Acts 23

1Foruma i kanisoro orounu ibooro enare ibaada emua erenewaa ukaada eno wei, kakamuku naburaka, nanu wake wemaro nauawe wei. Adinami nauwaroma aare nono awoenaini nanu ukeka sinekae irauaiaiya eno wei, ibake Godima erakunararo nae ia iyare dakakunea wei. Ibake nanu ukeka sinekae irauaiaiya wei. 2Eno weiro i dai ofereni ode sibore sianeka mi Ananaiasima i Forunu udiro enare ibisa oroubake eno wei, danu bebekuro uawe wei. 3Eno weiro Foru ukaro Foruma Ananaiasibake eno wei, Godima aini umekua wei. Foruma eno weike nono wei, ae emeaka yare waineka mi ari enoya wei. Ibake anu imuka duboroe irauaiairo nono anu imuka ubarenaroe igawerea wei. Mosesinu darawadubake na kodo uraada ama wenuro na unekaba ibake ae Mosesinu darawadu ma merama ukinua wei. 4Foruma eno weiro i enare ibisa orouma eno weisa, anemebake Godinu dai ofereni ode sibore sianeka mibairo merama wake weaku weisa? 5Eno weisaro Foruma wei, arie! Kaka nabue, dawae Godinu ofereni ode sibore sianeka miro nono dawa na iwoka me ibake eno wenea wei. Eno weike nono wei, Godinu bukaroma eno weaku, yanu orounu yawokeka dai mibake merama wake da weawe weakua Foruma eno wei.

6Foruma i kanisoro orou eraada eno we imui, moi oroue Sadusi weaisa orouro nono moi oroue Ferosi weaisa oroua eno we imuike ibake eno wei, kaka nabue, nanu wake wemaro nauawe wei, nae Ferosi miya wei. Nanu akaemukue Ferosi oroua wei. Enoba nama feareroma uyareka wake imukakune ibake yama na kodo urakunekaya wei. 7I Sadusi orouini Ferosi orou emenu imukekae demui mero emenu imukekae imusu imusu. 8(I Sadusi weaisa orounu imukekae eno, feareroma nono uyare meya weekaini aneru meya weekaini imumu meya weekaini i ari eno we imukeibisa. Nono i Ferosi orouma i Sadusi orounu meya weibisa eraerabusa yaisina baya mane we imukeibisa). 9I ari enobake uyare emenu emenu urane raraneibisa. I Ferosi owaowa odeka orouma uyakake eno weisa, yewa miye irauaiai miya weisa, dawa merama mi meya weisa. Aneruma ba dawabairo weiba me ari, iya iwoka meya weisa. 10Eno weisaro daiwere we urane raranebe Forunu eka ena ewa enaro enakake danu wanaro mune ma youreibisa. Eno ukeibisa ibake ame orou yawokeibirie dai mima uyarike eno we imui, i mi abanaro ma gagafeisaya eno we imuike weiro ame orouma sabu fakake i we urane raraneibisa i orou ma beraisake Foru mukake emenu ame orounu uwararo waure anisa.

11Waure anisaro aine ibi. Aine ibiro dumu siniro Yesuma Forubairo farike eno wei, ia da iyaake buna ua wei. Adinaro Derusaremu goi oroubairo Nanu wake ama imusu oroubairo weibi enaenari i Romani oroubairo Nanu wake wefakua Yesuma eno wei.

Du orouma Foru ufisane fare we kuuka wake

12Wai uriro moi Du orouma we bou uisake eno weisa, urunaini aduaini da ifeisike Foru ufeisiro dawa feafekuro ai dubuenaro idua ifeisia weisa. 13Eme fodi (40) emuama bunawereroma eno we bou uisake i ofereni ode sibore sianeka orouini emenu adina dai orouini emuabairo anisake eno weisa, uruna da ifeisike Foru ufeisiro feafekuro aima ifene we bou ukisia weisa. 15Eno ukisia yama weawero i ame orou yawokakune dai mima Foru yabairo waure aafiro Forubairo wake moi wefene weaisia eno we iruawero Foru waure aareifisaro ufe weisa.

