Luke 16

Muséké séngiye vététe yékunmba vékulakan duké gwaaménja kundi wandén Jisas

1Kukmba Jisas déku dunyansat ani gwaaménja kundi wandén: “Du nak némaamba yéwaa saawule ran duna muséké séngite véténdén. Yaténdéka du ras yaae wani néma duwat déku muséké wani séngite vétékwa duké anga wandarén, ‘Ména muséké vététe tékwa du dé kurkasale yamba jémbaa yandékwe wa. Yate ména yéwaa nak du dakwat baka kwayéndékwa.’ Naandarén. 2Naandaka déku muséké wani séngite vétékwa duwat wandéka yaandéka dat anga waatakundén, ‘Ménéké vékuwutén kundi ras yénga pulak dé? De wa wakwa, méné kurkasale jémbaa yakapuk yate wuna yéwaa nak du dakwat baka kwayéménéngwanngé. Yéku kundi daré wo, kapuk papukundi daré wo? Méné wuna musé, wuna yéwaa akwi naakiye nyéngaamba viyaae wani nyéngaa wunéké ma kure yaa. Yatake méné wuna jémbaa nakapuk katik yaké méné.’ Naandén.

3“Wunga wandéka dé wani muséké séngite vétékwa du déku mawuléké anga wandén, ‘Wuna néma du dé wuné déku muséké nakapuk séngite vétéwuténngé kalik yandékwa. Bulaa kamu yaké wuté? Wuné kaambi vaaké yamba apamama yawutékwe. Wuné nak duwat yéwaaké yaawimuké wup yawutékwa. 4A vékulakawutén. Nak pulak ye wuna néma du déku jémbaa yaasékatake yéwuténngé wandu ye de wuna dunyansé yaréte wandaru wuné deku gaamba wulaae dele yarékawutékwa.’ 5Naatake déku néma dumba yéwaa kéraan dunyansat waandéka de nak nak yaandarén. Yaandaka taale yaan duwat anga wandén, ‘Méné wuna néma dumba musé katik méné kéraak? Katik kwayékataké méné?’ 6Wunga wandéka wandén, ‘Némaamba (100) kulak tékwa néma aké.’ Wunga wandéka muséké séngite vétékwa wani du dat anga wandén, ‘Wani musé akwi kwayékataké yambak. Kwayékataména yéwaaké viyaandén nyéngaa dé a rakwa amba. Méné rate bari nak kundi nak wani nyéngaamba ma viyaa. Méné ayélapkéri (50) male ma viyaaménék.’ Naandén.

7“Wunga watake nak duwat wandén, ‘Méné wuna néma dumba musé katik méné kéraak? Katik kwayékataké méné?’ Wunga wandéka wandén, ‘Késépéri (100) bek wit.’ Naandéka wandén, ‘Wani musé akwi kwayékataké yambak. Kwayékataména yéwaaké viyaandén nyéngaa dé a rakwa amba. Méné nak kundi nak wani nyéngaamba ma viyaa. Ayélapkéri (80) male ma viyaaménék.’ Naandén. 8Wunga wandéka yandéka kukmba wani néma du kundi vékundén, déku muséké séngite vétékwa du, du vétik bét dat kukmba yékun yambérénngé, wunga paapu yandéka. Vékutake wandén, ‘Yéki. Wani kapéremusé yakwa du déku sépat yékun yaké watake wa yékunmba vékulakandén.’ Déké wunga wandén.”

Wani kundi watake Jisas déku dunyansat anga wandén, “Anga vékuséknangwa. Ani képmaana muséké mawulé yakwa du deku sépéké male vékulakandakwa. Vékulakate de nak du dakwat yékun yandakwa, de waambule yakatate det yékun yandakwanngé. Wunga yate yékunmba vékulakandakwa. Wani muséké deku yéku mawulé Gotna du dakwana yéku mawulat wa taalékérandékwa.

9“Gunat a wawutékwa. Guné yéku jémbaa yakangunéngwa guna yéwaale, ani képmaana nak musale waak. Guné wani musé asale jémbaa yate du dakwat yékun yangunu de guna du dakwa rakandakwa. Randaru sérémaa guné kiyaae Gotna gaayémba wulaae yékunmba rakangunéngwa.

10“Makalkéri jémbaa yékunmba yakwa du dakwa de néma jémbaa waak yékunmba yakandakwa. Makalkéri jémbaa sépélak yakwa du dakwa de néma jémbaa waak sépélak yakandakwa. 11Guné ani képmaana yéwaaké jémbaa sépélak aapélak yare yénga pulak Gotna muséké jémbaa yékunmba yaké guné? Yamba wa. Gotna muséké jémbaa yékunmba yaké yapati-kangunéngwa. 12Guné nak duna muséké jémbaa sépélak yare yénga pulak ye Got gunat rapékakwa musé kwayéké dé? Yamba yé wa. Katik kwayéké dé.

13“Du nak néma du vétikngé jémbaa yaké yapati-kandékwa. Wunga jémbaa yare, wa dé nak néma duké mawulé tawulé yate nak baanngé kalik yakandékwa. Guné wani du pulak wa yaréngunéngwa. Guné néma du Gorké jémbaa yate déké male vékulaka-munaare, wa guné déké apapu mawulé tawulé yakangunéngwa. Yate guné yéwaa kéraaké katik vékulakaké guné. Guné apapu apapu yéwaa kéraaké male vékulakamunaare, wa guné néma du Gorké wa kalik yakangunéngwa.” Naandén Jisas det.

