Mark 6

Ámá xegí̵ aŋí̵ e dáŋí̵yí̵ rí̵wí̵ umogí̵á nánɨrɨnɨ.

1Jisaso aŋí̵ e pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ u'áná xegí̵ wiepɨsarɨŋowa nɨxí̵da nuro o tí̵nɨ xegí̵ aŋí̵ e nɨre'moro nɨŋweagí̵asáná 2rɨxa Sabarí̵á imónɨŋáná o nurɨ rotu' aŋí̵yo nɨpáwirɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá ure'wapɨyarí̵ná ámá arí̵á wíí̵áyí̵ sɨrí̵ nɨpɨkínɨro xwioxí̵yo dánɨ rí̵á nɨwóróa nuro re rɨnɨgí̵awixɨnɨ, “Ro xwɨyí̵á apɨ ge rí̵a nɨjí̵á imónɨgoɨ? Nɨjí̵á oyá pí nɨjí̵ápɨ rí̵a neaíwapɨyarɨnɨ? Emɨmí̵ o yarɨŋí̵pɨ arɨge nɨjí̵á imónɨŋí̵rɨnɨ? Oweoɨ, re dáŋorɨnɨ. Nene'nɨŋí̵ imónɨnɨ. 3Ámá ro xegí̵ omɨŋí̵ sa aŋí̵ mɨrarɨŋorɨnɨ. Sa Mariaí xewaxorɨnɨ. Xegí̵ xexɨrí̵meáowa wigí̵ yoí̵ Jemiso tí̵nɨ Josiso tí̵nɨ Judaso tí̵nɨ Saimono tí̵nɨrɨnɨ. Xexɨrí̵meáíwa nene tí̵nɨ enɨ nawínɨ mɨŋweapa reŋoɨ? Arɨge nimónɨrɨ neare'wapɨyarɨnɨ?” nɨrɨga nuro “Arí̵á mɨwipanɨ.” nɨrɨnɨro wigí̵ xwioxí̵yo dánɨ wikí̵ nɨwóga warí̵ná 4Jisaso xewanɨŋo nánɨ nurɨrí̵ná wigí̵ rarɨgí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Ámá aŋí̵ mɨdáŋí̵yí̵ Gorɨxoyá wí̵á urókiamoarɨgí̵áyo arí̵á umónarɨgí̵á aí wigí̵ e dáŋí̵yí̵ tí̵nɨ xexɨrí̵meáyí̵ tí̵nɨ ‘Sa negí̵ ámáorɨnɨ.’ nɨrɨnɨro arí̵á umónarɨgí̵ámanɨ.” nurɨrɨ 5e emɨmí̵ mɨwíwapɨyipaxí̵ eŋagɨ aí ámá sɨmɨxí̵ yarɨgí̵á wíyonɨ we' seáyɨ e nɨwikwiárɨrɨ naŋí̵ imɨxɨŋɨnigɨnɨ. 6E nerí̵ná o ayí̵ dɨŋí̵ mɨwɨkwí̵ropa nero arí̵á mumónarɨŋagí̵a nánɨ ududí̵ winɨŋɨnigɨnɨ.

Wiepɨsarɨŋowa wáí̵ urɨme'poyɨnɨrɨ urowárɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

