Acts 15

Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa kundi bulndarén Jerusalemmba

1Juda dunyansé ras deku képmaa yaasékatake yéndarén Antiokét. Ye Jisasna jémbaamba yaalan dunyansat anga wandarén, “Moses wan apakundi vékute sépé sékukapuk yamunaae, wa katik kulémawulé kéraae yékunmba rapékaké guné.” 2Wunga wandaka Pol ambét Barnabas rakarka ye kalik yate dele waarumbérén, wani muséké. Waarundaka Jisaské yékunmba vékulakakwa du ras anga wandarén, “Pol ambét Barnabas, Antiokmba tékwa Jisasna jémbaamba yaalan du ras waak de ma yéndaru, Jerusalemét. Ye Jisasna kundi kure yékwa dunyansale, néma dusale de ma kundi bulndaru, waarundarén kundiké.” Naandarén.

3Wunga watake Jisasna jémbaamba yaalan akwi du dakwa jaawuwe wandaka Pol ambét Barnabas, deku du ras waak, sékét yéndarén. Yéte Fonisia distrikmba yéte, Samaria distrikmba waak yéte, wa Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwat kundi kwayéndarén, nak gaayé du dakwa Gorké yékunmba vékulakandakwanngé. Kwayéndaka vékute mawulé tawulé yandarén.

4Yaténdaka ye wa Jerusalemmba saambakndarén. Saambakndaka wamba yatékwa Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, Jisasna yémba kundi kwayékwa dunyansat, maaka dunyansat waak, wa det anga wandarén, “Yéku mawulé vékute ma yaréngunék.” Wunga wandaka Pol ambét Barnabas det wambérén, Got bérale randéka yambérén jémbaaké. 5Wambéréka Jisasna jémbaamba yaalan du ras Farisi dunyanséna kundi vékute anga wandarén, “Nak gaayé du Jisasna jémbaamba yaalaké mawulé yate, taale deku sépé ma sékundaru. Sékute wa Moses wan apakundi wa vékukandakwa. Wunga ye Jisasna jémbaamba yénga yaalandaru.” Naandarén.

6Wandaka Jisasna kundi kure yékwa dunyansé, maaka dunyansé waak wani muséké kundi bulmuké wa jaawundarén. 7Jaawuwe rate néma kundi bulndaka Pita waarape téte anga wandén, “Wuna aanyé waayéka, ma vékungunu. Talimba gunale yaréwutéka Got wunat wa wakandéngndén, nak gaayé du dakwat déku kundi kwayéwuténngé. Wunga wa vékusékngunéngwa. Got wandéka wa ye det kundi kwayéwutén, Néman Duké yékunmba vékulakandarénngé. 8Got akwi du dakwana mawulé wa vékusékndékwa. Vékusékte nak gaayé du dakwana mawulé waak vékusékte det déku Yaamambi wa kwayéndén, nanat talimba tiyaandén pulak. Deké waak wa mawulé yandén. Deké yamba kuk kwayéndékwe wa. Yandéka véte wunga wa vékuséknangwa.

9“Got nakurak kundi male wa akwi du dakwat wandékwa. Nané Juda du dakwat wani kundi wa wandékwa. Nak gaayé du dakwat waak wani kundi male wa wandékwa. Nak gaayé du dakwa ras déké yékunmba vékulakandaka wa deku kapére mawulé kururéndén. 10Kamuké guné Gotna mawulé yakwe véké mawulé yo? Kamuké guné wani néma jémbaa nak gaayé du dakwat kwayéké yo? Wunga yaké yambak. Nana gwaal waaranga maandéka bakamu de Moses wan apakundi akwi yamba vékundakwe wa. Nané waak Moses wan apakundi akwi yamba vékunangwe wa. Wani néma jémbaa akwi yamba yanangwe wa. Nak gaayé du dakwa waak wani néma jémbaa akwi katik yaké daré. Nak gaayé du dakwa Moses wan apakundi akwi katik vékuké daré. Deku sépé katik sékuké daré. 11Anga male ma yandaru. Néman Du Jisaské yékunmba ma vékulakandarék. Néman Du Jisaské yékunmba vékulakananga wa nanéké sémbéraa yandékwa. Sémbéraa yate nanat yékun yandéka wa Got nané kéraandén Satanna taambamba. Nak gaayé du dakwa waak Néman Du Jisaské yékunmba vékulakandaru deké sémbéraa yakandékwa. Sémbéraa yate det yékun yandu Got de Satanna taambamba kéraakandékwa.” Naandén Pita. Déku nak yé Saimon wa.

