John 12

Maria yéku yaama yakwa gu sévilén Jisasna maanmba

(Mt 26:6-13; Mk 14:3-9)

1Nyaa taambak kaayék nak (6) yéndu wa Pasova waanangwa nyaa yaaké yakwa. Wani sapak Jisas déku dunyansale sékét Betanit yéndarén. Wani gaayé wan Lasarusna gaayé wa. Talimba wani du Lasarus kiyaandéka Jisas wandéka nakapuk taamale waarapndén. 2Jisasna kakému Lasarusna gaamba yaakéréndaka Jisas déku dunyansale sékét wulaae gaamba rakésndarén. Randaka Lasarusna nyange Marta kakému yaake kwayéléka kandarén. Lasarus dé dele rate karéndén. 3Déku nyange nak léku yé Maria yéku yaama yakwa gu ras kure ralén. Kure re Jisasna maanmba sévitake léku némbat létéklén. Wunga yaléka wani yéku yaama gaamba yaama yandéka gaamba ran du akwi vékundarén.

4Jisasna du nak déku yé Judas Iskariot dé dele sékét randén wani gaamba. Wani du kukmba Jisas maamasat kwayékandékwa. 5Maria wunga yaléka Judas vétake wandén, “Kamuké lé wunga yo? Wani gu wan yéku gu wa. Lé wani gu kwayéte néma (300 kina pulak) yéwaa kéraae musékapuk du dakwat kwayémunaalu yékun yakatik.” Naandén. 6Wan dé sél yakwa du wa. Dé Jisasna dunyanséna yéwaa kure re ras sél yandén. Dé wani yéku gu kéraamuké yéwaa ras sél yaké watake wa wunga wandén. Dé musékapuk du dakwaké yamba vékulakandékwe wa.

7Wunga wandéka Jisas anga wandén, “Lat waaruké yambak. Kukmba wuné kiyaawutu kwaawumba rémngandakwa. Wanngé vékulakate wa wunga yalén.” Wanngé wate de Judasé pusaa rémngé yate yandakwanngé wa wandén. 8Watake anga wandén, “Musékapuk du dakwa gunale sékét wa yarépéka-kandakwa. Yaréndaru mawulé yangunéngwa sapak apapu guné det yékun yakangunéngwa. Wuné gunale katik yarépékaké wuté.” Naandén Jisas.

Néma dunyansé Lasarus viyaandékngé kundi gindarén

9Jerusalemmba tékwa némaamba du dakwa vékundarén wa Jisas déku dunyan sékét Betanimba yaréndaka. Vékutake dé véké yaandarén. Jisas male véké yamba yaandakwe. Lasarus waak véké wa yaandarén. Lasarus kiyaandéka Jisas wandéka taamale waarapndénngé wandaka vékundarén. Wunga vékutake dé véké yaandarén.

10Wani taalémba yatékwa du dakwa kundi vékundarén Lasaruské. Vékute némaamba du dakwa de Jisaské yékunmba vékulakandarén. Yate deku néma dunyanséna kundi kalik yandarén. Yandaka de Gotna gaamba jémbaa yakwa dunyanséna néma dunyan Lasarusét waak viyaandékngé kundi gindarén.

Jisas néma du rate Jerusalemét wulaandén

(Mt 21:1-11; Mk 11:1-11; Lu 19:28-40)

12Némaamba du dakwa Jerusalemét yéndarén, Pasova waanangwa nyaa yandakwa musé véké. Ye randarén. Re kwaae ganmba vékundarén Jisas Jerusalemét yaaké yandéka.

13Jisas donki nyaanmba waare yéndén. Jisas wunga yandénngé du nak talimba Gotna nyéngaamba anga viyaatakandén:

Guné Saionmba tékwa du dakwa guné wup yaké yambak.
Ma vé. Guna néma du dé a yaakwa.
Donki nyaanmba waare yaandékwa.
Wunga viyaatakandén. Jisas yaaké yandéka vékute némaamba du dakwa wa déku yé kavérékngé wate yaambumba yéte maawulak gaanga pulak musé satékndarén. Satéke kure ye yaambumba Jisas vétake déké mawulé tawulé yate anga waandarén,

Néman Du Got wandéka wa yaandékwa. Wan yékun wa.
Dé wan nané Israelséna néma du wa.
Got dat yékun yénga yandu.
Nané Gotna yé ma kavérékngwak.
16Wunga waandaka Jisasna dunyansé wani muséké yamba vékusékndakwe wa. Kukmba Jisas Gotna gaayét waaréndéka wa vékulakandarén, wani yandarén muséké, talimba viyaatakandén kundiké waak. Vékulakate wa vékusékndarén.

17Talimba némaamba du dakwa véndarén, Jisas wandéka Lasarus nakapuk taamale waarapndéka. Vétake wa yé yaayandarén. 18Wandaka némaamba du dakwa de waak wani vékapuk yandarén kulé apanjémba yandénngé vékundarén. Vékutake wa Jisas véké yaambat yaandarén. 19Yaae déku yé kavérékndaka Farisi dunyansé kalik yandarén. Yate dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Ma véna. Akwi du dakwa de Jisaské male wa néma mawulé yandakwa. Nana kundi yamba vékundakwe wa.” Naandarén.