O aŋí̵ apɨ apɨ ikwí̵rónɨŋí̵ wíyí̵ wíyonɨ nemerɨ xwɨyí̵á Gorɨxoyá nure'wapɨya nemerí̵ná
7xegí̵ wiepɨsarɨŋowa we' wu'kau' sɨkwí̵ wau' awamɨ “Awí eání̵poyɨ.” nurɨrɨ wau' wau' xɨxegí̵nɨ upí̵rɨ nánɨ nɨkumɨxɨrɨ nɨwárɨrí̵ná imí̵óyo mɨxí̵ umáɨnowárɨpí̵rɨ eŋí̵ sɨxí̵ eánɨŋí̵ bɨ xɨxegí̵nɨ eŋí̵ sɨxí̵ neámɨxowárɨrɨ 8ŋwí̵ ikaxí̵ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wagwí wagwí aŋí̵ wíyí̵ wíyo wáí̵ nemero ‘Gorɨxoyá xwioxí̵yo ŋweaní̵wá aŋwɨ ayo eŋagɨ nánɨ seyí̵ne' uyí̵nií̵ ne'ra warɨgí̵ápɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.’ nurɨrí̵ná amɨpí wí nɨmeámɨ mupanɨ. Aiwá bɨranɨ, árupiaŋí̵ wu'ranɨ, nɨgwí̵ wowí̵ bɨranɨ, bɨ nɨmeámɨ mupanɨ. Xoyí̵wánɨ eraŋí̵ nurɨga u'poyɨ. 9Sɨkwí̵ su' nɨyínɨro aiwɨ iyí̵á wu'kau' mɨpánɨpanɨ. 10Wagwí wagwí aŋí̵ wí e nɨre'morí̵ná ámá wo ‘Awagwí ananɨ ní̵wiapɨri sá we'piyɨ.’ earí̵o o tí̵nɨnɨ sá nɨwe'mɨ u'isixɨnɨ. Sɨnɨ aŋí̵ e ikwí̵rónɨŋí̵pimɨ nure'wapɨyirí̵ná aŋí̵ axiwámɨnɨ sá we'í̵rɨxɨnɨ.” nurɨrɨ 11re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aŋí̵ bimɨ soyí̵ne' nɨseaipemeámɨ mupa ero arí̵á mɨseaipa ero e'ánáyí̵, aŋí̵ apimɨ rɨxa pí̵nɨ nɨwiárɨmɨ nurí̵ná sɨkwí̵ su' nɨwirɨro xwí̵á sikí̵ yeáyí̵ xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ nɨwiaíkiárɨmɨ u'í̵rɨxɨnɨ. Ámá aŋí̵ apimɨ ŋweáyí̵ dɨŋí̵ re yaiwipí̵rɨ ‘Newanɨŋene ikárɨnɨŋwáyí̵ nánɨ awau' Gorɨxo nene nánɨ xwɨrí̵á winɨnɨ nánɨ iyí̵ rɨyárí̵iɨ?’ yaiwipí̵rɨ nánɨ xwí̵á sikí̵ sɨkwí̵yo xe'nɨŋí̵pɨ pí̵rí̵ wiaíkiárí̵í̵rɨxɨnɨ.” Sekaxí̵ e urowáráná 12wiepɨsarɨŋowa wau' wau' nɨkumɨxɨnɨmɨ numiro wáí̵ nura nemeróná repɨyí̵ re wigí̵awixɨnɨ, “Seyí̵ne' uyí̵nií̵ ne'ra warɨgí̵ápɨ emɨ nɨmoro nɨsanɨro ŋweáí̵rɨxɨnɨ.” repɨyí̵ e nurɨro 13ámá obaxí̵yo imí̵ó rí̵wí̵yo nɨrómáná dɨŋí̵ xɨxe'roarɨŋí̵pɨ mɨxí̵ numáɨnowára nuro ámá obaxí̵ sɨmɨxí̵ wiarɨŋí̵yo enɨ raní̵ tí̵nɨ gí̵nií̵ nɨwiro naŋí̵ nimɨxa ugí̵awixɨnɨ.

Jono wayí̵ numeaia uŋomɨ pɨkigí̵á nánɨrɨnɨ.

