1 Corinthians 12

Imumu Iraunu irau me makeka keuwere makaku wake

1Naiyemuku, Godinu Imumu Irauma buna iya yaisina makakuni wake ma nuna unao rabuba nanu wake wemaro nauawe. 2Yae iwoka sine ibinisa, adinaroe ya Godinu wake nauke dakeibisaro imusu emema yabake we irukeibisaro yama i ba mero wake we me godibairo aneibisa. 3Yewa wake nauawe. Godinu Imumu Irauma aina unu kofekuie i mima Yesu we ma merama da ufeku. Ainama Yesu Dawae nanu Dai Waria Miya eno wefekuie Godinu Imumu Irauma Dawa unu kofekuro ibake eno wefeku. I Imumu Irauma dawa unu kore dafekuie i ari eno da wefeku. 4I Imumu Iraunu buna makekae imusu imusuro nono i buna imusu imusue Godinu Imumu Irauma makakuni. 5I Godinu waiya ukekae imusu imusuro nono iyanu Godibairo waiya imusu imusu ukaisiroma nono i waiya ubi Miye una demui. Dawae iyanu Dai Waria Mi. 6Godinu waiya imusu imusu ukaisiro nono Godi Dawae una demui. Dawa mane iya unu korakuniro ibake Danu waiya ukaisi. 7Godinu wake naukaisi orou iya yaisina iyanu iyanu unu kore makafeke irauaiai mane ibifene ibake Godinu Imumu Irauma buna imusu imusu makakuni. 8Godinu Imumu Irauma moi mibake buna makaada iwoka daiwere makakuro i mima emebairo enaenari we ma iwoka ukakune. Nono Godinu Imumu Irauma moi mibairo buna makakuba ibake i mima Godinu iwoka yaisina emebairo weaku. 9Godinu Imumu Irauma moi mibairo buna makaku ibake i mima danu imuka yaisina Godibairo odenewaa ukaku. Nono Godinu Imumu Irauma moi mibairo buna makaku ibake i mima moi arama uke ibaisa orou ma wirokakune. Godinu Imumu Irauma buna imusu imusu makakune ibake moi mima buna ukeka ukakuro nono moi mima Godinu wake we bou ukakuro nono moi mima Godinu Imumu Iraunu imukekaini nono i imusu imusu imumunu imukekaini iwoka sinakuke ibake abo minu wakeye baro nono abo minu wakeye meo ibai emebairo we ma iwoka sinakuro emua yaisina naukaisa. Moi mima wake imusu imusu weakuro nono moi mima i wake imusu imusunu ubi we ma boroo yaraku. 11Godinu Imumu Irau, Dawae una demui, Danu imusu mane Danu arararo ukaada i eme yaisina buna imusu imusu makaada unu korakunero ibake emenu waiya ukenewaa ukaisa.

I ofe demuinu eraerabusae iyaya wei wake

12Iyanu ofe ubue demui ofe. Nono i ofero ibinisa eraerabusae keuwere. I eraerabusa yaisinama demui ofe sinaisa, i ari eno iya yaisinae Yesu Kerisonu ubu ofero eraerabusa ibake iyae Danu ubu ofe sinaisi. 13Godinu Imumu Irau Danu imusu mane iya eme yaisina mune ofe demui mi ari eno uke odakuni. Ya Du orouini Guriki orouini imusu orouini moi orounu waiya ukeka orouini me eneibeka orouini Godinu Imumu Irauma iya yaisina babadaido ukaada Yesu Kerisonu ofero mune odiiro demui ofe siki ibake Dawama iyabairo ibenewaa ukaku. 14I ofero demui erabunaku mane ibe mero i oferoe eraerabusa keuwere ibinisa. 15I umuma eno wefeku, nae wana meba ibake nae ofenu moi feka me eno wefekuie i ofenu moi fekaba me? Euwa, ie i ofenu moi fekaya. I ofe feka mederoma danu imusu da ibifeku. 16I omema eno wefeku, nae naisa meba ibake nae i ofenu moi feka me, eno wefekuie i ofenu moi fekaba me? Euwa ie i ofenu moi fekaya, i ofe feka mederoma danu imusu da ane ibifeku. 17Imuke eawe! I ofero naisa mane ibifekude aneaneme naufeku? I ofero ome mane ibifekude aneaneme urumu naufeku? 18Nono Godima iyanu ofe i ari eno ubu uke daui. Dawae Danu arararo uike iyanu ofero eraerabusa yaisina emenu orofa mama mamaro irauaiai odirie. 19Iyabairo ofe feka demui mane ibifironae ba ofe farafa me. 20Enoba Godima ofero eraerabusa keuwere ubu uike demui ofero odirie. 21Naisama wanabake eno we dakaku, nae a medimauaneke nanu imusu waiya umaua eno we dakaku. Enaenari bokaima umubake eno we dakaku, nae a medimauaneke nanu imusu waiya umaua eno we dakaku. 22Iyanu ofero eraerabusa moi imukenewaa uke ukaisikema nono iyanu ofero moi eraerabusa imukenewaa dakaisiroma nono ie iyanu imuka ubi ofero eraerabusa. I eraerabusa moi i ofero da ibifeisaie iyanu ofe irauaiai da ibifeku. 23Iyanu ofero eraerabusa moiye irauaiai meya eno we imukadama ibake yawokenewaa ukaisi. Nono iyanu ofero eraerabusa moibake maru ukaisike ibake emua wauma oba ukaisike nono i ereka eraerabusae me odaisi. Godima i ofero irauaiai me eraerabusa imukenewaa ukaada ibake emenu ibeka irau orofaro ode anirie. I ofero eraerabusama urane rarane dafisake me irauaiai ibifisane ibake Godima eno ubu uke odirie. 26I ofero demui ofe fekama oferi ukakuie i ofero eraerabusa yaisina demuiro oferi ukaisa. Ainama i ofero demui ofe fekanaku we ma daiwere ukakuie i ofero ibinisa eraerabusa yaisina emua rooro ukaisa. 27Iduaroma nono ya yaisinae Yesu Kerisonu ofe ibake yae Danu ofero ibinu eraerabusa. 28Godima Danu wake naukaisa oroubairoma moi orou mune bou uke odirie. Dawa eno we mune odirie, enoba i afasoro oroue emuako Dawama eno we mune odirie. Eno uike emenu umuro Dawa we bou ukeka orou we mune odirie. Eno uike emenu umuroe Dawa sisa orou we mune odirie. Eno uike emenu umuroe arama uke ibekaro ma wirokeka orou we mune odirie. Eno uike emenu umuroe buna ukeka orou we mune odirie. Eno uike emenu umuroe i eme unu koreka orouini eme ereka orouini emenu wake mero wake imusu imusu weeka orouini emua yaisina we mune demuiro odirie. 29Eno uke we mune odirieba ibake eme yaisinae afasoro orou me. Eme yaisinae we bou ukeka orou me. Eme yaisinae sisa orou me. Eme yaisinae buna ukeka orou me. Eme yaisinae arama uke ibekaro ma wirokeka orou me. Eme yaisinae emenu wake mero wake imusu imusu weeka orou me. Eme yaisinae i emenu wake mero wake imusu imusunu ubi ma boroo yareka orou me. 31Ibake nono yae, I dawako buna makeka mune eawe. Nanu ararae nanu wene ibai da wemauke nono moi irau buna wake ima daiwere wemauro ya naufoisa.

Copyright information for `ABY