John 8

I u cuytajic u mac jun ixok ajmac

1Xui-ri, i Jesus xa ʼe che i jyub, Olívos u bi. 2Chucab ʼij, are xsakiric, xtzalij chic pa rachoch i Dios. Je qʼui i winak xqui mol quib ruʼ; are ʼuri ire xcubiʼic, y xoc chu cʼutic u tzij chique. 3Are ʼuri ʼo juban aj tijonel re i ujer ʼatbal tzij, xak juban aj Fariséo, xqui cʼam li jun ixok chuwach, quiqui cojbej u mac. I ixok-le xqui riko ca tijin chu ʼonquil u mac ruʼ jun achi chi n-rachijil taj. Xqui ya chiquixol i winak chuwach i Jesus. 4Queje iri xqui bij che i Jesus:

—Tijonel, i ixok-i xka riko are ca tijin chu ʼonquil u mac ruʼ jun achi chi n-rachijil taj.
5I ʼatbal tzij chi u yom can i mam Moises pakawi cu bij chi caka camsaj che abaj jun ixok pacha ile. Bay, ¿wach ca bij yet che ile?
8.5Katzij queje ile xu bij i ʼatbal tzij tzʼibtal can rumal i mam Moises (Lev 20:10, Deut 22:22), chi jun ixok y jun achi we je macun-nak, que camsaxic. Xui-ri, ique, xui ixok xqui cʼam lok. Péro che tak i ʼij-le, i ʼatbal tzij aj Róma n-xu ya ta chique i aj Israel quiqui camsaj jun winak; rumal-i, cacaj quiqui ta wach cu bij i Jesus, we cu kel i ʼatbal tzij que aj Róma.


6Queje ile xqui bij che, xa cʼambal u pam i Jesus quiqui ʼano, tzucbal re u mac. Are ʼuri i Jesus xchaqui kaj chuwach ulew, y xoc chi tzʼib ruʼ u wi u ʼab. 7Ique n-quiqui mayij tu tzʼonoxic che, rumal-i xu sucʼba rib y xu bij chique:

—We ʼo jun chiwe yix n-tu mac, chu cʼaka i nabe abaj chirij i ixok-le —xu bij chique.

8Xchaqui chakajok, y xoc chic chi tzʼib pulew. 9Ique, are xqui ta ile, xqui na piqui cʼux chi xak ʼo qui mac. Xqui ticba ʼenam chi qui jujunal; are i je rijab chiquixol, are i nabe xe ʼec. Are je ʼenak chic conojel, xui chic i Jesus ʼo can ruʼ i ixok chi cʼamtal bi chuwach. 10I Jesus xu sucʼba chic rib y mi jun chic chique xe rilo, xui chic i ixok. Xu bij che:

—Ixok ¿pa je ʼo wi i que cojow te a mac? ¿N-ta jun craj cu coj abaj chawe rumal a mac? —coʼono.

11—N-taj, nim laj winak; mi jun —xu bij ixok.

Are ʼuri i Jesus xu bij che:

—Xak mi yin quin bij chi ʼo u chac ca toj a mac. Woʼor, jat; xui-ri cha mayij i macunic —xu bij che i ixok.

I Jesucrísto cu sakirsaj qui nojbal i winak

12Xoʼon panok i Jesus xu bij chic jun tzij chique i winak:

—Yin in queje pacha i sak re i paʼij chuwach i jyub taʼaj. Pachin craj ca terej chwij, n-ca bin ta pa ʼekum, xa ca bin pa sak re i cʼaslemal chi quin ya yin —coʼono.

13Are ʼuri aj Fariséo winak xqui bij che:

—N-tu chac i ca bij man xui yet ca bij awib —xe cha.

14I Jesus xu bij chique:

—Tupu quin bij wib yin, n-toʼ ta ca sach in tzij. In tzij, lic usucʼ i quin bij, man yin wetaʼam pa i xin pe wi, xak pa i quin ʼe wi. Yix n-iwetaʼam taj pa i xin pe wi, xak pa i quin ʼe wi.
15Yix qui coj u mac jun pacha i qui nojij yix ix winak re u wach i jyub taʼaj; yin mi jun quin coj u mac. 16Xui-ri, we ta quin coj u mac jun, pusucʼ quin ʼan wi, man n-intuquel taj quin ʼano. Junam ruʼ i Ta quin ʼano, chi xin takaw lok. 17Chupam i ʼatbal tzij yix, tzʼibtal i tzij-i: we ʼo queb winak xak jun quiqui bij wach i quilom, ʼo u chac ʼuri ca cojic wach i quiqui bij. 18Bay, katzij yin quin bij wib wach in patan; xui-ri, oj queb, man xak i Ta chi xin u tak lok, xak cu cʼut chiwe wach in patan, xak jun i ka tzij ruʼ —xu bij i Jesus chique.

19Rumal-i xqui bij che:

—¿Pa ʼo wi a Kajaw?

I Jesus xu laʼ u wach chique:

—Yix n-iwetaʼam taj in pachin yin, xak n-iwetaʼam tu wach in Kajaw. We ta iwetaʼam in pachin yin, xak quiwetamaj ʼuri u wach in Kajaw.

20Queje ile xu bij i Jesus are ca tijin chu cʼutic pa rachoch i Dios. I cʼutunic-le xu ʼan chila pa ʼo wi tak i yabal mer re i rachoch i Dios. Mi jun xchapawic, man cʼa maja cu rik i ʼij chi u chʼicom i Dios.

“Pa i quin ʼe wi yin, n-quix ʼe ti yix chila”

21I Jesus xu bij chic chique:

—Yin quin ʼec, y yix quin i tzucuj na, péro n-quin i rik taj; quix camic cʼo i mac chiwij. Pa quin ʼe wi yin, n-quix ʼe ti yix chila —xcha.

22Teʼuri i nimak tak aj Israel winak xqui bij chiquiwach:

—¿Xataba cu camsaj rib, y rumal-i xu bij chi yoj n-coj ʼe taj pa ca ʼe wi ire? —que cha.

23I Jesus xu bij chique:

—Yix xa ix aj chi; yin in aj chila chicaj. Yix xa ix aj chuwach i jyub taʼaj, yin n-in ta aj chuwach i jyub taʼaj.
24Rumal-i xin bij chiwe chi quix camic cʼo i mac chiwij. Man we n-qui coj taj in pachin yin, quix camic cʼo i mac chiwij —xu bij i Jesus chique.

25Teʼuri xqui tzʼonoj che:

—¿Wach a patan yet? —que cha.

I Jesus xu laʼ u wach chique:

—ʼAx in bim wi chiwe chu xebal lok wach in patan.
26Yin mas ʼo i wetaʼam chiwij yix, cojbal-re i mac, y mas i tzij ʼo u chac quin bij chiwe. Xui-ri, xui quin bij wach in tom che i Jun chi in takawnak lok; Ire xui i sak laj tzij cu bij, y yin, xui u tzij Ire quin bij chique i winak aj chuwach i jyub taʼaj —xu bij i Jesus chique.

27Péro i nimak tak aj Israel winak n-xqui ta tu be u tzij chi are i Ta chicaj i xu lapo. 28Rumal-i xu bij chique:

—Are quin i yac na ʼan chicaj (yin chi in Achi aj chicaj), cʼa teʼuri quiwetamaj in pachin yin
8.28I tzij chi xu bij-le, are xu lap u camic chuwach cruz, xui-ri, ique n-xqui ta tu be.
. Xak quiwetamaj ʼuri chi niʼpa i quin ʼan yin, n-toʼ ta in nojim, xak niʼpa i quin bij, are u cʼutum i Ta chwe.
29I Ta chi in takawnak lok, ʼo wuʼ yin; n-quin roʼtaj taj, man ʼax quin ʼan wi pacha i craj ire.

30I Jesus, are xu bij i tzij-le, je qʼui i winak xqui cuba qui cʼux che ire.

“I u Cʼojol i Dios quix resaj puʼab i mac atzalal”

31I aj Israel winak chi xe cojow u tzij i Jesus, ire xu bij chique:

—We yix n-qui mayij tu cojic in tzij, katzij ix in tijoxelab ʼuri.
32Quiwetamaj ni sak laj tzij, y quix quirtaj na rumal; quix el ʼuri puʼab wach ix chapawnak —xu bij chique.

33ʼO i xqui laʼ u wach che:

—Yoj oj u muk u xiquin can i mam Abraham; n-ta jun u yom rib pakawi. ¿Wuchac ʼuri ca bij chi ʼo kelsaxic puʼab i oj chapawnak? —que cha.

34I Jesus xu bij chique:

—Katzij i quin bij: conojel i que macunic, je chaptal rumal i cajaw chi are i mac atzalal.
35(Quin bij jun chic tzij chiwe): jun, we xa aj takon ruʼ ja, lic re wi n-alcʼwa-laxel taj man ʼo rajaw, péro jun, we u cʼojol i rajaw ja, alcʼwalaxel ʼuri ronojel ʼij sak. 36Yin, chi in u Cʼojol i Ta, we quix wesaj puʼab i iwajaw chi ix chapawnak, katzij quix el ʼuri chi sak, ix líbre chic. 37Yin wetaʼam chi ix u muk u xiquin i mam Abraham. Xui-ri, quiwaj quin i camsaj man in tzij n-coc ta piwanima. 38Niʼpa i quin bij chiwe, are in Kajaw cʼutuw nak chwe. Xak yix, are i quix tijin chu ʼanic, are u bim i kajaw yix chiwe —xu bij i Jesus chique.

39—Are i ka kajaw yoj are i ujer mam Abraham; oj u muk u xiquin ire —xe cha che.

Teʼuri xu bij i Jesus chique:

—We tene lic ix u muk u xiquin i mam Abraham piwanima, quix tijin te neri chu ʼanic pacha i xu ʼan ire.
40Péro n-queje ti ile quix tijin chu ʼanic. Yin, wach in bim chiwe are i sak laj tzij chi Dios u cʼutum chwe. Tupu queje ile quin tijin chu bixquil chiwe, yix quiwaj quin i camsaj. I mam Abraham, lic n-queje ti ile. 41Yix, are i quix tijin chu ʼanic, are pacha i coʼon i kajaw —xu bij chique.

Ique xqui bij:

—Yoj n-ta jun chic ka kajaw. Xa jun i ka kajaw, are i Dios —que cha.

42I Jesus xu bij chique:

—We tene are i Dios i kajaw, cʼax ne quin i na yin-i, man yin in petnak ruʼ i Dios; rumal ire in cʼun-nak, n-toʼ ta in nojbal xin cʼunic; Dios in takawnak lok.
43¿Wuchac n-qui ta tu be wach i quin bij chiwe? Xa are man n-qui chʼij tu tayic. 44I kajaw yix are itzel. Yix ix re ire, y quiwaj qui ʼano pacha craj ire. I itzel lic are aj camsanel chu xebal ʼij sak. Ire lic nu yom tu wach ruʼ i sak laj tzij, lic n-craj ta cu bij i sak laj tzij. Ire, are coʼon jun tʼoronic, coʼono man lic re wi. Ire aj tʼoronel, xak are rajaw niʼpa i tʼoronic. 45Xui-ri, yin quin bij i sak laj tzij, rumal-i, yix n-qui coj taj wach i quin bij. 46¿Xataba ʼo jun chiwe yix rilom chi ʼo jun in mac yin? Mi jun. Yin, lic katzij i quin bij, ¿wuchac ʼuri n-quin i coj taj? 47Jun, we re i Dios, lic cu coj retalil che u tzij i Dios. Yix n-ix ta re i Dios, rumal-i n-quiwaj tu tayic u tzij ire —xu bij chique.

I Crísto ʼax ʼo wi chuwach i mam Abraham

48Teʼuri i nimak tak aj Israel winak xqui bij che:

—¿N-katzij ta bawa caka bij chi yet at aj Samária winak? ¿Chi xak ʼo jun itzel tew pawanima? —xqui bij che.

49I Jesus xu laʼ u wach chique:

—Yin, n-ta itzel tew chwe. Are i quin tijin chu ʼanic, quin tijin chu cojic u ʼij in Kajaw. Y yix xa qui kajsaj in ʼij.
50Yin, n-quin tzucuj ti u cojic in ʼij; xui-ri, i Ta chicaj craj chi cocsax in ʼij cumal i winak. Ire cu ʼat tzij piquiwi i n-quin qui coj taj. 51Yin, sak laj tzij i quin bij chiwe; niʼpa i quiqui ʼan i quin bij, ique n-que cam taj ronojel ʼij sak —xu bij chique.

52Teʼuri i nimak tak aj Israel winak xqui laʼ u wach; xqui bij che:

—Woʼor ya xketamaj chi ʼo itzel tew chawe. I nim laj ka mam, mam Abraham, ire xcamic, xak i nimak tak ajbil u tzij i Dios ujer, xe camic. ¿Wuchac ʼuri ca bij yet chi n-ca cam ta jun we cu ʼan pacha cu bij a tzij yet?
53¿Xataba yet mas ʼatz a patan chuwach i ka mam, mam Abraham? Ire xcamic, xak i ujer je ajbil u tzij i Dios xe camic. ¿At pachin yet ca ʼan che awib? —xqui bij che.

54I Jesus xu bij chique:

—We yin quin coj in ʼij intuquel, n-ta queʼel wi. Are i ca cojow in ʼij are in Kajaw, chi qui bij yix are i Dios yix.
55Péro yix n-iwetaʼam tu wach. Yin, lic wetaʼam u wach, y we ta quin bij chi n-wetaʼam tu wach, quin el ʼuri in aj tʼoronel, in xak jun ʼuri iwuʼ yix. Yin, lic katzij wetaʼam u wach, lic quin cojo wach cu bij ire chwe. 56I mam Abraham, chi iwatit i mam yix, ire retaʼam ujer chi yin quin cʼun na chuwach i jyub taʼaj; lic xquicot ire rumal. Xril ire chi quin cʼunic, y lic xquicot rumal —xu bij chique.

57Teʼuri i nimak tak aj Israel winak xqui bij che i Jesus:

—Yet cʼa maja cincuénta junab chawe. ¿Wuchac ca bij chi awilom u wach i ka mam, mam Abraham? ¿Wach u ʼonquil ʼuri? —xe cha.

58I Jesus xu bij:

—Sak laj tzij i quin bij chiwe: are maja calax i mam Abraham, yin ʼax in ʼo wi chic —xu bij chique.

59(Teʼuri lic xpe coywal) xqui jek u yaquic abaj, cacaj quiqui coj che, péro i Jesus xu sach rib; xicʼaw chiquixol y xel pa rachoch i Dios.

Copyright information for `ACRACC