John 17

Jisas Gorét waatakundén déku dunyansat yékun yandénngé

1Jisas wunga watake Gotna gaayét yaasore vététe anga wandén, “Aapa, wuné kiyaaké yawutékwa sapak a yaakwa. Bulaa det ma waménu vékusékndaru. Wuné ména nyaan néma du a téwutékwa. Wunga vékusék-ngandakwa. Wuné kiyaawutu de méné néma du raménéngwanngé vékusék-ngandakwa. 2Wunat waménénga wuné ani képmaana du dakwana néma du wa téwutékwa. Téte wunat tiyaaménén akwi du dakwat kulémawulé kwayéwutu de kurkale tésékéyak-ngandakwa apapu apapu. Kwayéwutu méné wunéké waménu vékusékte de ména yé kavérék-ngandakwa. 3De kulémawulé kéraae anga vékusék-ngandakwa: Méné nakurak male wa méné néma du Got raménéngwa. Yi wan wanana wa. Méné waménénga wa wuné Jisas Krais yaawutén. Wunga vékusékte kurkale tésékéyak-ngandakwa apapu apapu.

4“Ani képmaamba yatéte yawuténngé waménén jémbaa wa yasékéyakwutén. Yate ména yé wa kavérékwutén. 5Talimba ani képmaa baka téndéka wuné ménale rate wa nyaa véte kaalékwa pulak wa rawutén. Ménéké nakapuk waambule yéwutu waménu nakapuk nyaa véte kaalékwa pulak rakawutékwa.” Naandén Jisas.

6Jisas wunga watake anga wandén, “Wunat tiyaaménén dunyansat kundi wa kwayéwutén, ména jémbaaké. Talimba ani képmaamba baka yare wa ména jémbaamba yaalandarén. Yaale ména dunyan yaréndaka de wunat tiyaaménénga wa ména kundi kurkale vékundakwa. 7Vékute tiyaaménén mawuléké waak wa kurkale vékusékte wuna jémbaa véte anga wandakwa, ‘Wan Got wandéka wa yaandén Jisas. Got wandéka wa Jisas apamama yate wani jémbaa yandékwa. Yi wan wanana wa.’ Naandakwa. Tiyaaménénga kwayéwutén kundi vékwe wa wunga wandakwa.

9“Bulaa ménat waatakuwutékwa wani dunyanséké. Ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékéskwa dunyanngé yamba waatakuwutékwe wa. Tiyaaménén apuat yékun yaménénngé wa waatakuwutékwa. 10Ména dunyansé wa wuna dunyansé wa. Wuna dunyansé wa ména dunyansé wa. De wuna jémbaa yandaka nak du dakwa véte wa wuna yé kavérékndakwa. 11Aapa, méné yékun wa. Ménat waatakuwutékwa wani dunyanséké. Wuné bulaa ani képmaamba katik yatéké wuté. Wuné ménéké yaakawutékwa. De a téké yakwa ani képmaamba. Ména mayé apa wa tiyaaménén wunat. Bulaa apamama yate det yékun ma yaménu. Yaménukét aané nakurakmawulé yatékwa pulak de nakurakmawulé yate yékunmba yatékandakwa. Wanngé mawulé yawutékwa. 12Ména mayé apa tiyaaménénga wa wuné dele yatéte det yékun yawutén. Yékun yawutéka du nak det yamba yaavan kutndékwe wa. De yékunmba yaténdarén. Nakurak du male lambiyak-ngandékwa. Lambiyakndu Gotna nyéngaamba wani duké viyaatakandarén kundi sékérékngandékwa.