Moses wan apakundiké wate Gotna kémngé waak wandén

14Farisi dunyansé wani kundi vékutake yéwaaké néma mawulé yate Jisasét wasélékndarén. 15Yandaka det anga wandén, “Guné duna ménimba apapu yéku musé yangunéngwa, de gunat véte anga wandarénngé, ‘Guné yéku musé yakwa apu wa.’ Naandarénngé wunga yangunénga Got guna mawulé wa véndén. Guna mawulé yékun tékapuk yandéka véte wa gunat kuk kwayéndékwa.

16“Talimba Moses ani képmaamba yaténdén sapakmba yaae yaae baptais kwayétan du Jon yatan sapak waak akwi du dakwa de Moses wan apakundi vékute Gotna yémba kundi kwayétan duna kundi waak vékute wandén pulak wa yandarén. Bulaa wuné du dakwat waak wa wawutén, Got néma du rate du dakwaké yékunmba véké yandékwanngé. Wawutéka némaamba du dakwa wa déku kémba yaalaké wate néma jémbaa wa yandakwa. 17Moses wan apakundi katik késké dé. Sérémaa nyét béré képmaa késndu wani kundi katik késké dé. Yamba yé wa.” Naandén Jisas.

Dunyan deku taakwa kewuréndaru yéndarénngé katik waké daré

(Mt 5:31-32; 19:9; Mk 10:11-12)

18“Dunyan deku taakwa kewuréndaka yéndaka nak taakwa kéraandakwan wa de kukmba kéraandakwa taakwale kapéremusé wa yandakwa. Dunyan deku taakwa kewuréndaka yéndaka nak du wani taakwa kéraandakwan de wani taakwale kapéremusé wa yandakwa.” Naandén.

Némaamba musé kure yaran du ambét Lasarus

19Wani kundi watake Jisas anga wandén det, “Talimba némaamba musé kure yaran du nak yaréndén. Déku waayékanje taambak (5) yaréndarén. Akwi nyaa dé yéku yéku siot yéku gwaavé laplap waak saawundén. Yate akwi nyaa yéku yéku kakému kandén. 20Musé asé kurerékapuk du nak waak yaran. Déku yé Lasarus. Apapu nyaa déku du wa dat yaatate yéndarén wani némaamba musé kure yaran duna gaat. Yaate kure yéte gaa pétale taakandaka kwaaréndén. Déku sépé waasémama wurésape téndéka apapu waasa ras wa yaate déku waasémba biyaakndarén. Dé némaamba musé kure yaran duna gaa pétale kwaate wani du kakému kandéka wani képmaamba vaakére rakéskwa kéla kakému kaké wa mawulé yandén.

22“Kukmba dé wani gandéndu Lasarus kiyaan. Kiyaandéka Gotna kundi kure gaayakwa du dé kure ye Abrahamale taakandarén. Yandaka dé wani némaamba musé kure yaran du waak kiyaandéka rémndarén. 23Yandaka dé ye wani yaa yaanpékatékwa taalémba téte kaangél kutténdén. Kuttéte yaasawure véndén Abraham Lasarusale anjoré kulémba rambéréka. 24Vétake némaanmba waandén, ‘Wuna gwaal waaranga maandéka bakamu Abraham, ani taalémba yaa wuna sépémba yaandéka wuné asa kaangél a kuréwutékwa. Kuréwutékwanngé méné wunéké ma mawulé sémbéraa yate Lasarusét waménu dé kulak ras kure yaae wuna tékiyaalémba taakandu.’ Naandén.

25“Wandéka Abraham wa wan, ‘Méno, méné ma vékulaka. Talimba képmaamba téte asa yéku yéku musé wa kure téménén. Yatéménénga Lasarus wunga yamba yandékwe wa. Déké kapérandi musé male yaan. Bulaa dé yéku taalémba yékunmba randéka méné kapérandi taalémba téte kaangél wa kuttéménéngwa. 26Ani muséké waak ma vékulaka. Aané rakwanale méné rakwanale nyéndémba Got néma kaambi nak taakandéka wa tékwa. Yandéka amba rakwa du méné rakwanét yéké naate yapatindakwa. Wamba rakwa du waak anga yaaké yapatindakwa.’ Naandén Abraham.

27“Wani kundi vékute némaamba musé talimba kure ran du wa wan, ‘Wunga ye wunéké vékulakaké yambak. Wuna waayékanje taambak (5) wa ani yaréndakwa wuna aapana gaamba. Méné wuna gwaal waaranga maandéka bakamu, ménat waatakutékwa. Lasarusét ma waménu deké yéndu. Ye det ani rawutékwa kapérandi taaléké kundi kwayéndu. De waak ani taalat yaae néma kaangél ka kutndara.’ 29Wunga wandéka Abraham wa wan, ‘Yamba wa. Moses wan apakundi, Gotna yémba kundi kwayétan duna kundi waak Gotna nyéngaamba wa kwaakwa. Wani kundi véte de yénga vékusékndaru.’ Naandén Abraham.

30“Wani kundi wandéka Abrahamét anga wandén, ‘Wuna gwaal waaranga maandéka bakamu, yamba wa. De deku kundi katik vékuké daré. Kiyaan du nak taamale waarape ye det saapéndu, wa vékukandakwa. Vékute wani yandarén kapérandi musé yaaséka-kandakwa.’ Naandén. 31Wunga wandéka Abraham wa wan, ‘De Moses wan apakundi Gotna yémba talimba kwayétan duna kundi waak vékukapuk ye de kiyaae taamale waarapén duna kundi waak katik vékuké daré.’ Naandén Abraham.” Jisas wunga wandén det.

Copyright information for `ABTWOSERA