Genesis 41

Josef uqa Ferona bebelec uqana gug silditon

1Aria cabi gel lecis hedocob Fero uqa bebelen. Bebelec eu i edi. Uqa Nail wa ofna tatawen 2bulmakau bobogolec eben naha gic lecisca Nail wa dunuhdec cali bein eu uqa feciaden. Age bohboh lec feciaden. Odocob age wa colna gigi jejegin feciaden. 3Odocob bulmakau qehemega becca meciadecnu galeca qee age Nail wa dunuhdec cali bein eu feciaden. Odimeig age wa colna bulmakau eben naha gic lecisca age casac cali bein eu cemenega tawein. 4Odocob bulmakau qehemega bec age bulmakau bobogolec eu belucadein. Odocob Fero uqa seeli cajen. 5Odocob uqa haun us nijen. Odimei haun bebeli lecis dumei uqa macin eben naha gic lecisca me bahic bobogolec age macin gug osolna hanoc tatawegin feciaden. 6Odocob haun macin eben naha gic lecisca fufu maha daincanadec welacadec eu cogain aqec age hanoc tatawegin feciaden. 7Odocob age tawimeig macin eben naha gic lecisca bobogolec eu belucaadegin feciaden. Odocob Fero uqa seeli cajimei uqa bebelen eu don. 8Qasil uqa bebelec eunu jaen qon. Eunu uqa doi mec danaca Isipdec doc danaca je sulduadeceb hocobil Fero uqana bebelec eu saaden. Euqa dana eundec oso age bebelec eu alena gugnu qee fogo dol.

9Odocob Fero uqana wain gabin hewec ilo dana uqa Fero madon, “Qila ija cahuldom eu cisdugina. 10Saen osona hina hinana cabi dananu gemain ben. Odocob uqa ija uqana bret manec ilo danaca ele han dana Fero cofdogina eu uqana ilo uqana gihacdoc jona tacilen. 11Aria witic osona ele lecisca bebelec filfil bebeloh. Odocob bebelec eu alena gugha osol qee. 12Aria Hibrudec dana haun oso uqa ege gami bilom. Uqa hinana han dana uqa cofdoc agena ilo dana eu uqana cabi dana. Odocob ele elena bebelec sadoh. Odocob uqa bebelec eu alena gug filfil eu malen. 13Uqa bebelec gug malen eu, eu odi toodu calen. Hina ija gihacdoc jonadec besiti oitimeg ijana cabi weledecna mitem. Odocob dana oso eu age be qetecebil cal men,” don.

14Odocob Fero uqa Josefnu je suldocob age mahucwe bahic Josef gihacdoc jonadec ehudi ahoin. Odocob uqa met qumei lotoc haun tacimei uqa Fero amegna hon. 15Odocob Fero uqa Josef madon, “Ija bebeliga. Qa dana oso uqa bebelec eu gug matecnu ihoc qee. Qa hina bebelec gugnu sildec ihoc ec ija dah miga,” don.

16Odocob Josef uqa madon, “O ijana ben ija ijadodoc ihoc qee. Qa Anut ija cesulteceb hina sildihecemin wawin me nijigian,” don.

17Odocob Fero uqa Josef madon, “Ijana bebelecna ija Nail wa ofna tatawigin 18wa dunuhdec bulmakau bobogolec eben naha gic lecisca cali beiga. Odimeig age wa colna gigi jejegin feciadiga. 19Odocob haun bulmakau eben naha gic lecisca cali beiga. Eu age qehemega bec meciadecnu galeca qee. Bulmakau meciadecnu galeca qee eu Isip mahana oso eu odi qee felem. 20Odocob bulmakau qehemega bec age tawimeig bulmakau bobogolec eu belucadeiga. 21Euqa age meciadecnu galeca qee eu odi himec. Dana oso uqa meciadifei age bobogolec eu belucadeiga ec qee doiaun. Odocob ija seeli cajiga. 22Odocob ija ijana bebelecnaha macin bobogolec eben naha gic lecisca feciadiga. Macin eu gug osolna himec hahanon feciadiga. 23Odocob macin eben naha gic lecisca fufu maha daincanadec welacadec eu cogain aqec age cali hohogin feciadiga. 24Odocob age cali humeig macin eben naha gic lecisca bobogolec eu belucaadegin feciadiga. Ija bebelec i doi mec dana saadigaqa agena eundec oso uqana bebelec i gug silditecnu ihoc qee,” don.

25Odocob Josef uqa Fero madon, “Hinana bebelec lecis eu abesabes qee. Uqana gug eu osol. Anut uqa ceteh odigiannu ihacheia. 26Bulmakau eben naha gic lecisca bobogolec macin eben naha gic lecisca bobogolecca eu gug osol. Gug eu odi. Lu saen oso caligian. Eu ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 27Odocob bulmakau qehemega bec macin cogain qocca euha gug osol. Lu saen eu hedocob cahel saen caligian. Euha ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 28Je ija mahiga eu odiwe, Anut uqa ceteh odigiannu ihacheia. 29Faga, sab geh Isip maha cunugna caligiannu uqana saen hona. Eu uqa cali ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian. 30Qa eu hedocob cahel saen toodu hugian. Eu cabi gel eben naha gic lecisca nijigian. Euqa cahel saen eu maha me qee mudugian. Eunu sab geh bahic nijigian saen eunu dahanaga celegian. 31Cahel saen caligian eu me qee bahic nijigian. Eunu maha ina sab geh bahic ninijeb saen eunu qee cisdowain. 32Aria bebelec eu bebeli lecis doga eu uqana gug eu odi. Anut uqa wele eu odi odigen imei odeia. Euqa uqa saen gohicna wele odigian.

