Luke 20

Xtzʼonox che i Jesus bi chi ʼatbal tzijal ʼo puʼab

1Xoʼon panok, i Jesus ʼo pa rachoch i Dios, ca tijin chu cʼutic chique i winak, xak ca tijin chu bixquil chique wach i quelbal chupam i qui mac. Are ʼuri xe upon i cajʼatzil i sacerdóte, junam cuʼ i je tijonel re i ujer ʼatbal tzij, xak i nimak tak mamʼib. 2Xqui bij che:

—¿Bi chi ʼatbal tzijal ʼo paʼab, chi queje ca ʼan ile? —xqui bij—. ¿Pachin xyaw ile paʼab, chi cat tijin chu ʼonquil? —xe cha che.

3Are ʼuri i Jesus xu bij chique:

—Yin xak quin tzʼonoj jun tzij chiwe. Chi bij chwe:
4¿Pachin xyaw puʼab i ma Wan cu kajsaj ya piquiwi i winak? ¿Are i Dios xyaw che, o xa winak xyaw che? —xu bij i Jesus chique.

5Ique xe oc chu bixquil chiquiwach:

—¿Wach nawi caka bij che? —que cha—. We caka bij chi are i Dios xyaw ile puʼab i ma Wan, ire cu bij na chake: “¿Wuchac ʼuri n-xi coj taj wach i xu bij?”
6We xak caka bij chi xa ruʼ winak petnak wi wach i xu bij i ma Wan, i winak coj qui camsaj ʼuri che abaj, man conojel quiqui bij chi ma Wan lic ruʼ i Dios petnak wi wach i u bim. (Queje ile xqui bij chiquiwach.)

7Rumal-i xqui bij che i Jesus:

—N-ketaʼam taj pachin xyaw che —xe cha.

8—Xak yin n-quin bij ta ʼuri chiwe wach i ʼatbal tzij ʼo pinʼab, chi quin ʼan tak iri —xu bij i Jesus chique.

Wach i xqui ʼan i mal laj tak ajchaquib che u cʼojol i rajaw ulew

9Teʼuri i Jesus xoc chu bixquil jun tijojbal tzij chique i winak. Xu bij chique:

—ʼO jun achi, ʼo u qʼuial úva u ticom. Ire ʼo u chac ca ʼe che jun viáje, rumal-i xu ya can piquiʼab i raj mediant. Ire xa ʼec, y naj xsachic.
10Are xu rik i ʼij re i cosech, xu tak bi jun u mocom chu tzʼonoxic i re ire, chique i raj mediant. Are xupon u mocom, xqui chʼayo, lic xqui ʼan cʼax che, y xqui tak bic, n-ta xqui ya bi che. 11Teʼuri i rajaw i ticon xu tak chal jun mocom; xak queje xqui ʼan chic che: xqui bij cʼax che, xqui chʼayo, xak xqui tak chubic, n-ta xqui ya bi che. 12I rajaw i ticon xu tak chal jun chic; i aj mediant xak xqui ʼan chic cʼax che, y xquesaj chalok.

13Are ʼuri i rajaw ulew xu bij: “¿Wach i quin ʼano? Quin tak nubi in cʼojol chi lic cʼax quin naʼo; are quiquil u wach, pent que cojon na che,” xu bij. 14I aj mediant, are xquilo, xqui bij chiquiwach: “Ire-le, are i rajaw i ulew coʼon panok. Chaka camsaj, man ca canaj can i ulew pakaʼab yoj,” xqui bij. 15Are ʼuri xquesaj li pa ticon y xqui camsaj.

(Are i tijojbal tzij ile xu bij i Jesus chique.) Teʼuri xu tzʼonoj chique:

—I rajaw i chac, ¿wach nawi coʼon chique i mal laj tak ajchaquib-le?
16Ire ca cʼun na, y que u camsaj i ajchaquib; teʼuri cu ya ni ulew piquiʼab juban chic ajchaquib. (Queje ile i moxbal tzij xu bij i Jesus chique.)

I winak, are xqui ta ile, xqui bij:

—¡Ay, chu ʼatij i Dios ile! —xe cha.

17Teʼuri i Jesus xe u takej y xu cʼunsaj u tzij i Dios chique wach coʼon na.

