John 11

Lasarus wa kiyaan

1Betanimba yaran du nak baat yandén. Déku yé Lasarus wa. Betani wan Maria ambét léku aanyé Martana gaayé wa. 2Lé wani taakwa Maria wa yéku yaama yakwa gu Néman Du Jisasna maanmba sévin. Sévitake léku némbat létéklén. Wan léku kaayé Lasarus wa baat yan. 3Yandéka wa Jisas ani kulémba yaréndéka bét Lasarusna nyange vétik ani kundi anga wakwesatimbérén, “Néman Du, néma mawulé yaménéngwa du a baat yakwa.” Naambérén. 4Waambéréka Jisas wani kundi vékutake wandén, “Wani baat yandu dé katik kiyaaké dé. Wuné Gotna nyaan. Wuné dé kururéwutu guné dat ve Gotna yé kavérék-ngangunéngwa.” Naandén.

5Jisas Maria ambét Marta, Lasarus béréké waak néma mawulé yandén. Lasarus baat yandékwanngé vékutake yaréndén gaayémba nyaa vétik waak yaréndén. 7Yare kukmba wandén, “Ma yékwak waambule Judia distrikét.” 8Naandéka déku dunyansé wa wan, “Néma du, bulaakakét wa ménat matut viyaaké yandarén. Yandaka kamu yaké nakapuk waambule wani taalat yéké méné wo?”

9Naandaka Jisas anga wandén, “Du nyaamba yéte katik vaakérké dé. Wa nyaa véténdéka kurkale ve wa yéténdékwa. Gaan yékwa du wa vaakérkandékwa. Gaan kurkale yamba ve yéténdékwe wa. Du nyaamba jémbaa yate yéku jémbaa yakandékwa. Jémbaa yawutékwa nyaa baka tékwa. Wuné viyaandékndara sapak yamba yaae wa. Bulaa wuna jémbaa wayéka a yatéwutékwa.” 11Wunga watake anga wandén, “Nana naawindu Lasarus ani yundé kwaakwa. Wuné ye sérkiyaawutu waarapkandékwa.” 12Naate Lasarus kiyaanngé wa wandén. Wandéka de déku dunyansé deku mawuléké anga wandarén, “Wa ani baka yundé kwaandékwanngé wa wandékwa.” Naate wandarén, “Néman Du, dé baka yundé kwaamunaae wa dé yékun yakandékwa.”

14Naandaka det wandén, “Lasarus dé kiyaan wa. 15Kiyaandéka wuné dale yamba yaréwutékwe. Guné wuna mayé apa véngunénngé watake wa wuné déké yékapuk yawutéka wa wuna mawulé a yékun yakwa. Bulaa déké ma yékwak.” Naandén.

16Wunga wandéka déku du nak Tomas, déku nak yé Didimus, wa wan det, “Ma yékwak. Ye dale kiyaakanangwa.” Naandén.

Jisas wandu wa taamale waarape rapéka-kandakwa

17Jisasale wunga yéndarén. Ye saambake Jisas vékundén Lasaruské. Lasarus nyaa vétik vétik wa kwaandén rémtakandarén kwaawumba. Naandarén.

18Betani Jerusalemale wa tékwa (3 kilomita pulak wa). Kulémba yamba wa. 19Marta ambét Mariana kaayé kiyaandéka némaamba du dakwa wa Jerusalem taakatake Betanit yékéraandarén, bérale sékét raké.

20Jisas déku dunyansale yaambumba yéténdaka wa Marta wandaka vékulén. Vékutake Jisas yaambumba véké watake yélén. Yéléka Maria lé gaamba yaran.

21Marta yaae Jisasét vétake walén, “Néman Du, méné amba ramunaaménu wuna kaayé katik kiyaakatik dé. 22Méné bulaa musé nakngé Gorét waataku-munaaménu, wa mawulé yaménéngwa musé akwi yakandékwa. Wan wa vékusékwutékwa.” 23Naaléka Jisas wa wan, “Nyéna kaayé nakapuk taamale waarapkandékwa.” Naandén.

