1 Corinthians 6

Godinu wake naukaisa orouma emenu naiyemuku kodo daufiakaisa wake

1Yabake nanu moi kodo ureka wake wemaro ya nauawe. Yabairo moi mima Godinu wake naukeifeku moi mibake wayai wefine ukaku ide anemebake Godinu wake nauke dakaisa oroubairo kodo ufine waure anaku? Anemebake Godinu wake naukaisa oroubairo kodo ure dakaku? 2Moi dubuena kai odoro iya Godinu wake naukaisi orouma i orofa akakaro eme yaisina kodo yafeisike yawofiakiki. I dawa ya iwoka ukaisaba me? Eno ufeisibairoma i merama dai menaku anemebake yanu imusu kodo ure dakaisa? 3Dubuenaro iya Godinu wake naukaisi orouma i aneruini kodo ufiakiki. I waiyae daiwereba ibake yanu aneme okoanaku meramaya wefoisaie ewa furo yanu imusu kodo ureifone weakune. 4Anemebake i Godinu wake nauke dakaisa oroubairo kodo ufone weaisa? 5Eno weaisa ibake maru uawe! Yabairo iwoka daiwere mi ibe meya eno we imukada ibake Godinu wake naukaisa orounu uraneka raraneka ma giena uke dakaisa? 6Enoba moi Godinu wake naukaku mima moi Godinu wake naukeifeku mibake wayai wake wefekuie Godinu wake nauke dakaisa oroubairo anifekuro i wayai wake wefeku ibai yaisina weforafekuro naufeisa. Anemebake eno ukaisa?

7Ya Godinu wake naukaisa orouma wayai wake weaisa i dawae ba me. Imusu orouma ya weaisa ibai naukaisake yanu Godi imukeka imukae ba meya emuama eno weaisa. Moi mima yabairo meramawere ufekuie kodo da uaweke imuke mediawe. Moi Godinu wake naukeifeku mima yanu eraerabusa waira ufine ufekuie ere mediawe. 8Nono ya yanu imusue yanu Godinu wake naukaisa oroubairo meramawere ukaisake emenu eraerabusa waira ukaisa, I dawae meramawere ukaisa. 9I meramawere ukeibaisa orouma Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. Yanu imusu yanu onarou da we iruawe. Nanu wake ewadoya erenewaa uawe. I moi orounu aruma aweka enare odaisa orou emua Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. I ba me godibairo sibore sianaisa orouini awekabonu umuro anaisa orouini i fukeru ukeka awekaini eme unayai emenu emenu dodoo ukaisa orouini awekayai emenu emenu dodoo ukaisa orouini waira ukaisa orouini i eraerabusa keuwere mufisane ukaisa orouini wake buna weroma meo weibaisa orouini wake meramawere weibaisa orouini i meo wayai wake weaisa orouini i orou yaisina emua Godinu yawokaku orofaro da anifeisa. 11Yabairo moi orou emua adinaro eno ukeibisa. Nono yae Yesu Keriso imuisaba ibake Godinu Imumu Irauma yanu imuka uroike ya we mune imusu Godibairo odiriero Godima Yesu Kerisoini Danu Imumu Irauini emenu ibiro yae irauaiai oroua eno wei.

Iyanu ofema rooro ukaada Godinu ibi we ma daiwere ufene wei wake

12Yama eno weaisa, aneme ufene wefeisiie ufeisia eno weaisa. Eno weaisaie ba weaisaroma nono moi ukekae irauaiai meba ibake ima iya unu kore dakakuni. I me sara eraerabusama na da yawofokone weakune. 13Yae eno weaisa, Godima iyanu boana ubu uike iyanu boanabake uruna maia eno weaisa. Eno weaisaya nanu moi wake wemaro nauawe. Moi odoro Godima wefekuro boanaini urunaini me sifeku. Iyanu ofe ubue moi minu aruma aweka enare odekabake mero iyanu ofe ubue iyanu Dai Waria Minu ofe ubu. Ibake Dawama iya yawokakuni. 14Godi Danu bunama iyanu Dai Waria Mi feariroma nono ma uyariba ibake iyaini enaenari ma uyamisi.

15Imuke eawe! Yanu ofe ubu yaisinae Yesu Kerisonu ofe uburo odi ari eno eraerabusa. Ie iduaroma nono Yesu Kerisonu ofero eraerabusa mumauke i fukeruma imusu ari aruma awekabairo ane ma uraa umau? Me! Eno da umau. 16Ainama i fukeruma imusu ari aruma awekabobairo anifekuie i mini i aweka o arumaini emua demui sifisisi. Ide ya iwoka sinaisaba me? Godinu bukaroma eno weaku, i mini i awekaini emua ofe ubu demui ari sifisisi weaku. 17Nono ainama danu imuka yaisina iyanu Dai Waria Mi Yesu Kerisobairo odifekuie Yesuini dawaini emua demui sifisisi. 18Enoya i meramawere moi minu aruma aweka enare odekae mediawe. Moi meramawere ukekae yanu ofe ubu okoanaku ma merama ukakuro nono moi minu aruma aweka enare odekama yanu ofe ubu daiwere ma merama ukaku. 19Yanu ofeye Godinu Imumu Iraunu dai sosi uwara. Godima Danu Imumu Irau yabake marieba ibake Dawae yanu ofe ubarenaro ibinu. Ide ya iwoka sinaisaba me? Yanu ofe ubue yanu mero ie Godinu Imumu Iraunu ofe ubu. 20Godi Danu moko daiwerema ya yanu meramawere ukeibisa iroma make murieba ibake yanu ofema irauaiai mane ukeibiawero emema eraada Godinu ibi we ma daiwere ukeifisa.

Copyright information for `ABY