Acts 19

Foruma Efesa goiro ani wake

1Aforasima Korinida goiro ibeibiro nono Foruma oraara nauwaro eneebe Efesa goiro isare ane fari. Isare ane farike moi Godinu wake naukeibisa orou fou urieke emuabairo eno wei, ya Godi imukeibisa odoro Godinu Imumu Irau yanu imuka ubarenaro isariba me wei? Eno weibaie aneme weaku weisake nono weisa, Godinu Imumu Iraude anemerabu weisa? 3Eno weisaro Foruma ma owerike eno wei, ainanu imukeka mukake babadaido uisa weibaie emuama Dioninua weisa. 4Eno weisaro Foruma wei, Dionima eno weia wei, yanu merama merama ukeka yaisina imuke mediaweke nanu umuro aafeku Mi Dawa mane imuawe Dionima eno weia Foruma wei. I Miye Yesu Keriso Foruma eno weiro i orou nauisake emuabairo Yesunu ibiro babadaido uisaro Foruma wana emenu iiri duboro odi. Foruma eno uiro Godinu Imumu Irauma emenu imuka ubarenaro isariro wake imusu imusu weisake Godinu wake we bou uisa. 7Eme yaisina duwero (12) emuama ibai eno uisa.

8Foruma sabadi odo odoro aine wai ure i Du orounu sosi uwara ubarenaro amukeibike Godima iya irauaiai yawokakunia weibi. Manabe kai buuba eno ukeibiro moi orouma emenu imukeka ara ukaada imuke dauisake i ku siane ibisa orou yaisinabake eno weisa, yewa Yesunu daabae meramawereya weisaro ibake Foruma Godinu wake naukeibisa orou we murieke waure anirie. Waure anirieke i moi mi Diranasi danu sikuru uwara ubarenaro ku uke ibaada aine wai ure guriguri ukaada Godinu wake weada we ma iwoka ukeibirie. Oya raarayai eno ukeibiro i Eisia orou yaisinaini Du orouini Guriki orouini emua yaisinae Yesunu wake Foruini danu orouini emuama weisaro nauisake moi orou Godinu wake nauisake naukeka orou ari sikaro nono moi orou Godinu wake nauisakema nono emua arara me Godinu wake naukeka ibake emuae nauke dakeka orou ari sika.

Sikiwa danu amarakunu wake

11Godima Foru buna daiwere mairo Foruma buna ukeka daiwere ukeibi. 12Eno ukeibi ibake danu muko o wauma mukake arama uke ibisa orounu ofero oisaro sabu irau sikaro seidaninu merama imumu emenu imuka ubarenaroma amuisake anisa. 13Eno uisaro moi Du me imusu wada barau ukeibisa orouma Yesunu ibiro weisake seidaninu merama imumu we yowekake eno weisa, Forunu weaku Mi Yesunu ibiro weaisia amuaweke aniawe weisa. 14Moi Du orounu ofereni odeka mi danu ibiye Sikiwa danu amaraku yaisina sewenima (7) eno uisabaie i seidaninu merama imumuma eno wei, Yesu Dawae na iwokaya weike nono wei, Foruini na iwokaro nono yade abo orouro wei? 16Eno weibaie i seidaninu merama imumu bobo mi iroma bibi urike amuike i amaraku yaisina seweni (7) urieke emenu runeka wau mune sianike ure yanake urie. Eno urie ibake i orouma uwara ubarenaroma ofe mane aweawero sabu anisa. 17I Efesa goi orou yaisina, Du orouini Guriki orouini emuama ibai nauisake ia daiwere sikake Yesunu ibi we ma irauaiai uisa. 18Awoena Godinu wake naukeibisa orou keuwere Foruini danu oroubairo fakake emenu diwari urekaini merama merama ukeka sineka yaisina we ma boroo yaka. 19Eno uisake moi wada barau ukeibisa orouma emenu wada barau eraerabusaini bukaini waukake demui orofaro ku siane oisake inaama yakaro yare me sini. I emenu wada barau ukeibisa bukae keuwere. I bukanu make oi munekae daiwere deni dausini kina (K1000). 20Eno uisake Godinu wake daiwere weisaro nauisake eme keuwere emenu imuka yaisina Godibairo oisa.

