John 3

Yesuini Nikodimasini emenu wake

1I Ferosi orounu darawadu yawokeka mi danu ibiye Nikodimasi dawae i Du orou emenu kanisoro mi. 2Dawama dumuro Yesubairo farike eno wei, Rabai, Ae Godibairoma farike Danu wake weakuba iya iwoka sinaisia eno wei. Godima A we odaiaiba ibake farike buna ukeka ukaku enoba Ae ba Godibairoma fari iya iwoka sinaisia eno wei. 3Eno weiro Yesuma ma owerike eno wei, abake ba wake wemaro naua wei. Ainama nono danu amaema awoena doreka ari da sifekuie Godinu irauaiai yawokaku orofa da efekua wei. 4Eno weiro Nikodimasima nono wei, Dai Mi, aneaneme nono danu amaema doreka ari eno awoena sifeku weike nono wei, aneaneme nono okoanaku sifekuke danu amaenu boana ubarenaro amufekuro nono danu amaema dawa owere dofeku wei? 5Eno weiro Yesuma nono wei, abake ba wake wemaro naua wei. Ainama aduaini Godinu Imumu Irauma awoena doreka ari me irau ibeka da mufekuie Godinu yawokaku irau orofaro da anifekua eno wei. 6Yesuma eno weike nono wei, danu amaema amara dofekuro isafekuke eme sifekua wei. Nono Godinu Imumu Irauma moi mi awoena doreka ari eno ufekuro nono i mima Danu Imumu mufekuba i awoena wirokekae ureroma mufekua wei. 7Awoena danu amaema doreka ari dofeku wake wene ibake imuka foria da ufao wei. 8Oyau farakuke mameibakuro danu yama naukakuke danu fare aneibaku daaba ma nuna ukaku enaenari Godinu Imumu Irauma moi mi awoena munakuke awoena me ibeka makakuro ae ibai ma nuna ukakua wei. 9Eno weiro Nikodimasima wei, ide aneaneme uburo wei? 10Nikodimasima eno weiro Yesuma nono wei, abake ba wake wemaro nono naua wei. Ae i Isaraera orounu moi sisa mide nono anemebake ma nuna ukaku wei? Iyanu erekaini imukekaini eraerabusa abairo weisiro mune dakaku ibake ma nuna ukakua wei. 12Yesuma Nikodimasibake eno weike nono wei, yewa dooro oyau fare aneibaku imukeka wake abake wenero ma nuna ukinuba nono urenu imukeka wake abake wemauro aneaneme sabu iwoka sifaku wei? 13Yewa dooro ibinu moi mima urero amuke ane daui. Na, i Ba Eme Sine Mima iro ibeebe yewa dooro isare aarea wei. 14Godima Mosesibake eno wei, gorudima waru ubu uaro aina ainama i waru efeisaie sara da feafeisa weiro nono Mosesima eme ibe me yao orofaro ubu uike usiro aiso odiro i waru eka orou feare dauisa. Enaenarie Na i Ba Eme Sine Mi korosiro ure odifokaisaro nono aina ainama emenu imuka yaisina Nabairo odifeisaie urero me ibene ibene ibifeisaya Yesuma eno wei. 16Godima i orofa akaka orou yaisinabake imukari daiwere uiba ibake Danu Amara ubi Yesu Keriso iyabairo ma’iba aina ainama danu imuka yaisina Dawabairo odifeisaie emua me sara da feafeisake me ibene ibene ibeifeisaya wei. 17Enoba Godima Danu Amara emebairo fanisi wake weroma feareka daabaro odifiane we odaise daurieke nono i eme yaisina Dawabairo aafisake wirofisane ibake we odaia wei. 18Aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo odaisaie Godima emua kodo da ufekuro me sara da feafeisaya Godima eno wei. Nono aina ainama emenu imuka yaisina Yesu Kerisobairo ode dakaisaie Godima emua kodo adinaro urieke feareka enaro mune odirieba ibake emua me sara fearaisa. Enoba emuae Godinu Amara ubi Yesu Keriso imuke dakaisaba ibake me sara fearaisaya Yesuma eno wei. 19Anemebake i ari eno kodo ufeku? I orofa akaka orou yaisinabairo edoro daiwere fariro nono i orou emua arara me i edoro emuabairo fareka. Emenu ukeka sinekae meramawere ibake emenu ararae dumu ibake Godima emua kodo ufiaku. 20I merama ukeka ukaisa orouma emua arara me edoro emuabairo fareka. I edoroma emenu merama ukeka edoro ufekuke ma boroo yafekuro Godima enao ufeku ibake emua i edoro arara me. 21Nono i irau ukeka ukaisa orouma i edorobake ia sine dakaisa. I edororo aareibaisaro eme yaisinama erakunekake emuama Godinu wake imukaisa enaenari ukaisaya eno we imukaisaya Yesuma eno wei.

