Acts 5

Ananaias ambét Safaira

1Du nak déku yé Ananaias déku taakwa Safairale yarémbérén. Dé bérku képmaa kwayéte yéwaa kéraandén. 2Kéraae wani yéwaa kure téte ras kure ye Jisasna kundi kure yékwa dunyansat anga wandén, “Aana képmaa kwayétake ani yéwaa wa kéraawutén. Kéraae kure yaae bulaa akwi yéwaa gunat a kwayéwutékwa.” Naatake paapu yate kéraandén yéwaa ras det kwayéndén, muni waate kwayéndarénngé. Kéraandén yéwaa akwi yamba kwayéndékwe wa. Yandéka déku taakwa vékuséklén, wani yéwaaké.

3Ananaias wani yéwaa kwayéndéka Pita dat anga wandén, “Méné, kutakwana néma du Satan ména mawulémba wulaae téndéka wa ména képmaa kwayéte kéraaménén yéwaa ras wa paakuménén. Paakutake wa anga waménén, ‘An kéraawutén yéwaa akwi a kwayéwutékwa.’ Naatake Gotna Yaamambit wa paapu yaménén. Kamuké méné wunga yak? 4Talimba wani képmaa kwayékapuk yaménénga wani képmaa wan ména képmaa wa. Wani képmaa kwayétake yéwaa kéraaménénga wan ména yéwaa wa. Kamu yaké méné wani yéwaa? Wan ména musé wa. Méné wani yéwaa tiyaaké mawulé yate kamuké méné yéwaa ras paakuké méné vékulakak? Wan kapére yapaté wa yaménén. Anga waménén, ‘Wani kéraawutén yéwaa akwi a kwayéwutékwa.’ Naatake nanat paapu yate wa Gorét waak wa paapu yaménén.” Naandén Pita.

5Wunga wandéka Ananaias vékutake wa vaakére kiyaandén. Kiyaandéka du dakwa wanngé vékute wup yandarén. 6Naléwuré biyaku du ras yaae Ananaiasna pusaa laplap saape kéraae kure ye kwaawumba rémndarén.

7Kukmba Ananaiasna taakwa yaalalén. Yaale léku du wunga kiyaandénngé yamba vékuséklékwe wa. 8Yaalaléka Pita lat anga waatakundén, “Nyéna duwale képmaa kwayétake kéraambénén yéwaa akwi nanat béné tiyaak kapuk? Wunat ma wa.” Wunga waatakundéka anga walén, “Yi. Wan wanana wa. Wani yéwaa akwi wa kwayétén.” Naate paapu yalén. 9Paapu yaléka Pita anga wandén, “Nyéna duwale béna mawulémba anga wa wambénén, ‘Aané ras paakutu Néman Duna Yaamambi katik vékusékngé dé.’ Naatake dat paapu wa yambénén. Wan kapérandi yapaté wa yambénén. Ma véku. Nyéna du rémén dunyansé pétémba wa téndakwa. Nyénat waak wa kure yékandakwa.” Naandén. 10Wunga wandéka lé bari dé ténmba vaakére kiyaalén. Kiyaaléka de naléwuré biyaku du yaale lat vétake kéraae kure ye léku duwale rémndarén.

11Jisasna jémbaamba yaalan du dakwa, du dakwa ras waak wani muséké vékute wa néma wup yandarén.

Jisasna dunyan késpulak nakpulak kulé apanjémba yandarén

12Jisasna kundi kure yékwa dunyan de késpulak nakpulak kulé apanjémba talimba vékapuk yandarén jémbaa késépéri yandaka wa du dakwa véndarén. Késépéri apu Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa Gotna kundi bulndakwa néma gaamba wulaae jaawuwe Solomonna maaléngamba téndarén. 13Téndaka du dakwa ras det véte anga wandarén, “Wani du dakwa yékunmba wa yaréndakwa.” Naandarén. Du dakwa ras de Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwale yeyé yaayamuké wup yandarén. 14Némaamba du dakwa wup yakapuk yate de waak Néman Du Jisaské yékunmba vékulakandarén. Vékulakate de waak Jisasna jémbaamba yaalandarén. 15Jisasna kundi kure yékwa du késpulak nakpulak kulé apanjémba késépéri yandaka de baat yakwa du dakwat jaambémba yaate kure yéndarén. Yaate kure ye det yaambumba taakandarén. Taakatake anga wandarén, “Kalmu Pita wandu de yékun yaké daré? Wakapuk yate yaambumba yéndu kalmu déku gasnyé gasnyé baat yakwa duwat kéraandu de yékun yaké daré?” Wunga vékulakandarén. 16Akwi gaayémba némaamba du dakwa yéndarén Jerusalemét. Ye baat yakwa du dakwa, kutakwa kulure kure tén du dakwat waak kéraae kure yéndarén. Wunga yandaka Jisasna kundi kure yékwa dunyansé wandaka de akwi yékun yawuréndarén.