33Aria eunu Fero, hina dana cisdoc gesilecca oso fimeg Isip maha i cofdocnu mudoum. 34Hina sab cofdoc dana Isip hatunadec gesil cedadaga. Lu saen sab cabi gel eben naha gic leciscana nijigian euna sab cofdoc dana eu age sab inadec oc saenna age sab dana ebeneganadec haudumeig ila mecebil am ebum osahic caligian. Odocob am osahic eundec age hina ihuqagan. 35Hina maadecem age sab lu saen hona eunadec cunug cedi haudumeig taun benna jona moqagan. Sab eu jona ninijeb eu Fero uqana. Eu hinana han dana cofdoqagan. 36Sab i hibna jecnu abes moqagan. Euqa cahel saen Isip hatuna calimei ninijeb li cabi gel eben naha gic lecisca ugian saen euna joqagannu abes moqagan. Isip hatu cunug cahel saenna me qee mudecdainnu eu odi odegan,” don.

Fero uqa Josef Isip cunug agena ilo bilecnu muden

37Josef je maden eu Fero uqaca uqana cabi ilo danaca age je dah mein eu me bahic. 38Odocob Fero uqa cabi ilo dana maaden, “Ege dana oso dana i cinigwe Anutna Kis uqaca bilina oso qee gulucdoqaun,” aden. 39Eunu Fero uqa Josef madon, “Anut hina ceteh inu maheia. Dana oso cisdoc silecca hina cinigwe oso qee bilel. 40Hina ijana jonu ilo bilegan. Odocob ijana dana cunug age hina con toodu odoqagan. Ija king eunu ija himec hina woolhec biligen. 41Ija qila hina Isip maha cofdocnu ilo mihigina,” don. 42Odocob Fero uqa ijan gaga mudec eben gicnadec umei Josef eben gicna taciton. Odocob uqa lotoc cecelac me bahic oso umei Josef taciton. Odimei gilolo golna mudec oso umei Josef benna be awiton. 43Odocob Fero uqa uqana karis lecis doc eu uteceb euna cobon. Cocobon Fero uqana han cofdoc dana age aquni utai madein, “Isa qoiga! Isa qoiga!” adein. Eunu uqa Isip maha cunugnu ilo muden.

44Odocob Fero uqa Josef madon, “Ija Fero. Loo oso Isipdec hina qee madec ceteh oso qee odeiaun. Uqa hina sisilhimei himec odigian,” don. 45Odocob Fero uqa Josef Isipdec ijan oso qon. Uqa Safenat-panea don. Odimei uqa caja oso uton. Ijan eu Asenat. Uqa Potifera ateg. Potifera uqa ihanec dana oso Heliopolis bilen. Odocob Josef uqa Isip maha cunugna coboloi.

46Aria saen euna Josef uqana cabi gel eu 30 uqa Fero Isipdec king cabi euna muden. Odocob uqa Fero cemenugnadec culimei nui Isip maha cunugna coboloi. 47Odocob lu saen cabi gel eben naha gic lecisca euna sab geh bahic maha euna calen. 48Odocob Josef uqa sab cunug lu saen cabi gel eben naha gic lecisca eunadec cedi haudumei taun benbenna jona men. Taun cunug agena cabi talildu nijein Josef uqa cabi eundec sab cedimei uqa taun euna men. Uqa taun cunugnu eu odiodi odoloi. 49Josef uqa sab geh bahic haudon. Eunu uqa saniadeceb len ihoc qee, mati bahic. Odocobnu uqa saniec culen.

50Odocob cahel saen qee hoc ninijen Josef uqa aideg, Asenat, uqa mel lecis basaliton. 51Odocob Josef uqa melah matu eu ijan Manasa
41.51“Manasa” uqana gug eu “uqa odocob dahig celeia.”
qon. Uqa maden, “Anut uqa oditeceb ija ijana culumennuca ija meinuca walielnuca dahini celeia,” en. Eunu uqa melah ijan eu odi qon.
52Odocob uqa maden, “Anut uqa ija culumenca bilec mahana mel iten,” en. Eunu melah milum eu ijan Ifrem
41.52“Efrem” uqana gug eu “mel basiton.”
qon.

53Aria odocob lu saen cabi gel eben naha gic lecisca Isip mahana eu cit qon. 54Odocob cahel saen cabi gel eben naha gic lecisca eu sanan men. Eu Josef je maden eu odi bahic toodu calen. Odocob cahel saen maha cunug ihoc len qa Isip hatuna eu sabca bilen. 55Saen cahel saen eu Isip maha cunug ihoc leceb dana cajaca age wen adec tebandoin. Odocobnu age Fero inoni madoin, “Sab igiga,” doin. Odocob Fero dana caja Isipdec maaden, “Josefca leiga. Uqa cel je oso maadigian eu odi toodu odeiga,” aden. 56Saen cahel eu Isip hatu cunug ihoc leceb Josef uqa sab jo jic hudimei Isipdec dana cajaca idadoqagannu suldoloi. Oodon saen euna Isip mahana cahel eu me qee bahic nijen. 57Aria cahel eu hatuhatu cunugna me qee bahic ihoc li nijen. Eunu dana hatu filfilnadec age Isip ono sab Josef ebennadec fajoqagannu holoig.

Copyright information for `AEY