Acts 26

Pol néma du Agripat kundi kwayéndén

1Festus wunga wandéka Agripa Polét anga wandén, “Ména kundi ma wa.” Naandéka Pol déku taamba kusoréte anga wandén:

2“Méno, Agripa, néma du wa téménéngwa. Nané Judaséké wa vékusékménéngwa. Nana kundiké, nana yapatéké waak wa vékusék-ménéngwa. Vékusékménénga bulaa ména ménimba téte kundi kwayéké mawulé yawutékwa. Ménat wuna kundi kwayéwutékwan wan yékun wa. Judasé wunat paapu yandarén kundi kaataké mawulé yawutékwa. Wuna kundi vékute bari saalakuké yambak. Ménat wunga waatakuwutékwa.

4“Nyambalé yare kukmba némaan ye wa kurkale yaréwutén. Wuna kémale nana gaayé Jerusalemmba waak wa kurkale yaréwutén. Judasé akwi wunga wa vékusékndakwa. 5Gorét waatakumuké Farisi dunyan néma jémbaa wa yandakwa. Ras de néma apakundi vékute wandékwa pulak wa yandakwa. Késépéri kaa deku néma apakundi vékute wandékwa pulak wa yawutén. Judasé wunga wa vékusékndakwa. Vékusékte mawulé yate, wa Farisi dunyanna apakundi vékuwuténngé ménat wakandakwa. 6Bulaa amba téwutékwa, méné néma du rate wuna kot vékuménénngé. Talimba Got nana gwaal waaranga maandéka bakamat anga wandén, ‘Gunat yékun yakawutékwa. Yi wan wanana wa.’ Naandéka Judana kém tambavétik maanmba kaayék vétik (12) nané Judasé akwi Got wan kundiké vékulakate nanat yékun yaké yandékwa sapakngé a kaavérénangwa. Gaan nyaa Gorét waatakute wani sapakngé a kaavérénangwa. Wuné waak Got nanat yékun yaké yandékwa sapakngé a kaavéréwutékwa. Kaavéréwutéka Judasé ras wunéké anga wandakwa, ‘Wunga yate kapére yapaté wa yandén.’ Naandakwa. Wunga wate wa paapu yandakwa. 8Guné, amba tékwa Judasé, anga wangunéngwa, ‘Got katik waké dé, kiyaan du dakwa taamale waarapndarénngé.’ Naangunéngwa. Kamuké guné wunga wo? Kamuké guné Gorké yékunmba vékulakakapuk yo?

9“Talimba wuna mawulémba anga wawutén, ‘Nasaret du Jisasét yaavan kurkawutékwa. Déké yékunmba vékulakakwa du dakwat yaavan kutte wa dat waak yaavan kurkawutékwa.’ Naawutén. 10Naate wa det yaavan kuruwutén Jerusalemmba. Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dusé wunat wandaka de pulak téte wa Gotna du dakwat kulkiye kalapusét kure yéwutén. Kurite det viyaandékngé kundi bulndaka wuné waak det viyaandékngé wa wawutén. 11Némaamba nyaa wawutéka du ras Gotna du dakwat yaavan kutndarén, Gotna kundi bulndakwa akwi gaamba. Deku néma duké kapére kundi wandarénngé wa wunga yawutén. Det néma rakarka yate apakmba tékwa gaayét yéte det yaavan kurké wa mawulé yawutén.” Naandén Pol.

Pol Jisaské yékunmba vékulakandénngé wa wandén

12Pol wunga watake anga wandén, “Ma véku. Nyaa nak det yaavan kurké mawulé yawutéka Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma dusé nyéngaa tiyaate wandaka kéraae kure yéwutén Damaskusét. 13Yétéwutéka nyaa naawuréndéka yaa vérékte kaalékwa pulak musé wa nyétmba gaayan, wunale sékét yétékésén duwale yéténanga. Wani yaa vérékte kaaléte wa nyaat taalékérandén. Gaaye téndéka véwutén. 14Yaa vérékte kaalékwa pulak musé téndéka wa képmaamba vaakétnanén. Vaakére kwaate vékuwutén kundi nak wunat wuna gaayéna kundimba wandéka, Hibru kundimba. Anga wandén, ‘Sol, Sol, kamuké méné wunat yaavan kuru? Raamény tékwa musémba vaakite wa kaangél vékuménéngwa. Wunat yaavan kurké mawulé yate wa ména sépat yaavan kutménéngwa.’ Naandén.

15“Naandéka anga waatakuwutén, ‘Néman Du, méné kandé?’ Wunga waatakuwutéka anga wandén, ‘Wuné Jisas a. Wunat wa yaavan kutménéngwa. 16Ma waarape té. Ménéké wa yaawutén, méné wuna jémbaa yaménénngé. Wunat bulaa vétake wani muséké ma kundi kwayéménék. Kukmba wakwasnyéké yawutékwa jémbaaké waak ma kundi kwayéménék. 17Kundi kwayéménu ména gaayé dunyansé, nak gaayémba tékwa dunyansé waak ménat viyaaké mawulé yandaru wa ménat yékun yakawutékwa. Wawutu nak gaayémba tékwa du dakwaké yékaménéngwa. 18Ye de kulémawulé kéraandarénngé kundi ma kwayéménék. Kwayéménu ganngu yaasékatake nyaamba tékandakwa. Kundi kwayéménu deku kapére mawulé yaasékatake yéku mawulé kéraakandakwa. Kundi kwayéménu Satanna kundi yaasékatake Gotna kundi wa vékukandakwa. Vékute wunéké yékunmba vékulakandaru, wa yandarén kapéremusé yasnyéputiwutu kulémawulé kéraae yékunmba tépékaa-kandakwa apapu apapu. De waak wuna du dakwa wa tékandakwa.’ Naandén Néman Du Jisas wunat.” Pol wunga wandén.

