nɨgwí̵ gorí̵ joxɨ niapɨŋo tí̵nɨ bisɨnisí̵ nimɨxa nurí̵ná rɨxa we' wu' sayá imɨxɨŋárɨnɨ.’ urí̵agɨ 19mɨxí̵ ináyo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Joxɨ enɨ gapɨmaní̵ nimónɨrɨ aŋí̵ we' bimɨ meŋweáɨrɨxɨnɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ. 20Ámɨ wo nɨbɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Negí̵ neameŋweaŋoxɨnɨ, nɨgwí̵ joxɨ niapɨŋo nionɨ írɨkwí̵yo wowí̵ nerɨ tɨŋáo sɨnɨ riworɨnɨ. 21Joxɨ xeanɨŋí̵ rarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ wáyí̵ niní̵agɨ “Nɨgwí̵ ro xwɨrí̵á ikɨxe'ánáyí̵, iwaŋí̵ neaní̵árí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ bisɨnisí̵ wí mimɨxɨŋárɨnɨ. Joxɨ amɨpí ámá wa tí̵áyí̵ dɨxí̵ mearɨ aiwá ámá wa ɨwí̵á urí̵áyí̵ dɨxí̵ mirɨ yarɨŋoxɨ eŋagɨ nánɨ rɨrarɨŋɨnɨ.’ urí̵agɨ 22o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Omɨŋí̵ niiarɨŋí̵ sumí roxɨnɨ, jɨwanɨŋoxɨ nɨrí̵í̵yo dánɨ xwɨyí̵á rɨmearɨmí̵ɨnɨ. Nionɨ xeanɨŋí̵ rarɨŋáonɨ amɨpí ámá wa tí̵áyí̵ nɨgí̵ mearɨ aiwá wa ɨwí̵á urí̵áyí̵ nɨgí̵ mirɨ yarɨŋáonɨ eŋagɨ nánɨ joxɨ nɨjí̵á imónɨŋagɨ nánɨ 23pí nánɨ nɨgwí̵ nionɨ siapɨŋáo nɨgwí̵ aŋí̵yo mɨnɨtipa eŋí̵rɨnɨ. E nɨtɨrɨ sɨŋwɨrɨyí̵, nɨgwí̵ o tí̵nɨ ámɨ bɨ seáyɨ e ikwiárɨnɨŋáná meámɨnɨrɨ e'árɨnɨ.’ nurɨrɨ 24ámá aŋwɨ e rogí̵áyo re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Ámá romɨ nɨgwí̵ ro nurápɨro nɨgwí̵ we' wu'kau' tí̵ŋomɨ mɨnɨ wípoyɨ.’ urí̵agɨ 25awa re urɨgí̵awixɨnɨ, ‘Ai, negí̵ neameŋweaŋoxɨnɨ, o rɨxa we' wu'kau' tí̵ŋorɨnɨ. Pí nánɨ ámɨ wo wirí̵ɨnɨ?’ urí̵agí̵a 26o re urɨŋɨnigɨnɨ, ‘Nionɨ re seararɨŋɨnɨ, “Ámá gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ wiŋápɨ píránɨŋí̵ nɨmero xwe' nimɨxɨrí̵náyí̵ ámɨ wínɨ meapí̵rí̵árɨnɨ. Gɨyí̵ gɨyí̵ nionɨ wiŋápɨ mɨmepa nerɨ kikií̵á nerí̵náyí̵ apɨ aí ámɨ nurápɨmí̵árɨnɨ.” seararɨŋɨnɨ. 27E nerɨ aiwɨ nionɨ tí̵nɨ mɨxí̵ imónarɨŋwáyí̵ “O negí̵ mɨxí̵ ináyí̵ nimónɨrɨ neameŋweanɨ nánɨ mɨneaimónarɨnɨ.” yaiwíí̵áyo nɨwirɨmeámɨ nɨbɨro gí̵ sɨŋwí̵ anɨŋae' dánɨ pɨkípoyɨ.’ urɨŋɨnigɨnɨ.” 28Jisaso ewayí̵ xwɨyí̵á apɨ nurárɨmɨ Jerusaremɨ nánɨ nɨyirí̵ná xámɨ umeaŋɨnigɨnɨ.

Jerusaremɨyo nɨre'morí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ re'moarɨgí̵ápa re'moŋí̵ nánɨrɨnɨ.

