Revelation of John 2

Aŋí̵ Epesasɨyo sɨyikí̵ xí̵oyáyo nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

1“Sɨyikí̵ nionɨyá Epesasɨyo ŋweagí̵áyí̵yá aŋí̵najomɨ rí̵wamɨŋí̵ rɨpɨ nearɨ mɨnɨ wíɨrɨxɨnɨ, ‘Siŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' we' náu' tí̵nɨ árí̵wí̵ xɨrɨrɨ íkwiaŋwí̵ uyí̵wí̵ ikwiárɨpí̵rí̵a nánɨ sí̵ŋá gorí̵ tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵ we' wí̵u'mɨ dáŋí̵ wau' e'í̵ nurárárɨnɨga puŋí̵yo áwɨnɨ e aŋí̵ emerɨ yarɨŋo re rɨŋoɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ, 2“Amɨpí joxɨ e'í̵pɨ nɨpɨnɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Anɨŋí̵ miní̵ erɨ xwámámí̵ wirɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. ‘Ámá sɨpíyo ananɨ oumímɨnɨmɨnɨ.’ yaiwipaxí̵ mimónɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Ámá wáí̵ wurɨmeiarɨgí̵á wa mimónɨpa nero aí ‘None enɨ wáí̵ wurɨmeiarɨŋwáonerɨnɨ.’ rɨnarɨgí̵áwamɨ joxɨ dɨŋí̵ adadí̵ nɨwirɨ iwamí̵ó nɨwíwapɨyirɨŋí̵pimɨ dánɨ yapí̵ rɨmearɨgí̵áwa eŋagí̵a wɨnɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 3Joxɨ nionɨ nɨxí̵darɨŋagɨ nánɨ ámá wí xeanɨŋí̵ siarí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ nínɨrɨ xwámámí̵ nɨwirí̵ná anɨŋí̵ bɨ mɨsinɨpa eŋí̵pɨ nánɨ enɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. 4E nɨrɨrɨrɨ aí rɨpɨnɨ mɨxí̵ bɨ orɨrɨmɨnɨ. Eŋíná joxɨ iwamí̵ó dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorí̵ná dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyagí̵pa agwɨ sɨnɨ axí̵pɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ mɨnɨyiŋɨnɨ. 5Xámɨ ne'ɨsáná óreámioaŋí̵pɨ nánɨ dɨŋí̵ nɨsinɨrɨ sɨpí agwɨ yarɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorɨ xámɨ sɨnɨ píránɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorí̵ná yagí̵pa ámɨ axí̵pɨ e'ɨrɨxɨnɨ. E mepa nerí̵náyí̵, nionɨ nɨbɨrɨ joxɨ nɨsímearí̵ná joxɨyá íkwiaŋwí̵ uyí̵wí̵ nánɨ e'í̵ rárárɨŋe dánɨ emɨ mɨmeámí̵ emí̵árɨnɨ. Joxɨ nɨkɨnɨmónɨrɨ nɨsanɨrɨ mepa e'ánáyí̵, e emí̵árɨnɨ. 6Nionɨ mɨxí̵ e nɨrɨrɨrɨ aiwɨ joxɨ yarɨŋí̵ rɨpɨ naŋí̵rɨnɨ. Ámá uyí̵nií̵ yarɨgí̵á Nikorasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ yarɨgí̵ápɨ nánɨ joxɨ sí̵mí̵ rí̵nɨŋí̵ sinarɨŋí̵pɨ naŋí̵rɨnɨ. Nionɨ enɨ ninarɨŋí̵rɨnɨ. 7Arí̵á tí̵ŋoxɨ eŋánáyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sɨyikí̵ nionɨyá imónɨgí̵áyo urarɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á ókiarí̵ umóneɨ. Ámá amɨpí sɨpí xí̵omɨ wímeámɨnɨrɨ e'í̵yí̵ xopɨrárí̵ wiarɨŋí̵ go go íkí̵á dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ meaarɨgí̵ána —Ana, ayí̵ Gorɨxoyá omɨŋí̵yo aŋí̵namɨ ronɨ. Ana xe odanɨnɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨmí̵árɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ eáɨrɨxɨnɨ.