14Mɨxí̵ ináyí̵ Xerotoyɨ rɨnɨŋo Jisasoyá wiepɨsarɨŋowa e ne'ra emearí̵ná aŋí̵ nɨyonɨ “Jisaso e yarɨnɨ. E yarɨnɨ.” rɨnarɨŋagí̵a o arí̵á nɨwirɨ ŋweaŋáná ámá wí emɨmí̵ Jisaso yarɨŋí̵pɨ nánɨ re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Jono wayí̵ nɨneameaia wago peŋo ámɨ nɨwiápí̵nɨmearɨ Jisaso nimónɨrɨ nánɨ emɨmí̵ apɨ rí̵a e'wapí̵narɨnɨ?” e nɨrɨga warí̵ná 15ámá wí re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Iraijao —O xwɨyí̵á Gorɨxoyá wí̵á nearókiamoagí̵á wo sɨnɨ mɨpe' yarí̵ná Gorɨxo nɨwirɨmeámɨ aŋí̵namɨ nánɨ peyiŋorɨnɨ. O nɨwepí̵nɨrɨ emɨmí̵ apɨ rí̵a yarɨnɨ?” nɨrɨga warí̵ná ámá wí re nɨrɨga ugí̵awixɨnɨ, “Gorɨxoyá xwɨyí̵á eŋíná wí̵á nearókiamoagí̵ánɨŋí̵ imónɨŋí̵ wo rí̵anɨ?” nɨrɨga warí̵ná 16mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto ámá Jisaso nánɨ xwɨyí̵á xɨxegí̵nɨ nɨra warɨŋagí̵a arí̵á nɨwirɨ aiwɨ re rayiŋɨnigɨnɨ, “Jono wayí̵ numeaia wago, nionɨ siŋwí̵ mɨŋí̵ wákwiŋáo rɨxa nɨwiápí̵nɨmearɨ emɨmí̵ apɨ yarɨnɨ.” rayiŋɨnigɨnɨ. 17Pí nánɨ? Ayí̵ rɨpɨ nánɨrɨnɨ. Xámɨ o xegí̵ xexɨrí̵meáo Piripoyɨ rɨnɨŋoyá apɨxí̵ Xerodiasíyɨ rɨnɨŋí nurápɨrɨ nɨmearɨ ŋweaŋáná Jono re urayiŋɨnigɨnɨ, “Joxɨ dɨxí̵ rɨrɨxí̵meáo xiepí nurápɨrɨ nɨmearí̵náyí̵ ‘Nɨpɨkwɨnɨ eŋárɨnɨ?’ rɨsimónarɨnɨ?” urayarɨŋagɨ mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto ámá wíyo “Jonomɨ í̵á xe'poyɨ.” urowáráná awa nuro Jonomɨ í̵á nɨxero gwí̵ nɨyiro nɨmeámɨ nɨbɨro kɨrapusí̵ aŋí̵yo wáráná 19mɨxí̵ ináyí̵ Xerotomɨ xiepí Xerodiasí Jono nánɨ sí̵mí̵ xwaŋwí̵ níkwónɨrɨ arí̵kí “Rɨxa opɨkípoyɨ.” rarɨŋagɨ aí Xeroto “Jono ámá we' rónɨŋorɨnɨ. Ámá ŋwí̵á Gorɨxo urowáre'napɨŋorí̵anɨ?” nɨyaiwirɨ wáyí̵ winarɨŋagɨ nánɨ xiepímɨ pí̵rí̵ nurakirɨ Jonomɨ kɨrapusí̵ aŋí̵yo nɨwárɨrɨ aiwɨ omɨ e dánɨ e'í̵ numínɨrɨ nɨŋwearí̵ná pí̵ne' Jonoyá arí̵á wimɨnɨrɨ nánɨ nɨwimónɨrɨ “O nepa nɨrarɨnɨ.” nɨyaiwirɨ aí apɨxí nánɨ wimónarɨŋagɨ nánɨ dɨŋí̵ ududí̵ nɨwinɨrɨ “Arɨ emí̵ɨnɨ?” nɨyaiwirɨ nɨŋweaŋɨsáná 21sí̵á xɨnáí xɨrɨŋí̵yi imónáná Xerodiasí o aiwá xwe' rɨyamí̵ nɨyárɨmáná ámá ámɨná Gariri pɨropenɨsí̵yo meŋweagí̵áwamɨ tí̵nɨ o xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨgí̵á xɨráónɨŋí̵ imónɨgí̵áwamɨ tí̵nɨ o xegí̵ gapɨmanowamɨ tí̵nɨ wáí̵ urepeárí̵agɨ í sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨrɨ re yaiwiŋɨnigɨnɨ, “Rɨxa gí̵ oxomɨ yapí̵ wíwapɨyíáná xewanɨŋo Jonomɨ nɨpɨkinɨŋoɨ.” nɨyaiwirɨ Xeroto tí̵nɨ ámáowa tí̵nɨ rɨxa awí neánɨro aiwá narí̵ná í xegí̵ xemiáímɨ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ ápo tí̵ŋí̵ e nánɨ nurɨ sɨmɨnɨŋí̵ eɨ.” urowáráná 22í nɨpáwirɨ sɨmɨnɨŋí̵ yarí̵ná mɨxí̵ ináyí̵ Xeroto tí̵nɨ ámá o tí̵nɨ aiwá narɨgí̵áwa tí̵nɨ sɨmɨnɨŋí̵ í yarɨŋí̵pɨ nánɨ yayí̵ nɨwinɨrɨ nánɨ Xeroto ímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ pí pí nánɨ simóní̵í̵pɨ nánɨ yarɨŋí̵ níáná ananɨ siapɨmí̵ɨnɨ.” nurɨrɨ 23ámɨ xwí̵á e dánɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jíxɨ xwí̵á nionɨ meŋweaŋápɨ nánɨ ‘Áwɨnɨ e nepayorɨ mɨdánɨ niapeɨ.’ nɨránáyí̵ ananɨ nɨsiapɨmí̵ɨnɨ.” uráná 24í nɨpeyearɨ xɨnáímɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Inóke, pí nánɨ yarɨŋí̵ wimɨnɨre'ɨnɨ?” uráná xɨnáí re urɨŋɨnigɨnɨ, “Jono wayí̵ numeaia warɨŋo nánɨ ‘Siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ niapeɨ.’ ureɨ.” uráná 25xemiáí ámɨ mí̵rí̵ nɨpáwirɨ mɨxí̵ ináyomɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Niínɨ re nimónarɨnɨ, ‘Aŋí̵nɨ Jono wayí̵ numeaia warɨŋomɨ siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ mɨŋo pɨrerɨxí̵ wɨnamɨ nikwiárɨrɨ nɨmeámɨ nɨbɨrɨ niapeɨ.’ nimónarɨnɨ.” uráná 26o Jono nánɨ dɨŋí̵ sɨpí nɨwirɨ aiwɨ miáímɨ xwí̵á e dánɨ ámá o tí̵nɨ aiwá narɨgí̵áwa arí̵á eŋáná urɨŋí̵pɨ nánɨ ayá nɨwinɨrɨ “Oweoɨ.” murɨpaxí̵ nɨwimónɨrɨ re eŋɨnigɨnɨ. 27Xegí̵ sɨmɨŋí̵ wínarɨŋí̵ womɨ sekaxí̵ re urowárɨŋɨnigɨnɨ, “Jonomɨ siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ nɨmeámɨ beɨ.” urowáráná o nurɨ kɨrapusí̵ aŋí̵yo nɨpáwirɨ e siŋwí̵ mɨŋí̵ nɨwákwirɨ pɨrerɨxí̵yo nikwiárɨrɨ 28nɨmeámɨ nɨbɨrɨ miáímɨ mɨnɨ wíáná í nurápɨmɨ nurɨ xɨnáímɨ mɨnɨ wíáná í “Rɨxa riwo rɨpɨkíoɨ?” yaiwiŋɨnigɨnɨ. 29E e'áná Jonoyá wiepɨsarɨŋowa arí̵á nɨwiro náonɨ nɨme'napɨro nɨmeámɨ nuro xwí̵á weyárɨgí̵awixɨnɨ. Xeroto Jonomɨ pɨkiŋí̵ eŋagɨ nánɨ Jisaso rí̵wí̵yo emɨmí̵ yarí̵ná o re yaiwiagí̵rɨnɨ, “Nionɨ Jono wayí̵ numeaia wago siŋwí̵ mɨŋí̵ wákwiŋáo nɨwiápí̵nɨmearɨ ámá Jisasoyɨ rɨnɨŋo nimónɨrɨ emɨmí̵ rí̵a yarɨnɨ?” yaiwiagí̵rɨnɨ.