Gotna kundi kure gaayakwa du gaayandéka kalapus yaasékatake yéndarén

17Jisasna kundi kure yékwa dunyan wunga yandaka dé Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanna néma du déku Sadyusi dunyansale kalik yandarén. Kalik yate rakarka yate wa kundi bulndarén. 18Kundi bule wandaka Jisasna kundi kure yékwa dunyansat kulkiye kure yéndarén kalapusét. Kure ye taakandaka wamba kwaandarén.

19Gaan yandéka Néman Du Got wandéka déku kundi kure gaayakwa du nak wa daawulindén. Daawuliye kalapusna pété naapiye Jisasna kundi kure yékwa dunyansat kure gwaandéndén kaapat. 20Kure gwaande det anga wandén, “Guné ma ye Gotna kundi bulndakwa néma gaat wulaangunék. Wulaae Gotna kundi ma kwayéngunu. Kulémawulé kéraae yékunmba yarépékaké yandakwa kundi du dakwat ma kwayéngunu.” Naandén. 21Wunga wandéka Jisasna kundi kure yékwa dunyansé vékundarén. Vékutake ganmbamba Gotna kundi bulndakwa néma gaamba wulaae du dakwat Gotna kundi kwayéndarén.

Wani muséké vékusékngapuk yate, Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du déku dunyansale wandaka deku maaka du, Israelna néma du akwi, wunga wa yaandarén. Yaae jaawuwe de akwi kundi bulndarén. Bule, gaayéké séngite vérékwa dunyansat wandarén, de kalapusmba ye Jisasna kundi kure yékwa dunyansé deké kure yaandarénngé.
22Wandaka deku dunyan ye kalapusmba saambake Jisasna kundi kure yékwa duké waakpatindarén. 23Waakpatiye waambule yaae anga wandarén, “Nané kalapusmba saambake vénanén pété yékunmba tépétakandaka kalapuské séngite vérékwa du kurkale téndaka. Vétake pété naapiye wani apuké waakpatinanén wa.” Naandarén.

24De wunga wandaka dé Gotna kundi bulndakwa néma gaaké séngite vérékwa apuna néma du, Gotna gaamba jémbaa yakwa duna néma dunyansale vékutake Jisasna dunyan yénngé vékulaka vékulaka naandarén. 25Vékulaka vékulaka naandaka du nak wulaae det anga wandén, “Ma véku. Nalé wangunénga du ras kalapusmba wa kwaandarén. Wani dunyan bulaa Gotna kundi bulnangwa néma gaamba téte du dakwat kundi kwayéndakwa.” Naandén. 26Wunga wandéka néma gaaké séngite vérékwa apu deku néma duwale Jisasna kundi kure yékwa duké wa yéndarén. Ye saambake wamba tékwa apu rakarka yate det matut viyaamuké wa wup yandarén. Wup yate Jisasna kundi kure yékwa dunyansat yakélak kure yéndarén. Apamama yamba yandakwe wa.

Jisasna dunyan néma dusat kundi kwayémuké yamba wup yandakwe

27Det kure ye wandaka Jisasna kundi kure yékwa dunyan, néma duna ménimba nakapuk téndarén. Téndaka Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du det anga wandén, “Nané gunat némaanmba wa waarunanén, guné wani duna yémba kundi wakapuk yangunénngé. Nana kundi yamba vékungunéngwe wa. Guné wani duké kundi wa kwayéngunén, Jerusalemmba tékwa akwi du dakwat. Nané dat viyaananga kiyaandénngé wa wangunén.” Naandén.