Grik dunyansé ras Jisas véké mawulé yandarén

20Juda du dakwa Pasova waanangwa nyaa yandakwa musé véte Gorét waatakuké wa Jerusalemét yéndarén. Nak gaayémba yaan dunyan ras waak yéndarén wunga yaké. De Grik dunyansé wa. 21Wani dunyansé ras ye Jisasna du nak Filipale bulndarén. Filip dé Betsaida du wa. Betsaida Galili distrikmba téndékwa. Wani dunyansé Filipét anga wandarén, “Néma du, nané Jisas vékwate yakwa.” 22Naandaka Filip ye Andru we sékét yémbérén, wani muséké Jisasét waké.

23Ye wambéréka Jisas anga wandén, “Duna Nyaan wuné. Got wuna yé kavérékngé yandékwa nyaa a yakwa. 24Ani kundi ma vékusék naa. Gunat a wawutékwan. An wanana wa. Raisna sék képmaamba nakurak male taawutakananu kukmba wani sék waare rékaamba sék vaakukandékwa. Wani sék taawukapuk yananu, wani sék nakurak male wunga raké yakwa. Wuné viyaandaru, wunéké yékunmba vékulakakwa du dakwa wa rékaamba yatékandakwa. Wuné viyaakapuk yandaru, wa taawukapuk baka rakwa raisna sék pulak kapmang wuné male téké yakwa. 25Deku sépéké male vékulakakwa du dakwa lambiyak-ngandakwa. Katik kulémawulé kéraae yékunmba yatéké daré apapu apapu. Deku sépéké vékulakakapuk yate wuna jémbaaké male vékukwa apu, wa de kulémawulé kéraae yékunmba yatékandakwa apapu apapu. 26Du dakwa wuna jémbaa yaké mawulé ye, wa de wuna kundi vékukandakwa. Vékwe de wuné rana taalémba de waak rakandakwa. Wuna aapa wuna jémbaa yakwa du dakwana yé kavérékngandékwa.” Naandén Jisas.

Jisas takwemimba kusorékandakwa

27Wunga watake nakapuk anga wandén, “Bulaa wuna kwaminyan a bérukwa. Kiyaawuta nyaa a yakwa. Yandu Gorét anga waatakuké wuté? ‘Aapa, wuné kandé kiyaaké ya. Wunéké yaaké yakwa musé ma ve kusati.’ Wunga waké wuté? Yamba wa. Wuné kiyaae du dakwat yékun yaké wa gaayawutén ani képmaat.” 28Naatake Gorét anga wandén, “Aapa, méné waménu ména yé kavérék-ngandakwa.” Wunga wandéka ani kundi Gotna gaayémba gaayan anga: “Wuné wawutéka wuna yé wa kavérékndarén. Nakapuk wawutu kavérékngandakwa.” 29Naandéka wamba tékésén du dakwa vékutake ras wa wan, “Jatndu wa yakwa.” Ras wa wan, “Gotna kundi kure gaayakwa du nak Jisasale wa bulndékwa.”

30Wunga wandaka Jisas det wandén, “Gotna gaayémba gaayakwa kundi wuné vékuwuténngé yamba wandékwe wa. Guné vékungunénngé wa wandékwa. 31Bulaa Got néma du rate ani képmaamba tékwa du dakwa yandarén muséké wakandékwa. Bulaa wandu ani képmaana néma du Satan yaange yékandékwa. 32Wuné kusoréndaru kukmba ani képmaamba tékwa du dakwat wawutu wunéké yaakandakwa.” 33Wunga wate dékét dé viyaandékngé yandakwanngé wa wandén. De wani kundi vékwe vékusékngandakwa, dé kiyaandu yandara muséké.

34Jisas wunga wandéka dat wandarén, “Nané talimba Gotna nyéngaamba viyaatakandarén apakundimba vénanén. Got wan du Kraiské ani kundi anga viyaataka-ndarén: Dé katik kiyaaké dé. Apapu apapu rapéka-kandékwa. Viyaataka-ndarén apakundi vénanga méné wa wakwa, ‘Duna Nyaanét kusorékandakwa.’ Naaménéngwa. Kamuké méné wunga wo? Wunga kandéké méné wate wo?”