29Jisaso aŋí̵ onɨmiá biau' —Aŋí̵ apiau' dí̵wí̵ Oripi rɨnɨŋí̵pimɨ dánɨ aŋwɨ e imónɨnɨ. Apiau' yoí̵ Betɨpasi rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ Betani rɨnɨŋí̵pɨ tí̵nɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨre'morí̵ná wiepɨsarɨŋí̵yí̵ wau'mɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, 30“Awagwí aŋí̵ jí̵apimɨ nánɨ nuri nɨre'morí̵ná dogí sɨpɨkí̵ e yurárɨnɨŋagɨ wɨní̵ío —Sɨnɨ ámá seáyɨ e e'í̵ mɨŋweaarɨgí̵orɨnɨ. Omɨ níkweari nɨmeámɨ bí̵piyɨ. 31Ámá wo sɨŋwí̵ neanɨrɨ ‘Awagwí pí nánɨ íkweaarɨŋiɨ?’ earánáyí̵, re urí̵piyɨ, ‘Ámɨnáo seáyɨ e e'í̵ nɨŋwearɨ nɨmeámɨ umɨnɨrɨ nánɨ yearowárɨŋoɨ.’ urí̵piyɨ.” urowárí̵agɨ 32awau' nuríná xí̵o urí̵í̵pa axí̵pɨ eŋagɨ nɨwɨnɨri 33rɨxa dogí sɨpɨko íkweaarí̵ná xiáwowa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Pí nánɨ dogíomɨ íkweaarɨŋiɨ?” urí̵agí̵a 34awau' “Yegí̵ Ámɨnáo seáyɨ e e'í̵ nɨŋwearɨ nɨmeámɨ unɨ nánɨ íkweaarɨŋwiɨ.” nurɨri 35Jisaso pwarɨŋe nánɨ nɨmeámɨ nuri e nurárɨmáná wigí̵ rapɨrapí̵ seáyɨ e yínɨgí̵ápɨ seáyɨ e nɨwikwiáriro Jisasomɨ seáyɨ e ŋwɨráráná 36dogíomɨ e'í̵ nɨŋwearɨ nɨmeámɨ warí̵ná oxí̵ apɨxí̵ xí̵o tí̵nɨ warɨgí̵áyí̵ mɨxí̵ ináyí̵yo yayí̵ wianɨro yarɨgí̵ápa wigí̵ iyí̵á saŋwí̵yo rí̵kárɨnɨgí̵áyí̵ nɨmearo óí̵ e íkwiaŋwí̵ neapára nuro 37o rɨxa Jerusaremɨ tí̵ŋí̵ aŋwɨ e nɨre'morí̵ná dí̵wí̵ mɨŋí̵ Oripiyɨ rɨnɨŋí̵pimɨ ipí̵mieaarí̵ná xegí̵ wiepɨsarɨŋí̵ obaxí̵ xí̵o tí̵ŋí̵ e epí̵royí̵ egí̵áyí̵ re egí̵awixɨnɨ. Emɨmí̵ Jisaso yarɨŋí̵ ní̵nɨyí̵ sɨŋwí̵ wɨnayigí̵á nánɨ yayí̵ seáyɨmɨ dánɨ nero Gorɨxo nánɨ rí̵aiwánɨŋí̵ nɨrɨro yayí̵ numero 38re nɨra ugí̵awixɨnɨ, “Mɨxí̵ ináyí̵ Ámɨnáo neaurowáriŋí̵ ro oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ seáyɨ e oimónɨnɨ. ‘Aŋí̵namɨ ŋweaŋoxɨnɨ, joxɨ nɨwayɨrónɨrɨ oŋweanɨ.’ neaimónarɨnɨ. Omɨnɨ seáyɨmɨ dánɨ yayí̵ oumeaneyɨ.” nɨra warí̵ná 39Parisi wa ámá epí̵royí̵ egí̵áyo áwɨnɨmɨ dánɨ re urɨgí̵awixɨnɨ, “Neare'wapɨyarɨŋoxɨnɨ, dɨxí̵ wiepɨsarɨŋí̵yo mɨxí̵ nurɨrɨ ‘E mɨrɨpa e'poyɨ.’ ureɨ.” urí̵agí̵a aí 40o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wí pí̵nɨ wiárɨpí̵rɨme'oɨ. Pí̵nɨ nɨwiárɨrí̵náyí̵, sí̵ŋá tɨyí̵ enɨ rí̵aiwánɨŋí̵ nɨrɨro nionɨ nánɨ Gorɨxomɨ seáyɨ e umepí̵ráoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

Jisaso Jerusaremɨ nánɨ ŋwí̵ eaŋí̵ nánɨrɨnɨ.

