John 9

I Jesus xu tzunsaj jun mawach chi ralaxic

1Xoʼon panok, i Jesus ca tijin chi be, xril jun mawach; lic mawach chi ralaxic. 2I u tijoxelab xqui tzʼonoj che:

—Tijonel ¿wuchac xalax i achi-le mawach chi ralaxic? ¿Pachin xmacun chique ile? ¿Mokxa qui mac u chuch u kajaw, o xa u mac ire pu wach wi? —xe cha.

3I Jesus xu bij chique:

—N-are ti u mac ire, xak n-are ti qui mac u chuch u kawaw ʼanawnak che. Xa che ire-le i Dios craj cu cʼut i nim laj u choʼab chique i winak.
4Presis quin ʼan i chac chi Dios in u takom li chu ʼonquil. (We xu rik i ʼij quin camic, ya n-quin chacun ta chic.) Tzʼakat cʼa paʼij, presis coj chacunic; we ya xoc ʼekum, ya n-coj chacun ta chic. 5Tzʼakat in ʼo chi chuwach i jyub taʼaj, in queje pacha i sak re i paʼij —xu bij chique.

6Are xrelej u bixquil ile, xu chubaj pichʼ u cʼaxaj pulew, xu yijba pichʼ xoʼol ruʼ, y xu coj che u baʼwach i mawach. 7Teʼuri xu bij che:

—Jat, ja chʼaja a palaj pa ya Siloe —xcha. (I tzij Siloe queʼelok: “Takom”.)

I mawach xa ʼec, xe u chʼaja u baʼwach, y are xtzalij lok, ya ca tzun chic.
8Are ʼuri, niʼpa i je u besin, niʼpa i quilom i mawach oʼonom lok, ique xqui bij:

—Cakil yoj, are i achi-le are i mawach chi ca cubi chu tzʼonoxic u mer —que cha.

9ʼO jujun xe binic:

—Lic are ire —xe cha.

Xak ʼo i xqui bij:

—N-are taj, xui-ri, laj ca majawic —xe cha.

Teʼuri i achi xu bij:

—Katzij, yin i qui bij —xu bij.

10Y xqui tzʼonoj che:

—¿Wach u ʼonquil xa ʼano chi xat tzunic? —xe cha che.

11Ire xu bij chique:

—Are achi chi “ma Jesus” quiqui bij che, ire xu yijba pichʼ xoʼol y xu coj che in baʼwach. Teʼuri xu bij chwe: “Jat, ja chʼaja a baʼwach pa ya Siloe,” xu bij chwe. Xin ʼe ʼut y xin chʼajo; teʼuri xin tzunic —xu bij i achi chique.

12—¿Pa ʼo wi i achi-le? —xe cha che.

—N-wetaʼam taj pa ʼo wi —xu bij chique.

I aj Fariséo xqui tzʼonoj che i mawach wach u tzunic

13Teʼuri ique xqui cʼam bi i achi chi mawach teʼek, y xa ʼe qui ya chiquiwach i je aj Fariséo. 14I Jesus, are xu yijba i xoʼol, xak xrutzirsaj i mawach, che i uxlambal ʼij xoʼon wi. 15I aj Fariséo, are xupon i achi chiquiwach, xqui tzʼonoj che wach u ʼonquil xu ʼano are xtzunic. I achi xu bij chique:

—Xu coj xoʼol che in baʼwach, teʼuri xin chʼajo, y woʼor quin tzunic —xu bij.

16ʼO jujun chique i aj Fariséo xqui bij:

—I achi chi queje ca ʼanaw ile n-re ti Dios, man ca chacun chupam i uxlambal ʼij —xe cha.

Xak ʼo juban chic chique xqui bij:

—¿Xataba ire ajmac laj winak, we ca tiqui chu ʼonquil tak i milágro pacha ile? —xe cha.

Rumal-i xpe coywal chiquiwach.
17Xqui tzʼonoj chic che i achi:

—Yet, ¿wach ca chʼob che i achi-le chi xrutzirsaj a baʼwach? ¿Pachin i achi-le ca bij yet? —xqui bij che.

—I achi-le, are jun ajbil u tzij i Dios —xu bij i achi chique.

18I aj Israel winak n-cacaj ta quiqui cojo chi i achi mawach teʼek, y woʼor ca tzun chic. Rumal-i xqui siqʼuij u kajaw u chuch. 19(Are xe upon u kajaw u chuch chiquiwach) xqui tzʼonoj chique:

—¿Are iwacʼal iri chi qui bij yix lic mawach chi ralaxic? We katzij ile, ¿wach u ʼonquil chi woʼor ca tzunic? —xe cha.

