Revelation of John 20

I mil junab

1Teʼuri xwil jun ángel xkaj li chicaj, rucʼam jun lawe, xak ʼo jun nim laj carena pu ʼab. I lawe-le, jakbal re u chiʼ i jul chi naj kajnak wi pa jyub. 2I ángel-le xu chap i jun chi pacha nim laj itzel cumatz; are i itzel cumatz-le chi ʼax ʼo wi; are ire chi “itzel” ca bix che, xak “Satanas” ca bix che. I ángel xu xim ruʼ i carena; jun mil junab u wach cu chʼij na, ximtalic. 3Are ʼuri xu cʼak bi pa jul chi naj kajnak wi pa jyub, y xu tzʼapij u chiʼ i jul; teʼuri xu coj jun retal chuwach i tzʼapbal-re, man mi jun cu jako. Queje xu ʼan ile che, man n-quel ta chal chi qui tʼoric i tinimit chuwach i jyub taʼaj. Queje u wach ile jun mil junab, xui-ri, are ca tzʼakat i jun mil junab, ʼo u chac coʼtax jubiʼ chic.

4Teʼuri xwil juban chom laj cubibal que ʼatol tzij. I je cul chila je are ique chi Dios u yom i ʼatbal tzij piquiʼab man quiqui ʼat na tzij piquiwi i winak, wach tak i qui ʼanom. Xak xwil i canima niʼpa i je camsam na rumal u bixquil i sak laj tzij chi u ʼalijinsam i Jesus. Je are ique chi cʼatztal qui jolom rumal u bixquil u tzij i Dios. Ique je are i n-qui cojom ti u ʼij i itzel chicop, xak mi ne che u qʼuexwach. Xak n-qui yom ta quib chi cocsax u retal chuwach qui crusil, xak mi che qui ʼab. Ique xe cʼasi chic, y xqui ʼan ʼatbal tzij junam ruʼ i Crísto, jun mil junab u wach. 5Xui-ri, i juban camnak n-que cʼastaj taj, cʼa ca tzʼakat ni mil junab-le. I walijbal que i camnak chi ca pe chuxeʼ i mil junab-le, are i nabe walijbal. 6¡ʼUtz que ique chi que walij na che i nabe walijbal! ¡Lic je re i Dios! Ique-le lic n-ta que che i ucab camic; are, je aj cojol sipon chuwach i Dios y chuwach i Crísto, xak quiqui ʼan ni ʼatbal tzij junam ruʼ, jun mil junab u wach.

7Are ca qʼuis i mil junab, are ʼuri coʼtax li Satanas pa tzʼapil wi. 8Ire ca ʼe chi qui tʼoric i Gog y Magog, chi are niʼpa tak i tinimit ronojel u wach i jyub taʼaj. Teʼuri cu mol qui chiʼ i qui soldádo, lic je qʼui, pacha i u qʼuial i seneb re i mar. Que u mol na chu ʼonquil i chʼoʼoj. 9Teʼuri, xwil pinwach chi lic xqui mol quib chirij i tinimit pa je ʼo wi i je re i Dios, lic nojnak u wach ulew chirij chuwach i tinimit-le chi cʼax cu na i Dios. Xui-ri i Dios xu kajsaj li ʼaʼ piquiwi; ʼis xe u poroj conojel. 10I itzel, chi je u tʼorom na, xcʼak bi pa nim laj ʼaʼ, chi pacha u wi i mar ca juluwic rumal i asufra. I ʼaʼ-le are i ʼaʼ pa xcʼak wi i jun chi pacha itzel chicop, xak i rachiʼil chi xa aj tʼoronel. Chila quiqui tij ni cʼax chi paʼij chi chaʼab queʼe ʼij sak chiquij.

I camnak, ca ʼat ni tzij piquiwi, wach i qui ʼanom

11Teʼuri xwil jun nim laj cubibal re ʼatol tzij, lic sak; xak xwilo chi ʼo jun cul chila. Ire, lic nim i u ʼij u chomal; i caj i jyub taʼaj xe sach na chuwach, n-ta chic pa que qʼuiji wi. 12Xak xe wil i je camnak je tacʼal chuwach i Dios; ʼo i je nimak, xak ʼo i je chʼutik, je tacʼal chuwach. Niʼpa i qui ʼanom, tzʼibtal chupam juban wuj. I wuj-le, ʼo i xjakawic; teʼuri xjaktaj jun chic wuj, pa tzʼibam wi qui bi niʼpa i ʼo qui cʼaslemal sakil. Teʼuri i je camnak, xa ʼat ni tzij piquiwi, wach i qui ʼanom, pacha i tzʼibtal chupam i wuj. 13I camnak chi je ʼo pa jul, xak i je ʼo pa mar, xwilo je walijnak na, je tacʼal na chuwach i Dios. Conojel ique xa ʼat na tzij piquiwi, wach i qui ʼanom. 14Teʼuri, i camic xsachsax nu wach, xak i qui qʼuijibal i camnak xak xsachsax nu wach chupam u rep ʼaʼ chi pacha u wi i mar. I ʼaʼ-le, are i ucab camic ca bixic. 15Chupam i ʼaʼ-le, xe cʼak bi niʼpa i n-tzʼibam ti qui bi chupam i wuj re i cʼaslemal sakil. (Queje ile xa ʼalijinsax chwe.)

Copyright information for `ACRACC