Ámá 5,000 ayo aiwá wiŋí̵ nánɨrɨnɨ.

30E yaiwiarí̵ná ámá Jisaso wáí̵ urowárɨŋowa ámɨ nɨbɨro o tí̵nɨ nerɨmeánɨro aŋí̵ apɨ apimɨ wa emegí̵ápɨ nánɨ omɨ repɨyí̵ wiro xwɨyí̵á amɨpí wa nure'wapɨya emegí̵ápɨ nánɨ repɨyí̵ wiro ne'ɨsáná 31Jisaso ámá obaxí̵ omɨ sɨŋwí̵ wɨnanɨro nánɨ bɨrɨ uro yayarɨŋagí̵a xí̵o tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa tí̵nɨ aiwá mɨnɨpaxí̵ wiarɨŋagɨ nánɨ wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Nonenɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ nurane kikií̵á bɨ oŋweaaneyɨ.” nurɨrɨ 32ewe'yo nɨpɨxemoánɨro wigí̵pɨ ámá dɨŋí̵ meaŋe nánɨ warí̵ná 33ámá wí aŋí̵ nɨyonɨ dánɨ wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ awa ewe'yo pwarɨŋagí̵a nɨwɨnɨro mí nómɨxɨro aŋí̵nɨ xwí̵áyo nuro xámɨ nɨre'moro ŋweaŋáná 34Jisaso rí̵wí̵yo nɨre'morɨ ewe'yo dánɨ nayoarɨ ámá xwe' ayá wí epí̵royí̵ yárɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ ámá ayí̵ sipɨsipí̵ xiáwo mayí̵nɨŋí̵ nimónɨro píránɨŋí̵ mɨŋweapaxí̵ imónɨŋagí̵a nɨwɨnɨrɨ nánɨ ayá nɨrɨmɨxɨrɨ amɨpí obaxí̵ nánɨ nure'wapɨya nurɨ 35nure'wapɨya nu'ɨsáná eŋáná sí̵ápɨ tí̵nɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa aŋwɨ e nɨbɨro re urɨgí̵awixɨnɨ, “Rɨxa sí̵árɨnɨ. Re aŋí̵ wí mayí̵ e eŋagɨ nánɨ 36ámá aŋí̵ amɨ amɨ mɨrɨnɨŋí̵yo nánɨ numiro aiwá bí̵ nero nɨpí̵rɨ nánɨ urowárapeɨ.” urí̵agí̵a aí 37Jisaso re urɨŋɨnigɨnɨ, “Aiwá nɨpí̵rɨ nánɨ sewanɨŋoyí̵ne' mɨnɨ wípoyɨ.” urí̵agɨ awa re urɨgí̵awixɨnɨ, “Aiwá mɨnɨ wianɨ nánɨ nurane bisí̵kerí̵á (Aiwá ní̵nɨ nánɨ nɨrɨrí̵ná Judayí̵ bisí̵kerí̵áɨ ragí̵árɨnɨ.) bisí̵kerí̵á nánɨ bí̵ nerane'ná óí̵ inɨŋí̵ 200 mɨnɨ nɨwirane urápanɨre'wɨnɨ?” urí̵agí̵a 38o re urɨŋɨnigɨnɨ, “Bisí̵kerí̵á ararɨ tí̵gí̵oyí̵ne'rɨnɨ? Sɨŋwí̵ wɨnau'poyɨ.” uráná awa sɨŋwí̵ nɨwɨnaumɨ nɨbɨro “Bisí̵kerí̵á we' wu' nu'nɨ eŋáná peyí̵ ná wau'nɨrɨnɨ.” urí̵agí̵a 39o awamɨ “Ámá nɨyonɨ sekaxí̵ re urí̵poyɨ, ‘Aráyo miau'rárí̵ niga uro e'í̵ nɨŋweaxa uro e'poyɨ.’ urí̵poyɨ.” urí̵agɨ 40ayí̵ miau'rárí̵ niga nurí̵ná wí ámá 50 miau'rárí̵ inɨro wí ámá 100 miau'rárí̵ inɨro ne'ra u'áná 41Jisaso re eŋɨnigɨnɨ. Bisí̵kerí̵á we' wu' nu'nɨ eŋí̵pɨ nɨmearɨ peyí̵ wau'nɨ eŋí̵wau' enɨ nɨmearɨ sɨŋwí̵ aŋí̵namɨ nanánɨrí̵ná Gorɨxomɨ aiwápɨ nánɨ yayí̵ nɨwimáná kɨkwɨrɨmí̵ ne'ra nurɨ xegí̵ wiepɨsarɨŋowa yaŋí̵ wipí̵rɨ nánɨ mɨnɨ nɨwiayirɨ peyí̵wau' enɨ nororɨ mɨnɨ wiayarí̵ná wiepɨsarɨŋowa nurápayiro yaŋí̵ nɨwia nuro 42ámá ní̵nɨ nɨnɨro agwí̵ ímɨ uyíagɨ 43kwɨkwɨrɨmí̵ inɨŋí̵ e tí̵ápɨ nɨmeamero peyí̵ ororómí̵ inɨŋí̵ e tí̵ápɨ enɨ nɨmeamero soxí̵ í̵á we' wu'kau' sɨkwí̵ wau'mɨ aumau'mí̵ nero ní̵nɨ magwí̵ miárɨgí̵awixɨnɨ. 44Ámá oxí̵ aiwá apɨ nɨgí̵áwa ní̵nɨ ayí̵ ámá 5,000 nɨgí̵awixɨnɨ.

Jisaso ipíyo seáyɨ e nosaxa uŋí̵ nánɨrɨnɨ.