41Jisaso rɨxa Jerusaremɨ tí̵ŋí̵ e aŋwɨ e nɨre'morí̵ná aŋí̵ apimɨ nɨwɨnɨrí̵ná ŋwí̵ nearɨ 42re rɨŋɨnigɨnɨ, “Jerusaremɨ ŋweáyí̵ne' nionɨ e'í̵ píránɨŋí̵ seaŋwɨrárɨpaxí̵ imónɨŋápɨ nánɨ nɨjí̵á nimónɨro sɨŋwɨrɨyí̵, ayí̵ naŋí̵ imónɨmɨnɨrɨ eŋí̵rɨnɨ. E nerɨ aiwɨ nionɨ segí̵ sɨŋwí̵ anɨgí̵e dánɨ pí̵ní̵nɨŋí̵ imónɨŋagɨ nánɨ seyí̵ne' mají̵á imónɨŋoɨ. 43Rí̵we'ná ámá seyí̵ne' tí̵nɨ mɨxí̵ inarɨgí̵áyí̵ awí nɨseamero segí̵ ákɨŋápimɨ pɨxemoánanɨro nánɨ xwí̵á waíwí̵nɨŋí̵ nɨta nɨpeyiro awí xapɨxapí̵ nɨseamudí̵mómáná 44segí̵ aŋí̵ pɨpɨnamí̵ ne'ra uro niaíwí̵ pɨpɨkímí̵ ero nero aŋí̵ nɨmɨrɨrí̵ná sí̵ŋá nɨkɨkírónɨga peyinɨŋí̵yí̵ bɨ xe okɨkírónɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨpí̵rí̵ámanɨ. Yeáyí̵ seayimɨxemeámí̵a nánɨ seaímeáagɨ aiwɨ seyí̵ne' mí mɨnómɨxɨpa yarɨŋagí̵a nánɨ e e seaikárɨpí̵rí̵árɨnɨ” rɨŋɨnigɨnɨ.

Aŋí̵ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ dánɨ mɨxí̵ urowárapɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

45Jisaso rɨxa Jerusaremɨ nɨre'morɨ aŋí̵ naŋwí̵ Gorɨxo nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵iwámɨ nɨpáwirɨ ámá makerí̵á nimɨxɨro naŋwí̵ rɨdɨyowá nánɨ bí̵ yarɨgí̵áyo mɨxí̵dámí̵ nɨwirí̵ná 46re urɨŋɨnigɨnɨ, “Bɨkwí̵ Gorɨxoyápimɨ xegí̵ aŋí̵ riwá nánɨ re nɨrɨnɨrɨ eánɨnɨ, ‘Aŋí̵ nionɨyáyí̵ ámá nɨbɨro xwɨyí̵á rɨrɨmí̵ nipí̵rí̵iwárɨnɨ.’ nɨrɨnɨrɨ eánɨŋagɨ aiwɨ seyí̵ne' aŋí̵ ámá yapí̵ nɨwiepɨsiro í̵wí̵ uráparɨgí̵áyí̵yáiwánɨŋí̵ imɨxarɨŋoɨ.” urɨŋɨnigɨnɨ.

47O sí̵á ayí̵ ayo aŋí̵ iwámɨ dánɨ ámáyo ure'wapɨyarí̵ná apaxí̵pánɨŋí̵ imónɨgí̵á xwe'owa tí̵nɨ ŋwí̵ ikaxí̵ eánɨŋí̵pɨ mewegí̵áwa tí̵nɨ Judayí̵ ámɨná seáyɨ e imónɨgí̵áwa tí̵nɨ omɨ “Opɨkianeyɨ.” nɨrɨro aiwɨ 48oxí̵ apɨxí̵ ní̵nɨ oyá xwɨyí̵á arí̵á wianɨro aga nɨwimónarɨŋagɨ nánɨ omɨ pɨkipaxí̵ bɨ mimónɨŋagɨ nánɨ sɨŋwí̵ wɨnaxí̵dɨmegí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK