Acts 6

Dunyansat ras wandarén, Jisasna kundi kure yékwa dunyansale jémbaa yandarénngé

1Némaamba du dakwa ras waak Jisaské yékunmba vékulakandarén. Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa ras Grik kundi vékundarén. Ras Hibru kundi vékundarén. Naknya de Grik kundi vékukwa Judasé wa Hibru kundi vékukwa Judasale waarundarén. Waarute de Grik kundi vékukwa du dakwa anga wandarén, “Akwi nyaa ayélap musé male muni waate kwayéndakwa, nana gaayé du kiyaan kwawitakwat. Nak dakwat wa némaamba musé muni waate kwayéndakwa. Wani yapatéké wa kalik yanangwa.” Naandarén. 2Wunga wandaka Jisasna dunyan tambavétik maanmba kaayék vétik (12) wandaka Jisaské yékunmba vékulakakwa du dakwa akwi jaawundarén. Jaawundaka Jisasna dunyan anga wandarén, “Ma vékungunu. Nané Gotna kundi kwayénangwa jémbaa yaasékatake musé muni waate kwayémunaate, wa yéku yapaté katik yaké nané. Musé muni waate kwayéndakwa jémbaa wan nana jémbaa yamba yé wa. 3Guné, gunale tékwa du taambak kaayék vétikngé (7) ma waakngunu, musé muni waate kwayéndarénngé. Wani du wan kurkale yarékwa du wa. Nyaangét vékupukaakwa du wa. Gotna Yaamambi deku mawulémba apamama ye rakwa du wa. Waake vétake wani duna yé ma wangunu det wakanangwa, wani jémbaa yandarénngé. 4De wani jémbaa yandaru nané Gorale kundi bulnangwa jémbaa Gotna kundi kwayénangwa jémbaa waak yakanangwa.” Naandarén.

5Wunga wandaka akwi du dakwa vékutake deku kundiké mawulé yandarén. Mawulé yate ani dunyansat wandarén, musé muni waate kwayéndarénngé:

Stiven. Dé apamama ye Jisaské yékunmbaa-sékéyak vékulakandén. Déku mawulémba Gotna Yaamambi apa tapa yaréndén.
Filip, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas.
Nikolas. Nak gaayé du wa. Talimba Judana jémbaamba wa wulaandén. Dé Antiok du wa.
6Wani duna yé wandaka de wani dunyansé taambak kaayék vétik (7) Jisasna kundi kure yékwa dunyanna ménimba téndarén. Téndaka Jisasna dunyan deku maakamba nak nak taamba taakate Gorét waatakundarén, musé muni waate kwayéké yandakwa jémbaa kurkale yandarénngé.

7Jisasna dunyan Gotna kundi kwayéndarén apapu apapu. Kwayéndaka Jerusalemmba tékwa némaamba du dakwa deku kundi vékutake wa Jisasna jémbaamba yaalandarén. Gotna gaamba jémbaa yakwa du némaamba waak wa Jisaské yékunmba vékulakandarén.

Judasé Stivenét kotimndarén

8Got Stivenét yékun yandén. Yate mayé apa kwayéndéka Stiven yéku mawulé vékute apamama yate késépéri kulé apanjémba talimba vékapuk yandarén jémbaa wa yandén. Yandéka du dakwa ras véte vatvat naate anga wandarén, “Yéki. Yéku jémbaa wa yandékwa.” Naandarén.

9Wunga wandaka Juda du ras Stivenngé kalik yandarén. Talimba wani duna gwaal waaranga maandéka bakamu deku maamale waariyandaka deku maama det kulkiye kure yéndarén nak gaayét. Kukmba kalapus pulak yapaté yaasékatake kaapat ye yékunmba yaréndarén. Wani du Sairinimba, Aleksandriamba waak yaae Jerusalemmba yaréte deku kundi bulndakwa gaamba Gorét waatakundarén. Juda du ras waak Silisia provinsmba, Esia provinsmba waak wa yaandarén talimba. Wani du akwi Stivenngé kalik yate dale waarundarén. 10Waarundaka Gotna Yaamambi yéku mawulé kwayéndéka Stiven yéku kundi det kwayéndén. 11Kwayéndéka déku kundi kaataké yapatindarén. Yapatite paapu yakwa duké yakélak waakndarén. Waake vétake det yéwaa kwayéndarén, papukundi wandarénngé. Kwayéndaka wani paapu yakwa du anga wandarén, “Wani du Stiven dé nana gwaal waaranga maandéka bakamu Moses, Gorké waak wa wasélékndén. Wasélékndéka wa vékunanén.” Naandarén.

12Wunga wate paapu yandaka du dakwa, maaka dusé, apakundiké vékusékngwa du waak vékute rakarka yandarén. Yate Stivenét kulkiye kure yéndarén, Israelna néma dusé rate kundi bulndakwa gaat. 13Kure yéndaka Stiven néma duséna ménimba téndéka watakandaka paapu yakwa du ras wulaandarén wani gaat. Wulaae anga wandarén, “Wani du apapu apapu Gotna kundi bulnangwa gaaké wasélékndékwa. Mosesna kundiké waak wasélékndékwa. 14Anga wandén, ‘Nasaret du Jisas Gotna kundi bulndakwa gaa yaavan kurkandékwa. Yaavan kure nana gwaal waaranga maandéka bakamu Mosesna kundiké wasélékte kulékundi wa wakandékwa, nanat.’ Naandén Stiven. Wunga wandéka wa vékunanén.” Naate wa dat paapu yandarén. 15Paapu yandaka akwi néma dusé Stivenét vésékndarén. Vésékte deku mawulémba anga wandarén, “Déku saawi wan yékun wa. Gotna kundi kure gaayakwa duna saawi pulak wa.” Naandarén.

Copyright information for `ABTWOSERA