Genesis 32

Yakop Itip Ruŋgan i Waʼan da Isau

1Yakop ibinigi irut utupan yuriʼ da imiŋʼ sanaban ifan da Anutu aŋira gan utup maŋan iwaʼ da araŋan imiŋʼ sanab igi. 2Yakop itsaŋa da ini, “Mumai aruani isu Anutu gampan siŋa-ari.” Ibinigi da Yakop ifariŋʼ i biŋaŋgan Mahanaim, waiŋgan ibiani ‘gamp siŋa-ari iruʼrun’. 3Gubuʼ arigi da Yakop raiŋgan Isau impa imiŋʼ intap Seir, biŋan maŋan Idom. Yakop itaŋin garaman uda sisiŋʼ imuŋʼ ifan da araŋan raiŋgan Isau. 4Yakop ini da garam uda sisiŋʼ i uda araŋan nifuŋgan fadan da nidan da Isau bida ani, “Garam tsiraʼ Isau, gam garam gumam Yakop itaŋin nan bida ani, ‘Dzi rut gayaŋʼ Laban impai iba isaŋʼ bawaʼan da aruani. 5Dzi saŋʼ i makau, doŋki, dumpa da nuniŋ, garam gum da sagat gum. Aruani da dzi taŋin nan ibiaʼ da dzi garam tsiraʼ gaŋʼ agu da dzi gaib ruŋgaŋʼ da agu i u maram arida i dzi.’”

6Da gubuʼ garam rima sisiŋʼ tipa bawaʼan da Yakop da ini binaʼ, “Aga yu sisiŋʼ ifan da u raiŋgam Isau da aruani da araŋan imiŋʼ sanab iba i tsaŋanda agu, da garam 400 irut araŋan iba.”

7Yakop iriŋant i nan igi da irat nidzun aŋu da waŋun ibarabin da maran ifur nan iyus. Ibinigi da araŋan itsaf gan garaman santan ruta araŋan badan ugu isu utup iruʼrun da itsaf dumpa da nuniŋ, makau da kamir isaŋʼ utup iruʼrun ibinigi. 8Araŋan maran ifur ibiani, “Bida Isau badan da ruta utup maŋan isa ruan da waŋidan da utup maŋan isaŋʼ runtan.”

9Da Yakop yugin ibiani, “O dzi rumpuŋgaŋʼ Abraham da ramaŋgaŋʼ Isak Anutu gan. O Yawe, agu ni da dzi ibiani, ‘Watip wafa gampam wain da gam utupam, da dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ agu da nanaŋ u naŋgam mpadan nawaʼ ŋarubini aŋu.’ 10U garam gumam dzi ani wadaum i u naŋgam maram aridan da mpada tayaŋʼ dzi da gubuʼ santan. Gubuʼ aru dzi isa mpui Jordan ani udziʼ ugu da dzi ba baŋi sasaʼ—dzi gif itipaŋʼ aŋu. Da bitsintaʼ aruani dzi tip iba impruʼ da utupaŋʼ iruʼrun. 11O Yawe, warim dzi sib i dzi rat i dzi raiŋgaŋʼ Isau buŋʼ aba da nais dzi nampruʼ da sagat da mamaʼ narun santan. 12Da bitsintaʼ u ni da dzi sib ibiani, ‘Dzi buŋʼ ampa tayaŋʼ agu da nanaŋ u naŋgam mpadan nawaʼ ŋarubini aŋu, da nautus u yaŋin rusam nayus nasaŋʼ sasanuai miŋʼa uruts riŋan, da garam gar maŋan wasaŋʼ i farisan fantsupa sib u.’”

