Genesis 22

Anutu Yintsaʼ Abraham Naŋgan Muarutsan

1Udzuf fain ifa sib raiyi, da Anutu yintsaʼ Abraham naŋgan muarutsan i tsaŋanda bida araŋan ataŋʼa waraŋʼ i Araŋan ma imaʼ. Da inuʼ araŋan ibiani, “Abraham!”

Da Abraham itaga ruan da ini binaʼ, “Dzi rumpai.”

2Da Anutu ini, “Wau naruŋgam yampi bitsintaʼ Isak aru u maram aridagin nidzun aŋu ugu da wafa intap Moria. Da wais araŋan funub da watsara nasu daŋki naba da Dzi namiŋʼ mamai maŋan Dzi buŋʼ asantiŋʼ agu gin.”

3Tataʼ maratait maŋan da Abraham yuriʼ da idumpu gai mariŋʼ taida nam tsaradan gin sib da idzur impruʼ da nam bunump santan iyab doŋki gan. Da iyu mamaʼ guman iruʼ impruʼ da naruŋgan Isak da iyuŋ i fada mumai aru Anutu ntuaŋa rutin sib ugu. 4Iyuŋ ifan isaŋʼ gubuʼ suda iruʼ da bits da Abraham iraʼ i maran da itsaŋan mamai igi ifa ruguntiʼ. 5Da ini da mamaʼ guman iruʼ igi, “Agam wampa ani wampruʼ da doŋki, da dzi buŋʼ arut mamaʼ aruani nafan. Da aga naidzaʼ fagaŋʼ da natsara nam da Anutu sib i naga da aga natip aba.”

6Abraham iyu gai mariŋʼ taida nam tsaradan gin da irim da naruŋgan Isak ibuariŋʼ. Da Abraham ruŋgan igif dzaf da mudzuk da impruʼ ruan yuŋa fadan. 7Ifan da Isak igut i raman, “Ramaŋʼ?”

Da Abraham ini, “Yaʼ, naruŋʼ. Wani.”

Da Isak ini, “Dzaf da gai mariŋʼ ani, da dumpa anuŋʼ i tsaradan?”

8Abraham ini naruŋgan nangan muŋaʼ ibiani, “Naruŋʼ, Anutu ruŋgan buŋʼ ataŋin dumpa i tsaradan.” Da ribaraŋan impruʼ ruan iyuŋ ifan.

9Gubuʼ ribaraŋan fawaʼa mumai Anutu nida rutin ugu, da Abraham yantuŋʼ tauf tsarada nam in i nigi da irants gai mariŋʼ iyabin. Da idzur naruŋgan Isak fagan da baŋin sib da isintuŋʼ iyab i gai mariŋʼ waguŋʼ. 10Da irim baŋin ifan da iyu mudzuk i safa naruŋgan wan. 11Da bitsintaʼ Yawe aŋira gan inuʼ araŋan imiŋʼ gunuŋun ini binaʼ, “Abraham! Abraham!”

Da Abraham ini, “Hai. Dzi rumpai.”

12Da aŋira ini, “Manaŋ baŋin maŋan i mamaʼ igi maʼ. Aruani da dzi tsaŋan agu sib, u ataŋʼ waraŋʼ i Anutu, i u wagantsi naruŋgam yampi bitsintaʼ aru u maram aridagin igi i dzi u.”

13Abraham iraʼ i maran da itaniŋʼ da itsaŋan dumpa arapuʼ bits, tsiapan abira i gai uts uts baŋin ataŋʼa i ruan ruŋ muntidan. Araŋan ifan da yis funub da itai isu nam tsaradan iyu naruŋgan Isak mumai gan. 14Ibinigi da Abraham ifariŋʼ mumai arigi biŋangan Yawe Ruŋgan Irim. Da miŋʼa gubuʼ aruani da ruŋʼ ini, “Miŋʼa Yawe mamai gan da Ruŋgan buŋʼ arim.”

15Da Yawe aŋira gan itip inuʼ Abraham imiŋʼ gunuŋun 16da ini, “Yawe ini ibiani, ‘U ataŋʼ waraŋʼ i Dzi nan nidzun aŋu da u wagantsi naruŋgam bitsintaʼ aru u maram aridagin yusan igi i Dzi u. Ibinigi da dzi Yawe ini nan nidzun biŋan da agu: 17Dzi buŋʼ afinti agu nidzun aŋu da u yaŋin rusam nawaʼ nasisuŋʼ nasaŋʼ ŋantam narun miŋʼa waguŋʼ da nasaŋʼ sasanuai miŋʼa uruts riŋan. U yaŋin rusam buŋʼ adaru gan garam ipiapan rai da nasu wain i gan gampan. 18Da miŋʼa u yaŋin rusam rururuŋan da Dzi buŋʼ afinti garam intap utup utup santan, i u ataŋʼ waraŋʼ nidzun aŋu i Dzi.’”

19Ntsupa sib da Abraham irut naruŋgan itip iba da gan mamaʼ guman, da impruʼ ruan ifa Birsiba da impa nigi gubuʼ guntiʼ biŋan.

Nahor Narun Rusan Nangan

20Raiyi da rib fain iragi Abraham raiŋgan Nahor narun rusan rutin ibiani, “U raiŋgam Nahor finiŋgan Milka irim narun rusan biŋaŋgan ibiani: 21mamaʼ miamun Uts, da raiŋgan Buts, da Kemuel—Aram ramaŋgan, 22Keset, Hatso, Pildas, Dzitraf da Betuel.” 23Betuel isu Rebeka ramaŋgan. Milka, Abraham raiŋgan Nahor finiŋgan, irim Nahor narun rusan 8. 24Da sagat guman Reuma irim araŋan narun rusan marub ibiani: Tiba, Gaham, Tahas da Maka.

Copyright information for `ADZ