1 Corinthians 15

Krais kiyaae nakapuk taamale waarapndén

1Krais Jisasna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, guné ma véku. Gunat Krais Jisaské wawutén kundiké vékulaka-ngunénngé wa mawulé yawutékwa. Guné wani kundi wa vékungunén. Vékungunénga guna mawulé apamama yate wa yékunmba téndékwa. 2Guné wani kundi yékunmba vékuté-pékaangunu, wa Got gunat kulémawulé kwayéndu guné yékunmba rapéka-kangunéngwa apapu apapu. Guné wani kundi yékunmba vékukapuk yangunu, wa katik yékunmba rapékaké guné.

3Wuné Krais Jisasna kundi vékwe gunat wa kwayéwutén. Kwayéte gunat anga wa wawutén. Wan néma kundi wa. Wani kundi anga wa: Krais Jisas yananén kapéremuséké wa kiyaandén, talimba Gotna nyéngaamba viyaatakandarén pulak. 4Kiyaandéka kwaawumba rémndarén. Rémtakandaka nyaa vétik yéndéka kupukmba ganmbamba Got wandéka wa nakapuk taamale waarapndén. Talimba wani muséké waak wa viyaatakandarén Gotna nyéngaamba. 5Krais Jisas taamale waarape taale Pitaké yéndéka Pita véndén wa dé. Véndéka kukmba dale yeyé yaayatan dunyanngé yéndéka de akwi véndarén dé. 6Kukmba dé némaamba (500 pulak) du dakwaké yéndéka wa véndarén dé. Wani du dakwa talimba déku jémbaamba wa yaalandarén. Wani du dakwa némaamba a wayéka yarépékandakwa. Ras de wa kiyaaton. 7Kukmba Krais Jisas dé néma du Jems, Jisasna kundi kure yaakwa dunyan raské waak yéndéka de akwi wa véndarén dé. Némaamba du dakwa Krais Jisasét véndaka wa vékuséknangwa, Krais Jisas taamale waarapndénngé.

8Sésékuk sékéyakmba dé wunéké yaandéka wa véwutén dé. Aasa nyaan kurkale tékapuk ye bari kéraaléka nyaan yékun yakapuk yakwa pulak, wa wuné yékun yakapuk yaréwutéka dé wunéké yaandéka véwutén dé. 9Ani kundiké vékulakate wa wunéké wunga wawutén. Krais Jisasna kundi kure yaakwa nak dunyan néma du randakwa. Wuné Krais Jisasna kundi kure yaakwa du wuné baka du a téwutékwa. Talimba Gotna du dakwat wa yaavan kuruwutén. Yéku du yamba téwutékwe wa. Du ras wunéké anga wandakwa, “Dé yénga pulak Krais Jisasna yémba kundi kwayéké dé? Dé yéku du yamba yé wa. Gotna du dakwat yaavan kutndénngé, ‘Dé Krais Jisasna du wa,’ katik naaké nané déké.” Naandakwa.

10Wan Got dé wunéké yékunmba véndén wa. Véte yéku mawulé tiyaandéka bulaa Krais Jisasna kundi kure yaakwa du a téwutékwa. Got yéku mawulé tiyaandéka wuné baka yamba yaréwutékwe wa. Tiyaandén jémbaa yate néma jémbaa yawutékwa. Yawutékwa jémbaa nak duna jémbaat wa taalékéran. Wuna kapmang wani jémbaa yamba yawutékwe wa. Got wunéké sémbéraa yate wunat yékun yandéka wa wani jémbaa yawutékwa. 11Krais Jisasna kundi kure yaakwa nak du déké jémbaa yandaka wa wuné waak déké jémbaa yawutékwa. Nanéké vékulakaké yambak. Wananén kundiké ma vékulakangunék. Nané nakurak kundi gunat wa wananén, Krais Jisas kiyaae nakapuk taamale waarapndénngé. Guné wani kundi vékwe anga wa wangunén, “Yi wan wanana wa.” Wunga wate yéku mawulé vékute yékunmba yaréngunéngwa.