24Wunga wandéka Marta wa wan, “Wa vékusék-wutékwa. Kiyaan du dakwa taamale waarapna sapak wa waarapkandékwa.” 25Naaléka Jisas anga wandén, “Wuna kapmang wakawutékwa. Wunéké yékunmba vékulakate kiyaan du dakwa wawutu nakapuk taamale waarapkandakwa. Waarape kulémawulé kéraae yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Wunéké yékunmba vékulakakwa du dakwa de kulémawulé kéraae yékunmba rapéka-kandakwa apapu apapu. Katik lambiyakngé daré. Ani wawutékwa kundiké, ‘Yi. Wan wanana wa,’ nyéné naau?” 27Naandéka walén, “Néman Du, yi wan wanana wa. Méné Got wan du Krais wa. Méné Gotna nyaan wa. Méné kaavérénangwa du wa. Yi wan wanana wa.” Naalén.

Jisas géraandén

28Marta wunga watake ye léku waayéka Mariat waalén. Waaléka yaaléka lat yakélak waanmba anga walén, “Nanat Gotna kundiké yakwasnyékwa du a yaae nyénat waakwa.” 29Wunga waléka vékutake Maria bari waarape Jisas véké yélén.

30Mariana mawulé yékun yandénngé wa du dakwa ras Jerusalemmba takamba yaae lale sékét randarén gaamba. Re véndarén lé waarape kaapat bari gwaandéléka. Gwaandéléka vétake anga wandarén, “Wa Lasarus rémndarén déku kwaawut wa yélékwa, géraaké.” Naatake waarape léku kukmba yéndarén.

Jisas déku dunyansale Marta de taale vélén taalémba wamba tépékaandarén. Gaayémba saambakngapuk téndaka Maria ye saambake wa Jisasét vélén. Vétake kwaati se dat anga walén, “Néman Du, méné amba ramunaaménu, wuna kaayé katik kiyaakatik dé.”

33Wunga wate géraaléka Jerusalemmba yaan du dakwa waak yaate lale sékét géraandaka véndén Jisas. Vétake mawulé sémbéraa yandéka déku kwaminyan bérun. 34Bérundéka wandén, “Dé yani taalémba guné rémék?” Naandéka wandarén, “Néman Du, ma yaae vé.” 35Naandaka géraandén Jisas. 36Géraandéka vétake anga wandarén, “Ma véna. Wani duké néma mawulé wa yandén.” 37Wunga wandaka de ras wa wan, “Talimba wandéka ménimbo yan du nakapuk véndén. Dé Jisas wamunaandu Lasarus katik kiyaakatik dé kapuk? Kamuké dé Lasarusét wunga wakapuk yak?” Naandarén.

Jisas wandéka Lasarus nakapuk taamale waarapndén

38Jisas mawulé sémbéraa yasékéyak-téndéka dale sékét ye Lasarus rémndarén taalémba saambakndarén. Talimba wa wani taalé, néma matumba kwaawu vaae wulaandarén. Lasarus kiyaandéka déku pusaa wani kwaawumba taakatake matut nak wani kwaawu kétaak-tépéndarén.

39Jisas saambake anga wandén, “Wani matu ma varémansati.” Naandéka kiyaan duna nyange Marta, kalik yate dat walén, “Néman Du, kiyaandéka nyaa vétik vétik yén wa. Kapérandi yaama wa yaké yakwa.” 40Naaléka Jisas wa wan, “Nyéné takamba wa wawutén, ‘Wunéké yékunmba vékulakamunaae, nyéné Gotna mayé apa vékanyénéngwa.’ Wani kundiké ma vékulaka.” 41Wunga wandéka wani matu varémansati-ndarén.

Yandaka Jisas nyérét vaanjawure vététe anga wandén, “Aapa, wuna kundi wa vékuménén. Vékuménénga wuna mawulé yékun yandékwa.
42Wa vékusékwutékwa. Apapu wa wuna kundi vékuménéngwa. Amba tékwa du dakwaké vékulakate wa ménat wawutékwa. Ménat wawutékwa kundi vékute wakandakwa, ‘Got wandéka wa Jisas gaayandén. Yi wan wanana wa.’ Wunga wandarénngé mawulé yawutékwa.”