16Eno weisaro Foru danu kewaruro amarama i Du orounu we bou uisa wake nauike ame orounu uwararo Forubairo sabu anike i wake wei. 17Weiro Foruma nauike moi ame kafudeni mibake eno wei, yewa mima i ame orou yawokakune dai mibairo wake wefekua i dai mibairo waure ania wei. 18Eno weiro i mi we munike i ame orou yawokeibirie dai mibairo waure ane odike eno wei, yewa mima abairo wake wefine wenuro aarisu wei. I ana ebaro ibinu mi Foruma nabairo wenu, yewa mima ame orou yawokakune dai mibairo wake wefekua waure ania wenuro ibake waure fanea wei. 19Eno weiro i ame orou yawokeibirie dai mima i minu wanaro mune imusu odike eno wei, aneme wake wefaku wei? 20Eno weiro i mima ma owerike eno wei, moi Du orouma imuka demui daabaro odaisaya wei. Weike eno wei, wairo abairo eno wefisane weisaya wei, Foru kanisiro oroubairo we odaiaro aafiro moi wake wefe eno we irufeisaya wei. 21I mima eno weike nono wei, emenu wakeye meo wakeya da naua wei, eme fodi (40) fe yare ibifisaro Foru waure aareifisaro ufisane ibake weisaya wei. Anu wake naufisane awoena uke bou ukaisaya wei. 22I mima eno weiro i ame orou yawokeibirie dai mima i wake nauike eno wei, yewa wake moi oroubairo da wea weike we odairo i mi idua owere ani.

Foru i dai gaemani mi firikibairo we odaisa wake

23I ame orou yawokeibirie ame dai mima ame kafudeni miyai weiro dawabairo ane faki. Dawabairo ane fakiro eno wei, umuma aneka ame orou du aderedi (200) we mune odiawake nono osi abunu duboro yaure aneka ame orou sewenidi (70) we mune odiawake nono auri bobo aneka ame orou du aderedi (200) we mune ode bou uawake dumu abanaro Foru we muawake Sesaria goiro Firiki, i gaemani dai yawokaku mibairo waure aniawa wei. Foru dawae osi abu maewaro iro yaufike anifi wei. 25Eno weike owaowa eno yanai, na Korodiasi Risiama a irauaiai yawokaku mi Firikibake arie wake weakune. 26Nanu dai me wakenaku ea. 27Yewa we odaisakune mi, I Du orouma dawa yabaisake umu wana naama uwakake ma feafisane uisaro nama fareke i mi emenu wanaroma mareke muneke dawae Romani miya weisaro naue. 28Nanu ararae anemebake wayai wake weisa ibai naumane ibake Du orounu kanisoro oroubairo i mi waure ane ode. 29Waure ane odero i Du orouma emenu sosi uwara darawadubake wayai wake weisa. Iyanu darawadubake wayai wake we dauisa ibake ana ebaro anemebake ibifeku o feafeku, i ari eno dawa ba me. 30Ibake i Du orouma yewa mi ma feafeisia weisaro na naune ibake dawa abairo sabu we odaisakune. I wayai weeka orou dubuenaro fafeisake abairo dawabake wayai wake wefeisa. Nanu wake idua me sininu. 31I ame orou yawokeibirie dai mima eno owaowa yanaike danu ame kafudeni oroubairo i owaowa mariero muka. Mukake dumu abanaro Foru we mukake anisa. Anisake ane Adifadasi goiro fakake idua aisa. 32Aisaro wai uriro i umuma anisa ame orouma owekake emenu goiro anisaro nono i osi duboro yaukake anisa orouma Foru we waure anisa. Ane Sesaria goiro fakake i dai gaemani yawokeibi mibairo i owaowaini Foruini maisa. 34I orofa yawokeibi dai mima i owaowa kakurike Forubake eno wei, anu orofa aboro wei? Eno weiro Foruma wei, nanu orofae Sirisia weiro nauike i mi dawama eno wei, idua i wayai weeka orouma fafeisaie anu wake naumaua wei. Danu oroubairo weiro Foru mukake Erodinu dai gaemani oroubake uisa dai uwarawere ubarenaro waure ane oisake aisame ko ure oisake iro yawokeibisa.

Copyright information for `ABY