29Wunga wandéka Pita, Jisasna nak dunyan waak anga wandarén, “Nané Gotna kundi male ma vékukwak. Képmaana duna kundi katik vékuké nané. 30Talimba guné Jisasét takwemimba viyaae baangtakangunénga wa kiyaandén. Kiyaandéka nana gwaal waaranga maandéka bakamuna Néman Du Got wandéka wa taamale waarapndén. 31Guné, nana gaayé du, akwi Israel, guna kapére mawulé yaasékangunu Got guna kapére mawulé yasnyéputimuké wa wandén. Wandéka Jisas Gotna yékutuwa taambamba Néman Du rate nanat wa yékun yandékwa. 32Got wandéka Jisas yaandéka nané akwi vétake wa wani muséké kundi kwayénangwa. Gotna Yaamambi waak wani kundi wa kwayéndékwa. Got déku Yaamambi kwayéndékwa, déku kundi vékukwa du dakwat.” Naandarén.

Gamaliel kundi kwayéndén néma dusat

33Wandaka néma dusé vékutake wa rakarka yandarén. Yate det viyaandékngé mawulé yandarén. 34Yandaka néma du nak déku yé Gamaliel yaréndén. Dé Farisi du téte deku apakundi yakwasnyéndén némaamba dunyansat. Akwi du dakwana ménimba wa yéku du téndén. Gamaliel téte wandéka de Jisasna kundi kure yékwa dunyansat kure gwaandéndarén kaapat. 35Kure gwaandéndaka Gamaliel néma dusat anga wandén, “Guné, nana gaayé du, Israelsé, ma yékunmba vékulakangunék. Wani dunyansat kamu yaké guné? 36Talimba du nak déku yé Teudas yaae anga wandén, ‘Wuné néma du a. Ma yaalangunék wuna jémbaat.’ Wunga wandéka némaamba (400 pulak) dunyan déku jémbaamba wulaandarén. Wulaandaka kukmba dat viyaandékndaka déku dunyan yaange yéndarén genge gaayét. Déku jémbaa wa késén. 37Kukmba gavman akwi du dakwana yé viyaatakandaka nak du déku yé Judas Galili distrikmba wa yaandén. Yaandéka némaamba dunyan déku kundi vékundarén. Vékute déku jémbaamba wa wulaandarén. Wulaandaka kukmba du ras dé viyaandarén. Viyaandaka kiyaandéka wa déku dunyan yaange yéndarén genge gaayét. 38Bulaa Jisasna dunyanngé gunat wakawutékwa. Wani dunyansat viyaaké yambakate. De ma taaka yaréndaru. De képmaana duna kundi male vékute déku jémbaa yamunaandaru, wa deku jémbaa késkandékwa. 39De Gotna kundi vékute déku jémbaa yamunaandaru, wa deku jémbaa tépékaakandékwa. Tépékaandu guné dele waariyate det katik taalékéraké guné. Kalmu Gorale waariyaké guné? Wunga yate kapére yapaté wa yakangunéngwa.” Wunga wandéka wa néma dusé Gamalielna kundi vékundarén.

Jisasna kundi kure yékwa dunyan mawulé tawulé yate yaréndarén

40Israelna néma dusé déku kundi vékutake wandaka de Jisasna kundi kure yékwa dunyansat nakapuk kure yaalandarén. Kure yaalandaka watakandaka det viyaandarén baangwit. Viyaandaka néma dusé det anga wandarén, “Guné Jisaské nakapuk waké yambakate. Wani duna yémba waké yambakate. Bulaa ma yéngunék.” Naandarén. 41Wunga wandaka Jisasna kundi kure yékwa dunyan wani gaa yaasékatake baka yékunmba yéndarén. Yéte mawulé tawulé yate anga wandarén, “Nané Jisasna jémbaa yanangwanngé nanat viyaandarén wan baka musé wa. Got nanéké anga wandén, ‘Jisasna jémbaaké kaangél kutmuké wa apamama yandakwa.’ Wunga watake yandarén muséké yi wa naandén.” Wunga wate mawulé tawulé yate yaréndarén. 42Akwi nyaa de Gotna kundi bulndakwa néma gaamba, du dakwana gaamba waak Gotna kundi kwayéndarén. Kwayéte anga wandarén, “Jisas wan Got wan du Krais wa.” Ganmba garambu wa wunga wandarén. Wani jémbaa yamba yaasékandakwe wa.

Copyright information for `ABTWOSERA