20I u kajaw u chuch xqui bij chique:

—Ketaʼam chi lic are i kacʼal ile; xak ketaʼam chi mawach chi ralaxic.
21Xui-ri n-ketaʼam taj wach u ʼonquil xu ʼano chi ca tzun chic, xak n-ketaʼam taj pachin xcunaw u baʼwach. Chi tzʼonoj che ire; ire ya nim chic, ʼo chic u junab. Are ire mísmo cu bij chiwe wach u ʼonquil xu ʼano.

22Queje ile xqui bij u kajaw u chuch chique man xqui xij quib chique i nimak tak aj Israel winak. I je nimak-le qui bim chic chi n-ʼus taj we jun u cojom chi Jesus are i Tolque chatal rumal i Dios. We queje ile u ʼonom jun, n-ca yaʼ ta chic che coc bi cuʼ pa qui molbal quib. 23Rumal-i, xqui bij u kajaw u chuch: “Chi tzʼonoj che ire, man ire ya tzʼakatnak chic u junab,” xe cha.

24Teʼuri i aj Fariséo xqui tak chic u siqʼuixic i achi chi mawach teʼek. Xqui bij che:

—Cha bij i sak laj tzij chuwach i Dios; man yoj ketaʼam chi i achi-le lic ajmac laj winak —xqui bij che.

25—Yin n-wetaʼam taj we ajmac, xui wetaʼam chi yin in mawach teʼek, y woʼor quin tzun chic —xu bij.

26Xak xqui tzʼonoj chic che:

—¿Wach xoʼon chawe? ¿Wach u ʼonquil xu ʼano are xat u tzunsaj? —xe cha.

27Y xu bij chic chique:

—Ya xin bij, y n-quiwaj ta qui cojo. ¿Wuchac quiwaj quin bij chic ucamul? ¿Mok quiwaj yix qui ya i wach ruʼ? —xu bij chique.

28Rumal-i, xqui yoʼya i achi; xqui bij che:

—Yet at jun chique u tijoxelab i ajmac-le, péro yoj oj u tijoxelab i mam Moises.
29Ketaʼam chi Dios xchʼaʼat ruʼ i mam Moises ujer, péro i achi-le, mi pichʼ ketaʼam pa petnak wi —que cha.

30I achi chi mawach teʼek xu laʼ chic u wach chique:

—¿Wach u ʼonquil ile chi yix n-iwetaʼam taj pa petnak wi? ʼAlaj pa petnak wi, man xin u tzunsaj.
31Ketaʼam chi Dios n-que u ta ti ajmaquib wach i quiqui tzʼonoj che. Xui que u ta pachin i quiqui coj u ʼij, pachin i quiqui ʼan wach craj ire. 32Cʼa chu xebal ʼij sak n-ka tom taj we ʼo jun cu tzunsaj jun mawach chi ralaxic. 33I achi-le, we n-ruʼ ti Dios petnak wi, n-ta puʼab-i cu ʼan ile —xu bij i mawach teʼek.

34Teʼuri i aj Fariséo xqui bij che:

—Yet, lic che awalaxic at sachnak chupam a mac. ¿Cawaj yet ca cʼut u tzij i Dios chake yoj? —xe cha che.

Teʼuri xquesaj li achi pa molbalʼib, y xqui bij che chi mupon chic chila.

ʼO i je mawach pa canima

35I Jesus xu ta chi xquesaj li achi mawach teʼek. Are xu cʼulaj chic, xu bij che:

—Yet, ¿cul a cʼux che u Cʼojol i Dios? —xu bij.

36I achi xu bij:

—Nim laj winak, cha bij chwe pachinok, man cwaj quin cuba in cʼux che ire.

37I Jesus xu bij che:

—Ya awilom chic; are yin, chi cat lapan wuʼ —xu bij che.

38—Kajwal, quin cuba in cʼux chawe —xu bij che, y xuqui chuwach i Jesus.

39Teʼuri i Jesus xu bij che:

—Yin xin cʼun chuwach i jyub taʼaj, quin ʼalijinsaj pachin i je re i Dios y pachin i ne re taj. Niʼpa i je mawach pa canima, quin tzunsaj na chique; xak niʼpa i toʼ quiqui bij chi que tzun pa canima, que ʼelok je mawach.

40I aj Fariséo winak chi je ʼo chila, are xqui ta ile, je ʼo jujun chique xqui tzʼonoj che i Jesus:

—¿Xataba yoj xak oj mawach? —xe cha che.

41I Jesus xu bij chique:

—Ma tene iwetaʼam chi ix mawach piwanima, n-ti mac ʼuri chiwij. Xui-ri, qui bij chi quix tzunic; rumal-i ʼo i mac chiwij —xu bij chique.

Copyright information for `ACRACC