35Naandaka anga wandén Jisas, “Yaréyaré naae vérékngwa téwaayé nakapuk katik vérékngé dé. Bulaa a téwaayé vérékte ganngumba kaaléndékwa. Kaaléndéka guné kurkale vésékte yékunmba yaténgunéngwa. Kurkale yatéte yénguna yaambu vésék naakangunéngwa. Vésékte ganngumba katik yatéké guné. Ganngétémba yatékwa du dakwa de yéndara yaambu yamba vésékndakwe wa. 36Bulaa wani téwaayé vérékte gunale yaténdékwa. Bulaa guné wani téwaayéké yékunmba ma vékulakangunék. Yékunmba vékulakate guné yaa kaalékwanmba yékunmba yatékangunéngwa.” Naate Jisas gwaaménja kundi wandén. Dé téwaayé vérékte kaalékwa pulak ye du dakwat yékun yandékwanngé wa wani gwaaménja kundi wandén. Wani sapak déku kundi vékute déku du dakwa yaténdarénngé wa wani gwaaménja kundi wandén.

Némaamba Judasé Jisaské yamba yékunmba vékulakandakwe

Jisas wunga watake ye paakwe yaréndén. Wani du dakwana ménimba yamba yaréndékwe wa.
37Talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba késépéri wa yandéka véndarén. Vétake déké yamba yékunmba vékulakandakwe wa. Deku mawulé wa yékéyaak yawuran. 38Talimba Gotna yémba kundi kwayétan du Aisaia deké anga viyaatakandén Gotna nyéngaamba:

Néman Du, wananén kundi kandé yékunmba vékwak?
Méné apa tapa yaménénga kandé vék?
Wunga pulak du nak yamba re wa.
Talimba Aisaia wunga viyaatakandéka wani du dakwa Jisaské yékunmba vékulakakapuk yandaka wa déku kundi wandén pulak wa sékérékén.

39Talimba Aisaia ani kundi waak anga viyaandén Gotna nyéngaamba:

Got deku méni kuttépéwurétake wandéka deku mawulé wa kapére yawuran.
Deku méni kuttépékapuk yandu wa kurkasale vékatik daré.
Wunga wakapuk yandu déku kundi vékusékngatik daré.
De wuna kundi kurkasale vékundaru wuné det yékun yakatik wuté.
Aisaia Gotna kundi wunga viyaatakandén. Du dakwana mawuléké vékulakate wa wunga viyaatakandén. Talimba viyaatakandéka kukmba wani du dakwa Jisaské yamba yékunmba vékulakandakwe.
41Aisaia Jisasna mayé apa vétake wa déké wani kundi viyaandén.

42Judana néma du ras wunga yamba yandakwe wa. De Jisaské yékunmba vékulakandarén. Vékulakate Farisi dunyanngé wup yate, Jisaské yékunmba vékulaka-ndakwanngé yamba kaapamba wandakwe wa. Wani kundi kaapamba wamunaandaru Farisi dunyansé watépéndaru de Gotna kundi bulndakwa gaat katik wulaaké daré. Farisi dunyan watépémuké wup yate wa wani kundi yamba kaapamba wandakwe wa. 43Yate nak du dakwa deku yé kavérék-ndarénngé wa vékulakandarén. Got deku yé kavérékndénngé yamba vékulakandakwe wa.

Jisasna kundi vékukapuk yandakwanngé, Got det waarukandékwa

44Jisas némaanmba waate anga wandén, “Guné wuna kundi yékunmba vékulakate, wa wuna kundi male yamba vékulakangunéngwe wa. Wan wunat wandéka gaayawutén wani du Gotna kundi waak wa yékunmba vékulaka-ngunéngwa. 45Wuné véte wuna aapa Gorké waak wa vésékngunéngwa. 46Wuné guna kapérandi mawulé kururéké wa gaayawutén ani képmaat. Gaaye gunat yéku mawulé kwayéte yéku téwaayé vérékte kaalékwa pulak wa téwutékwa. Téwaayé vérékte kaaléndu ganngumba katik raké daré. Guné wuna kundi yékunmba vékulakangunu yéku mawulé kwayéwutu yékunmba yatépéka-kangunéngwa. Kapérandi mawulé nakapuk katik vékuké guné. Wunga yate katik ganngumba yatéké guné.

47“Wuné néma du rate wuna kundi vékukapuk yakwa du dakwaké anga katik waké wuté, ‘Wa kapérandi musé yakwa du dakwa wa.’ Wunga katik waké wuté. Wuné wani jémbaa yaké yamba gaayawutékwe wa ani képmaat. Wuné du dakwana kapérandi mawulé kururéké wa gaayawutén.

48“Sésékuk sékéyakmba yaana nyaa wa Got néma du rate du dakwa yan muséké wakandékwa. Wani nyaa, wunat wani kuk kwayén du dakwat waarukandékwa, wuna kundi vékukapuk yandarénngé. 49Yékun wa. Yi wan wanana wa. Wuna mawulémba vékulakate ani kundi yamba wawutékwe wa. Wuna aapa wandéka yaawutéka, waké yawutékwa kundi akwi wunat wa wandén. Wandéka wani kundi male wa gunat a wawutékwa. 50Wuné wa vékusék-wutékwa. Guné wani kundi kurkasale vékwe, wa kulémawulé kéraae apapu apapu yékunmba yatésékéyakngangunéngwa. Wunga vékusékte Got wunat wandén pulak wa gunat wawutékwa.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA