1 Corinthians 7

I pixbanic chique i je cʼulanic, xak chique i ne te cʼulanic

1Woʼor cwaj quin bij chiwe wach i tzʼonom li chwe are xi tak li i wuj. Jun achi, ʼutz queʼel che we n-ta rixokil. 2Xui-ri, je qʼui quiqui ʼan i n-chʼam taj ruʼ i qui chʼacul, rumal-i, mas ʼutz we i achiab chi qui jujunal ʼo i quixokil; xak i ixokib chi qui jujunal, ʼo i cachijil. 3I achi chu ya rib ʼuri che i rixokil pacha usucʼ; xak i ixok chu ya rib che rachijil pacha usucʼ. 4I ixok, n-rajaw ti u chʼacul, are i rachijil are i rajaw; xak queje i achi, n-rajaw ti u chʼacul ire mísmo, are rajaw i u chʼacul are i rixokil. 5Che queb, miqui ʼatij qui rayijbal chiquiwach, xui-ri, mok xqui chʼobo quiqui mayij jubiʼ che, man cacaj quiqui ya mas quib chu tzʼonoxic che i Dios. Ile ʼutz, xui-ri, xa ʼatal ʼij, n-mas taj. Teʼuri, chiqui ya tan chic quib chiquiwach, man mok i itzel coʼon chique que macunic.

6I tak in tzij-le chiwe, xa yabal re i nojbal; we ʼutz qui na yix, chi ʼana ʼuri. N-suʼ ta xin bij we lic ʼo pen qui ʼano. 7ʼUtz quin bij yin we ta iwonojel yix ix pacha yin chi n-ta wixokil. Xui-ri, i Dios u yom chaka jujunal wach caka chʼijo; katzij n-xak ta jun caka ʼano.

8I yix chi ituquel, xak yix chi ix ixokib malcanib, quin bij chiwe, ʼutz quix qʼuiji ituquel pacha yin. 9Xui-ri, we n-quix tiqui ta chu ʼatixic u rayijbal i chʼacul, pues ʼutz chix cʼulanok. N-ʼus taj we toʼ quix cʼachir rumal u rayijbal i chʼacul; mas ʼutz quix cʼuliʼic chuwach ile.

10I yix chi i rikom chic iwib, ʼo u chac chi i ixok mu canaj i rachijil. I tzij-i, n-are ta toʼ in tzij yin, iri lic u bim i Kajwal. 11Xui-ri, we jun ixok xu jach can i rachijil, mu tzucuj chic jun achi. We xi craj tan chic jun rachijil, chiqui chomaj chic quib chiquiwach ruʼ i rachijil. Xak queje jun achi, mu jach i rixokil.

12ʼO chic jupaj tzij quin bij chiwe yix chi i rikom chic iwib. I tzij-i chi quin bij na chiwe n-are ti u tzij i Kajwal; are in tzij yin chiwe. Are iri: we jun kachalal ʼo rixokil chi nu jachom ta rib puʼab i Crísto, we i ixok-le n-craj ta cu jach canok, i achi mu jach i rixokil ʼuri. 13Xak queje jun ixok we kachalal, we i rachijil n-kachalal taj, we i achi n-craj ta cu jach canok, i ixok mu jach i rachijil ʼuri. 14Mu jacho, man i achi-le chi maja cu jach rib che i Crísto, ʼo chic u chomal chuwach i Dios rumal i rixokil. Xak queje jun ixok chi maja cu jach rib che i Crísto, ʼo chic u chomal chuwach i Dios rumal i rachijil chi re chic i Crísto. Queje ile queʼelok, man we n-queje ta ile, xak iwacʼal yix xak jun ʼuri queʼel cuʼ i cacʼal i ne te re i Dios. Xui-ri, i iwacʼal yix ʼo chic qui chomal chuwach i Dios iwumal yix.

15We ʼo jun ixok, chi u yom chic rib puʼab i Crísto, we i rachijil n-kachalal taj, we craj cu jach i rixokil, chu jacha. Xak queje jun achi, we u yom chic rib puʼab i Crísto, we i rixokil craj cu jach i achi, chu jacha. Teʼuri i jun chi xjach canok, n-ta chic re i jun che. Are i craj i Dios, chom oj ʼol chakawach, rumal-i oj u siqʼuim ruʼ. 16I yix ix ixokib, n-iwetaʼam taj mok coʼon panok iwachijil quiqui jach quib puʼab i Jesucrísto iwumal yix. Xak queje yix ix achiab, n-iwetaʼam taj mok coʼon panok iwixokil quiqui jach quib puʼab i Crísto iwumal yix.

17Yix chi jujunal, chix canaj ruʼ wach u yom i Kajwal chiwe; chix canaj che pa ix ʼo wi are xix cojon che i siqʼuixic ruʼ i Dios. Queje ile quin bij chique conojel i tak tzobajil re i Dios. 18Jun chi ʼo retal circuncision che u chʼacul, we i Dios u siqʼuim ruʼ, ma cʼachir chu sachsaxic i retal-le. Xak i jun chi n-ta retal-le che u chʼacul, we xcojon che u siqʼuixic ruʼ i Dios, ma cʼachir chu cojic i retal che u chʼacul. 19N-ta coʼono we jun ʼo retal che u chʼacul, xak we n-taj; are i mer rajwaxic, chix cojon che pacha u bim can i Dios. 20Rumal-i, conojel chi qui jujunal, che canajok pacha oʼonom are xe cojon che i qui siqʼuixic ruʼ i Dios. 21Yet, are xat cojon che a siqʼuixic ruʼ i Dios, we at mocom at ʼo puʼab jun awajaw, mat cʼachir rumal, n-ta coʼon ile chuwach i Dios. Xui-ri, we xu bij a patron chi cat elic, chat el ʼut. 22Jun, n-ta coʼono we ʼo rajaw puwi are xcojon che u siqʼuixic che i Kajwal; xeʼel ʼuri líbre chic chuwach i Kajwal, man n-ajchac ta chic puʼab i mac atzalal. Xak we ʼo jun n-ta rajaw, ire we xcojon che u siqʼuixic che i Kajwal, ʼo rajaw ʼuri queʼelok; are i rajaw are i Crísto. 23Nim i rajil u tojom i Dios, ʼelbal-iwe chi sak; rumal-i mi ya chic iwib puʼab jun chic iwajaw
7.23I usucʼ i xu bij waral-i are iri: Mi ya iwib chu ʼonquil wach cacaj i toʼ winak.
.
24Wachalal, chix canaj che, pacha i ʼanom are xix siqʼuix rumal i Dios, are xi jek i binic ruʼ i Dios.

25Cwaj quin lap jubiʼ chique i cʼa maja que cʼuliʼic. I Kajwal nu bim taj, xui-ri, wach i quin chʼob yin che ile, quin bij chiwe. Quin bij yin, ʼutz we qui cuba i cʼux che in tzij, man nim u chac i Dios oʼonom pin cʼux. 26Quin bij yin, ʼutz we jun achi ca canajic pacha oʼonom, man mas i cʼax coj tijin chi rilic woʼor. 27Yet, we ʼo chic awixokil, ma chʼob u jachic; we xak n-ta awixokil, ma chʼob u tzucuxic. 28We xak cat cʼuliʼic, ile n-mac taj. Xak jun ali, we ca cʼuliʼic, xak n-mac ta ile. Xui-ri, are i que cʼuliʼic, mas quiqui tij ni cʼax piqui cʼaslemal; cwaj yin, chi yix n-qui tij ti uyej-le.

29Wachalal, ʼo jun tzij cwaj quin bij chiwe, are iri: xa ʼatal chic ʼij ʼo chakawach, rumal-i, niʼpa i ʼo quixokil, n-xui ta chic i quixokil quiqui chʼobo, xak chiqui chʼobo i Dios. 30Niʼpa i que oʼic, chiqui ʼana pacha n-ti qui bis; xak niʼpa i que quicotic, miqui ya qui cʼux xui che i quicotemal; xak niʼpa i quiqui loʼ ubitak-que, miqui chʼob xui loʼoj. 31Niʼpa i quiqui chacuj wach tak ʼo chuwach i jyub taʼaj, cha cʼun piqui cʼux, n-xui ta ile ʼo u chac chique, man i jyub taʼaj chi cakil woʼor, ya ca qʼuisic.

32Cwaj yin chi yix, lic n-ta quix cʼachir che. Jun achi chi n-ta rixokil, cu ya mas rib chu ʼonquil u chac i Kajwal, xak chu ʼanic i chom chuwach. 33We cʼulinak chic, ire xui cu chʼob u cʼaslemal chuwach i jyub taʼaj, xui cu chʼob u ʼonquil wach cu maj u wach i rixokil. 34Xak queje chique ixokib: jun ixok we cʼulinak chic, junwi cu chʼob ire chuwach i jun chi n-ta rachijil. I jun chi n-ta rachijil, ire cu ya mas rib chu ʼonquil u chac i Kajwal; craj ire re i Kajwal i u cʼux, xak i u chʼacul. Péro n-queje ta ile che i jun chi ʼo rachijil; ire xui cu chʼob i ropis ruʼ ja, xui cu chʼob u ʼonquil wach cu maj u wach i rachijil.

35Xin bij iri chiwe, ʼanbal ʼutz chiwe yix, n-toʼ ta jecʼbal iwe xin bij. Xui-ri, cwaj yin chi yix ix ʼutz ix chom, lic i yom i cʼux chu ʼonquil wach craj i Kajwal, n-ta quix ʼatiw chu ʼonquil.

36Mok ʼo jun achi, cu bij chi ʼutz ca cʼuli u miʼal man ya quicʼaw u ʼapojil; we cu bij ire ʼo u chac ca cʼuliʼic, chu ʼana pacha cu chʼobo. ʼUtz cha cʼulanok, man ile n-mac taj. 37Xak mok ʼo jun achi cu bij chi n-presis taj ca cʼuli u miʼal. We queje ile cu chʼobo, chu ʼana ʼuri wach i cu bij, we n-ta ca ʼatiwic; chu ʼana ʼut we lic jiquil u cʼux che, wach u chʼobom. ʼUtz i cu ʼan i achi-le. 38Queʼelok, pachin i cu bij we ca cʼuli u miʼal, ʼutz-i, xui-ri we n-ca cʼuli taj, mas ʼutz.

39Jun ixok, we ʼo rachijil, ʼo re i ʼatbal tzij che, tzʼakat je cʼaslic. We xcam i rachijil, ʼo puʼab ʼuri we craj ca cʼuli tan chic; xui-ri, cha cʼuli ruʼ jun achi chi u yom rib puʼab i Kajwal. 40Péro quin bij yin mas ca quicotic we ca canaj utuquel queje ile. Quin na yin ʼo u Tewal i Dios pin nojbal che i xin bij-le.

Copyright information for `ACRACC