Pol yandén jémbaaké Agripat wandén

19Pol wunga watake anga wandén: “Agripa, néma du wa téménéngwa. Ma véku. Wani musé nyétmba yandéka wa véwutén. Véte kundi vékutake wani duna kundiké kuk yamba kwayéwutékwe wa. 20Taale Damaskusmba tékwa du dakwat wani muséké kundi kwayéwutén. Kwayétake ye Jerusalemmba tékwa du dakwat wa wawutén. Watake ye Judiamba tékwa akwi gaayémba yéte wamba tékwa du dakwat wa kundi kwayéwutén. Kwayétake ye nak gaayé du dakwat waak wa kundi kwayéwutén. Anga wawutén, ‘Guna kapére mawulé ma yaasékatake Gotna kundi vékungunék. Vékute yéku mawulé vékute yéku yapaté male ma yangunék.’ Naawutén det. 21Wani kundi watake Gotna kundi bulnangwa néma gaamba wulaae téwutéka Juda du ras wunat kulkiye wuné viyaandékngé mawulé yandarén. 22Yandaka Got wunat yékun yandéka wa yékunmba téwutén. Apapu apapu Got wunat yékun yapékandékwa. Yandéka bulaa néma duséna ménimba, baka dunyanséna ménimba waak téte gunat a kundi kwayéwutékwa. Talimba nana gwaal waaranga maandéka bakamu Moses Gotna yémba kundi kwayétan du waak wa wani kundi kwayéndarén. Deku kundi male a kwayéwutékwa. Nak pulak kundi yamba kwayéwutékwe wa. 23Anga wandarén: ‘Got wan du Krais kaangél kure kiyaae nakapuk taamale waarapkandékwa. Dé taale taamale waarapkandékwa. Kukmba kiyaan du dakwa akwi wa taamale waarapkandakwa. Krais taamale waarape nana gaayé du dakwa, nak gaayé du dakwat waak kundi kwayékandékwa, nyaamba tépékaaké yandakwanngé.’ Wunga wandaka wuné waak wunga a wawutékwa.” Naandén Pol.

Agripa Jisas Kraiské yékunmba vékulakandénngé wa Pol wandén

24Pol wunga wandéka Festus némaanmba waate anga wandén, “Pol, méné némaamba kundi vékute némaamba nyéngaamba véménénga ména mawulé wa yékéyaak yakwa.” 25Wunga wandéka Pol anga wandén, “Néma du Festus, wuna mawulé yamba yékéyaak ye wa. Wuna kundi papukundi yamba yé wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa. 26Agripa, néma du wa téménéngwa. Ma véku. Wani musé yandaka wa véménén. Wani musé yamba paakundakwe wa. Wawutén muséké wa vékusékménéngwa. Wunga wa vékusék-wutékwa. Vékusékte wup yakapuk yate ménat a wawutékwa. 27Talimba Gotna yémba kundi kwayétan dunyansé déku kundi wa viyaatakandarén déku nyéngaamba. Viyaatakandarén kundiké méné yékunmba vékulako kapuk? Yi, wani kundiké wa yékunmba vékulakaménéngwa. Wunga wa vékusékwutékwa.” Naandén Pol.

28Naandéka Agripa anga wandén, “Yénga pulak dé? Ayélapkéri kundi wa waménén. Wani ayélap kundi vékute kalmu Jisas Kraiské yékunmba vékulakaké wuté?” Naandén. 29Naate paapu yandéka Pol anga wandén, “Bari Jisas Kraiské yékunmba vékulakaké méné kapuk kukmba? Déké yékunmba vékulaka-munaaménu wan yékun wa. Gorét wa waatakuwutékwa gunéké. Méné, wuna kundi vékukwa akwi du dakwa waak, guné wuné pulak téngunénngé a mawulé yawutékwa. Kulémawulé kéraawuténngé wa wunga wawutékwa. Ani sen wunat gindarénngé yamba wawutékwe wa.” Naandén Pol.

30Pol wunga wandéka de wamba ran akwi du dakwa, néma du Agripa, déku taakwa Bernaisi, néma du Festus waak wa akwi waarape téndarén. 31Waarape te gwaandéndarén. Gwaande deku kapmang bulte anga wandarén, “Wani du kapéremusé nak yamba yandékwe wa. Dat kalapusmba katik taakaké daré. Dat katik viyaandékngé daré.” Naandarén. 32Naate Agripa Festusét anga wandén, “Wani du Romna néma du Sisar dat kotimndakwa kundi vékundénngé wakapuk yamunaandu baka yéndénngé wakatik méné.” Naandén Agripa.

Copyright information for `ABTWOSERA