2 Corinthians 11

Foru fu e ije vua kufuime nijasiavo ijiebuo kuaema ijene

1Ro erafano, na vua none isesina bino kuariakuve ijadufuo ja isekie ni oe vafaena mauike kari fieke na kuariafo. 2Na Godi izege fu ja ireobo vierafemo ijiege nadua naka ja ireobo vierafeve. Na vierafe na bara ije fu baru turamo baki ro fume baru besu ijiaru vierafena fivakuma manima ijiege naka ja kena e ije bu maturaeva igege Kuraesi vajakiro vierafe. 3Rove na vierafe e gue buka nigofo jone kame arafiriajiaga ja Jesudo vame mukore ja kenoejo ije janeka arekuvejo ijadufuo naka judieme. Isuibe tabare Setani fu bara Ivi* biesirimoga fu vame ise ije rei. Ijadufuo na vierafe e iti kufuiki ije bu nijasianoejo ije buka vame besu ijiege ja biesiriaga ja Kuraesido vame maeje ja kenoejo ije jaka ijuonedufuo. 4Ro vua ije na ijiege kuariavo ijadufuo maeje maza boeje jaka oemarekinu karina e binobino vua kufui bino bu kuariavo ije faziavo. Rove e ije vua buone bu kuariavo ije bu Jesudo vua na kuariaeva ijafiki ije kuariavo baki. Ro bu kavene ni be ro vua ni be ijene kuariavone jaka fiena ijia nuvediave.

5Ja vierafero e ije bu vua ijiege nijasianoejo ije buka e ma ro ja ijiege vierafe. Rove na vierafe bu na asidiena ma renoejo baki. 6Ro na bigae jabite ja vierafero vua na kuaenoejo ije na isema kuaenoevoro ja ijiege vierafeve. Rove ni vierafe vua none na kuaenoejo ije naneka vua ma ijiaru kuanoeve. Ro kuke na vierafe no vame nuvuone no kenoevo ijia none samadukua nijasiae.

7Na Godido vua maeje abe ja nijasiae rove na naebe monifuo ja inimiae. Na vierafe na kabuaekabuaeki ijiege imenoekina jaka jare e anuigi rekiro na ijadufuo ijiege renoe. Rove ja vierafega vame ije na renoeva ije nabe isema renoe? 8Na maza ije na ijia jaena finoekinu Godido vua abe kuarianoeva ije bu e Godi ma vierafevo sosi binobino ijia kariva ijiebe ifejie. Bure ifejiena moni vajiekoga na una joefuo imei. Ro ije na reva ije naka moni buone ije inie igege mena noe samuanamikinu una joefuo imenoe. 9Ro ijiege renoekoga bu kairafa none are Mesedonia ijia vuaeva ijiebe ire bino na vierafeva ije kena vua vajie. Ro na naebe ja irufui abena miae ro kuke jone bijuana fi. Ijadufuo na vierafega rade nabe una ijiege reke. 10Na Jesu Kuraesido vua maeje fu oe none ijia imeno ijadufuo naka ma kuariado nabe rade una jone bijuadufuo. Ijadufuo vua ige na aroekarana kuaevo ije are Akaea igia fu erare na vafiekuma baki. 11Ro ja vierafega na irerefuo na naebe jone bijuana five? Ja vierafero nate na ja oetuavo bakiro ja ijiege vierafe. Ije fu baki ro na ja oetuavo ije fune Godire giena vierafei.

12Na vierafe i ige na moni baki ije nabe aredufuo. Ro naka faememarena ijia mena vaga e ije bu kufuimena vua nijasianoejo ije bu ijia giedufuo. Bu ijia gie areme vierafero i buone bu menoejo ije fu nuvuone ijiakuma manima bakiro bu aroekaravo ije bu aredufuo. 13E ije buka i buone ije bu menoejo ijadufuo vua kufuimena e biesirianoeve. Bu ijiege kufuimenoekinu kuaevo nono Afasero* Jesu Kuraesido vua maeje abena e nijasianoejono kuaeve. 14Ro vame ijiege bu revo ije no fu oeseraduomo baki. Ijadufuo maeje igia fie Setani e buone ireobo ije fudua fu una Godido anera* sanaema ijiege rekiro vierafekuma ije fu redufuo. 15Ijadufuo e ije bu Setanido imenoevo ije bu korubuo kena una e Godido imevo igege kenoekuva jade giana oeserevo. Bu ijiege renoeve rove maza radekuma ijia irere bu renoevo ije buka una bu kame isekafiake.

Foru fu isejavaema ijene

16Na vua na ude kuariaeva ije una kuariako ni fiefo. Ja e gue jade vierafero naeje na e ije bu vua isema vierafenoekinu aroekaranoevo ijiekiro jade ijiege vierafevo. Ro ni izege ja e ijieki ijiebuo vua ije oemarekinu fievo ijiege vua none ige fiefo. Ro ni sone oe vafaena fiejieke na isekube aroekarafo. 17Ro vua ijiege na kuaena aroekaravo ije na E Ireobo ijare kuariega na kuaevo baki. Ro vua ije na e nigofo isereva bu kuaevo na ijiege kuaeve. 18Ro e uruvana buka ume igia karina aroekaravo ijadufuo nadua na ijiege aroekaradufuo. 19Jaeje ja vierafero ja e ije bu vua mukoreigia vierafevo ijiekiro ja ijiege vierafe. Ijadufuo ja urina e vua kufuimenoejo ijiebuo vua ije jaka oemarekinu fieve. 20Ijadufuo e bino bu ja kiaga ja buefuo imevo ije jaka oe vafaena menoeve. Ro kuke e bino bu ja kame ame isesina igege kiakiavo ije jaka oe vafaena buefuo ire binobino renoeve. Ro kuke bu korubuo kame e mamekanu rena ja buka ni ikene giakinu ro uikubae jone ijia kaniave. Rove ije ja naebe una ijadufuo reve rove jame mauikeigia oe vafaena buina karinoeve.