Efesa goi orouma wake gorowere weibisa wake

21Nono dubuenaro Godinu Imumu Irauma Danu irau imukeka Forubairo mairo Foruma imukama we imuike eno wei, Masadoniaini Akeiya orofayairo fare animauke Derusaremu goiro animaua eno we imuike wei, nono dubuenaro iroma Romani goiro animaua wei. 22Foruma eno weiro danu unu koreka miyai Dimodini Erasidasini emua Masadonia orofaro we odairiero anisiro Foru dawa Eisia orofaro moi odoyai iro ibeiari. 23Dawa iro ibeiari odoyairo eme keuwerema Godinu wake naukeibisa orouini urafisane ukeibisa. 24Moi mi danu ibiye Dimidirisi dawama eno weibi ibake emuaini urafisane ukeibisa. I Mi Dimidirisi danu waiyae i ba me godi, Daiena danu okoa uwarananaku oi ubu ukaisa i siriwama ubu ukeibi. Ie danu oi waiya. Moi orouma i waiya ukeibisake oi daiwere muneibisa. 25Ibake eno ukeebe Dimidirisima i danu waiya ukeibisa orou weiro fare ku uisaro emuabake eno wei, ya yewa waiya ukaisike oi daiwere munaisia weike nono wei, Foruma eno weakua wei, wanama ubu ukeka godiye ba me godiya weaku ibake yewa Efesa orouini i Eisia orofa goi goiro ibinisa orou keuwere danu weaku wake naukaisake i wanama ubu ukaisa godi medaisaya wei. 27Eno weike nono wei, dawama eno weakuba iyanu oi muneka waiya isafekua wei. Eno weike wei, i Eisia orofa orouini yewa orofa akaka orou yaisina i yanu ubu uisi aruma godi Daienanu dai sosi uwara da imufeisake dawabake sibore da siafeisaro danu ibi isafekua wei. Dimidirisima eno weiro danu goi orou nauisake dino daiwere ukaada daiwereroma eno weisa, Efesa goinu godi Daiena dawae daiwereya weisa ibake Efesa goi orou yaisina emenu imukeka imusu imusu imuisake i dai ku ukeibisa orofaro sabu anaada Masadonia miyai Geiasini Aridikasi emua yabariekake ma youre anaada i ku siane ibisa oroubairo waure anirieka. I miyaie Foruini demuiro anisa ibake eno uke yarieka.

30Foru danu arara i ku uke ibisa orofaro anifine uiro nono moi Godinu wake naukeibisa orouma danu daaba dadau uisaro moi dai Eisia orofa yawokeibisa orou emuae Forunu naiyemuku ibake Forubairo wake we odaisake eno weisa, iro da ania weisa ibake Foru iro ane daui.

32Moi orouma emenu sara wake gorowere weibisaro nono moi orouma emenu imusu imukeka wake gorowere weibisa. Eno areare weibisa ibake i me sara faka orou emua aneme aneme weifeisa wakenu ubi emua iwoka me ibake eno we imuisa, iya anemebake farisi eno we imuisa.

33Moi Du orouma i mi Arekisana ma youkabaie i orou emenu ibooro ane enare ibaada i oroubairo Arekisanama moko wake wefine wana ei mamiro i orouma dawa Du mi ere karana uisake wake goro daiwereroma eno weisa, Efesa goinu godi Daiena dawae daiwerea eno weisa. Ibake i wake sia we naukada ibisaro eweka naisa me sini.

35Eweka naisa me siniro i goiro owaowa odeka mima wana ei mameibi ibake i orouma wake goro meisaro i mima eno wei, iya Efesa goi orouma Daienanu sosi uwara yawokaisike i ureroma dooro isari eno iifa oma yawokeibaisiro i orofa akaka eme yaisina emua iwoka sinaisaya eno wei. 36Emua ibai iwoka sinaisaya wake goro mediaweke merama ukekama da uawe wei. 37Eno weike nono wei, Foruini danu orouini emua iyanu godinu eraerabusa waira uke dakisake iyanu godibake merama wake we dakisaya wei. 38Eno weike nono wei, Dimidirisini danu orouini emuama meo wayai wake wefisane ufeisaie i kodo ureka oroubairo anifeisake emenu wayai wake iro wefeisaya eno wei. 39Nono yama wayai wake wefoisaie i kodo ureka oroubairo wefoisaya wei. 40Eno weike nono wei i Romani orofa yawokeibisa orouma iyanu urane rarane ukeka wake naufeisake fanisi mamisaisa wei. Ibake eno weike wei, iyanu urane rarane ukekae ba meya wei. 41Eno weike i orou yaisina we odairiero fiake anisa.

Copyright information for `ABY