—Katzij, queje ile ca ʼantaj na. We n-ca ʼantaj taj, ¿wach usucʼ ʼuri i tzij-i chi tzʼibtal can chupam u wuj i Dios? Man cu bij:

I abaj chi n-xcaj ti xqui coj i je aj ʼanol ja,
are i abaj-le chi xeʼelok lic nim ni u chac che i cubibal ja.
20.17I abaj-le chi xu bij i Jesus are ire mísmo.

(Queje ile tzʼibtal canok.)

18I abaj-le, we ʼo jun ca ʼe tzak puwi, ca pax che. Xak i abaj-le, we ca tzak chirij jun, lic coʼon cʼajcʼaj che —xu bij i Jesus chique.

Chi ya che i ʼatol tzij wach ʼo re ire che, xak chi ya che i Dios wach ʼo re ire che

19I cajʼatzil i sacerdóte, xak i tijonel re i ujer ʼatbal tzij xqui ta u be chi xa are ique que u lap na. Rumal-i, cacaj tan u chapic, xui-ri xqui xij quib chique i winak. 20Teʼuri xe qui tak bi juban achiab ruʼ i Jesus, quiqui cʼambej u pam. Xe qui tak bi ruʼ pacha je ʼutz lak tak winak, quiqui tzʼonbej juban tzij che, xa tzaksabal-re quiqui ʼano. Cacaj ique ca chap na cumal i rakan u ʼab i ʼatbal tzij, y ca jach na puʼab i gobernador. 21Are xe upon ruʼ i Jesus, xqui bij che:

—Tijonel, ketaʼam chi yet, wach i ca bij, wach i ca cʼutu, lic pusucʼ i ca ʼan wi. Yet lic n-ca ʼan ta cas che, wach u patan jun winak, we nim, o we n-nim taj; lic ca bij i sak laj tzij che, wach craj i Dios.
22Cha bij ʼu chake: ¿ʼUtz nawi caka toj impuésto che i ʼatol tzij, o n-ʼus taj? —xe cha.

23I Jesus retaʼam chi xa tzaksabal-re cacaj; xa cʼambal u pam quiqui ʼano. Xu bij chique:

—¿Wuchac qui tzucuj tzaksabal-we? —xu bij—.
24Chi cʼutu jun sak pwak chwe. ¿Pachin u qʼuexwach iri ʼo chuwach? ¿Pachin u bi iri tzʼibtal chuwach? —xu bij.

—Re i ʼatol tzij —xqui bij che.

25—Bay —xu bij i Jesus chique—, chi ya ʼuri che i ʼatol tzij wach ʼo re ire che; xak chi ya che i Dios wach ʼo re ire che —xu bij chique.

26Ique n-xqui rik taj wach tzaksabal-re quiqui ʼan chiquiwach i winak. Are xqui ta u tzij, ique lic xqui bisoj; n-xe chʼaw ta chic.

I Jesus xu sakirsaj chi ʼo ni qui walijbal i camnak

27Teʼuri ʼo jujun chique aj Saducéo xe ʼe ruʼ i Jesus. I aj Saducéo quiqui bij chi i je camnak n-que walij ta chic. Rumal-i, are xe uponic, xqui bij che i Jesus:

28—Tijonel, i mam Moises u tzʼibam canok chi we xcam jun achi, we n-ta racʼal ruʼ can i rixokil, ʼo u chac ʼuri ca cʼuli i ratz u chaʼ i achi ruʼ i ixok malcan. Queje ile ca qʼuiji na racʼal ire ruʼ i ixok, pu qʼuexel i camnak. Queje ile u bim canok. 29Bay, oʼonom lok, je ʼo wukub achiab catz qui chaʼ quib. I nabe chique xcʼuliʼic, y xoʼon panok, xcamic, n-ta racʼal canok. 30Teʼuri i ucab chaʼaxel xcʼuli ruʼ ixok malcan. Xoʼon panok, xcam chic ire, n-ta racʼal. 31Teʼuri i urox xcʼuli chic ruʼ i ixok, xak queje xqui ʼan ile conojel. I je wukub-le ʼis xe cam chuwach i ixok, n-ta cacʼal canok ruʼ. 32Pa qʼuisbal-re, xcam i ixok. 33Bay, are cu rik i ʼij re qui walijbal i camnak, ¿pachinok chique i wukub-le queʼelok mer rachijil? Man conojel i je wukub xe cʼuli ruʼ.

