Matthew 11

Jon déku dunyansat wandéka Jisaské yéndarén

(Lu 7:18-35)

1Jisas Krais déku dunyansé tambavétik maanmba kaayék vétikét (12) kundi wasékéyaktake wani gaayé taakatake dé wani képmaamba tékwa gaayét yéte du dakwat Gotna kundi kwayéndén. Kwayéte Gotna jémbaa yandéka baptais kwayékwa du Jon kalapusmba rate Jisas yan jémbaaké vékundén. Vékute déku duwat wandéka Jisaské yéndarén. 3Ye Jisasét wandarén, “Talimba Gotna nyéngaamba kundi viyaatakandarén, nanat yékun yaké kukmba yaaké yakwa duké. Méné wani du méné, kapuk nak duké kaavéréké nané? Wani muséké vékusékngé Jon mawulé yandékwa.” Naandarén.

4Wunga wandaka det wandén, “Guné ma waambule ye véngunén musé vékungunén kundiké Jonét wangunék. 5Méni kiyaan du dakwa véndaka, maan kapére yan du dakwa yékun ye yeyé yaayandakwa. Lepro yan du dakwa yékun yandaka waan waangété yandéka vékukapuk yan du dakwa de kundi vékundakwa. Wani du dakwat wa kururéwutén. Wuné wawutéka kiyaan du dakwa de nakapuk taamale waarape yaténdakwa. Musé asékapuk yan du dakwat Gotna kundi kwayéwutékwa. 6Du dakwa ras wunéké wandakwa, ‘Got dat wa wandén, dé nanat yékun yandénngé. Yi wan wanana wa.’ Wunga wate de wunéké yékunmba vékulakandakwa. Wunéké wunga vékulakakwa du dakwa de mawulé tawulé yénga yandaru. Jonét wunga ma wangunék.” Naandén Jisas Jonna dunyansat.

7Jisas wunga wandéka Jonna dunyansé yéndaka Jisas wamba tan du dakwat Jonngé anga wandén, “Guné du yarékapuk taalat ye yénga pulak du véké guné yék? Mayé apa yakapuk yate wimut kutndéka viyékngwa séwaa pulak yakwa duwat véké guné yék, kapuk yénga pulak? Jon wan dé wani musé pulak yamba wa. Jon wan dé mayé apa yakwa du wa. 8Yéku laplap saawan duwat véké guné yék, kapuk yénga pulak? Jon wani du pulak yamba yaténdékwe wa. Yéku laplap saawan du de néma duna gaamba wa randakwa. 9Gotna yémba kundi kwayétan du nakét véké guné yék, kapuk yénga pulak? Yi, Jon wan Gotna yémba kundi kwayétan du wa. Dé néma du wa téndékwa. Gotna yémba kundi kwayétan nak néma duwat taalékére dé néma du wa téndékwa.

10“Jonngé ani kundi Gotna nyéngaamba wa kwaakwa:

Got déku nyaanét wandén, ‘An wuna kundi kure yékwa du a.
Wuné wawutu dé taale yéte ména yaambu kurkandékwa.’
Nané wani kundi véte anga vékuséknangwa. Jon wan Gotna kundi kure taale yaakwa du wa.
11Wunga vékusékte gunat wawutékwa. Baptais kwayékwa du Jonna jémbaa ani képmaamba talimba tan duna jémbaat wa taalékérandén. Taalékérandéka dé gunat yékun yawuta jémbaaké yamba yékunmba vékusékndékwe wa. Yandéka de Gotna kémba téte du dakwat yékun yawuta jémbaaké vékusékngwa du dakwa akwi deku yéku mawulé déku yéku mawulat wa taalékérandén. Yi wan wanana wa.” Naandén. 12Wunga watake Jisas anga wandén, “Jon yaae dé du dakwat Gotna kundi kwayéndén. Baasnyé ye wandén sapak bulaa waak némaamba du dakwa Gotna kémét yaavan kurké, wa de apamama yandakwa. 13Got néma du rate du dakwaké yékunmba vékandékwa. Moses talimba wani muséké kundi kwayéndén. Gotna yémba kwayétan nak du waak de wani muséké kundi kwayéndarén. Jon waak wani muséké kundi kwayéndén. 14Guné deku kundi vékumunaangunu, wan yékun wa. Talimba tan du anga wandarén, ‘Elaija kukmba yaakandékwa.’ Wunga wandaka bulaa gunat wawutékwa. Wani kundi wate, wa de Jonngé wa wandarén. Wandaka wa Jon yaandén. 15Guné vékusékngé mawulé ye kurkasale waan taake yékunmba vékwe wa vékusék-ngangunéngwa.

16“Bulaa a tékwa du dakwa yénga pulak daré? Gunat wakawutékwa. Bulaa tékwa du dakwa de aamemba kétikwa nyambalé pulak wa yaténdakwa. De nak nyambalat waandakwa. 17Waate wandakwa:

Nané gwaaré waate kaang viyaananga guné yamba kétingunéngwe.
Nané sémbéraa yate géraananga guné yamba géraangunéngwe wa.
Guné nanale nakurakmawulé yamba yangunéngwe wa.
Wunga waakwa nyambalé pulak, bulaa tékwa du dakwa wunga yaténdakwa.

18“De Jonale nakurakmawulé yamba yandakwe wa. De wunale nakurakmawulé yamba yandakwe wa. Jon yaae kangunéngwa kakému kakapuk yate kangunéngwa wain kulak yamba kandékwe. Yandéka guné akwi déké kalik yate wangunéngwa, ‘Kutakwa déku mawulémba wulaae téndéka wa waangété yandékwa.’ Naangunéngwa. 19Wunga wangunénga wuné Duna Nyaan yaae kangunéngwa kakému kate kangunéngwa wain kulak kawutékwa. Kawutéka guné wunéké kalik yate wangunéngwa, ‘Ma véna. Wani du némaamba kakému kate némaamba wain kulak kandékwa. Kate dé takis kéraakwa dunyansale rate, kapérandi musé yakwa nak du dakwale rate wa dele kundi bulndakwa.’ Naangunéngwa. Wunga wangunénga gunat wawutékwa. Got dé akwi muséké vékusékndékwa. Déku jémbaa wan yéku jémbaa wa. Yi wan wanana wa. Wani kundiké vékulakate wa aané Jonale Gorké yatékwa jémbaaké yékunmba vékulaka-kangunéngwa.” Naandén Jisas wani du dakwat.

Du dakwa Jisaské kuk kwayéndakwanngé wandén

(Lu 10:13-15)

20Jisas néma gaayémba ras talimba vékapuk yandarén kulé apanjémba késépéri yandén. Yandéka de wamba tan du dakwa yandarén kapérandi musé yaasékatake Gorké yamba yékunmba vékulakandakwe wa. 21Yandaka Jisas det anga wandén, “Sémbéraa yawutékwa, guné Korasinmba tékwa du dakwaké! Sémbéraa yawutékwa, guné Betsaidamba tékwa du dakwaké! Wuné guna gaayémba yatéte kulé apanjémba yawutén. Yawutéka wa véngunén. Véte Gorké yamba yékunmba vékulakangunéngwe wa. Tairmba talimba tan du dakwa, Saidonmba talimba tan du dakwa waak, Gorké vékusékngapuk ye wani apanjémba vémunaae, talimba de yandarén kapérandi muséké kalik yate, wani kapérandi musé yaasékakatik daré. Yandarén kapérandi muséké kalik yate, nak du dakwa deku mawuléké vékusékndarénngé de jaangwa laplap saawuwe baawumba rakatik daré.