43Naatake némaanmba waandén, “Lasarus, ma waarape yaala.” 44Wunga waandéka kiyaan du nakapuk taamale waarape yaalandén. Déku maan, taamba, saawi akwi laplapét gindarén. Yatakandaka wa kwaandén. Kwaae taamale waarape yaalandéka wandén Jisas, “Laplap ma lapattaka yéndu.” Naandéka lapattakandaka yéndén.

Néma dunyansé Jisas viyaandékngé kundi gindarén

(Mt 26:1-5; Mk 14:1-2; Lu 22:1-2)

45Némaamba du dakwa wa Mariaké yaae lale yare véndarén, Jisas wunga yandéka. Véte wandarén, “Got wandéka wa gaayandén Jisas. Yi wan wanana wa.” 46Naandaka ras Farisi dunyanét ye Jisas yan muséké saapéndarén.

47Saapéndaka de Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, Farisi dunyansé waak waandaka akwi maaka dunyan yaandaka Jisaské anga wandarén, “Wani du talimba vékapuk yananén kulé apanjémba késépéri wa yandékwa. Nané yénga pulak yaké? 48Nané déku jémbaaké dat watépékapuk yananu wa dé yatéte wungat male yandu akwi du dakwa dat wakandakwa, ‘Nana néma du wa.’ Naakandakwa. Yandaru néma du téte Romna néma duna taalé kéraandu Romna dunyansé kalik ye yaae Gotna kundi bulnangwa gaa yaavan kutte nana du dakwa waak viyaakandakwa.” Naandarén néma dunyansé.

49Wani kwaaré Kaiafas Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanna néma du wa téndén. Téte wani néma dunyanséna kundi vékutake det anga wandén, “Guné yamba vékusékngunéngwe wa. 50Ma véku. Nané wani du Jisas viyaandéknanu de Romsé nané Judasat katik viyaaké daré. Dé nakurak kiyaandu nané katik kiyaaké nané. Wan yékun wa.” Naandén Kaiafas.

51Wani kundi wate, déku mawuléké wunga yamba vékulakandékwe. Wani kwaaré dé Gotna gaamba jémbaa yakwa akwi dunyanséna néma du téndéka Got dat wandéka wa wandén, Jisas kiyaae Juda du dakwat yékun yakwate yandékwanngé. 52Jisas kiyaae Judasat male katik yékun yaké dé. Genge gaayémba tékwa Gotna nyambalésat waak yékun yakandékwa. Kiyaae taamale waarape wandu de akwi nakurak kémba tékandakwa.

53Kaiafas wunga wandéka de Judana néma dunyansé kundi bule gindarén, Jisas viyaandékngé. 54Yandaka Jisas Jerusalem gaayéna ménimba, deku nyéndémba nakapuk yamba yeyé yaayaténdékwe. Yandéka déku dunyansé sékét Jerusalem taakatake Efraimét yéndarén. Ye wani gaayémba wa yaréndarén. Wani gaayé du yarékapuk baka taalé tékwanmba wa téndékwa.

55Pasova waanangwa sapak yaaké yandéka némaamba Judasé wa Jerusalemét yéndarén. Deku apakundi vékute, yandarén kapéremusé yasnyéputiye kururémuké, wa yéndarén Jerusalemét. 56Ye saambake Jisaské waakndarén. Waakpatiye Gotna kundi bulndakwa néma gaamba téte dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Yénga pulak dé? Guné yénga guné vékwo? Pasovana néma nyaa véké kalmu yaaké dé kapuk?” Naandarén.

57Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan, Farisi dunyansé waak, anga wandarén, “Du nak Jisas yarékwa taalé vétake yaae nanat wandu. Nané Jisas kure kuriye kalapusmba taakakanangwa.” Naandarén.

Copyright information for `ABTWOSERA