12Wandéka yakélak rate vékuréndaka, wa Barnabas ambét Pol det kundi kwayémbérén, nak gaayé du dakwa véténdaka Got bérale téndéka nak pulak apanjémba yambérénngé. 13Kwayémbéréka Jems anga wandén, “Wuna aanyé waayéka, wuna kundi ma vékungunék. 14Got nak gaayé du dakwa rasét wandéka déku kundi vékute déku jémbaamba wa yaalandarén. Yaale déku du dakwa wa téndakwa. Saimon gunat wunga kundi kwayéndén. 15Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du nak wani muséké anga viyaatakandén Gotna nyéngaamba:

16 Néman Du anga wandén, ‘Kukmba waambule yaakawutékwa. Waambule yaae Devitna kém Juda du dakwat kururé-kawutékwa.
De vaakérén gaa pulak wa téndakwa. Wani gaa nakapuk kaakawutékwa.
Wunga yawutu wa yékunmba tékandakwa.
17 Téndaru nak du dakwa waak wuna kundi vékuké mawulé yakandakwa.
Nak gaayé du dakwa akwi wuna kundi vékuké mawulé yakandakwa.
Wakandéngwutén du dakwa wuna du dakwa tékandakwa.’ Naandén Got.
18 Néman Du talimba wunga wandén.
Bulaa waak wunga wandékwa.
Wunga wandéka wa Gotna yémba kundi kwayétan du nak viyaatakandén.” Naandén Jems.

19Watake nakapuk anga wandén, “Wuna mawulémba vékulakate anga wawutékwa. Gorké yékunmba vékulakakwa nak gaayé du dakwaké néma jémbaa katik kwayéké nané. Det anga katik waké nané, ‘Guné Judana apakundi ma vékungunék.’ Wunga katik waké nané. 20Nané nyéngaa nak ma viyaatakakwak deké. Anga ma viyaatakakwak: Papungorké kwayéndarén kwaami kaké yambak. Wan kapére kwaami wa. Nak du dakwale kapéremusé yaké yambak. Kwaalémba gindarén kwaami kaké yambak. Nyéki kaké yambak. 21Wunga ma viyaatakakwak deké. Talimba, bulaa waak, du ras Moses wan apakundi kwayéndakwa akwi gaayémba. Yaap yaré nyaa akwi Moses wan apakundi véte wandakwa, Gotna kundi bulndakwa gaamba. Véte wandaka wani gaayémba tékwa du wani kundi vékundakwa. Wunga wa vékuséknangwa.” Naandén Jems.

Nyéngaa kwayésatindarén nak gaayémba tékwa Jisasna jémbaamba yaalan du dakwaké

22Jems wunga wandéka Jisasna kundi kure yékwa dunyansé, maaka dunyansé, Jisasna jémbaamba yaalan du ras waak kundi bule anga wandarén, “Nanale yarékwa du ras de waak Pol ambét Barnabasale sékét ma yéndaru Antiokét.” Naatake de Judas déku nak yé Barsabas ambét Sailasét wandarén, yémbérénngé. Wani néma duké anga wandarén, “Wan yéku du wa.” Naandarén. 23Ani kundi nyéngaamba anga viyaae bérét kwayéndarén, Antiokmba tékwa du dakwaké kure yémbérénngé:

