Genesis 20

Abraham Isu Umpur da Abimelek

1Abraham itaŋin Mamri gampan rai da intsuŋʼ iruʼ Negeb da impa wasaʼ i gamp Kadis da Sur. Raiyi da itip intsuŋʼ ifan da impa Gerar. 2Miŋʼa nigi da Abraham ini Sara igi araŋan nafuŋgan. Ibinigi da Abimelek, garam Gerar kiŋ gan, itaŋin gan garam guman ifan da iyu Sara iba da araŋan. 3Da bitsintaʼ idziaŋ maŋan da Anutu ini nan da Abimelek imiŋʼ nam puafuban ibiani, “Agu da u garam bini aŋu i mampan, i sagat u yudan igi sagat gabun.”

4Abimelek anuŋʼ iwarip isu uts da Sara u, ibinigi da araŋan ini binaʼ, “Nifutsarif, dzi garam asub maʼa gin da u buŋʼ asiat dzi da utupaŋʼ santan? 5Abraham ruŋgan ini i sagat igi araŋan nafuŋgan. Da sagat runi ibinigi i Abraham igi araŋan nafuŋgan marub. Gubuʼ dzi uda sagat igi da dzi maraŋʼ ifur i dzi naŋ sanab rururuŋan da dzi wanaŋ asub maŋan u.”

6Da Anutu itip ini da araŋan imiŋʼ nam puafuban ibiani, “Hai, dzi tsaŋa u sanabam rururuŋan bini igi da dzi aruani imunti sib i agu i anuŋʼ naŋa nam maisan miŋʼa dzi maraŋgaŋʼ i anuŋʼ ruta araŋan giŋʼan u. 7Da watip wataŋin Abraham finiŋgan nafa rutin, i araŋan garam uda dzi nangaŋʼ da atsuŋʼa gin da buŋʼ augin i agu da u wasaŋʼ i mampan u. Da bida u mamida taŋinda araŋan finiŋgan fada rutin da agu da gam utupam santan buŋʼ amamp.”

8Da maratait biŋan da Abimelek yuriʼ da inuʼ gan garam guman santan impruʼ da ini da ribaraŋan i nam santan Anutu nida rutin miŋʼa nam puafuban. Da ribaraŋan irat nidzun aŋu gin. 9Ibinigi da Abimelek ini da Abraham iba munti i maran da igutin, “Wain idzuwai da u naŋ nam bida ani da agai? Dzi naŋ asub idzuwai da agu da u naŋ uwayant bida ani da dzi da gaŋʼ utupaŋʼ iwaʼ da asub tsiraʼ? Uwayant aru u naŋan igi anuŋʼ idaum maŋan u. 10Wain idzuwai da u naŋ ibiani?”

11Abraham ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Dzi maraŋʼ ifur i garam gamp ani wanatsarif Anutu u. Da buŋʼ ais dzi funub i uda dzi finiŋgaŋʼ. 12Nan nidzun, Sara igi dzi nafuŋgaŋʼ. Dzi ramaŋgaŋʼ irim da rinaŋʼ maŋan, aga wampruʼ rinaŋʼ u. Ida dzi yu isu dzi finiŋgaŋʼ. 13Da gubuʼ Anutu nidan da dzi i taŋinda ramaŋgaŋʼ gampan rai da fada intap maŋan da dzi ni da Sara ibiani, ‘Bida u maram arida i dzi da agi nida fada gamp bida anuŋʼ da wani da garam da sagat nabiani, “Abraham igi dzi nafuŋgaŋʼ.” ’”

14Gubuʼ Abraham nida nan sib, da Abimelek irim dumpa da makau da garam da sagat gum impruʼ da Sara ifan da Abraham. 15Abimelek ini da Abraham ibiani, “Watsaŋan. Intap ani dzi intapaŋʼ. U maram fura i mpada anuŋʼ da wafa mpa gin.” 16Da ini da Sara ibiani, “Dzi rim 1,000 silva
20:161000 silva:Nan Hibru ini 1000 sekel silva, da barabin gan isaŋʼ 11 kilogram.
da u nafuŋgam i ntsuma barabin aru waʼan da agu ani, i rib santan ruta agu mpadan sruʼagin bida u wanaŋ asub maŋan u.”

17Da Abraham yugin da Anutu, da Abimelek rinin idaum da isiat barabin udzuda araŋan finiŋgan da sagat guman santan waŋun i mamida rima narun ruas ugu. 18I Yawe yudzu sagat santan mpada Abimelek uŋaran waŋun sib i wain iruʼ, araŋan iyu Sara, Abraham finiŋgan.

Copyright information for `ADZ