Jisasna jémbaamba yaale kiyaan du dakwa taamale waarapkandakwa

12Ma vékungunék. Krais Jisas kiyaandéka Got wandéka nakapuk taamale waarapndénngé apapu wanangwa. Wananga yékunmba wa vékungunéngwa. Bulaa guna du ras anga wandakwa, “Kiyaan du dakwa katik nakapuk taamale waarapké daré.” Wunga wate yékéyaakmba téte wa yékunmba yamba wandakwe wa. 13De yéku kundi watémunaandaru, wa Krais Jisas kiyaae Gotna kundi vékwe nakapuk katik taamale waarapkatik dé. 14Krais Jisas kiyaae, dé nakapuk taamale waarapkapuk yamunaandu, wa nané Gotna kundi kwayékwa du papukundi wananu, wa guné déké yékunmba vékulakate katik yékunmba yakatik guné. 15Anga wananén, “Krais Jisas kiyaandéka Got wandéka wa nakapuk taamale waarapndén.” Wunga wananénngé, Jisas taamale waarapndénngé Got wakapuk yamunaandu, wa papukundi wakatik nané Gorké. Yékéyaakmba tékwa du anga wandakwa, “De nakapuk taamale waarapndarénngé, Got kiyaan du dakwat katik waké dé.” Naandakwa. Deku kundi yékun yamunaandu, wa Jisas taamale waarapndénngé, Got dat katik wakatik dé. Deku kundi wan papukundi wa. De nakapuk taamale waarapndarénngé, Got kiyaan du dakwat wa wandékwa. 16Got kiyaan du dakwat nakapuk taamale waarapndarénngé wakapuk yamunaandu, nané anga wakatik nané, “Krais Jisas kiyaandéka Got dat yamba wandékwe wa, dé nakapuk taamale waarapndénngé.” Wunga katik waké nané. Got wandéka wa Krais Jisas nakapuk taamale wa waarapndén.

17Krais Jisas kiyaae dé nakapuk taamale waarapndénngé Got wakapuk yamunaandu, wa guné déké yékunmba vékulakangunu dé gunat yékun katik yaké dé. Wunga yakapuk yamunaandu, wa kapéremusé yakwa du dakwa Gotna ménimba rapékakatik guné. 18Got kiyaan du dakwa taamale waarapndarénngé wakapuk yandu, yékéyaakmba yatékwa duna kundi yékun yamunaandu, wa Krais Jisasna kundi yékunmba vékwe kiyaan du dakwa Gorale katik rapékakatik daré. De lambiyakngatik daré. 19Nané Krais Jisasna kundi yékunmba vékunanu, Got nanat yékun yandu, nané ani képmaamba male yékunmba yaréte, kukmba kiyaananu, nanat yékun yakapuk yamunaandu, wa katik yékunmba yarékatik nané. Wunga yakapuk yamunaananu, wa nak du dakwa nanéké anga wakatik daré, “Wani du dakwaké sémbéraa yakanangwa. De papukundi wate waangété mawulé wa yandakwa. Deku waangété mawulé nak du dakwana waangété mawulat wa taalékéran.” Wunga katik waké daré. Got kukmba waak nanat wa yékun yakandékwa.

20Deku kundi papukundi wa. Krais Jisas kiyaandéka Got wandéka wa nakapuk taamale waarapndén. Yi wan wanana wa. Wan yéku kundi wa. Got Krais Jisasét taale wunga wandéka a vékuséknangwa. Kukmba Got wandu de kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarapkandakwa. 21Talimba du nak Adam kapéremusé yandén. Yandéka wa akwi du dakwa a kiyaandakwa. Nak du Krais Jisas nanéké yéku jémbaa wa yandén. Yandénngé, Got wandu kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarapkandakwa. Akwi du dakwa wan Adamna gwaal waaranga maandéka bakamu wa nané. Nané kapéremusé yate ye wa kiyaakanangwa. Nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa déku kémba wa ténangwa. Te kukmba kiyaananu, Got wandu, nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa nakapuk taamale waarape dale apapu apapu yékunmba rapéka-kanangwa. 23Talimba Got anga wandén, Krais Jisas taale taamale waarapndu, nané kukmba taamale waarapmuké. Wandéka taale Krais Jisas yananén kapérandi muséké kiyaandéka Got wandéka wa nakapuk taamale waarapndén. Kukmba Krais Jisas nakapuk waambule yaae wandu nané déku jémbaamba yaalan du dakwa akwi nakapuk taamale waarapkanangwa.