“Guno, nané Jisasna kundi kure yaakwa dunyansé, maaka dunyansale aanyé waayéka pulak wa ténangwa. Siria provins, Silisia provins, Antiokmba tékwa nak gaayé du dakwa, gunéké wa ani nyéngaa viyaatakanangwa.
24Guné Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa nana aanyé waayéka nyangengu pulak wa téngunéngwa. Nanale tan du ras gunéké ye gunat kundi ras wa wandarén. Wandaka guné vékwe wa sémbéraa yangunén. Sémbéraa yangunénga wa vékunanén. Wani du deku mawulémba vékulakate wa gunat kundi kwayéndarén. Nané det wani kundi yamba wanangwe wa. 25Yandaka jaawuwe rate wa kundi bulnanén, wani muséké. Kundi bule nakurakmawulé yate nana du vétikét wa wananén, gunéké nana kundi kure yémbérénngé. Bét nana du Barnabas ambét Polale sékét yékambérékwa. Barnabas ambét Polké wa néma mawulé yanangwa. 26Bét wup yakapuk yate wa nana Néman Duké jémbaa yambérékwa. Déké jémbaa yambéréka du ras bérét viyaandékngé yandarén. Judas ambét Sailasét wa wananén, yémbérénngé. 27Bét ye gunat nana kundi kwayékambérékwa. Bét viyaatakanangwa kundi wakambérékwa. 28Gotna Yaamambi nanale randéka nané nakurakmawulé yate kundi bule anga wanangwa: Guné nané Judana apakundi akwi vékuké yambak. 29Ani apakundi male ma vékungunék. Papungorké kwayéndarén kwaami kaké yambak. Nyéki kaké yambak. Kwaalémba gindarén kwaami kaké yambak. Nak du dakwale kapéremusé yaké yambak. Wani kundi vékute yékunmba yakangunéngwa. Yate yékunmba yarékangunéngwa. Kundi a viyaasékéyak-nanén.”

30De wunga viyaae nyéngaa kwayéte wandaka bét deku kundi kure yékwa du Pol ambét Barnabasale wunga yéndarén Antiokét. Ye Judas ambét Sailas wambéréka wa Jisasna jémbaamba yaalan akwi du dakwa jaawuwe randarén. Randaka wani nyéngaa kwayémbérén. 31Kwayémbéréka viyaatakandarén kundi véndaka deku mawulé yékun yan. 32Bét Gotna yémba kundi kwayékwa du téte bét néma kundi wa kwayémbérén, Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat. Wambéréka de yéku mawulé kéraae wup yakapuk yate wa apamama ye yaréndarén. 33Yaréndaka wik vétik kupuk wani gaayémba yarémbérén. Yare Jerusalemét waambule yéké yambéréka Jisasna jémbaamba yaalan du bérét anga wandén, “Yékunmba ma yémbénu.” Naandaka nakapuk waambule yémbérén, Jerusalemmba tékwa dunyanséké. Talimba wani du bérét wandarén, yémbérénngé. 34[Sailas yaréké mawulé ye Antiokmba yaréndén.]

35Pol ambét Barnabas némaamba baapmu wa yarémbérén Antiokmba. Yare Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat néma kundi kwayéndarén, Néman Duké. Du ras waak det kundi kwayéndarén, Néman Duké.

Pol ambét Barnabas yamba nakurakmawulé ye yarémbérékwe wa

36Kukmba Pol Barnabasét anga wandén, “Sékét ma waambule yétu talimba yétén gaayét. Ye Jisasna jémbaamba yaalan du dakwat vékatékwa. Yékunmba daré yaro kapuk? Késépéri gaayémba kundi wa kwayétén, Néman Duké. Wani gaayét nakapuk ma waambule yétu.” 37Naandéka Barnabas nak du déku yé Jon Mak bérale yéndénngé wa mawulé yandén. 38Yandéka Pol wani muséké kalik yate anga wandén, “Talimba Jon Mak Pamfiliamba aané yaasékatake wa yéndén. Aanale akwi jémbaa yaké yamba yaandékwe wa. Bulaa aanale sékét katik yéké dé.” Naandén. 39Naandéka waarumbérén, wani muséké. Waaruwe bét kapmang kapmang yémbérén. Barnabas Makét kure bét sipmba waare yémbérén, Saiprus ailanét. 40Pol Sailasét wandén, dale yéndénngé. Wandéka Jisasna jémbaamba yaalan du dat anga wandarén, “Béné yémbénu Got bénéké sémbéraa yate bénat yékun yakandékwa. Wunga dat waatakunangwa.” 41Wunga wandaka yémbérén, Siria provinsét, Silisia provinsét waak. Yéte Pol Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa jaawuwe randaka wa kundi kwayéndén. Kwayéndéka deku mawulé yékunmba téndéka apamama yate yaréndarén.

Copyright information for `ABTWOSERA