13“Bulaa yaakawutékwa ménéké. Wuné ani képmaamba téte ani kundi wawutén, wuna dunyan wup yakapuk yate wuna mawulé pulak kéraae mawulé tawulé yandarénngé. 14Ména kundi det kwayéwutéka vékundarén wa. De ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékwa du pulak yamba wa. Wuné waak yékéyaakmba yatékwa du pulak yamba wa. Nané de yatékwa pulak yatékapuk yananga wa de nané kalik yandakwa. 15Ménat waatakuwutékwa. Tiyaaménén dunyansé ani képmaamba yaténdaru Satan det katik yaavan kurké dé. Méné det kurkale yakaménéngwa. De ani képmaa yaasékandaru méné de ména gaayét kuriménénngé yamba waatakuwutékwe wa. 16De wunale ani képmaamba yékéyaakmba yatékwa du pulak yamba yaténdakwe wa. 17Ména kundi wan papukundi yamba wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa. Méné waménu wuna dunyansé ména yéku kundi yékunmba vékute ména dunyansé yatékandakwa. 18Talimba méné waménénga wa wuné ani képmaamba tékwa du dakwaké gaayawutén. Gaaye wa wawutén, de ye ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékwa du dakwat wuna kundi kwayéndarénngé. 19Wuné ména kundi vékute ména jémbaa male yawutékwa. Wuna dunyansé ve ména kundi vékwe ména jémbaa yandarénngé, wa wunga yawutékwa.

20“Aapa, ménat ani dunyanngé male yamba waatakuwutékwe wa. Ani dunyan yéte wuna kundi kwayékandakwa, nak du dakwat. Kwayéndaru vékwe wunéké yékunmba vékulakana du dakwaké waak wa ménat waatakuwutékwa. 21De akwi nakurakmawulé yénga yandaru. Wunga mawulé yawutékwa. Méné wuna mawulémba raménénga wuné ménale nakurakmawulé yawutékwa. Yawutékwa pulak, de aanale nakurakmawulé yakandakwa. Wunga yananu ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékwa du dakwa véte anga wakandakwa, ‘Got wandéka wa gaayandén Jisas. Yi wan wanana wa.’ Naakandakwa. 22Wuné jémbaa yawuténngé tiyaaménén wani mayé apa wa kwayéwutén, de jémbaa yandarénngé. Aané nakurakmawulé yakwa pulak, de nakurakmawulé yandarénngé, wa mayé apa kwayéwutén det. 23Méné wuna mawulémba raménénga wuné deku mawulémba wa rawutékwa. Yatékwa pulak de nakurakmawulé yakandakwa. Yandaru ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékwa du dakwa det véte vékusékte anga wakandakwa, ‘Got wandéka wa Jisas gaayandén ani képmaat. Got Jisaské mawulé yate jaambindékwa pulak, wa Jisasna du dakwaké waak mawulé jaambindékwa.’ Naakandakwa.

24“Aapa, méné yéku jémbaa wa yaménéngwa. Wunat tiyaaménén dunyanséké ménat waatakuwutékwa. De wunale sékét ména gaayémba randarénngé wa mawulé yawutékwa. Talimba ani képmaa baka téndéka méné wunéké jaambite waménénga wa wuné nyaa véte kaalékwa pulak yate wa ména gaayémba yaréwutén. Nakapuk nyaa véte kaalékwa pulak yawutu de ména gaayét yaae véndarénngé mawulé yawutékwa. 25Ani képmaamba téte yékéyaakmba yatékwa du dakwa, méné yamba vésékndakwe wa. Wuné méné vésékwutéka de wuna dunyansé waak de méné wa vésékndakwa. Méné waménénga wa gaayawutén. Wanngé waak wa vékusékndakwa. 26Ménéké det wa wawutén. Wawutéka ménéké wa vékusékndakwa. Nakapuk waak wawutu vékusék-ngandakwa. Wawutu méné wunéké mawulé yate jaambiménéngwa pulak, de nak du dakwaké mawulé yate jaambikandakwa. Yandaru wuné deku mawulémba rakawutékwa.” Jisas Gorale kundi bulte wunga waatakundén dat.

Copyright information for `ABTWOSERA