21Ro nodua no vame ijieki bino jone rekuae vierafebitie ije no ijiege redufuo. Rove no naebe ijiege rekuae vierafe.

Ro nadua na e ije bu aroekaravo ijiege naka giriesana vua besu ijadufuo aroekarake. Ro vua ige na iviama kuaevo ije naka una e ije bu isema vierafena kuaevo na ijiege kuaeve.
22Bu kuae bu e Iburuko ro bu e Eburamedo* uifari ro kuke bu are Isurero* ijia ruaevano kuae. Rove nadua na e Iburuko ro kuke na e Isureroko. Ro kuke nadua e Eburamedo uifari ijadufuo naka i none na mevo ijadufuo aroekarake. 23Ro ja e ije bu ijiege renoekinu kuaevo ije ja vierafega bube ma Jesu Kuraesido imevo? Bu ma fuefuo imevobitie bu irufui ige na biediaevo ije budua bu ijiege biediadufuo. Rove ije bu baki ijadufuo bu ma e Afasero baki ro nare na ma Jesu Kuraesido imenoevo. (Ro vua none ige na kuaevo ije naka e vua isema vierafena kuaevo ijiege kuaeve). Rove nane nare maza boeje giriesana i uruvana menoe. Na ijiege renoeko e buka maza uruvana na kaniekinu dabe dibure unievo naka baronedufuo ijia na una giriesae. 24Bu e Jiusi* ijiebe mu umui fague ijiege na mesiriena dabe uruvana (39) ifienoe. 25Ro maza inokube bu ine ijia dabena kanie. Ro kuke maza besu bu mune tuana na kanie. Bu vierafe buka kaniega na baronekiro bu ijiege rei. Ro kuke na maza inokiro sisime abena vakoga sisime ije buka davare ijia iserei. Ro maza be na una kuke sisime abena vakoga fu davare ijia iserei. Ijadufuo na muge besu ro maza besu ijiege na ine ao ijia farena davare ado ijia nanianoe.

26Na ijiege rena naka irufui uruvana biediakinu isejavaenoe. Ro maza gue naka do uruvana firamo ijia tuanoe ro kuke na buka e Jiusi ijiakiro e guebe ijiebe na iniesie. Ro maza uruvana naka sidove ro are ije e kariva baki ro kuke davare ije uruke firamo ijia jumekinu oenoe. Ro kuke naka e ije bu kuae bu Godi ma vierafevo kuaevo rove vame buone buka isema kenoevo na ijena jumekinu finoe. 27Na maza boeje naka i gikikimana uruvana menoejo ijadufuo maza bino naka ninaejo baki. Ro maza uruvana naka do duadiena vasiaorie ro naka ijia faememarena imenoe. Ro maza uruvana naka irekiro sinuome baki renoe. Ro kuke naka uruvana iduadie rove naka uria ijia faememarena imenoe. 28Na vame binobino na isejavaeva ije bino nane kuariae ro gue na baki. Na ire ije na ijiege isejavaeva ijia na e ije bu vua kufuimena nijasianoevo ije nane ma asidiae. Ro ire irufui boeje ijiebuo uve ijia ire ije nare ireobo buefuoneva ije na e ije Godi ma vierafevo bu sosi bino ijia kariva ije bu izege renoevo na ije vierafenoe. 29Ijadufuo maza bino e gue bu buone ma vierafevo ijia mamosiavo ije nadua na fiega naka mamosieme. Ro maza bino e gue bu vame ise ijia arikaniaga bu una ise revone naka oe none ijia ireobo zievo.

30Ijadufuo na aroekarakiro vierafekuva ije na vame irere ijia na mamoenoeva na ijiaru aroekaradufuo. 31Ro vua ige na kuariakuvejo ije fune Godi E Ireobo Jesu Kuraesido Asoe ijare gie ijadufuo fu vierafe na kufuimevo baki. (Ro Godi nuvuone fuka e daroki ijadufuo na vierafe noka maza boeje fuone oemaredufuo). 32Na are Damasikasi fivo ijia e be fu Kini Aretasido rotire ijia e samuagiamo ijare na dabe dibure nujiekiro vierafei. Ijadufuo fu e fuone juokarivo ije kiamoga bu viene ije e bu aruna sidove ijia vako ijia na samuagiena irei. 33Rove bu e kairafa none ijiebe na dabe kamui ireobo ijia kedena dabe faere bu kiraeva tire gufa makafe ijia abiese. Bu ijia abiesevoga na ari kona ruakoga e ije bu na toenamiekuae viene ijia ireva ije bu reriega baga bu ijia arei.

Copyright information for `BBB