Mark 16

Jisas nakapuk taamale waarapndén

(Mt 28:1-8; Lu 24:1-12; Jon 20:1-10)

1Judana yaap yaré nyaa yéndéka Makdala taakwa Maria, Jemsna aasa Maria, Salome, de wunga Jisasna pusaamba kutmuké wa yéku yaama yakwa musé kéraandarén. 2Kéraae Sande ganmbamba nyaa yaalandéka de Jisasna pusaa taakandarén taalat yéndarén. 3Yaambumba yététe dekét deku kapmang bulte anga wandarén, “Kwaawumba taakatépéndarén matu kandé varémansatiké ya?” Naandarén. 4Wani matu néma matu wa. Wunga watake ye véndarén kwaawumba taakatépéndarén matu varémansati-takandaka randéka. 5Vétake kwaawumba wulaae véndarén du nak waama laplap saawuwe yékutuwa sakumba randéka. Vétake vatvat naandarén. 6Vat naandaka anga wandén, “Wup yaké yambak. A vékusékwutékwa. Takwemimba baangndarén Nasaret du Jisaské waake vémuké wa yaangunén. Dé wa nakapuk taamale waarapén. Dé amba yamba re wa. Ma yaae taakandaka kwaandén taalé véngunék. 7Bulaa guné ma ye déku dunyan, Pitat waak, anga ma wangunu, ‘Jisas Galilit taale wa yéndékwa. Guné ye talimba wandén pulak dé wamba vékangunéngwa.’ Wunga det ma wangunék.” Naandén.

8Dé wunga wandéka vatvat naate vékulaka vékulaka naate kwaawu yaasékatake gwaande yaange yéndarén. Ye néma wup yate wani muséké yamba wandakwe wa.

Makdala taakwa Maria Jisas vélén

(Mt 28:9-10; Jo 20:11-18)

[
9Sande ganmbamba wa Jisas nakapuk taamale waarapndén. Waarape yaandéka dat taale Makdala taakwa wa vélén. Talimba kutakwa taambak kaayék vétik (7) wa léku mawulémba wulaae téndaka Jisas wandéka lé yaasékatake yaale yaange yéndarén. 10Jisas taamale waarapndéka dat vétake déku dunyanngé yélén. Yéléka déké sémbéraa yate géraandaka det anga walén, “Jisas wa nakapuk taamale waarapén. Waarapndéka dé wa véwutén.” Naalén. 11Wunga waléka vékute anga wandarén, “Yamba yé wa. Wan paapu wa yanyénéngwa.” Naandarén.

Jisasna du vétik Jisas vémbérén

(Lu 24:13-35)

12Kukmba Jisasna dunyan vétik Jerusalem yaasékatake yaambumba yémbérén. Yétémbéréka Jisas nak du pulak ye bérké yaandéka wa dé vémbérén. 13Vétake déké vékusékte gaayét waambule ye Jisasna dunyansat anga wambérén, “Dé a vétén.” Wunga wambéréka anga wandarén, “Yamba yé wa. Wan paapu wa yambénéngwa.” Naandarén.

Jisas déku dunyansat jémbaa kwayéndén

(Mt 28:16-20; Lu 24:36-49; Jo 20:19-23)

14Kukmba Jisasna dunyan tambavétik maanmba kaayék nakurak (11) kakému karéndaka Jisas deké yaandén. Yaae det anga wandén, “Taamale waarapwutéka de wuné vétake wa gunat wandarén. Kamuké guné deku kundi yamba vékungunéngwe? Kamuké guné wunéké yamba yékunmba vékulaka-ngunéngwe?” Naandén.

15Wunga watake det anga wandén, “Guné ma ye képmaana akwi taalémba tékwa akwi du dakwat wuna kundi ma kwayéngunék. 16Wunéké yékunmba vékulakate wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naate wuna yémba baptais kéraan du dakwat Got Satanna taambamba kéraandu de dale yékunmba rapéka-kandakwa. Wunéké yékunmba vékulaka-kapuk yakwa du dakwa wa Got wandu lambiyak-ngandakwa. 17Wunéké yékunmba vékulakate wuna kundiké, ‘Yi wan wanana wa,’ naakwa du dakwa talimba vékapuk yandarén apanjémba anga yakandakwa. De wuna yémba wandaru du dakwana mawulémba wulaae tékwa kutakwa yaange yékandakwa. De vékukapuk yandakwa kulé kundimba bulkandakwa. 18De du dakwat tikwa kaambe kutte wa de yékun tékandakwa. De kapérandi kulak kamunaae, wa yékunmba rakandakwa. De baat yakwa du dakwat taamba kutndaru nakapuk yéput yakandakwa.” Naandén Jisas.

Got Jisas kéraae déku gaayét kurindén

(Lu 24:50-53; Ap 1:9-11)

19Néman Du Jisas wunga wandéka kukmba Got wandéka Gotna gaayét waare néma du rate déku yékutuwa taambamba randén. 20Déku dunyan akwi gaayémba yéte déku kundi kwayéndarén. Kwayéndaka Néman Du dele jémbaa yate det mayé apa kwayéndéka deku kundi vékukwa du dakwa yandarén kulé apanjémba véndarén. Véte anga wandarén, “Deku kundi wan papukundi yamba yé wa. Wan yéku kundi wa. Yi wan wanana wa.” Naandarén.]

Copyright information for `ABTWOSERA