45Jisaso, ayí̵ aiwá nɨnɨro nemáná, o wiepɨsarɨŋowamɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Soyí̵ne' ewe'yo nɨpɨxemoánɨro ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ aŋí̵ yoí̵ Betɨsaida nánɨ xámɨ nɨmeápoyɨ.” nurɨrɨ awa rɨxa u'áná ámá e epí̵royí̵ egí̵áyo yayí̵ nɨwirɨ xɨxegí̵nɨ nurowárapɨmáná Gorɨxomɨ xwɨyí̵á urɨnɨ nánɨ dí̵wí̵yo nɨyirɨ nɨŋweaŋɨsáná 47árí̵wɨyimɨ wiepɨsarɨŋowa sɨnɨ ipíyo áwɨnɨ e ewe' nɨmeámɨ warí̵ná xí̵o sɨnɨ jí̵e xwí̵áyo nɨrómáná 48wɨnɨŋɨnigɨnɨ. Awa eŋí̵ tí̵nɨ reaarɨŋagí̵a aiwɨ imɨŋí̵ xwe' sí̵mí̵mɨnɨ nɨxemɨ barɨŋagɨ nánɨ ewe' aŋí̵nɨ mɨyarɨŋagɨ nɨwɨnɨrɨ ipíyo xwí̵áyónɨŋí̵ nosaxa nurɨ rɨxa isí̵á yinɨŋáná xegí̵ wiepɨsarɨŋowamɨ mu'rómɨnɨrɨ yarí̵ná 49nowanɨ wenɨŋí̵ e'í̵áyí̵ wɨnɨgí̵awixɨnɨ. O ipíyo nosaxa warɨŋagɨ nɨwɨnɨro “Pɨyɨŋí̵ siwí wo rí̵a pwarɨnɨ?” nɨyaiwiro óí̵ nikárɨnɨro “Yeyɨ!” nɨrɨro wáyí̵ ayɨkwí̵ mɨwinarí̵ná o rɨxa xwɨyí̵á nurɨrɨ re urɨŋɨnigɨnɨ, “Wáyí̵ mepanɨ. Nionɨrɨnɨ. Dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨro eŋí̵ neánɨro ŋweápoyɨ. Ananɨrɨnɨ.” nurɨrɨ 51awamɨ nɨwímearɨ ewe'yo pɨxemoánáná re eŋɨnigɨnɨ. Imɨŋí̵ enɨ rɨxa pí̵nɨ wiárí̵agɨ sɨŋwí̵ e nɨwɨnɨro dɨŋí̵ “Imɨŋí̵ axínánɨ pí nánɨ pí̵nɨ rí̵a wiárɨŋoɨ?” dɨŋí̵ e nɨpɨkínɨro ududí̵ ne'ra nuro 52Jisaso xámɨ aiwá kwɨkwɨrɨmí̵ yarɨŋagɨ nɨwɨnɨro aiwɨ dɨŋí̵ wakɨsí̵ ninɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ oyá eŋí̵ eánɨŋí̵ mí mómɨxí̵ e'í̵á nánɨ sɨnɨ o nánɨ dɨŋí̵ ududí̵ ne'ra ugí̵awixɨnɨ.

Genesaretɨ dáŋí̵ sɨmɨxí̵ tí̵gí̵áyo naŋí̵ imɨmɨxɨmí̵ eŋí̵ nánɨrɨnɨ.

53Dɨŋí̵ ududí̵ ne'ra warí̵ná rɨxa ipíyo jí̵arɨwámɨnɨ imaŋí̵ e niwie'kí̵nɨmearo 54ewe'yo dánɨ nayoaro gwí̵ yurárarí̵ná ámá wí Jisasomɨ rɨxa sɨŋwí̵ mí nómɨxɨro 55aŋaŋí̵nɨ ámá sɨmɨxí̵ wegí̵áyí̵ nánɨ aŋí̵ ayí̵ ayo nánɨ numiamoro sɨmɨxí̵yí̵ íkwiaŋwí̵yo nikwiárɨro “Jisaso e ŋweanɨ.” rɨní̵e nánɨ nɨmeámɨ nɨbɨro 56o aŋí̵ onɨmiá bɨ bimɨranɨ, aŋí̵ xwe' bɨ bimɨranɨ, omɨŋí̵ inɨŋeranɨ, pwarɨŋagɨ nɨwɨnɨro sɨmɨxí̵yí̵ nɨmeámɨ nɨbɨro makerí̵á imɨxarɨgí̵e táná ámá sɨmɨxí̵ gɨyí̵ oyá rapɨrapí̵ yínɨŋu' sírí̵wí̵ mí̵de amáí̵ rónanɨro nánɨ wauní̵ rɨxɨŋí̵ nurɨro rapɨrapí̵ sírí̵wí̵yo amáí̵ nɨrónɨrí̵ná ní̵nɨ axíná naŋí̵ egí̵awixɨnɨ.

Copyright information for `AAK