13Giŋʼa arigi da idziaŋ, da pisan da araŋan irants nam riman da raiŋgan Isau: 14nuniŋ rinan 200 da nuniŋ arapuʼ 20, dumpa rinan 200 da dumpa arapuʼ 20, 15kamir rinan 30 ruta narun ruas, makau rinan 40 da makau arapuʼ 10, doŋki rinan 20 da doŋki arapuʼ 10. 16Araŋan itaŋin garam guman imunti isaŋʼ apu gan utup utup igi santan i muŋʼa gin da ini binaʼ, “Agam wayu apu ani da wamuŋʼ wafa i dzi da wayuŋ da wataŋin taptap i ruam.” 17Yakop isantiŋʼ nan da garam guman muŋʼa miamun ibiani, “Gubuʼ dzi raiŋgaŋʼ Isau bawaʼan da agu da guta i agu, ‘Maŋa garam guman agu, da agu fa anuŋʼ, da maŋa apu gan ani?’ 18Da wani wabiani, ‘Yakop, u garam gumam, apu gan sib ani. Da itaŋin iba da agu, dzi garamaŋʼ tsiraʼ Isau, i suda u naŋgam. Da araŋan ruŋʼ iyuŋ imiŋʼ bampan i agai.’” 19Da ruŋʼ ini nan ibinigi da garam gum atsuŋʼa ba da miŋʼa wasaʼ ibinigi aŋu ifan isaŋʼ garam gum santan, “Agam wani nan bitsintaʼ aru dzi nidan da agam igi da gubuʼ agam waʼan da araŋan. 20Da wani nan wasi rutin nabiani, ‘U garam gumam Yakop ruŋʼ imiŋʼ bampan iba i agai.’” I araŋan maran ifur ibiani, “Bida dzi taŋinda nam ani muŋʼan da dzi buŋʼ arasu araŋan waŋu tsakia gan muŋʼ ugu. Da gubuʼ araŋan bawaʼan da dzi da maran buŋʼ asamu waŋu tsakia gan igi, da nugun buŋʼ anuf i dzi da nau dzi nayab.” 21Ibinigi da Yakop itaŋin apu rima suda Isau gan ugu imuŋʼ ifan. Da idziaŋ arigi da araŋan ruŋʼ igiŋʼ mumai igi.

Yakop da Anutu Idabir i Ruan

22Idziaŋ arigi da Yakop yuriʼ da iyu finin rusan iruʼ da sagat guman iruʼ igi impruʼ da narun rusan marub 11 da yis mpui Jabok udziʼ ifa marafain. 23Araŋan itaŋin ribigi ifa sib marafain da itip iba da ini da garam gum i uda nam bunump santan fada marafain mpruʼan. 24Yakop runtaʼ ruŋʼ impai nigi da garam maŋan iwaʼ rutin, da irut impuŋ ruan da idabir i ruan i ruaʼa ruʼan isaŋʼ gubuʼ pisan. 25Garam igi itsaŋan i araŋan wasaŋʼ i dabira i Yakop da yis Yakop ŋump marafain da igruʼ ruan. 26Da garam igi ini da Yakop, “Wataŋin dzi da dzi nafan. Gubuʼ inaŋ i pisan.”

Da bitsintaʼ Yakop iduduntiŋ i araŋan da irim udzuŋʼ da araŋan ini binaʼ, “Wasaŋʼ u! Bida u fintida dzi sib da dzi buŋʼ ataŋin baŋiŋʼ rai i agu da wafan.”

27Ibinigi da garam igi igut i araŋan ini binaʼ, “U biŋaŋgam wai?”

Da araŋan ini binaʼ, “Dzi biŋaŋgaŋʼ Yakop.”

28Da garam igi ini binaʼ, “Wasaŋʼ i ruŋ fariŋʼa u biŋaŋgam Yakop u. I u su gudzu uris da Anutu da garam gar impruʼ. Da u yus. Ibinigi da aruani da buŋʼ afariŋʼ agu biŋaŋgam nabi Israil (waiŋgan ibiani ‘isu gudzu uris da Anutu’).”

29Da Yakop igutin, “Da isaŋʼ i u nida biŋaŋgam wasi da dzi?”

Da bitsintaʼ garam igi ini binaʼ, “Wain idzuwai da u gut i dzi i dzi biŋaŋgaŋʼ?” Da ifinti Yakop i nigi.

30Ibinigi da Yakop ifariŋʼ gamp arigi biŋaŋgan Penuel (waiŋgan ibiani ‘Anutu maraŋgan’) da ini, “Dzi tsaŋan Anutu maran i mara nidzuŋgaŋʼ rururuŋan, da dzi ruŋʼ impa marataʼ.” 31Gubuʼ iyab iba da Yakop itaŋin Penuel rai da intsuŋʼ i fagan ifan, i wain iruʼ araŋan ŋump marafain igruʼ ruan. 32Ibinigi da gubuʼ aruani da garam Israil anuŋʼ iga apu far miŋʼa ŋump u, i wain iruʼ araŋan yis Yakop far miŋʼa ŋump ugruʼ.

Copyright information for `ADZ