Mark 16

Wach i walijic xoʼon i Jesus chiquixol i camnak

1Are xicʼaw i uxlambal ʼij, i ati Mariy Magdaléna, cuʼ i ati Mariy chi u chuch i ma Jacóbo, xak i ati Salome, xqui loʼ i cunbal muy, quiqui cojbej che i u chʼacul i Jesus. 2Re u sakirbal domíngo, are xel li ʼij, xe upon pa muktal wi i Jesus. 3I ixokib que tijin chu bixquil chiquiwach:

—¿Pachin nawi coj u to chi relsaxic i abaj chu chiʼ i jul-le? —que cha.

4Xui-ri, are xqui takej, xquil i nim laj abaj chi cojtal can chu chiʼ i jul, n-ta chic chila pu qʼuijibal. 5Teʼuri xe oc pa jul y xquil jun achi, cʼa ala, cul pa qui wikabim; i u ʼuʼ naj rakan, lic sak. Ique lic xqui xij quib.

6—Mi xij iwib —xu bij chique—. Yix quix tijin chu tzucuxic i Jesus aj Nazaret chi xrip chuwach cruz. Ire n-ta chic chi, walijnak chubic; chiwilape pa yatal wi canok. 7Ji bij chique u tijoxelab, y xak che i ma Pédro, chi i Jesus ya ca ʼe pa Galiléa. “Ire ca ʼe pa Galiléa nabe chiwach yix”, chix chok chique. “Chila quiwil wi pacha u bim can chiwe”, chi bij chique —xu bij.

8Are ʼuri i ixokib paʼanem xe ʼel ruʼ i jul; lic que barbatic rumal i qui xibriquil. Lic n-ta jun tzij xqui bij chirij, man lic qui xim quib.

I Jesus xu cʼut rib che i ati Mariy Magdaléna

9I Jesus, are xwalij chiquixol i camnak, are u sakirbal re i domíngo. Nabe xu cʼut rib che i ati Mariy Magdaléna, chi Jesus resam wukub mal laj tak tew che, oʼonom lok. 10Teʼuri i ixok xa ʼe chu bixquil chique i je terejnak chirij i Jesus. Are xupon cuʼ, xe u riko lic que bisonic, xak que oʼic. 11Are xqui ta chi cʼaslic, xak ʼiltal u wach rumal i ixok-le, n-xqui coj taj.

12Teʼuri i Jesus, jun wi tan chic u cʼutic rib xoʼon chique i queb chi je cachiʼil ique. Xu cʼut rib chique i queb-le are que tijin chi be ʼenam-que pa jyub. 13Ique xe tzalij chic; xe ʼe chu bixquil chique i cachiʼil, xui-ri xak chique i queb-le, i juban n-xqui coj taj, wach i xqui bij.

I Jesus xu ya can i chac chique i julajuj u tijoxelab

14Teʼuri i Jesus xu cʼut rib chique i je julajuj u tijoxelab are que tijin chi waʼim. Xe u yaj jubiʼ man n-tu cubibal qui cʼux che we ca walij na; xak co qui jolom, man n-xqui coj taj wach i xbix chique cumal i xe ʼilaw u wach, are walijnak chic. 15Xak xu bij chique:

—Jix, ji paxsaj u tzijol ronojel u wach i jyub taʼaj wach i ʼelbal chi sak; ji bij chique conojel.
16Pachin ca cojow i tzij, xak xkajsax ni ya puwi, quel na ʼuri chupam u mac. Xui-ri, pachin i n-cu coj ta i tzij, ca ʼe na ʼuri pa ʼaʼ. 17Ique chi quiqui coj na, ʼo ni ʼalijinsabal re u choʼab i Dios cuʼ: ique que quesaj ni itzel tew ruʼ u cuxtaxic in bi yin
16.17I usucʼ i tzij-i are iri: ruʼ in choʼab yin.
, xak quiqui rik juban chʼawbal cʼacʼ;
18xak we quiqui chap jun cumatz, o we quiqui tuʼ jun venen, n-ta coʼon chique; xak quiqui ya na qui ʼab piquiwi iwabib, y que utziric —xu bij i Jesus chique.

Wach i ʼelic bic xoʼon i Jesus chicaj

19I Kajwal Jesus, are xutzin che u tzij cuʼ, xcʼam bi chicaj, y xcubi pu wikabim i Dios. 20I u tijoxelab xe ʼe chu bixquil u tzij i Dios pa ronojel tak tinimit. I Kajwal xe u to chu bixquil, xak xu ʼan tak i milágro chiquiwach i que tawic, ʼalijinsabal-re chique chi katzij i qui tzij. Amen (katzij).

Copyright information for `ACRACC