Aŋí̵ Sɨmenayo sɨyikí̵ xí̵oyáyo nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

8“Sɨyikí̵ nionɨyá Sɨmena ŋweagí̵áyí̵yá aŋí̵najomɨ rí̵wamɨŋí̵ re nearɨ wíɨrɨxɨnɨ, ‘Pɨrí̵ tɨŋweaŋo —O pɨyí̵ eŋo aí ámɨ sɨŋí̵ ŋweaŋorɨnɨ. O re rɨŋoɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ, 9“Xeanɨŋí̵ rí̵á tí̵ŋí̵ joxɨ símeaarɨŋí̵pɨ nánɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. Dí̵wí̵ ikeamónarɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ nionɨ nɨjí̵árɨnɨ. E nɨrɨrɨrɨ aí amɨpí naŋí̵ dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵áyo wiimí̵ápɨ wí mɨrɨmu'roŋoxɨrɨnɨ. Ámá wí —Ayí̵ ‘Judayenerɨnɨ.’ nɨrɨnɨro aiwɨ nepa xɨxenɨ Judayí̵ imónɨgí̵áyí̵manɨ. ‘Gorɨxomɨ yayí̵ umeanɨrane nánɨ awí eánarɨŋwɨnɨ.’ nɨrɨro aí surí̵má nero obomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayí̵ ikayí̵wí̵ seameararɨgí̵ápɨ nánɨ enɨ nionɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 10Xeanɨŋí̵ nɨsímearí̵ná rí̵nɨŋí̵ sinɨní̵pɨ nánɨ wáyí̵ mepa e'ɨrɨxɨnɨ. Arí̵á niɨ. Seteno ‘Jisasomɨ xí̵darɨgí̵áyí̵ eŋí̵ neánɨro xí̵dɨpí̵rɨre'oɨ? Iwamí̵ó owíwapɨyimɨnɨ.’ yaiwiarɨŋagɨ nánɨ xegí̵ ámá imónɨgí̵áyí̵ xí̵oyá dɨŋí̵ tí̵nɨ segí̵ wíyo í̵á nɨseaxero gwí̵ aŋí̵yo nɨseaŋwɨrárɨro sí̵á we' wu'kau' nu'kau'mɨnɨ xeanɨŋí̵ nɨseaikára upí̵rí̵árɨnɨ. Xeanɨŋí̵ nɨseaikára warí̵ná wiyí̵ne' mɨŋí̵ winɨpí̵rí̵a aiwɨ anɨŋí̵ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nɨxí̵dí̵í̵rɨxɨnɨ. E nerónáyí̵, amɨnaŋwí̵ ámá dɨŋí̵ nɨyɨmɨŋí̵ tí̵gí̵á nimónɨro íníná ŋweapí̵rí̵a nánɨ dí̵kínɨpí̵rí̵ápɨ anɨpá nɨseaiapɨmí̵árɨnɨ. 11Ámá arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' eŋánáyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ nionɨyá sɨyikí̵ imónɨgí̵áyo urarɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á ókiarí̵ umóní̵poyɨ. Ámá nionɨ nɨxí̵darɨŋagí̵a nánɨ xeanɨŋí̵ wímeáí̵yí̵, ayí̵ nionɨ pí̵nɨ mɨnɨwiárí̵ sɨnɨ nɨnɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ xeanɨŋí̵ wiarɨgí̵áyo xopɨrárí̵nɨŋí̵ wíí̵áyí̵ Gorɨxo ámá sɨpíyí̵ rí̵á xwe'rímɨ ikeaáráná ayí̵ tí̵nɨ nawínɨ rí̵nɨŋí̵ Ámɨ bɨ Pepí̵rí̵ápɨyɨ rɨnɨŋí̵pɨ wí meapɨrí̵ámanɨ.” rɨŋoɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ wíɨrɨxɨnɨ.