34I Jesus, queje iri xu laʼ u wach chique:

—Waral chuwach i jyub taʼaj, katzij que cʼuli i achiab i ixokib;
35xui-ri, coʼon panok, n-quiqui ʼan ta chic. Niʼpa i ca majaw chique chi que walij chiquixol i camnak y que oc chila chicaj, ique n-que cʼuli ta chic
20.35Waral chuwach i jyub taʼaj, i winak que cʼuliʼic man ca qʼuiji cacʼal; queje ile xraj i Dios, man n-que qʼuis ti winak. Waral que cam i winak, xui-ri, chila chicaj n-ta chic camic. Rumal-i, n-ta chic u chac que cʼuliʼic.
. (N-ta chic u chac ile.)
36Man n-que cam ta chic. Ique queʼelok je pacha i ángel, y je racʼal chic i Dios, man je walijnak chic. 37I tzij chi u tzʼibam can i mam Moises cu cʼut chiwe chi que walij ni camnak. Xu tzʼibaj ire wach u tzij i Dios che, are xu ʼijla chupam i ʼaʼ chi ca juluw che i ral cheʼ. Xu bij i Dios chi ire are qui Dios i mam Abraham, i mam Isaac, xak i mam Jacob. (I oxib-le je camnak chic are xu bij i Dios ile, xui-ri, chuwach ire, je cʼaslic.) 38I Dios n-are ti qui Dios i je camnak, are i qui Dios i je cʼaslic. Chuwach ire, ʼis je cʼaslic conojel
20.38I usucʼ i xu bij-le are iri: niʼpa i je racʼal i Dios, tupu que camic, ne te camnak, je cʼaslic.
—xu bij i Jesus chique.

39Are ʼari ʼo jujun chique i tijonel re i ujer ʼatbal tzij xqui bij:

—Tijonel, ʼutz i xa bij —xe cha.

40Queje ile xqui bij, man i aj Saducéo winak n-ta chic u cowil qui cʼux chu tzʼonoxic mas che.

I Jesus lic Dios, n-toʼ ta u muk u xiquin can i mam David

41I Jesus xu bij chique:

—¿Wuchac quiqui bij i winak chi i Crísto
20.41I usucʼ i tzij “Crísto” queʼelok “Tolke”.
we xcʼunic, are ni u muk u xiquin i mam David?
42¿Wuchac quiqui bij ile? Man lic are i mam David u bim can i tzij-i chupam i wuj u bi Sálmos:

I Kajwal Dios xu bij che i Wajwal Crísto:
“Chat cul na pin wikabim
43cʼa cu rik ni ʼij
que in ya na pa awakan niʼpa i je aj chʼoʼoj chawij,” xu bij.
(Queje ile u tzʼibam can i mam David ujer chirij i Crísto.)

44¿Wach u ʼonquil ʼuri chi Crísto xa u muk u xiquin i mam David? ¿Wach u ʼonquil ile? man lic are i mam David xu bij “Wajwal” che i Crísto. (Queje ile xu bij i Jesus chique, cu sakijbej-re chique chi Crísto n-toʼ ta winak, lic Dios.)

I Jesus cu coj qui mac i tijonel re ujer ʼatbal tzij

45Conojel i winak que tijin chu tayic i Jesus are xu bij chic jun tzij chique u tijoxelab. Xu bij:

46—Chi ʼana cwent chique i tijonel re i ujer ʼatbal tzij, chi xa kus quiquilo que malcat pa tak be ruʼ qui ʼuʼ naj rakan; kus quiqui ta are ca yaʼ rutzil qui wach cumal i winak pa tak qʼuebal, ocsabal re qui ʼij. Are que oc pa molbalʼib, xa quiqui tzucuj qui cubibal ʼo u ʼij; xak queje quiqui ʼano are que ʼe pa waʼim re tak nimaʼij. 47Ique quiqui maj i cachoch ixokib malcanib; teʼuri quiqui ʼan nimak tak tzʼonbal che i Dios, chiquiwach i winak, sachsabal-re wach i qui ʼanom. Ique ʼut ca yaʼ ni tojpen chique lic nim na chiquiwach i juban —xu bij i Jesus chique.

Copyright information for `ACRACC