22“Guné ma véku. Kukmba Got néma kot vékute néma du raké yandékwa nyaa dé wandu de Tairmba talimba tan du dakwa, Saidonmba talimba tan du dakwa waak de kaangél kurkandakwa. Guné, Korasinmba tékwa du dakwa, Betsaidamba tékwa du dakwa waak, guné wuna jémbaa véte guné wunat kuk kwayéngunén. Kuk kwayéngunénga wani nakurak kapérandi musé de yan akwi kapérandi musat wa taalékérandén. Wani nyaa Got wandu guné néma kaangél kurkangunéngwa.

23“Guné Kaperneammba tékwa du dakwa, guné akwi nyaa anga wangunéngwa, ‘Nané Gotna gaayét waarékanangwa.’ Wunga wangunénga gunat wawutékwa. Got wandu guné kapérandi taalat daawulikangunéngwa. Guné Gotna gaayét katik waaréké guné. Wuné guna gaayémba yatéte kulé apanjémba wa yawutéka véngunén. Véte guné Gorké yékunmba yamba vékulaka-ngunéngwe wa. Talimba Sodommba tan du dakwa némaamba kapérandi musé ye wani apanjémba vémunaae, de yandarén kapérandi musé yaasékandaru Got wani gaayé katik yaavan kurkatik dé.

24“Guné ma véku. Kukmba Got néma kot vékute néma du raké yandékwa nyaa dé wandu de Sodommba tan du dakwa kaangél kurkandakwa. Guné Kaperneammba tékwa du dakwa, guné wuna jémbaa, wunat waak kuk kwayéngunén. Kuk kwayéngunénga wani nakurak kapérandi musé de yan akwi kapérandi musat wa taalékérandén. Wani nyaa Got wandu guné néma kaangél kurkangunéngwa.” Jisas wunga wandén.

De déké yaandaru deku mawulé yékunmba téndénngé wandén

(Lu 10:21-22)

25Jisas wani kundi watake Gorét anga wandén, “Wuna aapa, méné nyét képmaana néma du wa raménéngwa. Ména jémbaaké ras paakuménénga rékaamba muséké vékusékngwa du ména jémbaaké yamba yékunmba vékusékndakwe wa. Rékaamba muséké vékusékngapuk yakwa du dakwa, deku mawulé nyambaléna mawulé tékwa pulak téndéka yékéyaakmba yaténdaka det ména jémbaaké wakwasnyéménén. Wunga yaménén wan yékun wa. 26Wuna aapa, ména mawulémba vékulakate wa wunga yaménén.” Naandén.

27Wani kundi watake det anga wandén, “Wuna aapa dé wunat déku jémbaa, mayé apa waak, wa tiyaandén. Wuné déku nyaan téwutéka du dakwa wuné yamba kurkale vékusékndakwe wa. Dé male wa wuné vékusékndékwa. Du dakwa déké yamba kurkale vékusékndakwe wa. Wuné male wa dé vékusék-wutékwa. Déké wawutén du dakwa waak déké wa vékusékndakwa.

28“Guné guna mawulémba vékulaka vékulaka naate yékunmba raké néma apa jémbaa yakwa du dakwa, guné wunéké yaangunu, wuné wawutu guna mawulé yékunmba tékandékwa. Yaap yarékwa du dakwana mawulé yékunmba tékwa pulak téndu guné yékunmba rakangunéngwa. 29Wuné jémbaa yawutékwa pulak guné jémbaa ma yangunék. Guné wuna jémbaamba yaalangunu wuné wani jémbaaké gunat yakwasnyé-kawutékwa. Yakwasnyéwutu nané nakurakmawulé yate wani jémbaa yakanangwa. Wuné wuna yé kavérékngapuk yate guna mawulé yékun yawutu guna mawulé yékunmba tékandékwa. 30Kwayéwutékwa jémbaa wan mawulé yanguna jémbaa wa. Wup yanguna jémbaa yamba yé wa. Guné wani jémbaa yaké apamama yakangunéngwa. Guné wuna jémbaa yangunu guna mawulé yékunmba tékandékwa. Téndu yékunmba yarékangunéngwa.” Naandén Jisas.

Copyright information for `ABTWOSERA