Aŋí̵ Pegamamɨyo sɨyikí̵ xí̵oyáyo nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

12“Joxɨ sɨyikí̵ nionɨyá Pegamamɨ ŋweagí̵áyí̵yá aŋí̵najomɨ rí̵wamɨŋí̵ re nearɨ wiowárí̵ɨrɨxɨnɨ, ‘Kirá mɨdɨmɨdánɨ ŋwá yinɨŋí̵pá tí̵ŋo re rɨŋoɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ, 13“Nionɨ dɨxí̵ ŋweaŋe nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. E ŋweagí̵áyí̵ obaxí̵ Setenomɨ xí̵darɨŋagí̵a nánɨ aŋí̵ o seáyɨ e wimónɨŋe, ayí̵ joxɨ ŋweaŋerɨnɨ. Xámɨ segí̵ wo, Adipaso —O ámáyo nionɨ eŋápɨ nánɨ wáí̵ nurɨrí̵ná xɨxenɨ nurɨyagorɨnɨ. O aŋí̵ Seteno seáyɨ e wimónɨŋí̵ apimɨ e nurí̵ɨsáná mɨŋí̵ winí̵agɨ aiwɨ seyí̵ne' wí dɨŋí̵ nɨkwí̵roarɨgí̵ápɨ emɨ mɨmó dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨnɨyiro xaíwí̵ í̵á nɨxɨrɨŋoɨ. 14E nɨrɨrɨrɨ aí xwɨyí̵á nionɨ mɨxí̵ rɨrɨpaxí̵ bɨ imónɨnɨ. Segí̵ wí mimóní̵ wí̵á rókiamoagí̵ Beramoyɨ rɨnɨŋo —O eŋíná Isɨrerɨyo yapí̵ owíwapɨyimɨnɨrɨ nánɨ e'máyí̵ mɨxí̵ ináyí̵ Berakomɨ re ure'wapɨyayiŋorɨnɨ, ‘Isɨrerɨyí̵ í̵wí̵ nero naŋwí̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá yarɨgí̵ápɨ nɨro í̵wí̵ inɨro e'í̵rɨxɨnɨrɨ nánɨ e wíwapɨyiɨ. E wíwapɨyiɨ.’ ure'wapɨyayiŋorɨnɨ. O eŋí̵pɨ agwɨ segí̵ wí í̵á nɨxɨrɨro axí̵pɨ e seaíwapɨyarɨŋagí̵a nánɨ mɨxí̵ searɨpaxí̵ imónɨnɨ. 15Eŋíná mimóní̵ wí̵á rókiamoagí̵ Beramo Isɨrerɨyo wíwapɨyíáná dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro í̵wí̵ yagí̵ápa segí̵ wí enɨ Nikoraso seaíwapɨyarɨŋí̵pɨ dɨŋí̵ í̵á nɨxɨrɨro í̵wí̵ axí̵pɨ yarɨŋoɨ. 16Ayɨnánɨ ámá e yarɨgí̵áyí̵ne' rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro e'í̵rɨxɨnɨ. E mepa nerónáyí̵, nionɨ sɨnɨ me' seyí̵ne' tí̵ŋí̵ e nánɨ nɨbɨrɨ ámá apimɨ arí̵kí xí̵darɨgí̵áyí̵ kirá gí̵ maŋí̵yo dánɨ peyeaarɨŋí̵pá tí̵nɨ mɨxí̵ wimí̵árɨnɨ. 17Arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' eŋánáyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sɨyikí̵ nionɨyá imónɨgí̵áyo urarɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á ókiarí̵ umóní̵poyɨ. Ámá nionɨ nɨxí̵darɨgí̵áyí̵ ámá wí í̵wí̵ oe'poyɨnɨrɨ wíwapɨyíagí̵a aiwɨ arí̵á mɨwí nionɨ anɨŋí̵ nɨnɨxí̵dɨrɨŋí̵pimɨ dánɨ ayo xopɨrárí̵nɨŋí̵ wíí̵á go gomɨ nionɨ aiwá aŋí̵namɨ dáŋí̵ agwɨ pí̵ní̵ weŋí̵ bɨ mɨnɨ wirɨ sí̵ŋá kɨrɨnasí̵ wo —Sí̵ŋá yoí̵ sɨŋí̵ ámá meáonɨ nɨjí̵á imónɨní̵pɨ rí̵wamɨŋí̵ ŋwɨrárɨnɨŋorɨnɨ. Sí̵ŋá o mɨnɨ wirɨ emí̵árɨnɨ.” rɨŋoɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ wíɨrɨxɨnɨ.