24Krais nakapuk waambule yaaké yandékwa sapak akwi musé késkandékwa. Krais Jisas néma du wa rakandékwa. Randu Got wandu déku maamat viyaandu déku mayé apa wa deku mayé apat taalékéraké yakwa. Taalékérandu dé deké waak néma du randu de waak déku kundi vékukandakwa. Krais Jisas dé déku jémbaaké kalik yan néma du, déku jémbaaké kalik yan gavman, Satanna kémét waak yaavan kurkandékwa. Kukmba dé kiyaanangwa yapaté yaavan kurkandékwa. Yaavan kutndu wani sapakmba yatékwa du dakwa katik kiyaaké daré. Krais Jisasna mayé apa déku maamana mayé apat akwi taalékérandu wa déku du dakwa akwi musé waak déku aapa Gorét kwayékandékwa. Kwayéndu Got néma du rate deké mayé apa yakandékwa. 27Krais kiyaanangwa yapaté yaavan kurké yandékwanngé, Gotna nyéngaamba déku du nak ani kundi wa viyaatakandén anga: Got anga wandén, déku mayé apa akwi du dakwa akwi musé waak deku mayé apat taalékérandu néma du ramuké. Wani du wani kundi viyaatakate, akwi muséké néma du raké yandékwanngé viyaatakate, Gorké yamba wandékwe wa. Krais Jisas akwi du dakwa akwi muséké waak néma du rakandékwa. Wunga raké yandékwanngé Got wa wandén. Wandénngé, Krais Jisas dé Gorké néma du katik raké dé. 28Krais Jisas akwi du dakwa, akwi muséké waak, néma du rate, dé wani du dakwa wani musé waak déku aapa Gorét kwayékandékwa. Kwayéndu dé Got kapmang wa néma du rakandékwa, akwi du dakwa, akwi muséké waak.

29Krais kiyaae taamale waarapndén kundi papukundi yamunaandu, wa guna du dakwa ras kiyaan du dakwaké vékulakate, Néman Du Jisasna yémba nakapuk baptais kéraae, wa yamba yékun yandakwe wa. Du ras anga wandakwa, “Kiyaan du dakwa taamale waarapndarénngé Got katik waké dé.” Wunga wandaru kiyaan du dakwa taamale waarapkapuk yandaru, guna du dakwa ras kiyaan du dakwaké vékulakate, Néman Du Jisasna yémba nakapuk baptais kéraae, wa det yékun katik yaké daré.

30Kiyaan du dakwa taamale waarapkapuk yamunaandaru, wa nané Gotna jémbaa yate, nanat yaavan kurké mawulé yakwa duké katik yéké nané. A vékuséknangwa. De nanat viyaandaru kiyaamunaananu, wa Got wandu nané nakapuk taamale waarapkanangwa. Wunga vékusékte deku gaayét yéte mawulé tawulé yanangwa. 31Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, guné nana Néman Du Jisasale nakurakmawulé yate yaréngunénga, wa gunéké mawulé tawulé yawutékwa. Yi wan wanana wa. Gunéké mawulé tawulé yate gunat ani kundi wawutékwa. Akwi nyaa némaamba du wunat viyaandékngé vékulakandakwa.

32Ani gaayé Efesusmba tékwa dunyansé de waaléwasa yakwa pulak, wunat viyaandékngé yandarén. Kiyaan du dakwa taamale waarapkapuk yandaru nané ras du yakwa pulak ma yakwak. Wani du anga wandakwa, “Yénga yakét. Dékumukét. Kiyaae késkanangwa. Kukmba katik raké nané. Bulaa a yékunmba yarénangwa. Nané némaamba kakému kulak kakanangwa. Ye nak nyaa baka kiyaakanangwa.” Wunga wate wa yéku kundi yamba wandakwe wa. Wunga wa vékuséknangwa. Vékusékte nané de yakwa pulak, katik yaké nané.

33Ani kundi guné ma véku: “Kapérandi yapaté yakwa du dakwa dele yeyé yaayakwa du dakwana mawulé wa yaavan kutndakwa.” Naandakwa. Yi wan wanana wa. De gunat paapu yakapuk yamuké, yékunmba vékulake dele yeyé yaayaké yambak. 34Guné yékéyaakmba téte kapéremawulé wa vékungunén. Vékungunén kapére mawulé yaasékatake, kapéremusé nakapuk yaké yambak. Guna du dakwa ras Gorké vékusékngapuk yate anga wandakwa, “Got kiyaan du dakwat katik waké dé, de nakapuk taamale waarapndarénngé.” Naandakwa. Guné wani yapatéké nékéti yangunénngé wa wani kundi wawutékwa.

