Genesis 21

Sara Irim Isak

1Da Yawe inaŋ nam ŋarubini iwaʼ da Sara ibi araŋan nidan da ragadan ugu. 2Ibinigi da Sara iwaŋun da irim Abraham naruŋgan marub da gubuʼ Anutu ragadan ugu. Da gubuʼ arigi da Abraham ifufi sib. 3Abraham inuʼ mamaʼ narun igi biŋaŋgan Isak (waiŋgan ‘irubuŋʼ’). 4Gubuʼ 8 ifa sib da Abraham isaf mamaʼ narun igi riniubit ibi Anutu nidan. 5Abraham udzufan iwaʼ 100 da finiŋgan Sara irim araŋan naruŋgan Isak. 6Da Sara ini, “Anutu irim nam rubuŋʼan da nugun tsiaʼan tsiraʼ da dzi, da rib santan riŋantagin da nugun buŋʼ atsiaʼ da narubuŋʼ nampruʼ da dzi.” 7Da araŋan itip ini ibiani, “Muŋʼ ugu da maŋa wanaŋ da ini da Abraham ibi Sara isaŋʼ i rima narun, imaʼ. Da bitsintaʼ dzi rim araŋan naruŋgan marub da gubuʼ araŋan fufidan.”

Abraham Iwat Hagar da Ismail Rai

8Gubuʼ mamaʼ narun yiŋʼan da taŋinda sisun rai, da Abraham isu nam gadan tsiraʼ aŋu gin. 9Da Sara itsaŋan mamaʼ narun Abraham rima da sagat Idzip ugu rima umpur i Isak 10da ini da Abraham, “Wawat sagat gum araga da naruŋgan rai. I araŋan naruŋgan anuŋʼ uda u naŋgam marafain u, i u nam bunumpam santan ani nasu dzi naruŋgaŋʼ Isak naŋgan.”

11Sara nangan nidan inaŋ Abraham waŋun ibarabin nidzun aŋu, i Ismail igi araŋan naruŋgan impruʼ ibinigi. 12Da bitsintaʼ Anutu ini da Abraham ini binaʼ, “Waŋum anuŋʼ barabinda yusan i naruŋgam Ismail da rinaŋgan Hagar, u sagat gumam, u. Watsuŋʼ Sara nangan da wanaŋ nabinigi, i miŋʼa Isak da u tafam rusam yaŋiŋgan taptap buŋʼ awaʼ nautus i ruan nabi dzi nidan. 13Da dzi buŋʼ autus i sagat gum naruŋgan tafan rusan nasu garam utup tsiraʼ biŋan nabinigi, i araŋan u naruŋgam.”

14Da tataʼ maratait, Abraham yuriʼ da iyu nam gadan da apu rinigaŋan raŋuda mpui gin sib da yantuŋʼ iyab Hagar sias. Da itaŋin naruŋgan ifan da Hagar da iwat ribaraŋan rai. Ibinigi da Hagar ifan da iyuŋ nam manaʼ dadauntan Birsiba ifan. 15Gubuʼ mpui ntsupan da araŋan ifa taŋin mamaʼ igi rai imiŋʼ gai isiʼ maŋan marayauŋ gan. 16Da ifampa ruguntiʼ pas i mamaʼ igi, da ini da ruŋgan, “Dzi wani tsaŋanda mamaʼ igi mampan u.” Hagar impai da iraŋ igampun ruan tsiraʼ biŋan.

17Anutu iriŋantin i mamaʼ raŋan da Anutu aŋira gan inuʼ Hagar imiŋʼ gunuŋun ini binaʼ, “Hagar! Ibianuŋʼ? Agu anuŋʼ ratan u. Anutu iriŋant i mamaʼ raŋan aga sib. 18Wauriʼ wafan da wagif mamaʼ aga baŋin da waraʼ gin wayab, i dzi buŋʼ anaŋ i gan yaŋiŋgan nawaʼ nasu garam utup tsiraʼ maŋan.” 19Da Anutu inaŋ Hagar maran intap ruan da itsaŋan mpui rafan maŋan rumiŋʼan. Da araŋan ifa raŋu i apu rinigaŋan da iyu iba rim da mamaʼ igi inum.

20Anutu impa tayaŋʼ mamaʼ igi isaŋʼ araŋan suda garam tsiraʼ. Araŋan impa nam dadauntan Paran da isu garam baŋi tatiʼ nidzun i dampa. Impai nigi da gan rinaŋgan iyu sagat Idzip maŋan da araŋan isu i finiŋgan.

Nan Udzudan da Yuta da Ruan Miŋʼa Birsiba

22Gubuʼ maŋan da Abimelek (garam Gerar kiŋ gan ugu) da Fikol, garaman siŋa-ari gudzuŋgan, ifa tsaŋa Abraham da ini rutin, “Dzi tsaŋa Anutu irut agu i nam santan u naŋan. 23Ibinigi da miŋʼa Anutu maraŋgan da wani nan nidzun da dzi i agu anuŋʼ tipa suda umpur da dzi ma dzi naruŋʼ rusaŋʼ ma dzi tafaŋʼ rusaŋʼ u. Wasantiŋʼ mara-ampi aru dzi naŋan da agu ugu da dzi, nampruʼ da garam gar intap aru u bampada suda garam marawampua gin ani.”

24Da Abraham ini, “Hai. Dzi ni nan nidzun biŋan da agu imiŋʼ Anutu maraŋgan.”

25Da Abraham isantiŋʼ waŋuŋgan barabindan wasi da Abimelek iyab i mpui gan rafan Abimelek garam guman suda wain gin da paʼa araŋan garam guman gin. 26Da bitsintaʼ Abimelek ini, “Dzi wasruʼgin i maŋa naŋ uwayant bidanigi. Aruani da u buŋʼ ini da dzi da nan igi isu faʼ da dzi.”

27Da Abraham iyu dumpa da makau fain da irim da Abimelek da rib iruʼ igi yudzu nangan. 28Abraham itsaf dumpa naru faʼ rinan 7 da irim imiŋʼ Abimelek maran 29da Abimelek igut i Abraham ini binaʼ, “Dumpa naru faʼ rinan 7 ani waiŋgan ibianuŋʼ?”

30Da Abraham ini araŋan nangan muŋaʼ ibiani, “Wau dzi dumpa gaŋʼ naru faʼ 7 ani nayab i santiŋʼan bida dzi raf mpui gaŋʼ ani.”

31Ibinigi da ifariŋʼ gamp igi biŋaŋgan Birsiba (waiŋgan ibi ‘mpui udzuda nan gin’
21:31 BiŋanBirsibawaiŋgan maŋan ibi ‘mpui fariŋʼa nida 7’.
), i rib iruʼ impruʼ ruan yudzu-nangan.

32Gubuʼ nan udzudan da ruan miŋʼa Birsiba ntsupa sib, Abimelek da gan garam gudzuŋgan siŋa-ari Fikol, itip ifa gan gampan imiŋʼ intap Filistia. 33Abraham intaŋ gai maŋan nida tamaris gin imiŋʼ Birsiba da iyugin da nifun itsaf Yawe, Anutu Mpada Ratar Ntiŋan Aŋu. 34Da Abraham impa intap Filistia gubuʼ guntiʼ biŋan isu garam marawampua.

Copyright information for `ADZ