Aŋí̵ Taiatairayo sɨyikí̵ xí̵oyáyo nánɨ xwɨyí̵á urɨŋí̵ nánɨrɨnɨ.

18“Joxɨ sɨyikí̵ nionɨyá imónɨgí̵á Taiatairayo ŋweagí̵áyí̵yá aŋí̵najomɨ rí̵wamɨŋí̵ re nearɨ wiowárí̵ɨrɨxɨnɨ, ‘Gorɨxomɨ xewaxo, xegí̵ sɨŋwí̵ rí̵á ápiáwí̵nɨŋí̵ werɨ xegí̵ sɨkwí̵ kapá awiaxí̵yí̵ xɨxí̵eá inarɨŋí̵pa imónɨrɨ eŋo re rɨŋoɨ urí̵ɨrɨxɨnɨ, 19“Nionɨ joxɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Joxɨ dɨŋí̵ sɨxí̵ nɨyirɨ dɨŋí̵ nɨkwí̵rorɨ ámáyo arɨrá wirɨ xeanɨŋí̵ siarɨgí̵ápɨ xwámámí̵ wirɨ yarɨŋí̵pɨ nánɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. Sɨnɨ iwamí̵ó dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵rorí̵ná yagí̵pimɨ rɨxa nɨmu'rorɨ seáyɨ e yarɨŋí̵pɨ nánɨ enɨ nɨjí̵á imónɨŋɨnɨ. 20E nɨrɨrɨrɨ aí rɨpɨ nánɨ mɨxí̵ rɨrɨpaxí̵ imónɨnɨ. Joxɨ apɨxí̵ Jeseberíyɨ rɨnɨŋí —Í wí mimónɨpa nerɨ aí ‘Wí̵á rókiamoarɨŋáínɨrɨnɨ.’ rɨnarɨŋírɨnɨ. Í ámá nionɨ dɨŋí̵ nɨnɨkwí̵roro nánɨ gí̵ inókínɨŋí̵ nimónɨro omɨŋí̵ niiarɨgí̵áyo sɨpínɨ nɨwíwapɨya nurɨ xarɨxarí̵ nɨme'ra warɨŋagɨ nánɨ ayí̵ í̵wí̵ inɨro naŋwí̵ wigí̵ ŋwí̵ápɨ nánɨ rɨdɨyowá inɨŋí̵pɨ nɨro yarɨŋoɨ. Ímɨ numímɨnɨrɨ xe owíwapɨyinɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnarɨŋí̵ eŋagɨ nánɨ mɨxí̵ rɨrɨpaxí̵ imónɨnɨ. 21Í xegí̵ í̵wí̵ yarɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamorɨ kikií̵á e'wɨnɨgɨnɨrɨ xe bɨ tí̵nɨ oŋweanɨrɨ sɨŋwí̵ wɨnɨŋá eŋagɨ aiwɨ xegí̵ í̵wí̵ ámá wí tí̵nɨ inarɨŋí̵pɨ ‘Bɨ pí̵nɨ owiárɨmɨnɨ.’ mɨwimónarɨnɨnɨ. 22Arí̵á eɨ. Nionɨyá dɨŋí̵ tí̵nɨ í sɨmɨxí̵ xaíwí̵ werɨ ámá í tí̵nɨ í̵wí̵ inarɨgí̵áyo xeanɨŋí̵ xwe' wímearɨ ení̵árɨnɨ. Í̵wí̵ í wíwapɨyarɨŋí̵pɨ rí̵wí̵mɨnɨ nɨmamoro kikií̵á me'ánáyí̵, e wikárɨmí̵árɨnɨ. 