Kiyaan du dakwa taamale waarapndaru deku sépé nakpulak yakandékwa

35Du ras anga wakandakwa, “Kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwa kundi wan waangété kundi wa. Kiyaan du dakwa yénga pulak taamale waarapké daré? De yénga pulak sépé kure téké daré?” 36Wunga wandaru anga wakawutékwa: Guné waangété du wa. Ma vékulaka. Maaku sék taawutakangunu képmaamba re kukmba dé nakapuk buréle yaalakandékwa. Rékaa yakapuk yan maaku sék taawutakangunu kukmba nakapuk katik buréle yaalaké dé. Rékaa yan maaku sék taawutakangunu kukmba dé nakapuk buréle yaalakandékwa. Maaku sék rékaa ye nakapuk buréle yaalakwa pulak, du dakwa kiyaae nakapuk taamale waarapkandakwa. 37Taawungunéngwa musé wan makal musé wa. Guné maakuna apa yamba taawungunéngwe wa. Sék taawutakangunu buréle yaale maakuna apa waarékandékwa. 38Nak sék nak apa wa yaalakandékwa. Yandu nakpulak sék nakpulak apa wa yaalakandékwa. Akwi sék dekét deku apa male wa yaalakandakwa. Wani sékngé Got déku mawulémba wandéka wa késpulak nakpulak mayé apa wa yaalandékwa. Guné sék taawungunu wa nakpulak musé ye buréle yaalakandékwa. Sék nakpulak yandékwa pulak, guné kiyaan du dakwa rémngunu wa de nakpulak sépé ye taamale waarapkandakwa.

39Akwi musé nakurak sépé yamba kure téndakwe wa. Késpulak nakpulak sépé wa kure téndakwa. Dunyan wa nakpulak sépé kure téndakwa. Baangmba tékwa baalé waasa wa nakpulak sépé kure téndakwa. Api nakpulak sépé wa kure téndakwa. Gukwami nakpulak sépé wa kure téndakwa.

40Nyétmba musé ras wa rakwa. Képmaamba musé ras wa rakwa. Nyétmba rakwa musé wan nakpulak wa. Képmaamba rakwa musé wan nakpulak wa. 41Nyaa, baapmu, nyétmba tékwa akwi kun de akwi wan yékun wa. Nyaa wan nakpulak wa. Baapmu wan nakpulak wa. Kun wan nakpulak wa. Akwi kun nakurak pulak yamba téndakwe wa. Ras wa ayélap yaa vérékngwa. Ras wa néma yaa vérékngwa.

42Kiyaan du dakwa nakapuk taamale waarape wunga male yakandakwa. Du dakwa kiyaandaka wa deku pusaa rémnangwa képmaamba. Wani pusaa bari biyaawukandékwa. Kiyaan du dakwa taamale waarape nak pulak sépé kure téndaru wani sépé apapu apapu rapéka-kandékwa. Katik biyaawuké dé. 43Képmaamba rémnangwa pusaa wan kapérandi musé wa. Sémbayémba vaanjandanangwa musé pulak wa. Nakapuk taamale waarapké yanangwa sépé wan yéku laku sépé wa. Rémnangwa pusaa apamama yamba yandékwe wa. Nakapuk taamale waarapké yanangwa sépé wan apamama yakandékwa. 44Rémnangwa pusaa wan képmaana sépé wa. Nakapuk taamale waarapké yanangwa sépé wan Gotna gaayémba tékwa du dakwana sépé wa. Képmaana sépé wan nakpulak sépé wa. Gotna gaayéna sépé wan nakpulak sépé wa.

45Képmaana sépéké Gotna nyéngaamba ani kundi wa kwaakwa anga: Taale yatan du Adam wa dé ani képmaana du wa yaréndén. Krais Jisaské anga wandakwa, “Kukmba yatan du Adam wa.” Dé Gotna gaayémba gaayan du kulémawulé tiyaandu wa kulémawulé kéraae apapu apapu yékunmba rapéka-kanangwa.

