1 Corinthians 2

Krais takwemimba kiyaandénngé wa Pol wandén

1Guné Krais Jisasna jémbaamba yaale wuna aanyé waayéka nyangengu pulak tékwa du dakwa, ma véku. Néman Duna yé male kavérékngunénngé vékulakate, wa wuné gunat Got paakundén kundi waké yaae, wa apakundiké vékusékngwa du pulak yamba wawutékwe. 2Wuna mawulémba anga wawutén, “Wuné gunale yaréte nak muséké katik vékulakaké wuté. Jisas Kraiské male vékulaka-kawutékwa. Takwemimba kiyaandénngé vékulakate wakawutékwa.” 3Wunga watake, gunale yaréwutén sapak, Jisas Kraisna jémbaa sépélak yamuké wup yawutén. Apa yamba yawutékwe wa. 4Yate apakundiké vékusékngwa du yékunmba wandakwa pulak yamba wawutékwe wa. Wuné wawutéka Gotna Yaamambi Gotna mayé apat wa gunat wakwasnyéndén. 5Anga wakangunéngwa, “Nyaangét vékupukaakwa duna kundi vékute yamba vékuséknangwe wa. Got apamama yandéka wa vékusék-nangwa. Krais takwemimba wa kiyaandén nanéké. Yi wan wanana wa.” Wunga wangunénngé wa wani kundi wawutén.

Gotna Yaamambi nanat yéku vékulalaaka mawulé tiyaandékwa

6Gotna kundiké yékunmba vékusékngwa du dakwat wa nak kundi wawutékwa. Gotna apakundiké wa wawutékwa, de ras waak yékunmba vékusékndarénngé. Det wawutékwa kundi wan ani képmaana muséké vékusékngwa du wakwa kundi pulak yamba wa. Wan ani képmaaké yékunmba vérékwa néma du wakwa kundi pulak yamba wa. Wani du bari kiyaandaru nak du deku kundi katik vékuké daré. 7Wuné Got paakwan kundi wa wawutékwa. Got déku kundi ras wa paakundén, ani képmaamba tékwa baka du dakwa vékusék-ngapuk yamuké. Talimba Got ani képmaa yakapuk yaréte wa wandén, nané paakundén kundiké yékunmba vékusékte kulémawulé kéraae yékunmba tépékaa-nanénngé. 8Ani képmaamba tékwa néma dunyansé, Got paakwan kundiké yamba vékusékndakwe wa. De vékusékmunaandaru, wa akwi néma duwat taalékéran baan nana Néman Duwat takwemimba katik viyaae baang-ngatik daré. 9Talimba Gotna du nak Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén:

Got kamu musé dé yak, déké néma mawulé yakwa du dakwa dale apapu apapu yékunmba tépékaa-ndarénngé?
Du dakwa yamba véndakwe wa. Yamba vékundakwe wa.
Deku mawulémba vékulakate wa de yamba vékusékndakwe wa wani muséké.
Wunga viyaatakandén musé, Got paakwan muséké wa wawutékwa.
10Got wandéka déku Yaamambi nané Krais Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat tépékaaké yanangwa muséké wa wakwasnyéndén. Gotna Yaamambi dé akwi muséké wa vékusékndékwa. Got paakundén mawuléké waak Gotna Yaamambi wa vékusékndékwa.

11Nak du nak duna mawuléké katik vékusékngé dé. Wani du dékét déku kapmang déku mawuléké wa vékusékndékwa. Wungat male wa. Nak du Gotna mawuléké katik vékusékngé dé. Gotna Yaamambi dékét déku kapmang wa Gotna mawuléké vékusék-ndékwa. 12Nana mawulé ani képmaana muséké vékukwa duna mawulé pulak yamba téndékwe wa. Got wandéka déku Yaamambi nana mawulémba wa téndékwa, nané Got tiyaandékwa mawuléké yékunmba vékusék-nanénngé. 13Nané Got tiyaandéka kéraanangwa mawuléké wanangwa. Ani képmaana muséké vékukwa du wani kundi nanat yamba wandakwe wa. Gotna Yaamambi nanat wandéka wa gunat wanangwa. Nané Gotna Yaamambina kundi vékute déku Yaamambi kuretékwa du dakwat déku kundi wanangwa.

14Gotna Yaamambi kuretékapuk yakwa du dakwa Gotna Yaamambi wakwa kundi yamba vékundakwe wa. Yate anga wandakwa, “Wani kundi wan baka waangété kundi wa.” Wunga wate wa wani kundiké yamba yékunmba vékusékndakwe wa. Gotna Yaamambi kuretékwa du dakwa male wa Gotna Yaamambi wakwa kundiké yékunmba vékusék-ngandakwa. 15Gotna Yaamambi kuretékwa du dakwa vékusék-ngandakwa. Kamu musé dé yéku musé? Kamu musé dé kapérandi musé? Yéku musé kapérandi muséké waak vékusékte bulkandakwa. Gotna Yaamambi kuretékapuk yakwa du dakwa de Gotna Yaamambi kuretékwa du dakwaké vékusékngé yapatindakwa. 16Yandakwanngé, talimba Gotna du nak ani kundi wa viyaatakandén Gotna nyéngaamba:

Kandé Néman Duna mawuléké vékuséku?
Kandé dat yakwasnyéké ya jémbaaké?
Wunga pulak du nak yamba te wa.
Wunga viyaatakandén talimba. Gotna Yaamambi kuretékapuk yakwa du dakwa Néman Duna mawuléké yamba vékusékndakwe wa. Nané Gotna Yaamambi kuretékwa du dakwa Kraisale nakurakmawulé yate déku mawuléké wa vékuséknangwa.

Copyright information for `ABTWOSERA