23Ámá ímɨ nɨxí̵dɨro nánɨ xegí̵ niaíwí̵nɨŋí̵ imónɨgí̵áyo enɨ sɨmiárí̵ nɨwirɨ pɨkímí̵árɨnɨ. Nionɨ e wíáná sɨyikí̵ nionɨyá imónɨgí̵á ní̵nɨyí̵ nɨjí̵á re imónɨpí̵rí̵árɨnɨ, ‘Ámá xwioxí̵yo dánɨ pí dɨŋí̵ morɨ pí nánɨ wimónɨrɨ yarɨŋí̵pɨ adadí̵ wiarɨŋo, ayí̵ orí̵anɨ?’ niaiwipí̵rí̵árɨnɨ. Seyí̵ne' woxɨnɨ woxɨnɨ sɨpí segí̵ egí̵ápɨ tí̵nɨ xɨxenɨ pɨrí̵ seamamómí̵árɨnɨ. 24E nɨsearɨrɨ aí apɨxí̵ í wíwapɨyarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵darɨgí̵á Taiataira ŋweagí̵á wiyí̵ne' bɨ osearɨmɨnɨ. Seyí̵ne' xwɨyí̵á ámá wí ‘Seteno neare'wapɨyarɨŋí̵ ná ínɨmɨ imónɨŋí̵pɨrɨnɨ.’ rarɨgí̵ápimɨ arí̵á mɨwigí̵áyí̵ne'rɨnɨ. Seyí̵ne' sekaxí̵ xámɨ searɨŋápimɨ ámɨ bɨ nɨsearɨrɨ ɨkwɨkwarɨmí̵ seaimɨme'ɨnɨ. 25Sekaxí̵ ámɨ bɨ ɨkwɨkwarɨmí̵ mɨseaipa emí̵ eŋagɨ aiwɨ nionɨ nɨnɨxí̵dɨróná í̵á xɨrarɨgí̵ápɨnɨ ananɨ nionɨ weapɨmí̵ae' nánɨ anɨŋí̵ miní̵ nɨxɨra u'í̵rɨxɨnɨ. 26Ámá apɨxí̵ í wíwapɨyimɨnɨrɨ yarɨŋí̵pimɨ mɨxí̵dɨpa nero nionɨyá urɨŋápimɨnɨ yoparí̵ imóní̵e nánɨ nɨxí̵da nurɨŋí̵pimɨ dánɨ ímɨ xopɨrárí̵nɨŋí̵ wíí̵á gɨyí̵ gɨyo seáyɨ e wimɨxɨmí̵árɨnɨ. E'máyo —Ayí̵ ‘Gorɨxomɨ sɨmaŋwí̵yónɨŋí̵ ínɨmɨ wurí̵nanɨme'wɨnɨ.’ rarɨgí̵áyí̵rɨnɨ. Ayo seáyɨ e nɨwimónɨro umeŋweapí̵rí̵a nánɨ seáyɨ e wimɨxɨmí̵árɨnɨ. 27Gí̵ ápo nionɨ seáyɨ e nimónɨrɨ ámáyo umeŋweámí̵a nánɨ nimɨxɨŋí̵pa nionɨ ámá xopɨrárí̵ wíí̵áyo enɨ axí̵pɨ seáyɨ e wimɨxáná e'máyo numeŋwearóná xwárí̵á sɨxí̵ xwí̵á tí̵nɨ imɨxɨnɨŋí̵pɨ ainɨxí̵ tí̵nɨ pí̵rí̵ uyɨkieááná yuní̵ ikɨxenarɨŋí̵pa ainɨxí̵ tí̵nɨ nɨxɨrɨmáná umeŋweaŋáná maŋí̵yo wí pí̵rí̵ wiaíkipaxí̵ imónɨpí̵rí̵ámanɨ. 28Xopɨrárí̵nɨŋí̵ wíí̵á gɨyí̵ gɨyo siŋí̵ ímiáo enɨ mɨnɨ wimí̵árɨnɨ. 29Arí̵á tí̵gí̵áyí̵ne' eŋánáyí̵, xwɨyí̵á Gorɨxoyá kwíyí̵pɨ sɨyikí̵ nionɨyá imónɨgí̵áyo urarɨŋí̵ rɨpɨ arí̵á ókiarí̵ umóní̵poyɨ.” rɨŋoɨ.’ nɨrɨrɨ rí̵wamɨŋí̵ nearɨ wiowárí̵ɨrɨxɨnɨ.

Copyright information for `AAK