46Nané Gotna gaayémba tékwa du dakwana sépé taale kure te kukmba nané képmaana sépé kure to? Taale wa képmaana du dakwa yarénangwa. Kukmba kiyaae nakapuk taamale waarapkanangwa. Waarape Gotna gaayémba tékwa du dakwa yarékanangwa. 47Taale Got Adam képmaamba wa yandén. Yatake kukmba wandéka nak Adam déku nak yé Krais Jisas wa Gotna gaayémba wa gaayandén. 48Nané ani képmaamba tékwa du dakwa képmaamba yandén du Adam pulak wa ténangwa. Krais Jisas képmaana du yamba yé wa. Dé Gotna gaayémba yaan du wa. Nané Krais Jisasna jémbaamba yaale nané déku kémba wa ténangwa. Kukmba nané dé tékwa pulak tékanangwa. 49Nané ani képmaamba téte wa Adam pulak képmaana du dakwa wa ténangwa. Kukmba Gotna gaayémba téte, wa Krais Jisas pulak, Gotna gaayémba tékwa du dakwa wa tékanangwa.

50Wuna du dakwa, ma véku. Du dakwa ani képmaana sépé, biyaawukwa sépé kure téte, wa Gotna mayé apa kéraakapuk yate déku gaayét katik yéké daré. Du dakwana sépé nakpulak yandu de déku gaayét yékandakwa. Déku gaayémba rakwa musé katik biyaawuké dé. De déku gaayét yéndaru Got néma du rate deké yékunmba vérékandékwa. Yi wan wanana wa.

51Ma véku. Wuné paakutakandéka rakwa kundi nak bulaa gunat waké mawulé yawutékwa. Nané Krais Jisasna du dakwa akwi katik kiyaaké nané. Got wandu nana sépé nakpulak yakandékwa. 52Got wandu déku du nak paati waakandékwa. Waandu nyét bari kusnyérakngwa pulak, nana sépé bari nakpulak yakandékwa. Paati waandu Got wandu Néman Du Jisasna jémbaamba yaale kiyaan akwi du dakwa taamale waarapkandakwa. Waarapndaru deku sépé nakpulak yandu wani sépé katik biyaawuké dé. Nané waak Néman Du Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa képmaamba wayéka kulé ténanu nana sépé nakpulak yakandékwa. Yandu nané akwi apapu apapu yékunmba rapéka-kanangwa. 53Got wandu nana sépé nakpulak ye Gotna gaayémba tékwa du dakwana sépé ye rapékakandékwa. Katik biyaawuké dé.

54Biyaawukwa sépé wan kapérandi sépé wa. Wani sépé yaasékatake nakpulak yéku sépé kéraae wa yékunmba rapékakanangwa apapu apapu. Wani sapak ani kundi, talimba Gotna nyéngaamba viyaatakandarén kundi sékérék-ngandékwa:

Got déku maamale waariyandéka déku mayé apa deku mayé apat taalékérandéka wa kiyaanangwa yapaté yaavan kutndén.
Yaavan kutndénngé nané nakapuk kaangél kure katik kiyaaké nané.
Du dakwa kiyaandakwa yapaté wa késén.
Wani yapaté nanéké nakapuk katik yaaké dé.
56Kapéremusé wa yananén. Ye bulaa a kaangél kure kiyaanangwa. Gotna apakundi yanangwa kapére mawulé wa wakwasnyéndékwa. Wani sapak yananén kapére mawulé wani apakundi waak késkandékwa. 57Got nanat yékun yandéka, nana Néman Du Krais Jisas kiyaanangwa yapaté yaavan kutndéka, nanat tiyaandén mayé apa du dakwa kiyaandakwa mayé apat wa taalékéran. Taalékérandénngé nané Gorké mawulé tawulé yate déku yé ma kavérékngwak.

58Néma mawulé yawutékwa du dakwa, guné Krais Jisasna jémbaamba yaale kiyaan du dakwa taamale waarapké yandakwa kundiké ma vékulakangunék. Vékulakangunu guna mawulé apamama yate ma yékunmba téndék. Wani yéku kundi yaasékaké yambakate. Néman Du Krais Jisaské yangunéngwa jémbaa ma yatépékangunék. Guné kiyaae taamale waarapké yangunéngwa sapak Got guna yéku jémbaa kaatakandékwa. Yi wan wanana wa. Guné wunga vékusékte, apamama yate, déké jémbaa ma yatépékangunék.

Copyright information for `ABTWOSERA