Yesuini Dionini emenu wake

22Yesuma Danu wake eno weiro Dawaini Danu iwoka ukeka orouini Diudia orofaro anisake ibisaro eme keuwere emuabairo fakaro babadaido urieka.

23I furo Dionima babadaido ukeibirie. I dai adua Enoni goini Seiramu goiyai ubiubi ibiba eme keuwere Dionibairo fakaro emua babadaido urie. 24I Dioni ana ebaro ode me i furo emua babadaido ukeibirie. 25Dioni danu umuro eneiareibisa orouini moi Du mini emenu darawadubake umu wana urokeibisakema uruna ai iseibisa i urokeka bisara imusu ibake we raraneibisaro Dioninu orouma ane Dionibairo fakake eno weisa, Rabai, i Diodeni adua ekabokenaro iyabairo ibi mi, anu weibi i mi imukaku? I eme yaisina i mibairo faraisake babadaido ukaisaya eno weisa. 27Eno weisaro Dionima wei, i urero ibinu Godima i waiya makinuba ibake eno ukaku. I ari eno waiya me sara da ufeisia wei. Godima i waiya iyabairo mamiisi i ari eno ufeisia wei. 28Nae i Keriso meya wero nauisaya wei. Godima nako we mukarake odaikararo fareke Danu daaba wabukebisararo Dawa nanu umuro ai dubuenama faria wei. 29I awoena awekama awoena eme munakuro awoena aweka muneka mi weaisa. Nono i awoena aweka munaku mi weaisaro i awoena emebairo anaku i ari Yesunu orou Dawabairo anaisa. Enoba i awoena aweka munaku mima danu naiyebake weakuro naukakuke rooro ukaku enaenari na Yesunu wake naukada rooro ukakunea eno wei. 30Dawae daiwere sifekuro nono nae okoanaku simaua Dionima eno wei.

I ureroma fari mibake wei wake

31Danu ibeka orofa ureroba ibake Dawae daiwere, enoroma yewa dooro ibinisi oroue daiwere me. Enoba nae yewa dooro ibine mima i dooro eraerabusabake wene. Nono i ureroma fari Mi Dawae daiwereya Dionima eno wei. 32Danu erekaini ukeka yaisina weakuroma nono emuama Danu wake nauke dakaisaya wei. 33Ainama Yesunu wake baya eno we imukakuie Godi Dawa baya we imukada ibake eno weaku. 34Godima we odairo fari Mima Godinu wake weakuro nono Godima Dawabairo Danu Imumu Irau makenewaa ukakua eno wei. 35Enoba Godi Danu imuka yaisina Danu Amara Yesu Kerisobairo ibinuba Godima i eraerabusa yaisina Yesubairo mairo Yesuma i eraerabusa yaisina yawokaku. 36Ainama Godinu Amara Yesu Kerisobairo danu imuka yaisina makakuie me ibene ibene ibeka munaku. Nono ainama Godinu Amaranu wake da naufekuie i me irau ibene ibene ibeka orofa da efekuba Godinu dino ukeka dawabairo ibeifekua Dionima eno wei.

Copyright information for `ABY